Navigácia

História školy Profil školy Školský vzdelávací program Vnútorný a školský poriadok Organizačný poriadok školy Prevádzkový poriadok učební Vnútorný systém hodnotenia a klasifikácie žiakov PREVÁDZKOVÝ PORIADOK DETSKÉHO IHRISKA, ŠPORTOVÉHO AREÁLU A FITNESS PARKU Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti info o stravovni Zákon č. 211/2000 Vyťaženosť telocvične Ponuka aktualizačného vzdelávanie Smernica na riešenie šikany

O škole

Prevádzkový poriadok učební

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK CVIČNEJ KUCHYNE

 

Cvičná kuchyňa (ďalej len „kuchynka“) je zariadenie určené na praktické vyučovanie zamerané na všetky činnosti súvisiace s varením, samotné varenie, stolovanie. Varenie prevádzkujú žiaci, dohľad nad nimi vykonáva vyučujúci učiteľ.

 

Vstup do kuchynky

 

1. Pred vstupom do cvičnej kuchyne čakajú žiaci vyučujúceho učiteľa (ďalej len „učiteľ“) v určenej triede prezlečení do pracovného odevu, s upravenými vlasmi.

2. Do cvičnej kuchyne odchádzajú žiaci disciplinovane, výhradne pod vedením a v sprievode učiteľa.

3. Otváranie a zatváranie cvičnej kuchyne vykonáva výhradne učiteľ.

 

Povinnosti žiakov

Žiaci sú povinní:

1. Pri všetkých činnostiach vykonávaných v kuchynke sa riadiť príkazmi učiteľa (vrátane riadenia sa postupmi prípravy pokrmov a výberu pracovných pomôcok presne podľa pokynov učiteľa).

2. Pri každej činnosti vykonávanej v kuchynke dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

3. Pri každej činnosti vykonávanej v kuchynke zachovávať pracovnú a osobnú hygienu.

4. Dodržiavať zásady slušného stolovania riadené vyučujúcim (pri stolovaní používať prinesené obrusy, podložky pod taniere a obrúsky, ku konkrétnemu jedlu používať adekvátne príbory, taniere, šálky a poháre...)

5. Šetrne a bezpečne zaobchádzať s elektrickými spotrebičmi a vodou, a to výhradne pod vedením učiteľa.  Každý žiak preberá zodpovednosť za škody vzniknuté nedbanlivou manipuláciou, nedodržaním pokynov alebo úmyselným poškodením zariadenia.

6. Na výkon kuchárskej činnosti priniesť do kuchynky v deň a hodinu vyučovania všetky potrebné suroviny na prípravu pokrmov, pričom ich výber je založený na pokynoch vyučujúceho.

7. Na výkon stolovacej činnosti priniesť do kuchynky v deň a hodinu vyučovania všetky potrebné predmety určené ku konkrétnemu druhu stolovania, vopred určenému vyučujúcim.

8. Všetky suroviny na prípravu pokrmov a predmety k stolovania obstarať a hradiť z vlastných finančných prostriedkov

9. Po skončení práce umyť riad a kuchynské náradie a odložiť na pôvodné miesto. Na odpadky používať určenú nádobu, ktorú po vyprázdnení vyumývajú horúcou  vodou spolu s pridaním dezinfekčného prostriedku.

 

Žiak a jeho zákonný zástupca preberajú zodpovednosť za škody vzniknuté nedbanlivou manipuláciou alebo úmyselným poškodením zariadenia a sú povinní vzniknutú škodu nahradiť a vec uviesť do pôvodného stavu na vlastné náklady. Porušenie týchto pravidiel sa klasifikuje ako porušenie školského poriadku.

 

V Trnave, september 2023                                                                           Mgr. Adriána Královičová

                                                                                                                               riaditeľka ZŠ s MŠ

 

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK UČEBNE PC

 

 

 BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ PRI PRÁCI S POČÍTAČMI

 

Žiak má právo

 

1. Vstupovať do učebne len s pedagogickým pracovníkom, alebo na jeho pokyn.

 

2. Využívať všetky zariadenia učebne spôsobom na to určeným len so súhlasom vyučujúceho.

 

3. Používať PC počas akýchkoľvek vyučovacích hodín aj v mimo vyučovacom čase len v doprovode vyučujúceho.

 

Žiak je povinný

 

1. Vchádzať do učebne v prezuvkách.

 

2. Do učebne vstupovať len s pomôckami podľa pokynov pedagóga.

 

3. Vždy pred začatím práce skontrolovať svoje pracovisko, zapísať sa, každú poruchu a chybu hlásiť vyučujúcemu.

 

4. Šetrne sa správať k zariadeniu v učebni.

 

5. Počas prestávok sa zdržiavať mimo učebne, pokiaľ vyučujúci neurčí výnimku.

 

6. Používať na názvy vlastných priečinkov a súborov svoje priezvisko a meno, vlastné súbory ukladať do svojho priečinku na to určeného.

 

7. Dbať na to, aby v priečinku boli uložené len potrebné súbory na vyučovanie. Nepotrebný obsah pravidelne mazať. Po skončení vlastnej práce uviesť pracovisko do pôvodného stavu.

 

8. Dodržiavať prevádzkový poriadok učebne a pravidlá bezpečnosti pri práci s PC.

 

9. Správať sa kľudne a ticho, aby nevyrušoval ostatných pracujúcich žiakov.

 

Žiakom je zakázané

 

1. V učebni sa nesmú používať vlastné nosiče dát (diskety, USB, CD, MP3), pokiaľ to vyučujúci neurčí inak.

 

2. Meniť názvy a obsah súborov a priečinkov na pevnom disku mimo vlastného adresára.

 

3. Svojvoľne rušiť a vytvárať nové priečinky na pevnom disku.

 

4. Bez súhlasu pedagóga inštalovať akýkoľvek softvér.

 

5. Meniť nastavenia ktoréhokoľvek nainštalovaného softvéru a pracovnej plochy.

 

6. Sťahovať dáta z internetu bez povolenia učiteľa. Žiak nesmie používať internetové stránky vulgárneho a amorálneho charakteru, stránky propagujúce násilie, drogy a pod.

 

7. Používať chat a hrať hry počas vyučovacej hodiny.

 

8. Prenášať cez sieť nevhodné súbory.

 

9. Jesť a piť, znečisťovať pracovisko, používať mobilný telefón počas hodiny.

 

10. Pri poškodení príslušenstva počítača (software, hardware) sa ihneď spíše zápis o poškodení, vyčíslenú škodu uhrádza žiak.

 

11. Dotýkať sa poškodených vodičov a nechránených častí počítača.

 

12. Žiakom je zakázané počas vyučovania používať sociálne internetové siete (facebook,Chat, ICQ a pod) a hrať počítačové hry.

 

Nerešpektovanie týchto pravidiel sa považuje

za porušenie školského poriadku!

 

 

Správca učebne PC si vyhradzuje právo

 

1. Zmazať všetky nevhodné súbory nachádzajúce sa kdekoľvek na disku.

 

2. V priebehu školského roka tento poriadok meniť a dopĺňať.

 

 

Žiak a jeho zákonný zástupca preberajú zodpovednosť za škody vzniknuté nedbanlivou manipuláciou alebo úmyselným poškodením zariadenia a sú povinní vzniknutú škodu nahradiť a vec uviesť do pôvodného stavu na vlastné náklady. Porušenie týchto pravidiel sa klasifikuje ako porušenie školského poriadku.

 

 

 

V Trnave, september 2023                                                                Mgr.AdriánaKrálovičová

                                                                                                                        riaditeľka školy

 

 

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK ODBORNEJ JAZYKOVEJ UČEBNE

 

1. Žiaci prichádzajú do učebne tesne pred začiatkom hodiny s vyučujúcim.

 

2. V učebni žiaci sedia na svojich miestach, bez dovolenia učiteľa nemenia zasadací poriadok.

 

3. Každý žiak je povinný šetrne zaobchádzať so zariadením učebne.

 

4. Žiakom sa zakazuje:

 

a) manipulovať s didaktickou technikou bez dovolenia vyučujúceho,

 

b) dotýkať sa vystavených predmetov.

 

5. Žiak je povinný vziať si so sebou do učebne zošit a žiacku knižku.

 

6. Pred odchodom z učebne si každý žiak uprace miesto, zasunie (vyloží) stoličku.

 

Službukonajúci žiak zotrie tabuľu a pomôže učiteľovi s pomôckami.

 

7. Učebňu žiaci opúšťajú po skončení hodiny, zbytočne sa v nej nezdržiavajú. Učiteľ je povinný učebňu po každej vyučovacej hodine uzamknúť.

 

 

 

Žiak a jeho zákonný zástupca preberajú zodpovednosť za škody vzniknuté nedbanlivou manipuláciou alebo úmyselným poškodením zariadenia a sú povinní vzniknutú škodu nahradiť a vec uviesť do pôvodného stavu na vlastné náklady. Porušenie týchto pravidiel sa klasifikuje ako porušenie školského poriadku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Trnave, september 2023                                                            Mgr. Adriána Královičová

                                                                                                                        riaditeľka školy

 

 

 

ŠKOLSKÝ PORIADOK PRI PRÁCACH NA ŠKOLSKOM POZEMKU

 

1. Na školský pozemok smú žiaci vstupovať iba v sprievode vyučujúcej.

 

2. Každý žiak je povinný mať vhodné pracovné oblečenie ( pracovný plášť, tepláky, pevnú obuv, rukavice).

 

3. Pracovné nástroje a náradie preberá žiak určený vyučujúcou.

 

4. Po rozdelení činností žiak pracuje na pridelenej časti pozemku podľa pokynov vyučujúcej.

 

5. Žiak je povinný :

 

 • prenášať pracovné nástroje tak, aby neporanil seba ani svojich spolužiakov

 

 • s prideleným náradím pracovať správne, bezpečne a šetrne

 

 • prípadné poranenie ihneď nahlásiť vyučujúcej, ktorá postihnutého ošetrí

 

 • po skončení práce odložiť očistené náradie na určené miesto

 

 • urobiť poriadok na pridelenom pracovisku, odniesť očistenú zeleninu a nepotrebné zvyšky

rastlín.

 

6. Je zakázané používať poškodené náradie.

 

7. Je zakázané piť a jesť pri práci, ochutnávať znečistenú zeleninu.

 

8. Žiaci určení vyučujúcou náradie skontrolujú a odnesú.

 

9. Pozemok môže žiak opustiť len so súhlasom vyučujúcej.

 

10. Po skončení prác na školskom pozemku je povinnosťou žiaka:

 

- očistiť si obuv pred vstupom do budovy školy,

 

- umyť si ruky,

 

- vyzliecť si a uložiť pracovný odev.

 

Žiak a jeho zákonný zástupca preberajú zodpovednosť za škody vzniknuté nedbanlivou manipuláciou alebo úmyselným poškodením zariadenia a sú povinní vzniknutú škodu nahradiť a vec uviesť do pôvodného stavu na vlastné náklady. Porušenie týchto pravidiel sa klasifikuje ako porušenie školského poriadku.

 

 

V Trnave, september 2023                                                               Mgr. Adriána Královičová

                                                                                                                        riaditeľka školy

 

Prevádzkový poriadok telocvične ZŠ Spartakovská

 

Telocvičňa slúži na zabezpečenie vyučovania povinnej telesnej výchovy pre žiakov ZŠ Spartakovská  a pre fyzické a  právnické osoby, ktoré majú so ZŠ Spartakovská  uzatvorenú zmluvu o prenájme nebytových priestorov. Ďalej slúži pre kultúrne, občianske a podnikateľské aktivity, ktoré sú vykonávané s písomným súhlasom riaditeľky školy.

1. Telocvičňa sa môže používať len podľa rozvrhu a rozpisu krúžkovej činnosti.

2. Mimoškolské a školské podujatia organizované v telocvični musia byť  

    schválené riaditeľkou školy.

3. Vstup do telocvične je zásadne povolený iba v sprievode vyučujúceho

    a predpísanom úbore.

4. Do telocvične je povolený vstup iba v čistých prezuvkách s nefarbiacou

podrážkou.

5. Otváranie a zatváranie dverí do telocvične robí príslušný vyučujúci.

6. Vyučujúci je povinný si skontrolovať počet žiakov a ich cvičebný odev.

7. Vyučujúci sa počas vyučovacej hodiny z priestorov telocvične, resp.

    školského  dvora , ihriska, kde žiaci vykonávajú telovýchovnú činnosť,

    nesmie v žiadnom prípade vzdialiť a nechať žiakov bez dozoru.

8. Ak je žiak uznaný lekárom ako necvičiaci, je povinný o tom predložiť

    lekárske potvrdenie.

9. Žiaci dodržiavajú pokyny vyučujúceho. Sú disciplinovaní, správajú sa tak ,

    aby neohrozili bezpečnosť a zdravie svoje a svojich spolužiakov, športujú v

    duchu fair play.

10. Vyučujúci je povinný pred každým cvičením upozorniť na riziká cviku

     a vysvetliť zásady bezpečného správania sa a konania.

11. Je zakázané poškodzovať zariadenie telocvične. V prípade úmyselného

      poškodenia žiak škodu nahradí.

12. Potrebné telocvičné náradie vydáva príslušný vyučujúci. Bez vedomia

      vyučujúceho nemajú žiaci prístup do skrine v telocvični, ktorá slúži na

      odkladanie telocvičného náradia a náčinia.

13. Pri telovýchovnom procese používajú žiaci iba tie telovýchovné náčinia,

      ktoré sú potrebné k danej činnosti, zaobchádzajú s nimi opatrne, prípadné

      poškodenie oznámia ihneď vyučujúcemu.

14. Žiaci pri telovýchovnom procese majú určené svoje stanovište, ktoré

      nemôžu bez povolenia vyučujúceho opustiť. Nesmú vyliezať na iné náradie,

      s ktorými nesúvisí ich činnosť, aby neprišlo k úrazu. Prípadný úraz okamžite

      nahlási vyučujúcemu alebo triednemu učiteľovi.

 

15. Elektrické zariadenia obsluhuje len vyučujúci.

16. Všetky presuny na cvičisku robia žiaci pod vedením vyučujúceho pri

     dodržiavaní bezpečnostných predpisov.

17. Po skončení cvičenia je povinný vyučujúci uložiť používané náradie na

svoje miesto.

18. Žiaci odchádzajú z telocvične opäť pod vedením príslušného vyučujúceho.

19. Pri odchode z telocvične vyučujúci skontroluje priestory telocvične

      a uzamkne telocvičňu.

20. Je zakázané:

 •  manipulovať s otvoreným ohňom,
 •  fajčiť, používať stravu a nápoje, používať alkoholické nápoje a iné
 • návykové látky.
 •  do telocvične vodiť psov,
 •  vstupovať s bicyklom a inými predmetmi, ktoré môžu spôsobiť škodu na
 • majetku,
 •  hrať futbal,
 •  vešať sa na basketbalové koše (z bezpečnostných dôvodov),

 

Pre fyzické a  právnické osoby :

 • Za účasť oprávnených športovcov zodpovedá vedúci, uvedený v zmluve o nájme.
 • Športovci môžu vstúpiť do priestorov im vyhradených len spolu so zodpovedným vedúcim maximálne 15 minút pred prideleným užívacím časom a musia ich opustiť v čase jeho skončenia.
 • Všetky poruchy a škody hlásiť správcovi telocvične (školník)
 • Pri odchode z miestností skontrolovať a vypnúť elektrické osvetlenie, uzatvoriť všetky vodovodné kohútiky v užívaných priestoroch.
 • V priestoroch objektu telocvične je prísny zákaz fajčiť.

 

Žiak a jeho zákonný zástupca preberajú zodpovednosť za škody vzniknuté nedbanlivou manipuláciou alebo úmyselným poškodením zariadenia a sú povinní vzniknutú škodu nahradiť a vec uviesť do pôvodného stavu na vlastné náklady. Porušenie týchto pravidiel sa klasifikuje ako porušenie školského poriadku.

 

 

 

V Trnave, september 2023                               Mgr. Adriána Královičová

                                                                                riaditeľka školy

 

 

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK ODBORNEJ UČEBNE FYZIKY

 

 

1. Žiaci do učebne vstupujú len na pokyn vyučujúceho.

2. S učebnými pomôckami smú žiaci manipulovať iba s dovolením vyučujúceho.

3. Akékoľvek chyby na prístrojoch, prípadne na zariadení učebne, treba ihneď ohlásiť

vyučujúcemu.

4. Žiaci sú zodpovední za pomôcky s ktorými pracujú, zaobchádzajú s nimi opatrne.

5. Úmyselnú alebo z hrubej nedbanlivosti spôsobenú škodu sú povinní nahradiť.

6. Na každé laboratórne meranie sa žiak vopred písomné pripraví. Počas merania

rešpektuje pokyny vyučujúceho a vykonáva len tie činnosti, ktoré mu boli zadané.

7. Pri práci je každý žiak povinný dodržiavať bezpečnostné predpisy tak, aby

nepoškodzoval svoje zdravie, ani zdravie svojich spolužiakov.

8. Elektrické obvody môžu žiaci zapájať len podľa pripravenej schémy. Zdroj napätia

smie žiak pripájať až vtedy, keď el. obvod skontroloval vyučujúci.

9. Žiaci sa nikdy nesmú dotýkať neizolovaných vodičov.

10. Pri akejkoľvek nehode spôsobenej el. prúdom treba ihneď odpojiť zdroj napätia.

11. Na hasenie požiaru, ktorý vznikol od el. prúdu sa smie použiť len vhodný druh

hasiaceho pristroja (je k dispozícii v kabinete).

12. Po skončení laboratórnej práce je každý žiak povinný uložiť pomôcky na svoje miesto

a zanechať ich v čistote.

13. Pred odchodom z učebne si každý žiak uprace svoje pracovne miesto a zasunie

stoličku. Po poslednej vyučovacej hodine stoličku vyloží na stôl.

 

 

Žiak a jeho zákonný zástupca preberajú zodpovednosť za škody vzniknuté nedbanlivou manipuláciou alebo úmyselným poškodením zariadenia a sú povinní vzniknutú škodu nahradiť a vec uviesť do pôvodného stavu na vlastné náklady. Porušenie týchto pravidiel sa klasifikuje ako porušenie školského poriadku.

 

 

V Trnave, september 2023                                                                  Mgr. Adriána Královičová

                                                                                                                        riaditeľka školy

 

 

 

 

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK ODBORNEJ UČEBNE CHÉMIE

 

1. Odborná učebňa chémie má žiacku časť – učebňu a časť pre vyučujúceho – kabinet.

2. Žiaci sa združujú iba v časti určenej pre žiakov, v učebni, pod dozorom vyučujúceho.

3. Chemické potreby ako sklo, nádoby, chemikálie môžu žiaci donášať z chemického

kabinetu iba za dozoru učiteľa, ktorý dbá prísne na dodržiavanie zásad, t.j. aj

umývanie chemického skla a znečistených nádob vykonávajú žiaci podľa pokynov

učiteľa.

4. Chemikálie pre pokusy pripravuje výlučne učiteľ. Žiaci ich môžu iba preniesť do

učebne, aj to pod dozorom učiteľa.

5. Žiaci vykonávajú iba tie úkony a práce, ktoré sú z hľadiska bezpečnosti prípustné.

6. Žiaci musia byt podrobne oboznámení s prácami, ktoré sú z hľadiska bezpečnosti

prípustné.

7. Učebňa pripravená na laboratórne práce z chémie musí byt vždy riadne uzamknutá.

8. Všetky chemikálie musia byt riadne uzamknuté v chemickom kabinete.

9. Počas neprítomnosti kvalifikovaného učiteľa chémie sa pokusy v učebni chémie

nesmú vykonávať /ani pri prechodnom zastupovaní nekvalifikovaným učiteľom/.

10. Žiakom sa zakazuje manipulovať s didaktickou technikou bez dovolenia vyučujúceho

Bezpečnostné zásady pri práci v chemickej učebni

1. Žiaci musia byt trvale pri svojej práci a nesmú bezdôvodne odchádzať zo svojho

miesta.

2. Žiaci nesmú v chemickej učebni jest, piť, nesmú ponechať jedlo.

3. Žiaci nesmú meniť postup určený učiteľom a o každej zmene počas reakcie pri

pokusoch, ak nezodpovedá normálnemu priebehu, musia podať učiteľovi správu.

4. Pri práci žiaci používajú predpísané ochranné prostriedky.

5. Pred začiatkom práce sú žiaci povinní:

a) starostlivo si prečítať pracovný postup,

b) pracovať podľa pokynov učiteľa a dodržiavať bezpečnostné a hygienické zásady

na ochranu zdravia,

c) obliecť si pracovný odev,

d) potrebné chemické látky a pomôcky si pripraviť na pracovný stôl (pomôcky musia

byt čisté a bezchybné),

e) dlhšie vlasy si upraviť (napr. zapnutím, stiahnutím gumičkou).

Práca s chemickými látkami

1. šetrná spotreba chemických látok znižuje nebezpečenstvo a náklady,

2. pri otváraní fliaš s chemikáliami nesmie otvor smerovať do tváre,

3. na stôl ukladať len obrátený uzáver fľaše,

4. fľašu hneď po otvorení uzavrieť,

5. chemické látky nikdy NEOCHUTNÁVAŤ,

6. nepoužívať chemikálie z neoznačených nádob,

7. pri ovoniavaní chemických látok rukou nasmerovať závan k nosu a vdychovať

opatrne,

 

 

 

8. sklené rúrky a teplomery zasúvať do otvorov v korkových alebo gumových zátkach

pomalým špirálovým pohybom (kĺzavosť sa môže zlepšiťglycerolom alebo mydlovou

vodou),

9. skúmavku s kvapalinou pri jej zohrievaní držať tak, aby otvor smeroval do priestoru,

kde sa nenachádzajú žiadne osoby (skúmavku plniť najviac do polovice),

10. pracovať sústredene a opatrne, najmä s kvapalnými žieravinami a horľavinami,

nepozornosť zapríčiňuje nehody.

11. Po skončení práce:

a) tuhý odpad, napr. filtračný papier a úlomky skla nedávať do výlevky, ale do vedra

na odpadky,

b) všetky zvyšky chemických látok odkladať do odpadových nádob, ktoré určí učiteľ,

c) použité nádoby starostlivo umyť, vysušiť vypláchnuť destilovanou vodou, aby sa

na nich netvorili usadeniny,

d) nakoniec vyčistiť pracovný stôl.

12. Učebňu žiaci opúšťajú po skončení hodiny, zbytočne sa v nej nezdržiavajú. Učiteľ

je povinný učebňu po každej vyučovacej hodine uzamknúť.

 

 

 

 

Žiak a jeho zákonný zástupca preberajú zodpovednosť za škody vzniknuté nedbanlivou manipuláciou alebo úmyselným poškodením zariadenia a sú povinní vzniknutú škodu nahradiť a vec uviesť do pôvodného stavu na vlastné náklady. Porušenie týchto pravidiel sa klasifikuje ako porušenie školského poriadku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Trnave, september 2023                                                                        Mgr. Adriána Královičová

                                                                                                                        riaditeľka školy

 

 

 

 

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK UČEBNE TECHNIKY

 

1. Žiaci

a) Žiaci vstupujú do dielne len v sprievode vyučujúceho. Na vyučujúceho čakajú v triede alebo sa riadi podľa pokynov vyučujúceho.

b) Pred výučbou zaujmú miesto pri pracovných stoloch a nevzďaľujú sa z pracovného miesta, nebehajú po dielni a neohrozujú tým spolužiakov.

V žiadnom prípade žiak nepoužije náradie proti spolužiakovi a neohrozuje jehozdravie a bezpečnosť.

c) Riadia sa pokynmi vyučujúceho. Pracujú s prideleným materiálom a určenýmnáradím a nástrojmi šetrne a bezpečne. Náradie a nástroje neberú bez dovoleniavyučujúceho z iných pracovných stolov, ani z odkladacích a úložných priestorovv dielni.

d) Žiaci rešpektujú pokyny vyučujúceho. Vyučujúci je povinný pred každým pracovnýmúkonom upozorniť na riziká pracovného úkonu a vysvetliť zásady bezpečnéhosprávania sa a konania. Akékoľvek poranenie je žiak povinný ihneď nahlásiť vyučujúcemu.

e) Nepoškodzujú vybavenie dielní. Akékoľvek poškodenie hlásia vyučujúcemu.V prípade úmyselného poškodenia žiak škodu nahradí.

f) Pri práci používajú pracovný plášť alebo vhodné oblečenie a pracovné prostriedkyurčené vyučujúcim, dodržiavajú základné hygienické pravidlá.

g) S elektrickými prístrojmi pracujú len so súhlasom vyučujúceho popredchádzajúcom poučení a pri prísnom dodržiavaní pokynov vyučujúceho.

h) Po skončení prác je žiak povinný odovzdať náradie vyučujúcemu a upratať zasebou pracovný stôl.

2. Do priestorov dielne je zakázané vstupovať pod vplyvom alkoholu a inýchnávykových látok.

3. V priestoroch dielní je zakázané jest, piť, fajčiť, používať alkoholické nápoje a inénávykové látky.

4. V priestoroch dielní je zakázané manipulovať s otvoreným ohňom a zasahovať doelektrických rozvodov.

5. Je zakázané odnášať náradie, materiál, úrodu  zo školskej dielne.

6. Vyučujúci je povinný po skončení výučby skontrolovať pracovisko.

7. Práca v učebni Technikyje súčasťou vzdelávania v predmete THD.

 

 

Žiak a jeho zákonný zástupca preberajú zodpovednosť za škody vzniknuté nedbanlivou manipuláciou alebo úmyselným poškodením zariadenia a sú povinní vzniknutú škodu nahradiť a vec uviesť do pôvodného stavu na vlastné náklady. Porušenie týchto pravidiel sa klasifikuje ako porušenie školského poriadku.

 

V Trnave, september 2023                                                                       Mgr. Adriána Královičová

                                                                                                                        riaditeľka školy

 

 

 

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK UČEBNE BIOLÓGIE

 

Žiak

 1.  vstupuje do učebne len s vyučujúcim alebo na jeho pokyn, vchádza do učebne len s pomôckami podľa pokynov vyučujúceho na daný predmet,
 2.  na začiatku skontroluje svoje miesto - nedostatky hlási vyučujúcemu (poškodené lavice, stoličky),
 3.  sedí na určenom mieste, bez dovolenia vyučujúceho nemení zasadací poriadok,
 4. počas práce v učebni dodržuje školský poriadok ZŠ a prevádzkový poriadok učebne, správa sa bezpečne tak, aby neohrozil seba ani spolužiakov, šetrne zaobchádza so zariadením učebne, udržuje čistotu a poriadok,
 5. má zakázané manipulovať s audiovizuálnou a počítačovou technikou, didaktickou technikou, nachystanými pomôckami v učebni,
 6. používa pomôcky, literatúru a iný učebný materiál len so súhlasom vyučujúceho a podľa jeho pokynov, po skončení práce tento materiál odovzdá v pôvodnom stave,
 7. ohlási vyučujúcemu, ak počas práce s pomôckami zistil ich nefunkčnosť, poškodenie,
 8.  pred odchodom z učebne si uprace miesto, používané pomôcky na hodine vráti na určené miesto, zasunie stoličku,
 9.  po skončení poslednej vyučovacej hodiny si vyloží stoličku na lavicu a opustí učebňu organizovane s vyučujúcim..

Učiteľ

 1. dovedie žiakov k učebni a odvedie žiakov z učebne a dáva pokyn na organizovaný vstup či odchod z učebne,
 2. dohliada na dodržiavanie školského poriadku a prevádzkového poriadku učebne žiakmi,
 3. vydáva a zberá pomôcky na pokusy, pričom ich má spočítané,
 4. poveruje žiakov iba takými manuálnymi činnosťami, ktoré sú z hľadiska bezpečnosti žiakov prípustné,
 5. na 1.hodine v šk. roku preukázateľne poučí všetkých žiakov s prevádzkovým poriadkom učebne, dodržiavaním bezpečnostných pokynov
 6. po poslednej vyučovacej hodine vypína didaktickú techniku,
 7.  učebňu aj kabinet zamyká, ak sa v nej ďalej nebude zdržiavať.

 

Žiak a jeho zákonný zástupca preberajú zodpovednosť za škody vzniknuté nedbanlivou manipuláciou alebo úmyselným poškodením zariadenia a sú povinní vzniknutú škodu nahradiť a vec uviesť do pôvodného stavu na vlastné náklady. Porušenie týchto pravidiel sa klasifikuje ako porušenie školského poriadku.

 

 

V Trnave, september 2023                                                                    Mgr. Adriána Královičová

                                                                                                                        riaditeľka školy

 

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s Materskou školou, Spartakovská 5, 917 01 Trnava
  Spartakovská 5
  917 01, Trnava
 • 033/3236901 (0918 540 870) - riaditeľka školy
  033/3236900 - sekretariát, mzdová ekonómka
  033/3236903 - zástupkyňa
  033/3236904 - ekonómka

Fotogaléria