Navigácia

História školy Profil školy Školský vzdelávací program Vnútorný a školský poriadok Organizačný poriadok školy info o stravovni Prevádzkový poriadok učební ŠKD Plán práce ŠKD Vnútorný poriadok ŠKD Zákon č. 211/2000 Vyťaženosť telocvične Vnútorný systém hodnotenia a klasifikácie žiakov

O škole

Plán práce ŠKD

ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ PRI ZŠ S MŠ, SPARTAKOVSKÁ 5, TRNAVA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plán výchovno-vzdelávacej práce

školského klubu detí na šk. rok 2017 - 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riaditeľka školy:                                         Zástupkyňa pre 1. stupeň ZŠ a ŠKD:

Mgr. Lýdia Gašparovičová                                Mgr. Jana Kvasnicová          

Organizácia činnosti v šk. roku 2017 – 2018

 

   Školský klub detí pri ZŠ s MŠ, Spartakovská 5, v Trnave tvorí v školskom roku 2017 – 2018 desať oddelení. Všetky vychovávateľky majú požadovanú kvalifikáciu. Počet zapísaných detí v ŠKD je 301, čo je v priemere 30,1 dieťaťa na jedno oddelenie.

Oddelenia:

1.odd.: Zdenka Ištvancová                1.A (19), 3.A (11) – 30

2.odd.: Zuzana Frišová                      1.B (20), 3.B (11) - 31

3.odd.: Ľubica Stillerová                   1.C (16), 3.C (13), 5.C (1 ranná) - 30

4.odd.: Mgr. Vladimíra Dzuráková   1.D (21), 3.A (12) - 33

5.odd.: Ľubica Skýpalová                 2.A (23), 4.C (6) - 29

6.odd.: Danka Vančová                     2.B (25), 4.A (3), 5.B (1 ranná) - 29

7.odd.:  Mgr. Andrea Chlpatá            2.C (20), 3.B (6), 3.C (4), 8.C (1 ranná) - 31

8.odd.:  Jana Suhayová                      2.D (22), 4.D (6), 5.A (2)  - 28

9.odd.: Bc. Ľubica Kobetičová          3.D (18), 4.C (11) - 29

10.odd.: Bc. Blažena Vranovičová     4.A (6), 4.B (17), 4.D (7 + 1 ranná) - 31

 

Návštevnosť detí v jednotlivých oddeleniach ŠKD:

Oddelenie

Počet

detí

Trieda/

chlapci

Trieda/

dievčatá

Trieda/

chlapci

Trieda/

dievčatá

Trieda/

chlapci

Trieda/

dievčatá

Trieda/

chlapci

Trieda/

dievčatá

Trieda/

chlapci

Trieda/

dievčatá

1.

Ištvancová

 

30

1.A

19/12

1.A

19/7

3.A

   11/6

3.A

11/5

-

-

-

-

-

-

2.

Frišová

 

31

1.B

20/11

1.B

20/9

3.B

11/5

3.B

   11/6

-

-

-

-

-

-

3.

Stillerová

 

30

1.C

16/12

1.C

16/4

3.C

13/7

3.C

13/6

5.C

1/1 ranná

5.C

-

-

-

-

-

4.

Dzuráková

 

33

1.D

21/10

1.D

21/11

3.A

12/8

3.A

12/4

-

-

-

-

-

-

5.

Skýpalová

 

29

2.A

23/14

2.A

23/9

4.C

6/4

4.C

6/2

-

-

-

-

-

-

6.

Vančová

 

29

2.B

25/11

2.B

25/14

4.A

-

4.A

3/3

5.B

1/1 ranná

5.B

-

-

-

-

-

7.

Chlpatá

31

2.C

20/10

 

2.C

20/10

3.B

6/2

3.B

6/4

3.C

4/2

3.C

4/2

8.C

-

8.C

1/1 ranná

-

-

8.

Suhayová

 

29

2.D

22/13

2.D

22/9

4.D

6/2

4.D

6/4

-

-

-

-

-

-

9.

Kobetičová

 

29

3.D

18/9

3.D

18/9

4.C

11/5

4.C

11/6

-

-

-

-

-

-

10.

Vranovičová

 

31

4.A

6/5

4.A

6/1

4.B

17/8

4.B

17/9

4.D

8/5

4.D

8/2+1 ranná

-

-

-

-

Návštevnosť detí v ŠKD z jednotlivých tried a ročníkov:

Trieda

Počet detí

Chlapci

Dievčatá

1.A

19

12

7

1.B

20

11

9

1.C

16

12

4

1.D

21

10

11

Spolu 1. ročník

76

45

31

2.A

23

14

9

2.B

25

11

14

2.C

20

10

10

2.D

22

13

9

Spolu 2. ročník

90

48

42

3.A

23

14

9

3.B

17

7

10

3.C

17

9

8

3.D

18

9

9

Spolu 3. ročník

75

39

36

4.A

9

5

4

4.B

17

8

9

4.C

17

9

8

4.D

14

7

7

Spolu 4. ročník

57

29

28

5.A

-

-

-

5.B

1

1 ranná

-

5.C

1

1 ranná

-

Spolu 5. ročník

2

2

-

8.C

1

-

1 ranná

Spolu 8. ročník

1

-

1

Spolu všetkých detí v ŠKD

301

Spolu všetkých chlapcov 163

Spolu všetkých dievčat 138

 

 

Vedúca MZ pre ŠKD je Mgr. Andrea Chlpatá.

Správkyňa kabinetu ŠKD je p. Zdenka Ištvancová.

 

Činnosť ŠKD je denná:

ranná služba:              od 6:30  do 8:00, 8:45

                                   - ranná pohotovosť pre zastupovanie

činnosť ŠKD              podľa potreby od 10:30 do 15:30 – 16:30

odpoludňajšia služba  od 15:30 - 16:30

Dokumentácia ŠKD:

 1. Výchovný program
 2. Výchovný plán, ktorý je súčasťou výchovného programu
 3. Plán výchovno-vzdelávacej práce v ŠKD
 4. Plán MZ, ktorý je súčasťou plánu výchovno-vzdelávacej práce v ŠKD
 5. Osobný spis dieťaťa
 6. Zápisný lístok dieťaťa
 7. Triedna kniha v ŠKD
 8. Plán výchovno-vzdelávacej činnosti
 9. Rozvrh týždennej činnosti
 10. Plán prázdninovej činnosti

 

Hlavné úlohy výchovno-vzdelávacej práce v ŠKD

 

    Výchovno-vzdelávacia činnosť klubu detí je zameraná na uspokojovanie záujmov detí v čase mimo vyučovania, teda na činnosť oddychového, rekreačného a záujmového charakteru. Neoddeliteľnou súčasťou je aj vzdelávacia činnosť zameraná na prípravu detí na vyučovanie. Tvorí organickú jednotu s výchovným pôsobením rodiny a výchovno-vzdelávacou činnosťou vo vyučovacom procese.

    Práca vychovávateľky je tvorivá výchovno-vzdelávacia činnosť, opierajúca sa o odborné vedomosti, naplnená ľudskosťou a láskou k deťom.

    V súlade so školským zákonom hlavným cieľom výchovy a vzdelávania v ŠKD je umožniť dieťaťu:

  • získať kompetencie, a to najmä v oblasti komunikačných schopností, ústnych spôsobilostí a písomných spôsobilostí, využívania informačno-komunikačných technológií, komunikácie v štátnom jazyku, materinskom jazyku a cudzom jazyku, matematickej gramotnosti, a kompetencie v oblasti technických prírodných vied a technológií, k celoživotnému učeniu, sociálne kompetencie a občianske kompetencie, podnikateľské schopnosti a kultúrne kompetencie,
  • naučiť sa správne identifikovať a analyzovať problémy a navrhovať ich riešenia a vedieť ich riešiť,
  • rozvíjať manuálne zručnosti, tvorivé, umelecké, psychomotorické schopnosti, aktuálne poznatky a pracovať s nimi na praktických cvičeniach v oblastiach súvisiacich s nadväzujúcim vzdelávaním alebo s aktuálnymi požiadavkami na trhu práce,
  • posilňovať úctu k rodičom a ostatným osobám, ku kultúrnym a národným hodnotám a     tradíciám štátu, ktorého je občanom, k štátnemu jazyku, k materinskému jazyku a k svojej vlastnej kultúre,
  • získať a posilňovať úctu k ľudským právam a základným slobodám a zásadám ustanoveným v Dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobôd,
  • pripraviť sa na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti, v duchu porozumenia a znášanlivosti, rovnosti muža a ženy, priateľstva medzi národmi, národnostnými a etnickými skupinami a náboženskej tolerancie,
  • naučiť sa rozvíjať a kultivovať svoju osobnosť a celoživotne sa vzdelávať, pracovať v skupine a preberať na seba zodpovednosť,
  • naučiť sa kontrolovať a regulovať svoje správanie, starať sa a chrániť svoje zdravie vrátane zdravej výživy a životné prostredie a rešpektovať všeľudské etické hodnoty, získať všetky informácie o právach dieťaťa a spôsobilosť na ich uplatňovanie,
 • umožniť deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia pravidelne navštevovať školské kluby detí s cieľom podporovať ich adaptáciu na školu a rozvíjať cieľavedomú a systematickú prípravu na vyučovanie.

 

Aj v školskom roku 2017 – 2018 sa v činnosti klubu detí zameriame na zvyšovanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu najmä:

   • štúdiom odbornej literatúry a pedagogickej tlače
   • hľadaním nových námetov
   • využívaním didaktických pomôcok a hier
   • skvalitnením prípravy na vyučovanie
   • spoluprácou s rodičmi, s triednymi učiteľkami, školskou psychologičkou, s koordinátorom prevencie predchádzania sociálno-patologickým javom, s výchovným poradcom, ...
   • zamerať sa na integráciu rómskych detí, eliminovať ich segregáciu,
   • posilňovať čitateľskú gramotnosť detí,
   • rešpektovať práva detí,
   • predchádzať všetkým formám intolerancie a diskriminácie,
   • viesť deti k národnému povedomiu,
   • zamerať sa na prevenciu drogových závislostí a prevenciu proti šikanovaniu,
   • zamerať sa na fyzickú zdatnosť detí vhodnými kondičnými a (rýchlostné, silové, vytrvalostné) a koordinačnými (rekreačné, orientačné, kinesteticko-diferenciačné, rytmické, rovnovážne) cvičeniami  

   

    Hlavným cieľom výchovného programu je pestrou, tvorivou a zaujímavou činnosťou v čase mimo vyučovania dopĺňať výchovno-vyučovací proces, uspokojovať záujmy. Ciele budeme realizovať prostredníctvom výchovného programu s mottom: Dobrý vychovávateľ má vždy pred sebou tri veci – vidieť, cítiť, chápať dieťa. Pochopiť dieťa znamená vrátiť sa do jeho postavenia, pocitov, myšlienok, nálad.“ Pochopenie dieťaťa, ako najvyššia hodnota, významne vystihuje našu prácu.

 Na základe pochopenia detí, im budeme neustále poskytovať:

- podmienky na zmysluplné trávenie voľného času,

- priestor pre oddych a relaxáciu,

- podmienky , aby sa mohli kvalitne pripraviť na vyučovanie,

- aktivizáciu a motiváciu k celoživotnému vzdelávaniu,

- podporu k vytváraniu priateľských vzťahov s rovesníkmi,

- pomoc pri realizácii v činnostiach, ktoré ich zaujímajú,

- aktívny oddych,

- podporu pri  tvorivosti detí,

- moderné stratégie výchovno-vzdelávacej činnosti.

     Kompetencie detí budeme rozvíjať v rôznych oblastiach, najmä aktívnym oddychom v rámci tematických oblastí výchovy - záujmovými činnosťami, ktoré sú najdôležitejšou súčasťou výchovy vo voľnom čase. Jedná sa o uspokojovanie a rozvíjanie záujmov detí a mládeže. Uspokojujú sa potreby, rozvíjajú sa schopnosti a talenty detí a mládeže. Zaraďujeme sem činnosť spoločensko-vednú, prírodovedno-environmentálnu, esteticko-výchovnú, telovýchovnú, zdravotnú a športovú, pracovno-technickú...Záujmové činnosti sa podieľajú aj na vytváraní životného štýlu človeka a niekedy sa stávajú jeho celoživotnou záležitosťou. V ŚKD sa venujeme zároveň vzdelávacej oblasti zameranej na prípravu na vyučovanie a na opakovanie učiva rôznymi didaktickými hrami.

1.Spoločensko-vedná záujmová oblasť

   • vytváranie návykov primeraného spoločenského správania
   • rozvíjanie schopnosti detí samostatne pracovať
   • vedenie detí k ochrane životného prostredia
   • vedenie detí k dobrým medziľudským vzťahom
   • poznávanie svojho mesta, regiónu, domova
   • poznávanie historických pamiatok a kultúry nášho regiónu
   • vedenie detí k humanizmu a svedomitosti pri práci

 

2. Esteticko-výchovná záujmová oblasť

   • naučiť deti vnímať krásu prírody a životného prostredia
   • výtvarne zobrazovať prírodu
   • vychovávať deti k estetickému cíteniu v životnom prostredí
   • viesť ich k dobrému vkusu
   • rozvíjať záujem o pieseň, báseň, tanec, literatúru, divadlo a filmy
   • využívať spontánnosť a hravosť detí pri nácviku kultúrnych programov
   • nadväzovať na tradície a podporovať rozvoj národnej hrdosti
   • oboznámiť deti so slovenskou históriou

 

3. Telesná, zdravotná a športová záujmová oblasť

   • vychádzky a pohyb detí vonku

- zamerať sa na fyzickú zdatnosť detí vhodnými kondičnými a (rýchlostné, silové, vytrvalostné) a koordinačnými (rekreačné, orientačné, kinesteticko-diferenciačné, rytmické, rovnovážne) cvičeniami  

   • naučiť deti nové pohybové hry
   • rozvíjať vôľu a aktivitu pri súťaživých hrách
   • využívať školský areál a telocvične
   • viesť deti k odvahe, vytrvalosti, smelosti a disciplíne
   • k rozvoju dopravnej výchovy využívať dopravné besedy s príslušníkmi dopravnej polície

4. Pracovno-technická záujmová oblasť

   • udržiavať si poriadok v osobných veciach
   • naučiť sa samostatne pracovať
   • poznávať základné techniky pri práci s rozmanitými materiálmi
   • získať zručnosti pri práci s jednoduchými nástrojmi
   • vedieť zaobchádzať s technickými hračkami

5. Prírodovedno-environmentálna záujmová oblasť

   • viesť deti k ochrane životného prostredia, k ekologickej výchove
   • prehlbovať vedomosti o prírode
   • starať sa o životné prostredie v ktorom žijeme
   • zapájať sa do ekologických súťaží

6. Vzdelávacia oblasť

    Zabezpečiť pravidelnú prípravu na vyučovanie a tým zvýšiť efektívnosť výchovno-vzdelávacieho procesu. Zamerať sa na písomné vypracovanie domácich úloh a na kvalitu čítania. Formou didaktických hier opakovať a prehlbovať učivo, rozvíjať logické myslenie detí.

 

Rozpracovanie úloh výchovno-vzdelávacej práce

Celoročné úlohy

 • Viesť deti k ochrane zdravia, bezpečnosti pri práci a dodržiavaniu pravidiel pri práci a dodržiavaniu pravidiel cestnej premávky - zodpovedné všetky vychovávateľky.
 • Viesť deti k ochrane životného prostredia - zodpovedné všetky vychovávateľky.
 • Upevňovať spoločenské a hygienické návyky - zodpovedné všetky vychovávateľky.
 • Hravou formou viesť deti k priateľstvu, tolerancii a prevencii šikanovania v ŠKD - zodpovedné všetky vychovávateľky.
 • Pekné počasie využívať na pobyt a pohyb detí na čerstvom vzduchu - zodpovedné všetky vychovávateľky.
 • Výzdoba tried, okien, aktualizácia násteniek, ošetrovanie kvetov - zodpovedné všetky vychovávateľky.
 • Výzdoba chodieb – prízemie 1. st – p. Frišová, p. Ištvancová, p. Stillerová, poschodie –Bc. Kobetičová, Bc. Blažena Vranovičová.

 

Spolupráca s organizáciami:

MŠ, Divadlo J. Palárika v Trnave, galéria J. Koniarka, knižnice, Západoslovenské múzeum, kiná, Dom hudby, PdF TU Katedra Pedagogických štúdií a Katedra Predškolskej a elementárnej pedagogiky, Pedagogická a sociálna akadémia blahoslavenej Laury v Trnave, Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre, Kalokagatia, MPC Trnava, MsÚ Trnava, Dom seniorov Karolína – Cífer, Denný stacionár seniorov – Okružná, Trnava

 - zodpovedné všetky vychovávateľky .

MsÚ Trnava – Prímestský tábor - Mgr. Chlpatá (letné prázdniny).

Fotografovanie akcií ŠKD - Mgr. Dzuráková.

Získavanie sponzorov - zodpovedné všetky vychovávateľky.

Vedenie kabinetu – p. Ištvancová.

Nákup a dovoz pomôcok pre ŠKD – Mgr. Chlpatá, p. Vančová, Bc. Vranovičová.

 

Úlohy na august 2017:

Úprava tried – všetky vychovávateľky

Výzdoba chodieb – p. Ištvancová, p. Stillerová, , p. Frišová, p. Kobetičová, p. Vranovičová.

 

Úlohy na september, október, november:

   • privítanie nových žiakov, zoznámenie ich s režimom a pravidlami ŠKD, orientácia v priestoroch školy a v okolí školy zodpovedné všetky vychovávateľky, najmä vych. v 1.    roč.
   • bezpečnostné predpisy, vnútorný poriadok ŠKD, prevencia šikanovania a rôznych iných sociálno patologických javov (priebežne počas celého školského roka)
   • jesenná výzdoba školy zodpovedné všetky vychovávateľky
   • aktívne sa zapojiť  do zberu papiera

- tematické vychádzky do okolia školy – priebežne počas celého školského roka

- návšteva knižnice v rámci ZŠ s MŠ Spartakovská 5

- návšteva detských ihrísk v okolí školy priebežne počas školského roka

- beseda s PZ SR (p. Némethy) – p. Kobetičová, p. Frišová

- sobotňajší výlet (október) – p. Vranovičová

 

Úlohy na december, január, február:

   • účasť na divadelnom predstavení Divadla J. Palárika v Trnave (podľa ponuky) – p. Vančová
   • zimné športy, otužovanie, denný pobyt vonku zodpovedné všetky vychovávateľky
   • ochrana životného prostredia, kŕmenie vtákov v zime zodpovedné všetky vychovávateľky
   • zhotovenie vianočných pozdravov pre dôchodcov   zodpovedné všetky vychovávateľky
   • vianočná besiedka – Bc. Kobetičová, Mgr. Andrea Chlpatá, p. Stillerová, p. Suhayová
   • zimná výzdoba zodpovedné všetky vychovávateľky

- zimná výzdoba chodieb – p. Ištvancová, p. Stillerová, , p. Frišová, p. Kobetičová, p. Vranovičová.

   • príprava oznamov k zápisu do 1. ročníkov zodpovedné p. Kvasnicová, p. Vančová, Mgr. Chlpatá,
   • príprava darčekov k zápisu do 1. ročníkov zodpovedné všetky vychovávateľky
   • fašiangový karneval – p. Vančová, p. Skýpalová, Mgr. Chlpatá, p. Suhayová, Mgr. Dzuráková, Bc. Kobetičová, p. Vranovičová, p. Stillerová a všetky vychovávateľky
   • korčuľovanie a sánkovanie zodpovedné všetky vychovávateľky

- zhotovenie pozdravov do Domova dôchodcov k vianočným sviatkom -  zodpovedné všetky vychovávateľky- dodanie do domova zabezpečí p. Frišová

- návšteva Západoslovenského múzea - zodpovedné všetky vychovávateľky

- Halloweenpárty – p. Kobetičová

- Tvorivé dielne v meste – zodpovedné p. Kobetičová, p. Dzuráková, p. Stillerová, p. Vranovičová

- vystúpenie v Dome seniorov Karolína – p. Frišová, p. Ištvancová

- vystúpenie v Dennom stacionári v Trnave – p. Vranovičová, p. Stillerová

 

Úlohy na marec, apríl, máj:

- uskutočniť jarné výlety do prírody - zodpovedné všetky vychovávateľky

   • zhotovenie pozdravov do Domova dôchodcov ku Dňu matiek   zodpovedné všetky vychovávateľky

- jarná výzdoba chodieb – p. Ištvancová, p. Stillerová, , p. Frišová, p. Kobetičová, p. Vranovičová

- jarná výzdoba tried -  zodpovedné všetky vychovávateľky

- filmové predstavenie v kine Hviezda - zodpovedné všetky vychovávateľky

- hry na Drevenom vrchu – všetky vychovávateľky

- návšteva galérie J. Koniarka, Západoslovenského múzea – p. Kobetičová

- návšteva Mc Donalďs – p. Kobetičová

- návšteva hasičov v Trnave, prípadne beseda – p. Vančová

- beseda – p. Frišová

- vystúpenie v Dome seniorov Karolína – p. Frišová, p. Ištvancová

- vystúpenie v Dennom stacionári v Trnave – p. Vranovičová, p. Stillerová

- sobotňajší výlet (máj) – p. Vranovičová

 

Úlohy na jún, júl:

-  prvý jún Jarmok dobrej nálady k MDD- p. Frišová, p. Ištvancová, p. Stillerová a všetky vychovávateľky

- účasť na Dňoch zdravia v Trnave - zodpovedné všetky vychovávateľky

- návšteva McDonalďs

- v prípade potreby, organizácia prázdninovej činnosti v ŠKD a Prázdninových dvorov v mesiacoch júl a august – zodpovedné vedenie školy a všetky vychovávateľky

-   v spolupráci s MsÚ v Trnave zorganizovať Prímestský tábor – zodpovedná Mgr. Andrea Chlpatá  

 

ÚLOHY z pedagogicko-organizačných pokynov na šk. rok 2017/2018:

ŠKOLSKÉ ZARIADENIA

1. Aktuálne informácie o výchove a vzdelávaní v školských zariadeniach sú zverejnené na www.minedu.sk v menu Regionálne školstvo – Školské zariadenia a v menu Deti a mládež – Centrá voľného času.

2. Sledovať aktuálne informácie o výchove a vzdelávaní, vzdelávacích programoch, pedagogických dokumentoch a aktualizovaných dokumentoch na www.minedu.sk, www.mpc-edu.sk, www.statpedu.sk, www.siov.sk, www.vudpap.sk a na webových sídlach ďalších organizácií. Podporovať účasť pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov na kontinuálnom vzdelávaní uskutočňovanom prostredníctvom akreditovaných vzdelávacích programov.

3. Školským zariadeniam (predovšetkým školským klubom detí, centrám voľného času a školským internátom) sa v rámci ich aktivít a v spolupráci s dobrovoľníckymi centrami a organizáciami odporúča realizovať dobrovoľnícku činnosť v ich okolí.

4. V školských zariadeniach dôsledne uplatňovať rozhodnutia súdov o úprave výkonu rodičových práv a povinností, najmä v súvislosti so striedavou starostlivosťou, vrátane neodkladných opatrení súdov.

5. Školské zariadenia sú povinné zabezpečiť, aby bol informovaný súhlas zákonného zástupcu získavaný preukázateľne, prijateľnou formou, s primeraným poučením a poskytnutím nevyhnutných informácií zrozumiteľným spôsobom s prihliadnutím na konkrétnu situáciu vo výchovno-vzdelávacom procese, na ktorú sa takýto súhlas vyžaduje. Je potrebné dbať na to, aby bol informovaný súhlas zákonného zástupcu získaný za každých okolností ako platný prejav jeho vôle vykonaný slobodne, vážne, zrozumiteľne a určito.

6. Odporúča sa riaditeľom školských zariadení a ich zástupcom pravidelne sa oboznamovať prostredníctvom vzdelávacích aktivít, webového sídla www.slovensko.sk a webového sídla MŠVVaŠ SR s elektronickým výkonom verejnej moci podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov; školské zariadenia, ktoré majú právnu subjektivitu, sú potenciálnymi účastníkmi alebo zúčastnenými osobami v správnom konaní.

 

 

ŠKOLSKÉ VÝCHOVNO – VZDELÁVACIE ZARIADENIA – školský klub detí

1.Skvalitniť spoluprácu so základnou školou a zriaďovateľmi s cieľom umožniť deťom zo SZP pravidelne navštevovať školské kluby detí a týmto spôsobom podporovať ich adaptáciu na školu a rozvíjať cieľavedomú a systematickú prípravu na vyučovanie.

2. Na skvalitnenie využívania voľného času odporúčame ustanoviť v školských kluboch detí, ktoré sú súčasťou základnej školy, kariérovú pozíciu koordinátor voľného času.

3. Pri tvorbe výchovných programov využívať vzorový výchovný program zverejnený na http://www.minedu.sk/skolske-zariadenia/.

4. Odporúčame využívať možnosť predkladať projekty v rámci Programov pre mládež na roky 2014 – 2020. Informácie na www.iuventa.sk.

 

Materiálno – technické a priestorové podmienky

 

    ZŠ je vsadená do trávnatej plochy s rôznymi okrasnými drevinami a ihriskami. V budúcnosti by sme však privítali v areáli školy viac lavičiek, ktoré by slúžili na oddych detí. ŠKD sa nachádza v budove ZŠ. ŠKD využíva pre svoju činnosť priestory školy, herňu, telocvičňu, areál školy. V každom oddelení,  pre záujmové a vzdelávacie činnosti slúžia stolíky s primeranými  stoličkami. Každá trieda má svoj vlastný vstup a vybavenie vhodné pre oddych a relax detí na koberci. Každé oddelenie ŠKD má k dispozícii hračky, ktoré sa priebežne obmieňajú podľa potreby. Súčasťou ŠKD je detská a odborná literatúra, rôzne učebné pomôcky, telovýchovné náčinie a pomôcky, audiovizuálna technika a rôzne výtvarno-pracovné pomôcky.

 

Plán kontrolno – hospitačnej činnosti v ŠKD v šk. roku 2017 - 2018

 

1. Rozpracovanie a prerokovanie hlavných úloh v pláne práce ŠKD

2. Kontrola triednej agendy

3. Kontrola dokumentácie:

- Výchovný program

- Výchovný plán, ktorý je súčasťou výchovného programu

- Plán výchovno-vzdelávacej práce v ŠKD

- Plán MZ, ktorý je súčasťou plánu výchovno-vzdelávacej práce v ŠKD

- Osobný spis dieťaťa

- Zápisný lístok dieťaťa

- Triedna kniha v ŠKD

- Plán výchovno-vzdelávacej činnosti

- Rozvrh týždennej činnosti

      - Plán prázdninovej činnosti

4. Kontrola dochádzky detí do ŠKD

5. Kontrola využitia pomôcok a didaktickej techniky v ŠKD

6. Hospitácie a vzájomné hospitácie v ŠKD

 

odd.

vychovávateľka

október

december

február

apríl

1.

p. Ištvancová

v 1.A Mat.

v 3.A SJL

v 2.  odd.

v 4.  odd.

2.

p. Frišová

v 1.B Mat

v 3.B SJL

v 1.  odd.

v 3.  odd.

3.

p. Stillerová

v 1.C Mat

v 3.C SJL

v 7.  odd.

v 2.  odd.

4.

p. Dzuráková

v 1.D Mat

v 3.A SJL

v 3.  odd.

v 1.  odd.

5.

p. Skýpalová

v 2.A Mat

v 4.C SJL

v 6.  odd.

v 7.  odd.

6.

p. Vančová

v 2.B Mat

v 4.A SJL

v 8.  odd.

v 5.  odd.

7.

p. Chlpatá

v 2.C Mat

v 3.B SJL

v 5.  odd.

v 6.  odd.

8.

p. Suhayová

v 2.D Mat

v 4.D SJL

v 9.  odd.

v 10. odd.

9.

p. Kobetičová

v 3.D Mat

v 4.C SJL

v 10. odd.

v 8.  odd.

10.

p. Vranovičová

v 4.A Mat

v 4.B SJL

v 4. odd

v 9. odd

 

7. Kontrola výchovných činností zameraných na prevenciu sociálno-patologických javov

8. Rozvíjanie kľúčových kompetencií dieťaťa ŠKD

9. Začleňovanie detí zo sociálne znevýhodneného prostredia, ich  pravidelnosť pri navštevovaní ŠKD, podporu ich adaptácie na školu, cieľavedomé a systematické rozvíjanie ich  prípravy na vyučovanie.

 

Plán kontinuálneho vzdelávania vychovávateliek

   Ďalšie vzdelávanie vychovávateliek je jedným z rozhodujúcich faktorov, ktoré pôsobia na celkovú úroveň kvality výchovno-vzdelávacieho procesu vo výchove mimo vyučovania  sprostredkovaním najnovších poznatkov z metodiky výchovy jednotlivých oblastí výchovy a neformálneho vzdelávania prostredníctvom:

 • odborného časopisu „Vychovávateľ - časopis pedagógov“,
 • odbornej literatúry:

      •BRHELOVÁ, V., MELCEROVÁ, E., ADAMÍKOVÁ, J. 2009c. Výchovný program    v praxi,

HÁJEK, B. et al., 2007. Jak vytvořit vdělávací program pro školní družiny,

KRATOCHVÍLOVÁ, E. 2004. Pedagogika voľného času,

 • rozvíjaním špecifických zručností vychovávateliek účasťou na školeniach,
 • prípravou prednášok a referátov na zasadnutia MZ,
 • realizáciou vzájomných hospitácií vychovávateliek a učiteliek,
 • na základe ponuky  MPC sa budeme zúčastňovať na  vzdelávacích činnostiach pre pedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení – Bc. Vranovičová a všetky vychovávateľky,
 • prihlásime sa na prípravné atestačné vzdelávanie k prvej atestácii pre vychovávateľa (Mgr. Andrea Chlpatá, Mgr. Vladimíra Dzuráková, Bc. Ľubica Kobetičová, Danka Vančová, Ľubica Stillerová, Jana Suhayová).

 

 

 

 

V Trnave, 30.08. 2017 schválilo MZ ŠKD.                               –––––––––––––––––––––––

                                                                                                          Mgr. Jana Kvasnicová

                                                                                                      Zástupkyňa pre 1.st. a ŠKD.

                                                                              

 

                                                                                                     –––––––––––––––––––––––

                                                                                                          Mgr. Andrea Chlpatá

                                                                                                             Vedúca MZ ŠKD

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s Materskou školou, Spartakovská 5, 917 01 Trnava
  Spartakovská 5
  917 01, Trnava
 • 033/3236901 (0918 540 870) - riaditeľka školy
  033/3236900- mzdová ekonómka - sekretariát
  033/3236903-zástupkyňa
  033/3236904-ekonómka

Fotogaléria