Navigácia

Základné informácie Aktivity pre deti Zápis do MŠ Pripravujeme EP Spartakovská 6 Zameranie MŠ Náš tím Oznamy pre rodičov, informácie o poplatkoch Denný poriadok Organizácia tried Rodičovské združenie Rada školy 2% z daní Pre deti a rodičov Krúžky Fotografie Tlačivá na stiahnutie Jedálny lístok Projekty EP Spartakovská 6 Šk. vzdel. program

MŠ Spartakovská

Základné informácie

Drahí rodičia,

na týchto stránkach  nájdete dokumenty a články týkajúce sa našej Materskej školy,

Dúfam, že Vám stránka poskytne všetky potrebné informácie. Ak Vám niečo chýba neváhajte nás kontaktovať.

Kontakt

Adresa: EP Spartakovská 6, Trnava
Email: msspartakovska@ms.trnava.sk
Telefón: 033/5501497, 033/3236770 , 033/3236769, MOB: 0917 792 593

O nás

Vítam vás na stránke našej materskej školy, ktorá je elokovaným pracoviskom ZŠ s MŠ Spartakovská 5, Trnava. Samostatné elokované pracovisko MŠ Spartakovská 6, Trnava je šesťtriedna, v roku 2018 bola pristavaná budova s dvomi triedami MŠ v areáli ZŠ Spartakovská 5, Trnava. MŠ poskytuje celodennú výchovu a vzdelávanie deťom vo veku spravidla od dvoch do šesť rokov, deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou a s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou. MŠ poskytuje predprimárne  vzdelávanie deťom aj dopoludnia, po dohode so zákonným zástupcom. Kapacita osemtriednej MŠ je naplnená v zmysle platnej legislatívy. Personálne podmienky sú na kvalitnej úrovni, kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov je 100%.

Materská škola je umiestnená v dvojposchodovej účelovej budove komplexu sídliska Družba, v tesnej blízkosti základnej školy a zimného štadióna. Do prevádzky  bola uvedená v roku l979 ako samostatná materská škola. Od 1.1.2013 bola MŠ zlúčená do spoločného právneho subjektu ZŠ s MŠ Spartakovská 5, Trnava. Účelová budova MŠ pozostáva zo šiestich tried s príslušenstvom umiestnených v troch jednoposchodových pavilónoch a z prízemnej budovy hospodárskeho traktu. Triedy s príslušnými priestormi ( umyvárka, spálňa, šatňa, sklad učebných pomôcok, výdajňa jedla ) sú prepojené so spojovacími chodbami átria. V priestoroch MŠ sa nachádza účelová miestnosť na realizáciu pohybových a hudobných aktivít. V hospodárskom trakte je umiestnená kancelária pre zástupkyňu MŠ, vedúcu ŠJ, trieda pre schádzanie a rozchádzanie detí (čistinka), jedáleň pre zamestnancov, kuchyňa s príslušnými miestnosťami. Priestranný exteriér MŠ tvorí areál školského dvora s pestrou výsadbou zelene.  Vybavený je účelovými drevenými preliezacími zostavami, brodiskom, troma pieskoviskami, tieňovými altánkami, domčekmi, lavičkami. Každá trieda má terasu,  ktorá je využívaná na pohybové a relaxačné cvičenia na čerstvom vzduchu, hry a hrové činnosti v teplom období, na pobyt vonku počas daždivých dní, edukačné aktivity počas letných mesiacov. Prístavba MŠ je jednopodlažná budova s dvomi triedami MŠ v areáli základnej školy. Do prevádzky bola uvedená v 2018. Exteriér prístavby MŠ tvorí areál školského dvora s asfaltovými ihriskami a detské ihrisko určené pre MŠ s drevenými preliezkami, pieskoviskom, domčekmi, lavičkami, stromami, ktoré vytvárajú tieň v slnečnom počasí.

Materská škola podporuje celkový rozvoj osobnosti dieťaťa v oblasti telesnej, intelektuálnej, sociálno-emocionálnej, estetickej ako i rozvoj kompetencií a zručností dieťaťa. Pripravuje dieťa na ďalšie vzdelávanie, na život v spoločnosti, pričom zohľadňuje individuálne a vekové osobitosti detí. Predprimárna výchova v MŠ sa uskutočňuje podľa Školského vzdelávacieho programu (ďalej len ŠkVP) "kráčajme a objavujme svet", ktorý je vypracovaný v súlade so Štátným vzdelávacím programom je rozpracovaný obsah výchovy a vzdelávania, ciele a organizačné formy predprimárneho vzdelávania. Plánovanie výchovno-vzdelávacej činnosti je týždňové.

Predprimárna výchova a vzdelávanie v MŠ je doplnená o: anglický jazyk (realizovaný ako krúžková činnosť), korčuľovanie,  predplaveckú prípravu, hudobno-pohybový krúžok ľudových tradícii, krúžok výtvarnej tvorivosti,  školičku v prírode  (podľa záujmu rodičov). Do procesu edukácie implementujeme aktivity na rozvoj digitálnej gramotnosti, prírodovedné aktivity z projektu Fibonacci zamerané na prebudenie záujmu detí o prírodu a prírodné javy,  aktivity na podporu duševného zdravia z medzinárodného projektu „Zippy a jeho kamaráti“. V roku 1997 MŠ získala certifikát škôl podporujúcich zdravie, ktorým sa zaradila do siete škôl podporujúcich zdravie. V roku 2004 bol projekt uzavretý, transformoval sa  pod názvom Zdravie v školách. Úlohy, ciele ale hlavne rokmi získané odborné a praktické skúsenosti aktualizujeme a uplatňujeme i naďalej v priamej edukácii. V roku 2008 sme obohatili naše aktivity o aktuálne úlohy z Národného programu prevencie obezity, ktorými podporujeme  zdravý životný štýl. V roku 2013 sme sa zapojili do medzinárodného programu Zippy* s Friends, zameraného na podporu duševného zdravia detí. V MŠ je zabezpečená aj individuálna logopedická starostlivosť, ktorú vykonáva  špeciálny pedagóg – logopéd. V rámci spolupráce so ZŠ môžu rodičia využívať aj službu odborného detského psychológa podľa potreba.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s Materskou školou, Spartakovská 5, 917 01 Trnava
  Spartakovská 5
  917 01, Trnava
 • 033/3236901 (0918 540 870) - riaditeľka školy
  033/3236900- mzdová ekonómka - sekretariát
  033/3236903-zástupkyňa
  033/3236904-ekonómka

Fotogaléria