Navigácia

História školy Profil školy Školský vzdelávací program Vnútorný a školský poriadok Organizačný poriadok školy info o stravovni Prevádzkový poriadok učební ŠKD Plán práce ŠKD Vnútorný poriadok ŠKD Zákon č. 211/2000 Vyťaženosť telocvične Vnútorný systém hodnotenia a klasifikácie žiakov

O škole

História školy

História  Základnej školy Ulica Spartakovská 5, Trnava

V školskom roku 1982/83 sa vytvorili základné podmienky pre zabezpečenie výchovno- vzdelávacieho procesu v ZŠ Spartakovská 5, v Trnave. Školu začalo navštevovať 858 žiakov, v 28. triedach a 13. oddeleniach ŠKD. Venovalo sa im 50 pedagogických zamestnancov.

V škole začali činnosť športové triedy zamerané na ľadový hokej. Prichádzali do nich žiaci z Trnavy aj zo širokého okolia. Trnavské športové hry, ktoré vyhlasuje primátor mesta, sa stali neodmysliteľnou súčasťou športového snaženia žiakov. Triedy s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov pripravovali žiakov od tretieho ročníka ZŠ.  V roku 1993 vyšlo prvé číslo školského časopisu Žirafa. Zachytával každodenný  život v škole.

01. 01. 1998 prešla ZŠ na právnu subjektivitu.

15. novembra 2005 bola ukončená rekonštrukcia  základnej školy. Celá rekonštrukcia školy a školskej stravovne bola spolufinancovaná zo štrukturálnych fondov Európskej únie.

01.09.1991 bola otvorená ZŠ na Pakterovej ulici, neskôr premenovaná na ZŠ V jame 3.

V 33 triedach  sa učilo 935 žiakov, vyučovalo tu 52 pedagogických zamestnancov. Pracovalo 12 oddelení ŠKD. Škola bola zameraná na výučbu cudzích jazykov. V triedach s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov sa učili všetky štyri svetové jazyky. Žiaci pod vedením pedagógov vydávali školský časopis Jamka.

01. 01. 1998 prešla ZŠ na právnu subjektivitu.

01.02.1992  sa otvorila prvá špeciálna trieda pre žiakov s vývinovými poruchami učenia.

 

Rok 2005 priniesol koncepčné a racionalizačné  opatrenia v oblasti trnavského základného školstva. Od 01. 01. 2006 boli ZŠ Spartakovská 5 a  ZŠ V jame 3 zlúčené do jedného právneho subjektu. Edukačný proces pokračoval na obidvoch pracoviskách.

V roku 2012 škola oslávila 30. výročie vzniku, došlo k spojeniu oboch prevádzok do jednej budovy. Žiaci a učitelia z prevádzky V jame sa presťahovali do budovy na Spartakovskej ulici. V roku 2013 sa základná škola Spartakovská zlúčila s materskou školou na Spartakovskej ulici. Neskôr pribudlo aj elokované pracovisko - materská škola v budove bývalej základnej školy V jame.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s Materskou školou, Spartakovská 5, 917 01 Trnava
  Spartakovská 5
  917 01, Trnava
 • 033/3236901 (0918 540 870) - riaditeľka školy
  033/3236900 - sekretariát, mzdová ekonómka
  033/3236903 - zástupkyňa
  033/3236904 - ekonómka

Fotogaléria