Navigácia

 • MŠ V jame 3 - Slniečka

  Do fotogalérie bol pridaný nový album MŠ V jame 3 - Slniečka.

 • MŠ V jame 3 - Kvietky

  Do fotogalérie bol pridaný nový album MŠ V jame 3 - Kvietky.

 • MŠ V jame 3 - Žabky

  Do fotogalérie bol pridaný nový album MŠ V jame 3 - Žabky .

 • Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia

  Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

  Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.

  Návštevník školy a školského zariadenia môže vstúpiť len so súhlasom riaditeľa a musí sa preukázať „Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti“ pre návštevníka.

 • Informácie k nástupu do školy

  Pred  nástupom do školy má zákonný zástupca možnosť dobrovoľného otestovania svojho dieťaťa Ag testami v domácom prostredí (sada 25 kusov testov). V prípade záujmu kontaktujte  do 25.8. 2021 svojho triedneho učiteľa prostredníctvom edupage stránky školy. Zákonní zástupcovia prvákov  v prípade záujmu o Ag testy pošlú mail: skola@zsspartaktt.edu.sk

   

  • zákonný zástupca predkladá pri nástupe do školy Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka. Toto vyhlásenie sa predkladá aj po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní, teda vrátane víkendov a sviatkov;
  •  zákonný zástupca môže žiaka ospravedlniť na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní. Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť „Potvrdenie o chorobe“ od všeobecného lekára pre deti a dorast, v opačnom prípade pôjde o neospravedlnenú neprítomnosť na vyučovaní z čoho vyplývajú rôzne následky;
  •  zákonný zástupca má nárok na ošetrovné (OČR) v prípade prerušenia vyučovania v triede žiaka do 11 rokov, alebo ak žiak vyžaduje celodenné ošetrovanie na základe potvrdenia detského lekára;
  •  ranný filter je povinný v materských školách v zmysle platnej legislatívy, v ostatných druhoch škôl sa odporúča vykonávať ranný filter vo všetkých farbách okresov COVID automatu. Ak sa však riaditeľ rozhodne vykonávať ranný filter, tak jeho absolvovanie je záväzné pre všetkých žiakov;
  •  podmienky vstupu do školy 
  •  na základe sprísnených hygienicko-epidemiologických nariadení bude upravovaný režim v škole podľa  personálnych, materiálnych a priestorových možností napr. pôjde o zmenu času začiatku a konca vyučovania, o zmenu času prestávok na obed, zrušenie určitých krúžkov atď.;
  •  medzi základné sprísnené podmienky patrí povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest pre žiakov v základných školách v zmysle platnej vyhlášky ÚVZ SR. Zákonný zástupca má zabezpečiť pre žiaka minimálne dve rúška na každý deň (jedno má slúžiť ako náhradné) a jednorazové vreckovky;
  •  zákonný zástupca je povinný oboznámiť škole informáciu o kontakte žiaka s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 alebo informáciu o nariadenej karanténe žiakovi všeobecným lekárom pre deti a dorast alebo miestne príslušným RÚVZ. Zákonný zástupca taktiež bezodkladne informuje školu v prípade potvrdenia na ochorenie COVID-19. Žiak v týchto prípadoch nemôže navštevovať školu.
 • MŠ V jame 3 - Žabky - Zmrzlina a v bazénikoch počas horúcich dní

 • MŠ Spartakovská - Návšteva komunitného centra Špitálik

  Do fotogalérie bol pridaný nový album MŠ Spartakovská - Návšteva komunitného centra Špitálik.

 • MŠ Spartakovská - Rozlúčka s predškolákmi

  Do fotogalérie bol pridaný nový album MŠ Spartakovská - Rozlúčka s predškolákmi.

 • MŠ Spartakovská - Ocenenie detí z výtvarného krúžku

  Do fotogalérie bol pridaný nový album MŠ Spartakovská - Ocenenie detí z výtvarného krúžku.

 • Mš Spartakovská - Piknik 2.B

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Mš Spartakovská - Piknik 2.B.

 • MŠ V jame 3 - kúzelník

  Do fotogalérie bol pridaný nový album MŠ V jame 3 - kúzelník.

 • MŠ V jame 3 - Kvietky - rozlúčka so škôlkou

  Do fotogalérie bol pridaný nový album MŠ V jame 3 - Kvietky - rozlúčka so škôlkou.

 • MŠ Spartakovská - Oslava MDD s kráľom Máriom

  Do fotogalérie bol pridaný nový album MŠ Spartakovská - Oslava MDD s kráľom Máriom.

 • MŠ Spartakovská - Týždeň detskej radosti - MDD, 2.B, 3.A

  Do fotogalérie bol pridaný nový album MŠ Spartakovská - Týždeň detskej radosti - MDD, 2.B, 3.A.

 • Biologická exkurzia -zber hmyzu

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Biologická exkurzia -zber hmyzu.

 • Obnovenie výchovno - vzdelávacieho procesu

  Od utorka 8.6.2021 sa obnovuje výchovno - vzdelávací proces v ZŠ Spartakovská 5,  MŠ Spartakovská 5 a v MŠ Spartakovská 6.

   

  info na http://www.stefetrnava.sk/

   

 • MŠ V jame 3 - Žabky

  Do fotogalérie bol pridaný nový album MŠ V jame 3 - Žabky.

  hmyz

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s Materskou školou, Spartakovská 5, 917 01 Trnava
  Spartakovská 5
  917 01, Trnava
 • 033/3236901 (0918 540 870) - riaditeľka školy
  033/3236900 - sekretariát, mzdová ekonómka
  033/3236903 - zástupkyňa
  033/3236904 - ekonómka

Fotogaléria