Navigácia

Oznamy pre rodičov, Informácie o poplatkoch Základné informácie Zápis do MŠ Aktivity pre deti Pripravujeme EP Spartakovská 6 Zameranie MŠ Náš tím Denný poriadok Organizácia tried Rodičovské združenie Rada školy 2% z daní Pre deti a rodičov Krúžky Fotografie Tlačivá na stiahnutie Jedálny lístok Projekty EP Spartakovská 6 Šk. vzdel. program Školský poriadok

MŠ Spartakovská

OZNAM 

Podľa §59a ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z.  povinné predprimárne vzdelávanie bude dieťa plniť v obci, v ktorej má trvalý pobyt v spádovej materskej škole, ak zákonný zástupca pre dieťa nevyberie inú materskú školu. 

ZŠ s MŠ Spartakovská 5 a EP MŠ Spartakovská 6 sú spádovou materskou školou pre ulice:

 • Vladimíra Clementisa (od č. d. 1 – 24 a od č. d. 70 – 83)
 • Hlboká ( časť od Starohájskej ulice po Ulicu Spartakovská)
 • Spartakovská (okrem č. d. 10 – 19)

 

 

Informácie o poplatkoch MŠ

Poplatok na úhradu výdavkov

Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy. Výšku príspevku určuje zriaďovateľ Všeobecne záväzným nariadením č.554, schválené Mestským zastupiteľstvom mesta Trnava dňa 8.12.2020,  nasledovne:

 • Výška mesačného príspevku  za jedno dieťa   je 20,-€

 

Tento príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci.

Zákonný zástupca uhrádza príspevok za pobyt dieťaťa v MŠ v zmysle § 28 ods. 7 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov poštovým poukazom, alebo bankovým prevodom na číslo účtu : 1112313006/5600. Pri bankovom prevode je nutné do správy pre prijímateľa uviesť meno dieťaťa.

Ak zákonný zástupca zaplatí príspevok vopred a potom nastanú podmienky na jeho vrátenie, príspevok sa presunie do nasledujúceho mesiaca, na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu (tlačivo u zástupkyne MŠ).  V zmysle § 28 odsek 5 Zákona NR SR č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní  sa príspevok neuhrádza za dieťa:

a,  ktoré dovŕšilo piaty rok veku a má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,

b, ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako tridsať po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom,

c, ktorému súd nariadil ústavnú starostlivosť,

d, ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin, alebo bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená  zriaďovateľom, alebo inými závažnými dôvodmi. V takom prípade uhrádza rodič pomernú časť určeného príspevku,

e, ak zákonný zástupca predloží riaditeľovi materskej školy doklad o hmotnej núdzi /zákon č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v znení neskorších predpisov/. 

 

 

                                         Poplatok za stravovanie                                                                             

Denný poplatok za stravné:

 

desiata    0,38 €

obed       0,90 €

olovrant  0,26 €

SPOLU  1,54 €

 

V zmysle zákona č.544/2010Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaSR je výška dotácie na žiaka na obed 1,20 €

 

Denný poplatok za stravné po odrátaní dotácie u predškolákov: 0,34 €

 

 

Plnú stanovenú sumu úhrady za stravu (bez priznania dotácie 1,20€) uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka za:

- odobratú stravu v danom stravovacom dni, v ktorom sa dieťa/žiak nezúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovania v základnej škole a 3-1/5/4 zákonný zástupca neodhlásil dieťa alebo žiaka najneskôr do 14.00 h predchádzajúceho pracovného dňa z poskytovania stravy v školskej jedálni v danom stravovacom dni,

- neodobratú stravu v danom stravovacom dni, v ktorom sa dieťa nezúčastnilo výchovnovzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovania v základnej škole a zákonný zástupca neodhlásil dieťa alebo žiaka najneskôr do 14.00 h predchádzajúceho pracovného dňa z poskytovania stravy v školskej jedálni v danom stravovacom dni,

- neodobratú stravu v danom stravovacom dni, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovnovzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovania v základnej škole a zákonný zástupca neodhlásil dieťa alebo žiaka najneskôr do 14.00 h predchádzajúceho pracovného dňa z poskytovania stravy v školskej jedálni v danom stravovacom dni.

Výška poplatku na nákup potravín sa uhrádza:

- prvý mesiac školského roka denný poplatok v plnej výške

- ostatné mesiace výška denného poplatku po odrátaní dotácie na stravu

 

Výška nespotrebovaného stravného sa prenesie na nasledujúce obdobie.

 

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný stravu uhradiť mesačne vopred najneskôr do 20-teho dňa predchádzajúceho mesiaca.

 

Príspevok na režijné náklady:

Zákonný zástupca dieťaťa a žiaka prispieva na úhradu režijných nákladov na stravovanie mesačne sumou vo výške 5 € počas školského roka.

 • za mesiace september až december do 15. septembra príslušného kalendárneho roka sumu vo výške 20 €
 • za mesiace január až jún do 15. januára príslušného kalendárneho roka sumou 30 €
 • za mesiace júl až august do 15. júna príslušného kalendárneho roka sumu podľa plánu letnej činnosti a otvorenosti MŠ v príslušných mesiacoch

 

 

 Poplatok do fondu rodičovského združenia

 

 • Dobrovoľný celoročný príspevok do fondu RZ je 50 €. Tento príspevok sa uhrádza v dvoch splátkach po 25,-€ v  septembri a februári v príslušnom školskom roku pokladníkovi fondu RZ jednorazovým výberom. Čerpanie príspevku sa uskutočňuje podľa schváleného plánu rozpočtu čerpania fondu RZ, ktorý sa odsúhlasuje  členmi výboru RZ spravidla v septembri príslušného školského roka.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s Materskou školou, Spartakovská 5, 917 01 Trnava
  Spartakovská 5
  917 01, Trnava
 • 033/3236901 (0918 540 870) - riaditeľka školy
  033/3236900 - sekretariát, mzdová ekonómka
  033/3236903 - zástupkyňa
  033/3236904 - ekonómka

Fotogaléria