Navigácia

História školy Profil školy Školský vzdelávací program Vnútorný a školský poriadok Organizačný poriadok školy info o stravovni Prevádzkový poriadok učební ŠKD Plán práce ŠKD Vnútorný poriadok ŠKD Zákon č. 211/2000 Vyťaženosť telocvične Vnútorný systém hodnotenia a klasifikácie žiakov

O škole

Vnútorný poriadok ŠKD

VNÚTORNÝ PORIADOK ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ

 

 

 1. Riadenie a organizácia školského klubu detí
 1. Školský klub detí (ďalej len ŠKD) riadi riaditeľka školy.
 2. Výchovno-vzdelávaciu činnosť organizuje zástupkyňa pre 1. stupeň, ktorá je zároveň členom vedenia školy.
 3. Riaditeľka školy v súlade so zákonom určuje počet oddelení podľa počtu prihlásených detí na pravidelnú dochádzku.
 4. Podľa vyhlášky MŠ SR č. 306/2009 Z. z. do ŠKD sa prednostne prijímajú deti nižších ročníkov základnej školy, ktoré sú prihlásené na pravidelnú dochádzku. Do ŠKD možno prijať dieťa aj na prechodné obdobie, ktorého dĺžka sa vyznačí v rozhodnutí o prijatí.
 5. Rodičom prijatého dieťaťa je vystavené rozhodnutie o prijatí dieťaťa do ŠKD a rozhodnutie o výške príspevku na úhradu za pobyt dieťaťa v ŠKD.
  1. Prevádzka ŠKD
 1. ŠKD je v prevádzke spravidla celý školský rok, okrem dní pracovného pokoja a štátnych sviatkov, denne od 6:30 do 16:30 hod. V prípade oprávnených požiadaviek zákonných zástupcov detí je možnosť predĺžiť prevádzku do 18:00 hod.
 2. Počas školských prázdnin je prevádzka v ŠKD, ak sa prihlási najmenej 12 detí.
 3. Celkový týždenný pracovný čas vychovávateliek je rozdelený na rannú službu od 6:30, 7:00 do 8:00, 8:45 hod. a odpoludňajšiu výchovno-vzdelávaciu činnosť v jednotlivých oddeleniach ŠKD do 15:30, 16:00, 16:30 hod., podľa rozvrhu hodín detí navštevujúcich ŠKD.
  1. Výchovno-vzdelávacia činnosť
    1. Výchovno-vzdelávacia činnosť sa uskutočňuje podľa výchovného programu, ktorý je základným dokumentom školského zariadenia. Výchovný program vydáva a zverejňuje riaditeľka školy na stránke školy:

http://spartakovska.e0,dupage.org/about/?subpage=7&.

     1. Výchovno-vzdelávacia činnosť v súlade so zákonom o výchove a vzdelávaní č. 245/2008 Z. z. zabezpečuje ŠKD pre deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku na základnej škole v čase mimo vyučovania prípravu na vyučovanie a oddych.
     2. Na základe požiadaviek rodičov riaditeľstvo školy  zabezpečuje činnosť pre deti  ŠKD  aj v čase vedľajších a hlavných prázdnin.
     3. Výchovno-vzdelávacie aktivity sa uskutočňujú v jednotlivých oddeleniach ŠKD.
     4. Podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov za úroveň výchovno-vzdelávacej práce v oddeleniach ŠKD zodpovedajú pridelené kvalifikované vychovávateľky.
     5. Vychovávateľky postupujú podľa rozvrhu týždennej činnosti a plánu výchovno-vzdelávacej činnosti vychádzajúc z výchovného programu. V priebehu celého režimu dňa prihliadajú na vek detí a dodržiavajú psychohygienické zásady.
     6. Hlavnými programovými cieľmi primárneho vzdelávania ISCED 1 sú rozvinuté kľúčové spôsobilosti /kompetencie/, ako kombinácie vedomostí, spôsobilostí, skúseností a postojov detí na úrovni, ktorá je pre nich osobne dosiahnuteľná.
     7. Výchovu  a vzdelávanie mimo vyučovania v ŠKD vychovávateľka realizuje formou aktívneho oddychu záujmovými aktivitami v týchto tematických oblastiach výchovy: vzdelávacej (rozumová), spoločensko-vednej, pracovno-technickej, prírodovedno-environmentálnej, esteticko-výchovnej (výtvarná, hudobná, literárno-dramatická), telesnej, zdravotnej a športovo-brannej (turistická).
     8. V čase určenom na prípravu na vyučovanie si deti podľa pokynov vypracujú domáce úlohy a formou didaktických hier si opakujú a utvrdzujú učivo.
     9. V oblasti rekreačného a relaxačného charakteru si deti zregenerujú svoje sily vhodnými zábavnými, pohybovými a športovými aktivitami na čerstvom vzduchu.
     10. Súčasťou výchovno-vzdelávacej činnosti je aj stravovanie detí. Deti prichádzajú do jedálne organizovane s vychovávateľkou a včas (vypracovaný harmonogram stravovania v školskej jedálni), slušne sa správajú a správne stolujú. Po skončení obeda celé oddelenie odchádza spoločne. Po šiestej vyučovacej hodine obed zabezpečuje učiteľ na tejto vyučovacej hodine, asistentky, vychovávateľky nastupujúce až o 13:30 hod.
     11. Poštový poukaz – podací lístok na účet školskej stravovne zabezpečujú rodičia v zmysle pokynov vedúcej školskej stravovne. Obedy sa vydávajú na základe čipovej karty za ktorú je zodpovedné dieťa. Prípadná strata sa hlási vedúcej školskej stravovne.
      1. Dochádzka detí do ŠKD
 1. Dieťa je do ŠKD prijaté na základe písomnej prihlášky (zápisný lístok), kde zákonný zástupca uvedie čas a spôsob odchodu domov a na krúžky. Zmeny v dochádzke a v spôsobe odchodu oznamuje zákonný zástupca dieťaťa písomne.
 2. Vychovávateľka mimoriadne uvoľní dieťa zo ŠKD len na základe písomného alebo telefonického oznámenia (na služobný mobil vychovávateľky) zákonného zástupcu dieťaťa.
 3. Ak dieťa onemocnie, ihneď ho odhlásia rodičia zo stravovania, inak musia hradiť aj nevybrané obedy.
 4. Vstup rodičov do priestorov ŠKD v pracovnej dobe nie je žiaduci. Pohovory vychovávateľky s rodičmi mimo pracovnej doby sú naopak vítané.
 5. Do ŠKD deti prichádzajú hneď po vyučovaní v sprievode vychovávateľky. Ak vychovávateľka už má deti z  jednej triedy, ostatné deti prichádzajú pod vedením  učiteľa  na poslednej vyučovacej hodine.
 6. Dochádzka prihlásených detí do ŠKD je povinná. Každú neprítomnosť, ktorá nie je zdôvodnená neprítomnosťou na vyučovaní, treba riadne vychovávateľke ospravedlniť.
 7. Za dieťa, ktoré bolo v škole, avšak do klubu sa nedostavilo i keď tam malo byť, vychovávateľka nezodpovedá. 
 8. Pri nedodržiavaní vnútorného poriadku ŠKD dieťaťom bude podľa charakteru previnenia uložené výchovné opatrenie.
 9. Ak po vyčerpaní všetkých možností nápravy a po prekonzultovaní s rodičmi dieťaťa svojim nevhodným správaním sústavne narúša poriadok a činnosť v ŠKD, alebo bez ospravedlnenia rodičov prerušuje dochádzku do ŠKD, môže byť zo ŠKD vylúčené.
 10. Odhlášku zo ŠKD v priebehu školského roka dáva rodič vychovávateľke písomne.
  1. Starostlivosť o bezpečnosť a zdravie detí
  1. Za bezpečnosť detí počas celého pobytu v ŠKD zodpovedá vychovávateľka.
  2. Každé dieťa je povinné v ŠKD riadiť sa pravidlami školského poriadku a vnútorným poriadkom ŠKD.
  3. Počas konania odpoludňajšieho vyučovania i krúžkov vyučujúci preberajú deti od vychovávateľky do svojej zodpovednosti.
  4. Pri hrách a iných činnostiach je vychovávateľka povinná poučiť deti o bezpečnosti.
  5. Pri činnostiach organizovaných mimo objektu ŠKD môže mať vychovávateľ najviac 25 detí, zároveň musí mať podpísaný od zákonného zástupcu informovaný súhlas na podujatie organizované mimo priestorov školy.
  6. V prípade úrazu poskytne vychovávateľka dieťaťu prvú pomoc, oznámi ho vedeniu školy, rodičom dieťaťa a napíše o ňom záznam do knihy úrazov. Ak zistí vychovávateľka u dieťaťa nevoľnosť, teplotu upovedomí o tom rodičov dieťaťa.
  7. Nosenie do ŠKD drahých a nebezpečných predmetov je zakázané.
  8. Dieťa musí mať hygienické potreby a prezuvky.
  9. Pred obedom si každé dieťa umyje ruky a v jedálni sa správa kultivovane podľa pravidiel spoločenského správania.
  10. Deti majú mať svoje osobné veci (odev, obuv, aktovku) označené pre prípad zámeny a odcudzenia. Prípadnú stratu či zámenu deti hlásia vychovávateľke.
  11. Straty z uzavretých priestorov ŠKD u poisteného dieťaťa vybavuje vychovávateľka v spolupráci s rodičmi a vedením školy.
  12. Dieťa je povinné riadiť sa pokynmi vychovávateľky.
  13. Opúšťanie priestorov ŠKD bez zvolenia vychovávateľky je neprípustné.
  14. Za knihy, hračka a iné pomôcky zodpovedá oddelenie – kolektív detí, ktorému boli pridelené. Svojvoľné poškodenie pomôcok hradí oddelenie – kolektív detí, ktorému boli pridelené, prípadne jednotlivec.
  15. Vymedzenú dobu na prípravu vyučovania musia všetky deti dodržať. Dieťa, ktoré si domácu úlohu v ŠKD nepíše, precvičuje si učivo v cvičnom zošite.
  16. V prípade hygienickej potreby vychovávateľky, si musí  vychovávateľka telefonicky zabezpečiť dozor priamo do triedy. Každá vychovávateľka je oboznámená s telefonickými kontaktmi  na pedagogických zamestnancov školy, ktorí sú prítomní aj počas prevádzky ŠKD (riaditeľka školy, zástupkyňa školy pre prvý stupeň, zástupkyňa školy pre druhý stupeň, školská psychologička).
  17.  Aj naďalej spoluprácou vychovávateliek s odbornými zamestnancami školy predchádzať sociálno-patologickým javom ohrozujúcim deti.
   1. Príspevok na úhradu za pobyt dieťaťa v ŠKD
 1. ŠKD sa riadi vyhláškou MŠ SR č. 306/2009 Z. z a vyhláškou MŠ SR č. 588/2004 Z. z.  Rodič je povinný zaplatiť      príspevok za svoje dieťa v ŠKD. Podľa potreby a rozhodnutia sa môže tento príspevok zvýšiť najviac  do sumy 7,5% životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu mesačne na jedno dieťa.
 2. V súčasnosti je výška príspevku 15 € mesačne, dieťa v hmotnej núdzi 7,50 € mesačne a dieťa navštevujúce iba rannú činnosť v čase od 6:30 do 7:45 hod. 7,50 €.
 3. Príspevok na úhradu za pobyt dieťaťa v ŠKD uhrádza zákonný zástupca.
 1. Poplatok sa platí nezávisle od času a počtu dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD.
 2. Ak rodič odhlási dieťa v priebehu mesiaca nemá nárok na vrátenie poplatku.
 3. Po predložení sociálnej odkázanosti – hmotnej núdzi môže riaditeľka rozhodnúť o znížení, alebo o odpustení príspevku na úhradu za pobyt dieťaťa v ŠKD.
 4. Vychovávateľka odovzdá rodičom poštový poukaz – podací lístok na účet školy mesiac vopred (do 20. dňa predchádzajúceho mesiaca) s vypísaným variabilným symbolom.
 5. Platbu rodič uskutočňuje:

 a/ Priamym vkladom na účet školy v PRIMA banke. Platba vkladom na účet v banke za pobyt v ŠKD musí byť vložená na účet školy do 20. dňa v mesiaci (napr. do 20 septembra na október). V poznámke pre prijímateľa je nutné uviesť meno a priezvisko dieťaťa, variabilný symbol (číslo, ktoré rodičom oznámi vychovávateľka).

b/Bezhotovostným prevodom na účet školy. Bezhotovostná platba za pobyt v ŠKD musí byť pripísaná na účet školy do 20. dňa v mesiaci (napr. do 20 septembra na október) Pri platbe prevodom je nutné uvádzať variabilný symbol (číslo, ktoré rodičom oznámi vychovávateľka), v kolónke správa pre prijímateľa je nutné uviesť meno a priezvisko dieťaťa.

c/V hotovosti - len výnimočne deti v hmotnej núdzi a nové prihlásené deti v posledný deň školského vyučovania v mesiaci na nasledujúci mesiac v kancelárii hospodárky školy, ktorá vystaví potvrdenie o zaplatení. Pri predaji v hotovosti je zodpovednou osobou hospodárka školy, ktorá zodpovedá za príjem hotovosti a za odvod príjmu na účet v  PRIMA banke.

                                                                             05.09.2022

Vnútorný poriadok ŠKD nadobúda platnosť ...................................   .

 

                      

                       05.09.2022

V Trnave, dňa.......................  .

 

 

 

                                                                                                          –––––––––––––––––––––

                                                                                                         Mgr. Lýdia Gašparovičová

                                                                                                                     riaditeľka školy

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s Materskou školou, Spartakovská 5, 917 01 Trnava
  Spartakovská 5
  917 01, Trnava
 • 033/3236901 (0918 540 870) - riaditeľka školy
  033/3236900 - sekretariát, mzdová ekonómka
  033/3236903 - zástupkyňa
  033/3236904 - ekonómka

Fotogaléria