Navigácia

Základné informácie Pripravujeme Zameranie MŠ Oznámenie pre rodičov Denný poriadok Rodičovské združenie Krúžky Tlačivá na stiahnutie Jedálny lístok Náš tím Organizácia tried Pre deti a rodičov Školský vzdelávací program Poplatky Školský poriadok

MŠ v Jame 3

Základné informácie

 

Drahí rodičia,

na týchto stránkach  nájdete dokumenty a články týkajúce sa našej Materskej školy,

Dúfam, že Vám stránka poskytne všetky potrebné informácie. Ak Vám niečo chýba neváhajte nás kontaktovať.

 

 

Kontakt

Adresa:

MŠ v Jame 3, Trnava

Email:

msvjame3@gmail.com

Telefón:

033/3236800                         

                        

 

 

Pár slov o našej materskej škole

                         

Na  stránke sa môžete dočítať o fungovaní a prioritách našej materskej školy. Sme elokovaným pracoviskom ZŠ s MŠ Spartakovská 5, Trnava. Nájdete nás V Jame 3 Trnava  na prízemí bývalej základnej školy. Priestory sú upravené pre potreby škôlkarov a snažili sme sa tu vytvoriť malý škôlkarsky svet.  Sme trojtriedna materská škola a poskytujeme celodennú výchovu a vzdelávanie deťom vo veku od troch do šesť rokov, deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou a s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou. Naši pedagogickí zamestnanci sú plne kvalifikovaní a každoročne si zvyšujú a prehlbujú svoje vedomosti školeniami a kurzami.  Kapacita trojtriednej MŠ je naplnená v zmysle platnej legislatívy.

Materská škola je umiestnená v budove bývalej základnej školy. Všetky tri triedy MŠ sú situované na prízemí. Prislúchajú k nim  spálne, umyvárne s  WC, priestory na prezliekanie, jedáleň s výdajňou stravy a sklad pomôcok. Pre pedagogický personál je vyhradená zborovňa a kabinet pre zástupkyňu MŠ. Areál MŠ je vybavený pieskoviskom, domčekom so šmýkačkou, altánkom, dreveným vláčikom a množstvom stromov udržujúcich prirodzený chládok. Máme a využívame tiež možnosť návštevy vedľa stojaceho detského ihriska Žihadielko. Súčasťou priestorov je aj terasa,  ktorú využívame na ranné cvičenia prípadne hrové a edukačné aktivity počas dňa.

Našimi prioritami je rozvoj osobnosti dieťaťa, jeho intelektuálnej, sociálnej a aj emocionálnej úrovne. Formou hry u detí  rozvíjame zručnosti  a záujem o bádanie, skúmanie a učenie sa všetkého nového. Preferujeme zážitkové učenie a podporujeme samostatnosť detí a individuálny prístup. Digitálna gramotnosť je súčasťou  potrieb dnešnej modernej MŠ a preto implementujeme aktivity v z tejto oblasti do procesu edukácie.

Predprimárnu výchovu   uskutočňujeme podľa Školského vzdelávacieho programu "Kráčajme a spoznávajme svet", ktorý je vypracovaný v súlade so Štátnym vzdelávacím programom a je rozpracovaný obsah výchovy a vzdelávania, ciele a organizačné formy predprimárneho vzdelávania. 

Medzi krúžkové činnosti, ktoré sú súčasťou MŠ V Jame 3 Trnava, patrí anglický jazyk , výtvarný krúžok a základy hry na flautu. Okrem toho deti navštevujú  plaváreň na Zátvore  a pohybovú výchovu.  Konkrétne tiež napĺňame  Národný  program prevencie obezity zavádzaním aktivít na boj proti obezite. Navštevujeme tiež soľnú jaskyňu pre zvyšovanie imunity detí.

Deťom sa tiež pravidelne venuje logopedička ( špeciálna pedagogička) a individuálnym prístupom pracuje na zlepšení ich komunikačné schopnosti. Služby psychológa poskytuje školský psychológ V prípade potreby návštevy psychológa na ZŠ Spartakovská 5 Trnava.

Pre rodičov je vždy zaujímavá fotogaléria, preto je súčasťou našej stránky.

Sme MŠ rodinného typu a snažíme sa, aby Vaše deti boli šťastné a veselé. Aby si  našli nových kamarátov, naučili sa nie len prijímať, ale aj dávať. Našim cieľom je, aby sa správne vyvíjali po všetkých stránkach a aby z nich vyrástli samostatné deti, pre ktoré je vstup do školy ďalší prirodzený  krok, ktorý môžu uskutočniť pripravení a bez obáv.

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s Materskou školou, Spartakovská 5, 917 01 Trnava
  Spartakovská 5
  917 01, Trnava
 • 033/3236901 (0918 540 870) - riaditeľka školy
  033/3236900 - sekretariát, mzdová ekonómka
  033/3236903 - zástupkyňa
  033/3236904 - ekonómka

Fotogaléria