Navigácia

 • Výlet Vysoké Tatry 7.C

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Výlet Vysoké Tatry 7.C.

  triedny výlet

 • Minicoolvoley

  Okresné kolo v minicoolvoley vyhralo naše družstvo a postúpilo na majstrovstvá Slovenska. Finále sa bude hrať v Studienke 25.5.2022

 • Ekoolympiáda

  V marci sa žiaci našej školy zúčastnili vzdelávacieho programu EKOOLYMPIÁDA. Táto vedomostná hra upozorňuje a hravou formou vzdeláva o témach týkajúcich sa klimatickej zmeny a ochrane životného prostredia. Ďakujem všetkým žiakom, ktorí takto inovatívne, digitálne a zaujímavo prehĺbili svoje poznatky z oblasti environmentálnej výchovy.

  V praxi môžeme svoj vzťah k prírode a našej Zemi preukázať už budúci týždeň, v ktorom prebieha na ZŠ s MŠ Spartakovská zber papiera (23.5. – 27.5.2022).

  PaedDr. Franková

  koordinátor environmentálnej výchovy

   

 • 11. 5. 2022
   

  Pomôž našej škole vyhrať výpočtovú techniku od Lidla!

  Aj vďaka vášmu hlasu môžeme vybaviť našu školu modernými notebookmi i desktopmi, monitormi i kamerami a ďalšou technikou v hodnote až 40 000 eur! Stačí nakupovať v Lidli a zbierať balíčky nálepiek „Slovenskô ako maľované“. Vo vnútri nájdete kartičku s hlasovacím kódom, s ktorým môžete od 2. mája do 30. júna 2022 zabojovať za našu školu na stránke malovaneslovensko.sk.

  Ďakujem za každý hlas

 • Turistická vychádzka

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Turistická vychádzka.

  V sobotu 11.6. sme boli na turistike v Budmericiach. Tu boli ocenení žiaci za turistiku.

 • Výtvarná súťaž: Maľujem si našu ZEM

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Výtvarná súťaž: Maľujem si našu ZEM.

 • Veľkonočné aranžovanie

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Veľkonočné aranžovanie.

 • Deň Zeme

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Deň Zeme.

  Deň Zeme

   

  Dňa 22. apríla si celý svet pripomína Deň Zeme. Pri tejto príležitosti sme si tento významný deň pripomenuli aj my v našej škole. Ako? Veľmi rozmanito. Na znak úcty k našej Zemi sme boli všetci zo ZŠ Spartakovská odetí do zeleného oblečenia. Následne nás sprevádzali po celý deň rôzne environmentálne aktivity.

  Prváci z 1.A triedy (Mgr. Bartoňová) si spoločne vytvorili krásny plagát o našej Zemi.  Napriek tomu, že prváci sú malé deti, ktoré sa zo všetkého najradšej hrajú, veľmi zreteľne vnímajú aké je dôležité chrániť naše blízke a aj vzdialené životné prostredie.

  Žiaci 1.B triedy (Mgr. Poláková) mali 22.4. projektové vyučovanie. 1.hodinu si pozreli video o recyklovaní, diskutovali o ochrane prírody a o dôvode choroby našej Zeme. Po vyfarbení omaľovánky o znečisťovaní životného prostredia si 2.hodinu vypracovali pracovný list, v ktorom pomenovali a napísali, čo je na obrázku. Názvy s obrázkami vystrihli, rozdeľovali živú a neživú prírodu. Cez tretiu hodinu išli žiaci von a pozorovali podľa projektu prírodu v okolí našej školy. Na záver vyučovania v triede svoju prácu spoločne zhodnotili a vyjadrili svoje pocity z celého dňa.

  Žiaci 1.C triedy (Mgr. Landrišičová) sa zúčastnili akcie Deň Zeme na Trojičnom námestí, kde sa presvedčili, že ekológia môže byť aj zábavná. Prváci absolvovali aktivity zamerané na environmentálne témy ako triedenie, recyklácia či zhodnocovanie odpadu. Zahrali si  ekologické človeče nehnevaj sa, nadrozmerné pexeso, či tvorivé dielničky, kde bola možnosť vyrobiť si niečo z tetrapakov. Žiaci boli upútaní aj smetiarskym zberovým vozidlom, do ktorého si mali možnosť nasadnúť a porozodrávať sa s pánom smetiarom. Podujatie na námestí usporiadalo mesto Trnava pri príležitosti Dňa Zeme. V meste sa deti hrou učili chrániť prírodu. 

  Druhákov - 2.A trieda (Mgr. Guľová) celý deň sprevádzali aktivity ku Dňu Zeme: zopakovali si zásady triedenia odpadu, rozprávali sa o dôležitosti ochrany prírody a našej planéty. Pozreli si zaujímavé video o ohrozených živočíchoch na Slovensku. Na záver žiaci recyklovali nepotrebné plastové nádoby a s pomocou pani učiteľky si druháci vyrobili stojany na nožnice a farbičky.

  Tretiaci z 3.D (Mgr. Kukučková) sa na Deň Zeme rozprávali o ochrane prírody, o triedení odpadu a rôznych aktivitách, ktoré sa na tento sviatok realizujú. Žiaci si pozreli rôzne videá o triedení odpadu, na výtvarnej výchove maľovali obrázky našej planéty. Na záver dňa deti spolu vytvorili básničku.

  Štvrtáci zo 4.A triedy (Mgr. Bošnáková) si Deň Zeme pripomenuli na hodine slovenského jazyka a na matematike. Po pozretí prezentácie deti kreslili sľub-srdiečko Zemi a napísali ako sa oni chcú starať o Zem.

  Žiaci 4.C triedy (Mgr. Ďugová) pozerali film s environmentálnou tematikou, kreslili schému životného prostredia. Prostredníctvom vytvorených plagátov si opakovali ako správne separovať odpad a zamýšľali sa nad odpoveďami na otázku: Ako v budúcnosti ochránime životné prostredie?

  Štvrtáci zo 4.D triedy (Mgr. Benciová) po pozretí filmu s environmentálnou tematikou debatovali o význame ochrany prírody, vyfarbovali si obrázky chránených živočíchov a rastlín. 

   

  Na hodine angličtiny (Ing. Gottwaldová, PhD.) si žiaci zo 4.B triedy pozreli krátke edukačné video o separovaní odpadu. Potom si osvojili danú slovnú zásobu, na základe ktorej vyrobili malé postery o kontajneroch a odpadkoch, ktoré do nich patria.

  Deň Zeme si pripomenuli aj žiaci v ŠKD /7.oddelenie/ 2.D + 4.E/ (p. Stillerová) starostlivosťou o zeleň v triede. Pri práci si pripomenuli význam prírody pre ľudí a dôležitosť ochrany prírody.


  Žiaci z 9. oddelenia /3.D a 4.E/ (Bc. Kobetičová) sa na Deň Zeme rozprávali o ochrane prírody, o tom  ako každý z nás vie pomôcť prírode a ako my môžeme zastaviť globálne otepľovanie. Deti vyfarbovali pracovný list, v skupinách robili projekty o prírode a dievčatá vytvorili z plastelíny ,,radostný život na Zemi.,,

  Žiaci 3.oddelenia /1.C a 4.E/ (p. Idunková) si vyrobili a namaľovali tričká so zeleno-modrou planétou. Najprv sa pomocou vyrobených malých kontajnerov učili separovať odpad, neskôr si to vyskúšali aj prakticky. Vyzbierali neporiadok v okolí školy a roztriedili odpad do správnych kontajnerov. Skrášlili si priestor výsadbou kvetín.

  Na hodinách geografie si žiaci 5. a 6. ročníka (Mgr. Viceníková) pozreli dokument, v ktorom sa oboznámili s tým, čo je Deň Zeme a Hodina Zeme. Na základe otázok v teste si každý vypočítal, akú ekologickú stopu po sebe zanecháva. V nasledujúcej diskusii zhodnotili, ktoré ľudské aktivity sú pre našu Zem najviac škodlivé. Žiaci skonštatovali, čo treba zmeniť, aby naše životné prostredie bolo čo najmenej poškodzované. V závere vyučovacej hodiny každý žiak napísal, čo on osobne urobí pre to, aby ochránil prírodu. Žiaci 5.C sa na technike (Mgr. Viceníková) venovali tvorivým aktivitám súvisiacimi s Dňom Zeme.

  Na hodinách slovenského jazyka a literatúry si žiaci 5.B (Mgr. Polónyová) uctili Deň Zeme príjemnou a zábavnou aktivitou, a to konkrétne čítaním o ohrozených druhoch zvierat a o ochrane našej planéty z informačných letákov. Čítanie s porozumením si pani učiteľka pripravila tak, aby si žiaci v jednotlivých úlohách rozvíjali čitateľské kompetencie a správne rozumeli prečítanému textu. Zábavnou časťou pre žiakov bola súťaž, v ktorej si precvičili pravopis prídavných a podstatných mien. Tí žiaci, ktorí pravopis zvládli na vynikajúcej úrovni získali pexeso, ktoré nám poskytlo Ministerstvo životného prostredia SR. Po ukončení aktivity všetci žiaci 5.B triedy dostali nálepky týkajúce sa životného prostredia a našej Zeme. Vo voľnej debate žiaci diskutovali o ochrane prírody, lesov, živočíchov, ale aj o triedení odpadu a zmene klímy.

  Žiaci z 5.A triedy (Mgr. Kováčiková) si na hodine techniky taktiež pripomenuli Deň Zeme sledovaním animovaného filmu s environmentálnou témou: Príbeh veľryby. V zábavnom kvíze si zopakovali pravidlá správneho triedenia odpadu.

  Žiaci 7.A a 7.B triedy sa na hodine nemeckého jazyka (Mgr. Hodulíková) zapojili do aktivít ku Dňu Zeme.  Pracovali v skupinách a riešili rôzne úlohy. Cieľom hodiny bolo naučiť sa a precvičiť novú slovnú zásobu o životnom prostredí a triedení odpadu. Žiaci sa učili pracovať so slovníkom, skladali slová z písmen, riešili tajničky a triedili odpad.

  Siedmaci - 7.C trieda – (PaedDr. Šimek) na biológii pozerali film s environmentálnou tematikou, následne žiaci diskutovali o ochrane prírody.

  Žiaci 8.C triedy sa na biológii (Mgr. Očkovský) rozprávali o pozitívnych a negatívnych vplyvoch človeka na životné prostredie. Poukázali na dôležitosť recyklovania, používania biologických hnojív a biologickú ochranu rastlín.

  Dvaja žiaci 8.C triedy si pod vedením p. učiteľky Mgr. Polónyovej prichystali príhovor do rozhlasu o našej Zemi, ktorý doplnili žiaci 1.B triedy básničkou o Zemi.

  Na hodine techniky (Mgr. Kochanová) žiaci 6.C diskutovali na tému:
  Zdravá pôda = zdravé rastliny = zdravé zvieratá = zdraví ľudia = silná spoločnosť.
  Žiaci pochopili, že priemyselné hnojivá, chemické postreky a ťažké mechanizmy veľmi znehodnocujú pôdu a že znehodnocovaniu pôdy sa dá zabrániť využívaním prírodných metód hnojenia a ochrany rastlín, využitím dostupných vedeckých poznatkov pri ochrane rastlín a využívaním prirodzených predátorov proti škodcom.

  Na hodinách chémie, biológie - 7. a 8. ročníky a na hodinách techniky - 6.A trieda (PaedDr. Franková) žiaci pracovali v skupinách a vytvárali plagáty zamerané na triedenie odpadu, modely odpadových smetných košov a model automatu na zálohované fľaše. Po dokončení plagátov každá skupina svoju prácu odprezentovala. Žiaci 7.B, 7.A a 8.B triedy prezentovali svoje práce pred prvákmi.

  Pri príležitosti Dňa Zeme sa deviataci z 9.A na chémii (Ing. Gottwaldová, PhD.) rozprávali o odpade. Zopakovali si druhy odpadov, spomenuli si význam triedenia odpadu nielen v domácnostiach ale aj nakladanie s priemyselným a nebezpečným odpadom.

  Aktivity žiakov zaujali a pri spoločnej práci sa zábavnou formou aj veľa naučili.

  ,,Zdravie,, našej Zeme je nevyhnutné pre budúcnosť nás všetkých. Uvedomme si, že aj malý krôčik každého z nás je dôležitý. A treba začať už dnes. Preto nezabúdajme, že každý deň môže byť dňom Zeme!

   

  PaedDr. Slávka Franková

  Koordinátor environmentálnej výchovy

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • ZÁPIS DETÍ DO MŠ NA ŠK. ROK 2022/2023

  Vážení rodičia,

  v zmysle §28a ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. (školský zákon) bude v školskom roku 2022/2023 musieť plniť povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole každé dieťa, ktoré dosiahlo 5 rokov veku do 31. 8. 2022.


  Podľa §59a ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. (školský zákon) povinné predprimárne vzdelávanie bude dieťa plniť v obci, v ktorej má trvalý pobyt v spádovej materskej škole, ak zákonný zástupca pre dieťa nevyberie inú materskú školu. 


  Zápis detí do MŠ pre šk. rok 2022/2023 bude prebiehať

  od 02.05. – 31.05.2022

   PREZENČNE v dňoch

  2.5. a 3.5.2022 v čase od 6:30 h. – 14:30 h.

   4.5. a 5.5.2022 v čase od 10:00 h. – 17:00 h.


  ZŠ s MŠ Spartakovská 5 a EP MŠ Spartakovská 6 sú spádovou materskou školou pre ulice:

  • Vladimíra Clementisa (od č. d. 1 – 24 a od č. d. 70 – 83)
  • Hlboká ( časť od Starohájskej ulice po Ulicu Spartakovská)
  • Spartakovská (okrem č. d. 10 – 19)

  Ziadost_o_prijatie_dietata_do_MS.docx

  EP MŠ V Jame 3 je spádovou materskou školou pre ulice:

  • Starohájska
  • Ulica Bučianska
  • Ulica Hlboká (časť medzi ulicami Bučianska a Starohájska)
  • Ulica Tehelná
  • Ulica Vladimíra Clementisa (od č. d. 25 – 41)
  • V Jame                                                                                                                                                           ziadost_o_prij..docx

  Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa formou pravidelného denného dochádzania do materskej školy v rozsahu najmenej 4 hodiny denne. Päťročné deti budú do spádovej materskej školy prijímané prednostne.

   

  Žiadosť o prijatie do MŠ možno podať osobne, alebo osobne vložiť do schránky ZŠ Spartakovská 5,  poštou alebo elektronicky:

  Elokované pracovisko Spartakovská 5 a 6, Trnava - msspartakovska@ms.trnava.sk

  Elokované pracovisko V jame 3, Trnava -  msvjame3@gmail.com  

  Žiadosť o prijatie do MŠ si môžete vyzdvihnúť priamo v EP MŠ Spartakovská 6 a EP MŠ V Jame 3 alebo vytlačiť z webovej stránky školy  www. spartakovska.edupage.org.

  Neoddeliteľnou súčasťou žiadosti o prijatie do MŠ je potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa a musí byť podpísaná oboma zákonnými zástupcami.


  Podmienky prijímania :

  - prednostne prijímame deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné,

  - deti pokračujúce v plnení povinného predprimárneho vzdelávania.


  Ostatné podmienky prijímania:             

  - deti, ktoré nedovŕšili do 31.08.2022 vek 5 rokov a zákonný zástupca požiada o predčasné    zaškolenie, pričom predloží so žiadosťou aj písomný súhlas príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a dieťa má trvalý pobyt v spádovej ulici,

  - deti, ktorých súrodenci sú už prijatí do MŠ,

  - ostatné deti v závislosti od voľnej kapacity podľa veku:

  - deti, ktoré dovŕšia vek 5 rokov,

  - deti, ktoré dovŕšia vek 4 roky,

  - deti, ktoré dovŕšia vek 3 roky.


  Prijímame deti s osvojenými hygienickými a sebaobslužnými návykmi.


 • Turnaj v skladaní Rubikovej kocky

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Turnaj v skladaní Rubikovej kocky.

  11. a 12.4.2022 sa uskutočnil prvý ročník turnaja v skladaní Rubikovej kocky. Najrýchlejší víťazi si odniesli pekné ceny. Gratulujeme a tešíme sa na ďalší ročník! 

 • Deň vody

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Deň vody.

  Svetový deň vody

  https://www.ruvzvk.sk/images/spacer.gif

  Svetový deň vody je medzinárodný deň oslavy vody a hlavne príležitosť dozvedieť sa viac o problémoch súvisiacich s vodou.

  Svetový deň vody siaha do roku 1992, kedy konferencia OSN o životnom prostredí a rozvoji odporučila oslavovať deň vody na medzinárodnej úrovni. Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov reagovalo vymenovaním 22. marca 1993 za prvý Svetový deň vody, od tej doby sa koná každoročne. Každý rok udáva agentúra OSN UN-WATER, ktorá koordinuje činnosť OSN súvisiacu s problematikou vody, tému Svetového dňa vody zodpovedajúcu súčasnej alebo budúcej výzve.

  Svetový deň vody si pripomenuli aj žiaci našej školy.

  Žiaci 1. B triedy (Mgr. Poláková) na prvouke diskutovali o dôležitosti vody pre ľudí a zvieratá, pozerali náučné videá o živočíchoch žijúcich v sladkých vodách, v rybníkoch. Na výtvarnej výchove žiaci kreslili všetko, čo videla a prežila kvapka vody. Išlo o kúzelné maľovanie, žiaci s bielou voskovkou kreslili kvapky vody, potom papier zamaľovali modrou voskovkou, z výkresu vystrihli biele kvapky a dotvorili obrázkami, ktoré si o vode zapamätali. Na hudobnej výchove deti spievali pieseň: ,,Pod našimi okny teče vodička.,,

  Deti v ŠKD: 3.D+4.E (Mgr. Kobetičová) si porozrávali o dôležitosti vody pre našu Zem, oboznámili sa o dni vody aj prostredníctvom prezentácie, deti vypracovali pracovné listy. Na záver si deti preberanú tému zopakovali a zo všetkých prác si vytvorili výstavu.

  Štvrtáci (4.D) si pripomenuli Deň vody rôznymi aktivitami: rozprávali sa s pani učiteľkou (Mgr. Benciová) o vlastnostiach vody, kolobehu vody v prírode a využití vody v každodennom živote. Po pozretí filmu Kolobeh vody v prírode deti v skupinách vyrábali projekty na témy: kolobeh vody v prírode, využitie vody počas dňa, vodopády sveta.

  Piataci (5.B, 5.C) na biológii (Mgr. Susková) preberali kolobeh vody v prírode. Žiaci zostrojili trojrozmerné modely kolobehu vody v prírode, ktoré môžeme obdivovať na výstave.

  Žiaci 5.C triedy sa na hodinách geografie (Mgr. Viceníková) učili o vodstve na Zemi. Súčasťou učiva bola aj činnosť riek, ktoré dokážu v priebehu tisícov rokov vyformovať v krajine mohutné riečne doliny. Následne na hodinách techniky (5.C) žiaci vytvárali modely riečnej doliny.

  Voda je podmienkou existencie života na Zemi. Sila vody počas prírodných katastrof však spôsobuje obrovské škody, o čom sa žiaci (8.A trieda – geografia – Mgr. Viceníková) presvedčili pri sledovaní dokumentov o tsunami v Indickom oceáne v roku 2004 a hurikáne Katrina v USA v roku 2005.

  Na hodine matematiky (PaedDr. Šimek) žiaci 7.C počítali príklady zamerané na objem vody a na biológii žiaci 6.B a 6.C pozorovali vodných živočíchov.

  Na hodinách chémie (PaedDr. Franková) si žiaci Deň vody pripomenuli pokusmi. Odparovaním ôsmaci (8.A, 8.B. 8.C) zisťovali druh vody (minerálna voda, voda z vodovodu, destilovaná voda) vo vzorkách, pozorovali povrchové napätie vody. Siedmaci (7.A, 7.B, 7.C) pri skúmaní vlastností modrej skalice pozorovali zmeny: odparenie vody a jej opätovné naviazanie na síran meďnatý. S vodou sa stretávame pri väčšine pokusov, voda je najpoužívanejšie rozpúšťadlo.

  Na hodinách fyziky (Mgr. Kochanová) žiaci šiesteho ročníka (6.A, 6.B. 6.C) skúmali princíp pohybu ponorky. Zistili, že ponáranie a vynáranie aj hĺbka ponoru sa reguluje naberaním a vytláčaním vody z komôr ponorky.

  Trieda 8.B sa na hodine nemeckého jazyka (Mgr. Hodulíková) zapojila do experimentu s vodou. Cieľom bolo precvičiť slovnú zásobu, formulovať ju do viet a súvisle popísať a pripraviť experiment s vodou a gumenými cukríkmi. Žiaci pozorovali ako reagujú želatínové cukríky s vodou, priebeh a vysvetlenie pokusu zaznamenali na video. Po uskutočnení experimentu nechali cukríky na noc ponorené vo vode. Na ďalší deň zistili, že cukríky nasali vodu, niekoľkonásobne zväčšili svoj objem a stratili farbu.

   

  Žiaci 9.A a 9.B triedy sa na hodinách konverzácie v anglickom jazyku (Mgr. Medárová) zaoberali témou znečistenia vody. Žiaci vypracovali projekty, ktoré boli zamerané na dôležitosť vody pre život na Zemi, na jednotlivé typy znečistenia vody a cieľom bolo taktiež upozorniť na následky znečistenia vody pre ľudí a celý ekosystém.

  Štvrtáci (4.C a 4.B) sa na hodine anglického jazyka (Ing. Gottwaldová, PhD.) rozprávali o kolobehu vody v prírode. Následne vypracovali v angličtine k danej téme plagáty, ktoré dotvorili obrázkami.

  Na hodinách slovenského jazyka a literatúry (Mgr. Polónyová) si žiaci 5.B a 7.B precvičili svoju tvorivosť a vytvorili poéziu a prózu, ktorá sa týkala témy ochrany životného prostredia a hlavne Svetového dňa vody. Piataci dokonca precvičovali vybrané a odvodené slová, ako aj podstatné mená a ich vzory prostredníctvom tajničky, ktorej témou bol Svetový deň vody. Vo vopred pripravenej diskusii na hodinách slovenčiny diskutovali o ochrane vody a o tom, prečo máme byť vďační, že zatiaľ máme na Slovensku dostatok pitnej a čistej vody.

  Svetový deň vody si žiaci našej školy pripomenuli aj zapojením sa do 1. ročníka online hry Ekoolympiáda. Táto vedomostná hra upozorňuje a hravou formou vzdeláva témy týkajúce sa klimatickej zmeny a ochrany životného prostredia.

  Jednou z hlavných tém, z ktorých boli súťažné otázky, bola aj téma VODA. Tento nový spôsob učenia environmentálnej výchovy inovatívne, digitálne a zaujímavo nabáda žiakov, aby informácie vyhľadávali, hlbšie sa im venovali. Cieľom je, aby sa žiaci takouto hravou formou vzdelávali a v neposlednom rade sa stávali aktívnymi ochrancami našej planéty.

  Zaujímavosti o vode:

  • takmer polovica pracovníkov - 1,5 miliardy ľudí – pracuje v odvetviach súvisiacich s vodou a takmer všetky pracovné miesta sú závislé na vode a na ľuďoch, ktorí sa starajú o jej bezpečnú distribúciu

  1 miliarda ľudí pracuje v poľnohospodárstve, rybolove a lesníctve. Dostatok kvalitnej vody je centrom ich prežitia.

  • každú hodinu zomrie 35 ľudí na ochorenia prenosné vodou. Týmto úmrtiam je možné predchádzať dobrou vodou a kanalizáciou
  • už 2 %-ná strata vody z organizmu, napríklad potením, hnačkou, znižuje telesnú a duševnú výkonnosť (únava, bolesti hlavy, kĺbov) Viac ako 20 %-ný deficit vody v tele vedie k zlyhaniu obličiek a krvného obehu
  • všetky chemické reakcie, ktorých výsledkom je, že dýchame, kráčame, myslíme, spíme, sa dejú vo vodnom prostredí
  • keď cítime smäd, pre telo je to už neskoro. Keď sme smädní, sme vlastne dehydratovaní. Treba piť pravidelne, často a v malých množstvách po celý deň.

  PaedDr. Slávka Franková

  Koordinátor environmentálnej výchovy

 • 22. 2. 2022

  Aktualizovali sme modul Záujmové útvary

 • 17. 1. 2022

  Aktualizovali sme modul Kariérna poradkyňa

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s Materskou školou, Spartakovská 5, 917 01 Trnava
  Spartakovská 5
  917 01, Trnava
 • 033/3236901 (0918 540 870) - riaditeľka školy
  033/3236900 - sekretariát, mzdová ekonómka
  033/3236903 - zástupkyňa
  033/3236904 - ekonómka

Fotogaléria