Navigácia

História školy Profil školy Školský vzdelávací program Vnútorný a školský poriadok Organizačný poriadok školy info o stravovni Prevádzkový poriadok učební ŠKD Plán práce ŠKD Vnútorný poriadok ŠKD Zákon č. 211/2000 Vyťaženosť telocvične Vnútorný systém hodnotenia a klasifikácie žiakov

O škole

Plán práce ŠKD

ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ PRI ZŠ S MŠ, SPARTAKOVSKÁ 5, TRNAVA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plán výchovno-vzdelávacej práce

školského klubu detí a asitentiek učiteľa                            na šk. rok 2022 - 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riaditeľka školy:                                      Zástupkyňa pre 1. stupeň ZŠ a ŠKD:

Mgr. Lýdia Gašparovičová                                                           Mgr. Jana Kvasnicová

 

 

                                                                                                                         Vedúca MZ ŠKD:

                                                                                                                    Mgr. Andrea Chlpatá

Organizácia činnosti v šk. roku 2022 – 2023

   Školský klub detí pri ZŠ s MŠ, Spartakovská 5, v Trnave tvorí v školskom roku 2022 – 2023 jedenásť oddelení. Všetky vychovávateľky majú požadovanú kvalifikáciu. Počet zapísaných detí v ŠKD je 294, čo je v priemere 26,73 dieťaťa na jedno oddelenie.

ODDELENIA

1.odd.: Ľubica Skýpalová                                                         1.A (22) + 4.A (5)  - 27       

2.odd.: Mgr. Andrea Chlpatá                                                      1.B (22) + 4.C (4) - 26

3.odd.: Mgr. Zina Lančaričová Pódová                                      1.C (22) + 4.C (6) - 28                            

4.odd.: Ľubica Stillerová                                                           1.D (21) + 4.C  (5) - 26

5.odd.: Zdenka Ištvancová                                                          2.A (22) + 4.B (6) - 28

6.odd.: Zuzana Frišová                                             2.B (20) + 3.B (3) + 4.B (3) R - 26

7.odd.:  Zuzana Idunková                                                            2.C (23) + 4.C (2) - 25

8.odd.:  Mgr. Petra Matúšková                                                  3.A (13) + 4.A (13) - 26

9.odd.:  Petra Makišová                                                               3.C (20) + 3.B (7) - 27

10.odd.: Bc. Ivana Lopošová                                                       3.D (22) + 4.A (4) - 26

11.odd.: Bc. Ľubica Kobetičová                                                   4.D (21) + 3.B (8) -29

RANNÁ SLUŽBA od 6:30 hod.

Pondelok   Bc. Ľubica Kobetičová , Zuzana Idunková

Utorok:      Mgr. Zina Lančaričová Pódová, Mgr. Andrea Chlpatá

Streda:      Ľubica Stillerová, Zuzana Frišová  

Štvrtok:     Ľubica Skýpalová, Petra Makišová

Piatok        Zdenka Ištvancová, Mgr. Petra Matúšková

      ODPOLUDŇAJŠIA SLUŽBA od 15:30 do 16:30 hod.

      Pondelok:   Zuzana Frišová , Ľubica Stillerová

      Utorok:       Ľubica Skýpalová, Zdenka Ištvancová

      Streda:        Mgr. Zina Lančaričová Pódová, Mgr. Andrea Chlpatá

      Štvrtok:       Bc. Ľubica Kobetičová, Petra Makišová

      Piatok:        Zuzana Idunková, Bc. Ivana Lopošová     

 

 

Súčasťou MZ ŠKD sú aj asistentky učiteľov.

Asistentky učiteľa:

Mgr. Andrea Chlpatá - Jan Mark Banovic 9.A,

Bc. Martina Kiripolská – Martin Palkovič 8.C, Jan Mark Banovic, Patrik Lionne 6.A, Michaela Gajdošová 6.A, Jakub Rabara 9.C,

Mgr. Zina Lančaričová Pódová – Jakub Rabara 9.C,

Miriam Benediková – Anna Mária Bánska 7.A,  Jan Mark Banovic 9.A, Patrik Lionne 6.A, Michaela Gajdošová 6.A,

Mgr. Veronika Škamlová – Dušana Svatá 4.B, Petreková Lenka 1.B, Chocholoušková Nela 3.E, Patrik Lionne 6.A, Michaela Gajdošová 6.A,

Ľubica Stillerová – Chocholoušková Nela 3.E.

 

Návštevnosť detí v ŠKD z jednotlivých tried a ročníkov:

Trieda

Počet detí

Chlapci

Dievčatá

1.A

22

14

8

1.B

22

10

12

1.C

22

11

11

1.D

21

12

9

Spolu 1. ročník

87

47

40

2.A

22

9

13

2.B

20

11

9

2.C

23

10

13

Spolu 2. ročník

65

30

35

3.A

13

5

8

3.B

18

11

7

3.C

20

10

10

3.D

22

11

11

Spolu 3. ročník

73

37

36

4.A

22

13

9

4.B

9

2

7

4.C

17

8

9

4.D

21

11

10

Spolu 4. ročník

69

34

35

Spolu všetkých detí v ŠKD

294

Spolu všetkých chlapcov 148

Spolu všetkých dievčat 146

 

 

 

 

 

Návštevnosť detí v jednotlivých oddeleniach ŠKD:

Oddelenie/

vychovávateľka

Počet

detí

Trieda/

chlapci

Trieda/

dievčatá

Trieda/

chlapci

Trieda/

dievčatá

Trieda/

chlapci

Trieda/

dievčatá

Trieda/

chlapci

1.

p. Skýpalová

 

 

27

1.A

22/14

1.A

22/8

4.A

5/2

4.A

5/3

-

-

-

2.

p. Chlpatá

 

 

26

1.B

22/10

1.B

22/12

4.C

4/2

4.C

4/2

-

-

-

3.

p. Lančaričová

 

 

28

1.C

22/11

1.C

22/11

4.C

6/2

4.C

6/4

-

-

-

4.

p. Stillerová

 

 

26

1.D

21/12

1.D

21/9

4.C

5/2

4.C

5/3

-

-

-

5.

p. Ištvancová

 

 

28

2.A

22/9

2.A

22/13

4.B

6/2

4.B

6/4

-

-

-

6.

p. Frišová

 

26

2.B

20/11

2.B

20/9

3.B

3/2

3.B

3/1

4.B

3/0

 

4.B

3/3

-

7.

p. Idunková

 

 

25

2.C

23/10

2.C

23/13

4.C

2/2

4.C

2/0

-

-

 

-

8.

p. Matúšková

 

 

26

3.A

13/5

3.A

13/8

4.A

13/7

4.A

13/6

-

-

-

9.

p. Makišová

 

 

27

3.C

20/10

3.C

20/10

3.B

7/5

3.B

7/2

-

-

-

10.

p. Lopošová

 

 

   26

3.D

22/11

3.D

22/11

4.A

4/4

4.A

4/0

-

-

-

11.

p. Kobetičová

 

29

3.B

8/4

3.B

8/4

4.D

21/11

4.D

21/10

 

-

-

-

 

Dokumentácia ŠKD:

 1. Výchovný program
 2. Výchovný plán, ktorý je súčasťou výchovného programu
 3. Plán výchovno-vzdelávacej práce v ŠKD
 4. Plán MZ, ktorý je súčasťou plánu výchovno-vzdelávacej práce v ŠKD
 5. Žiadosť o prihlásenie dieťaťa do ŠKD
 6. Rozhodnutie o prijatí dieťaťa do ŠKD
 7. Rozhodnutie o poplatku za ŠKD
 8. Osobný spis dieťaťa
 9. Zápisný lístok dieťaťa
 10. Triedna kniha v ŠKD
 11. Plán výchovno-vzdelávacej činnosti
 12. Rozvrh týždennej činnosti
 13. Plán prázdninovej činnosti
 14. Žiadosť o zmenu odchodov z ŠKD
 15. Žiadosť o odhlásenie z ŠKD

 

Hlavné úlohy výchovno-vzdelávacej práce v ŠKD

 

    Výchovno-vzdelávacia činnosť klubu detí je zameraná na uspokojovanie záujmov detí v čase mimo vyučovania, teda na činnosť oddychového, rekreačného a záujmového charakteru. Neoddeliteľnou súčasťou je aj vzdelávacia činnosť zameraná na prípravu detí na vyučovanie. Tvorí organickú jednotu s výchovným pôsobením rodiny a výchovno-vzdelávacou činnosťou vo vyučovacom procese.

    Práca vychovávateľky je tvorivá výchovno-vzdelávacia činnosť, opierajúca sa o odborné vedomosti, naplnená ľudskosťou a láskou k deťom.

    V súlade so školským zákonom hlavným cieľom výchovy a vzdelávania v ŠKD je umožniť dieťaťu:

  • získať kompetencie, a to najmä v oblasti komunikačných schopností, ústnych spôsobilostí a písomných spôsobilostí, využívania informačno-komunikačných technológií, komunikácie v štátnom jazyku, materinskom jazyku a cudzom jazyku, matematickej gramotnosti, a kompetencie v oblasti technických prírodných vied a technológií, k celoživotnému učeniu, sociálne kompetencie a občianske kompetencie, podnikateľské schopnosti a kultúrne kompetencie,
  • naučiť sa správne identifikovať a analyzovať problémy a navrhovať ich riešenia a vedieť ich riešiť,
  • rozvíjať manuálne zručnosti, tvorivé, umelecké, psychomotorické schopnosti, aktuálne poznatky a pracovať s nimi na praktických cvičeniach v oblastiach súvisiacich s nadväzujúcim vzdelávaním alebo s aktuálnymi požiadavkami na trhu práce,
  • posilňovať úctu k rodičom a ostatným osobám, ku kultúrnym a národným hodnotám a     tradíciám štátu, ktorého je občanom, k štátnemu jazyku, k materinskému jazyku a k svojej vlastnej kultúre,
  • získať a posilňovať úctu k ľudským právam a základným slobodám a zásadám ustanoveným v Dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobôd,
  • pripraviť sa na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti, v duchu porozumenia a znášanlivosti, rovnosti muža a ženy, priateľstva medzi národmi, národnostnými a etnickými skupinami a náboženskej tolerancie,
  • naučiť sa rozvíjať a kultivovať svoju osobnosť a celoživotne sa vzdelávať, pracovať v skupine a preberať na seba zodpovednosť,
  • naučiť sa kontrolovať a regulovať svoje správanie, starať sa a chrániť svoje zdravie vrátane zdravej výživy a životné prostredie a rešpektovať všeľudské etické hodnoty, získať všetky informácie o právach dieťaťa a spôsobilosť na ich uplatňovanie,
 • umožniť deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia pravidelne navštevovať školské kluby detí s cieľom podporovať ich adaptáciu na školu a rozvíjať cieľavedomú a systematickú prípravu na vyučovanie.

 

Aj v školskom roku 2022 – 2023 sa v činnosti klubu detí zameriame na zvyšovanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu najmä:

   • štúdiom odbornej literatúry a pedagogickej tlače
   • hľadaním nových námetov
   • využívaním didaktických pomôcok a hier
   • skvalitnením prípravy na vyučovanie
   • spoluprácou s rodičmi, s triednymi učiteľkami, školskou psychologičkou, s koordinátorom prevencie predchádzania sociálno-patologickým javom, s výchovným poradcom, ...
   • zameraním sa na integráciu rómskych detí, eliminovať ich segregáciu,
   • posilňovaním čitateľskej gramotnosti detí,
   • rešpektovaním práv detí,
   • snahou predchádzať všetkým formám intolerancie a diskriminácie,
   • vedením detí k národnému povedomiu,
   • zameraním sa na prevenciu drogových závislostí a prevenciu šikanovania,
   • zameraním sa na fyzickú zdatnosť detí vhodnými kondičnými a (rýchlostné, silové, vytrvalostné) a koordinačnými (rekreačné, orientačné, kinesteticko-diferenciačné, rytmické, rovnovážne) cvičeniami.  

   

    Hlavným cieľom výchovného programu je pestrou, tvorivou a zaujímavou činnosťou v čase mimo vyučovania dopĺňať výchovno-vyučovací proces, uspokojovať záujmy. Ciele budeme realizovať prostredníctvom výchovného programu s mottom: Dobrý vychovávateľ má vždy pred sebou tri veci – vidieť, cítiť, chápať dieťa. Pochopiť dieťa znamená vrátiť sa do jeho postavenia, pocitov, myšlienok, nálad.“ Pochopenie dieťaťa, ako najvyššia hodnota, významne vystihuje našu prácu.

 Na základe pochopenia detí, im budeme neustále poskytovať:

- podmienky na zmysluplné trávenie voľného času,

- priestor pre oddych a relaxáciu,

- podmienky , aby sa mohli kvalitne pripraviť na vyučovanie,

- aktivizáciu a motiváciu k celoživotnému vzdelávaniu,

- podporu k vytváraniu priateľských vzťahov s rovesníkmi,

- pomoc pri realizácii v činnostiach, ktoré ich zaujímajú,

- aktívny oddych,

- podporu pri  tvorivosti detí,

- moderné stratégie výchovno-vzdelávacej činnosti.

     Kompetencie detí budeme rozvíjať v rôznych oblastiach, najmä aktívnym oddychom v rámci tematických oblastí výchovy - záujmovými činnosťami, ktoré sú najdôležitejšou súčasťou výchovy vo voľnom čase. Jedná sa o uspokojovanie a rozvíjanie záujmov detí a mládeže. Uspokojujú sa potreby, rozvíjajú sa schopnosti a talenty detí a mládeže. Zaraďujeme sem činnosť spoločensko-vednú, prírodovedno-environmentálnu, esteticko-výchovnú, telovýchovnú, zdravotnú a športovú, pracovno-technickú...Záujmové činnosti sa podieľajú aj na vytváraní životného štýlu človeka a niekedy sa stávajú jeho celoživotnou záležitosťou. V ŚKD sa venujeme zároveň vzdelávacej oblasti zameranej na prípravu na vyučovanie a na opakovanie učiva rôznymi didaktickými hrami.

   Rozvíjame schopnosti a zručnosti detí aktívnym oddychom v tematických oblastiach výchovy:

1.Spoločensko-vedná záujmová oblasť

   • vytváranie návykov primeraného spoločenského správania
   • rozvíjanie schopnosti detí samostatne pracovať
   • vedenie detí k ochrane životného prostredia
   • vedenie detí k dobrým medziľudským vzťahom
   • poznávanie svojho mesta, regiónu, domova
   • poznávanie historických pamiatok a kultúry nášho regiónu
   • vedenie detí k humanizmu a svedomitosti pri práci

 

2. Esteticko-výchovná záujmová oblasť

   • naučiť deti vnímať krásu prírody a životného prostredia
   • výtvarne zobrazovať prírodu
   • vychovávať deti k estetickému cíteniu v životnom prostredí
   • viesť ich k dobrému vkusu
   • rozvíjať záujem o pieseň, báseň, tanec, literatúru, divadlo a filmy
   • využívať spontánnosť a hravosť detí pri nácviku kultúrnych programov
   • nadväzovať na tradície a podporovať rozvoj národnej hrdosti
   • oboznámiť deti so slovenskou históriou

 

3. Telesná, zdravotná a športovo-branná záujmová oblasť

   • vychádzky a pohyb detí vonku

- zamerať sa na fyzickú zdatnosť detí vhodnými kondičnými a (rýchlostné, silové, vytrvalostné) a koordinačnými (rekreačné, orientačné, kinesteticko-diferenciačné, rytmické, rovnovážne) cvičeniami  

   • naučiť deti nové pohybové hry
   • rozvíjať vôľu a aktivitu pri súťaživých hrách
   • využívať školský areál a telocvične
   • viesť deti k odvahe, vytrvalosti, smelosti a disciplíne
   • k rozvoju dopravnej výchovy využívať dopravné besedy s príslušníkmi dopravnej polície
   • poznať záchranné zložky, aktívne sa zapájať do ochrany svojho zdravia a zdravia ostatných vo svojom okolí

 

4. Pracovno-technická záujmová oblasť

   • udržiavať si poriadok v osobných veciach
   • naučiť sa samostatne pracovať
   • poznávať základné techniky pri práci s rozmanitými materiálmi
   • získať zručnosti pri práci s jednoduchými nástrojmi
   • vedieť zaobchádzať s technickými hračkami

 

5. Prírodovedno-environmentálna záujmová oblasť

   • viesť deti k ochrane životného prostredia, k ekologickej výchove
   • prehlbovať vedomosti o prírode
   • starať sa o životné prostredie v ktorom žijeme
   • zapájať sa do ekologických súťaží

 

6. Vzdelávacia oblasť

    Zabezpečiť pravidelnú prípravu na vyučovanie a tým zvýšiť efektívnosť výchovno-vzdelávacieho procesu. Zamerať sa na písomné vypracovanie domácich úloh a na kvalitu čítania. Formou didaktických hier opakovať a prehlbovať učivo, rozvíjať logické myslenie detí.

 

Rozpracovanie úloh výchovno-vzdelávacej práce

Celoročné úlohy

 • Viesť deti k ochrane zdravia, bezpečnosti pri práci a dodržiavaniu pravidiel pri práci a dodržiavaniu pravidiel cestnej premávky - zodpovedné všetky vychovávateľky.
 • Viesť deti k ochrane životného prostredia - zodpovedné všetky vychovávateľky.
 • Upevňovať spoločenské a hygienické návyky - zodpovedné všetky vychovávateľky.
 • Hravou formou viesť deti k priateľstvu, tolerancii a prevencii šikanovania v ŠKD - zodpovedné všetky vychovávateľky.
 • Pekné počasie využívať na pobyt a pohyb detí na čerstvom vzduchu - zodpovedné všetky vychovávateľky.
 • Výzdoba tried, okien, aktualizácia násteniek, ošetrovanie kvetov - zodpovedné všetky vychovávateľky.
 • Výzdoba chodieb – p. Ištvancová, p. Stillerová, p. Frišová, p. Kobetičová, p. Skýpalová, p. Benediková, p. Kiripolská, p. Škamlová.
 • Vedúca MZ pre ŠKD je Mgr. Andrea Chlpatá.
 • Správkyňa kabinetu ŠKD a herne je p. Zdenka Ištvancová.

 

Činnosť ŠKD je denná:

ranná služba:              od 6:30  do 8:00, 8:45

                                   - ranná pohotovosť pre zastupovanie

činnosť ŠKD              podľa potreby od 10:30 do 15:30 – 16:30

odpoludňajšia služba  od 15:30 - 16:30

 

Akcie ŠKD 2022/2023

 

Spolupráca s organizáciami:

MŠ, Divadlo J. Palárika v Trnave, galéria J. Koniarka, knižnice, Západoslovenské múzeum, kiná, Dom hudby, Knižnica Juraja Fándlyho, PdF TU Katedra Pedagogických štúdií a Katedra Predškolskej a elementárnej pedagogiky, MŠ Spartakovská, Pedagogická a sociálna akadémia blahoslavenej Laury v Trnave, Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre, Kalokagatia, MPC Trnava, MsÚ Trnava, Dom seniorov Karolína – Cífer, nezisková organizácia Falck -projekt Záchrana som ja.

 - zodpovedné všetky vychovávateľky a asistentky .

MsÚ Trnava – Prímestský tábor - Mgr. Chlpatá (letné prázdniny).

Fotografovanie akcií ŠKD - zodpovedné všetky vychovávateľky

Získavanie sponzorov - zodpovedné všetky vychovávateľky.

Vedenie kabinetu a herne, inventarizácia – p. Ištvancová.

Nákup a dovoz pomôcok pre ŠKD – Mgr. Chlpatá, p. Frišová, p. Lančaričová.

 

Úlohy na august 2022:

Úprava tried a výzdoba – všetky vychovávateľky a asistentky.

Výzdoba chodieb – p. Ištvancová, p. Stillerová, , p. Frišová, p. Kobetičová, p. Skýpalová, p. Šantová, p. Benediková, p. Kiripolská.

 

Úlohy na september, október, november:

- MZ ŠKD - všetky vychovávateľky a asistentky.

   • privítanie nových žiakov, zoznámenie ich s režimom a pravidlami ŠKD, orientácia v priestoroch školy a v okolí školy - zodpovedné všetky vychovávateľky, najmä vych. v 1.    roč (Skýpalová, Chlpatá, Lančaričová, Stillerová).
   • bezpečnostné predpisy, vnútorný poriadok ŠKD, prevencia šikanovania (Metodické usmernenie č.7/2006 k prevencii šikanovania žiakov v školách a školských zariadeniach) a rôznych iných sociálno - patologických javov. Opatrenia pre prípadnú vlnu nákazy COVID – 19.       (priebežne počas celého školského roka)
   • priebežné zhotovovanie didaktických pomôcok – zodpovedné všetky vychovávateľky
   • jesenná výzdoba školy, obmena násteniek - zodpovedné všetky vychovávateľky a asistentky
   • aktívne sa zapojiť  do zberu papiera
   • Šarkaniáda – p. Matúškova a všetky vychovávateľky

- tematické vychádzky do okolia školy – priebežne počas celého školského roka

- úcta k starším, zhotovenie darčekov – zodpovedné všetky vychovávateľky

- návšteva knižnice v rámci ZŠ s MŠ Spartakovská 5 a Knižnice Juraja Fándlyho - zodpovedné všetky vychovávateľky

- návšteva detských ihrísk v okolí školy priebežne počas školského roka - zodpovedné všetky vychovávateľky.

- Deň jablka, vyrábanie jabĺk – p. Matúšková a všetky vychovávateľky

 

Úlohy na december, január, február:

- MZ ŠKD - všetky vychovávateľky a asistentky.

   • účasť na divadelnom predstavení Divadla J. Palárika v Trnave (podľa ponuky) – p. Skýpalová
   • zimné športy, otužovanie, denný pobyt vonku - zodpovedné všetky vychovávateľky
   • ochrana životného prostredia, kŕmenie vtákov v zime - zodpovedné všetky vychovávateľky
   • súťaž v stavaní snehuliaka – p. Matúšková
   • Svetový deň prevencie AIDS, zhotovenie červených stužiek – p. Matúšková a všetky vychovávateľky
   • zhotovenie vianočných pozdravov pre dôchodcov po 5 ks -  zodpovedné všetky vychovávateľky a asistentky, dodanie zabezpečí p. Frišová,

                                       do Domu seniorov Cífer 40 ks – zodpovedné p. Ištvancová, p. Frišová,    

   • vianočná besiedka – Bc. Kobetičová, Mgr. Andrea Chlpatá, p. Stillerová, p. Idunková, p. Matúšková, p. Lančaričová, p. Makišová
   • zimná výzdoba tried - zodpovedné všetky vychovávateľky

- zimná výzdoba chodieb – p. Ištvancová, p. Stillerová, , p. Frišová, p. Kobetičová, p. Skýpalová, p. Šantová, p. Benediková, p. Kiripolská, p. Škamlová.

- návšteva vianočných trhov – všetky vychovávateľky

- návšteva knižnice v rámci ZŠ s MŠ Spartakovská 5 a Knižnice Juraja Fándlyho - zodpovedné všetky vychovávateľky

   • príprava darčekov k zápisu do 1. ročníkov - zodpovedné všetky vychovávateľky  a asistentky
   • fašiangový karneval – p. Skýpalová, p. Chlpatá, p.Šantová, p. Kobetičová, p. Skýpalová, p. Lančaričová, p. Kiripolská, p. Benediková a všetky vychovávateľky a asistentky
   • korčuľovanie a sánkovanie - zodpovedné všetky vychovávateľky

- návšteva Západoslovenského múzea - zodpovedné všetky vychovávateľky

- Halloween párty – p. Kobetičová, p. Lančaričová, p. Makišová, p. Matúškova a všetky vychovávateľky

- Halloween – zhotovenie masiek, vyrezávanie tekvíc – všetky vychovávateľky

- Tvorivé dielne v meste – podľa možnosti všetky vychovávateľky

- Valentín – výroba darčekov pre rodičov – všetky vychovávateľky.

 

Úlohy na marec, apríl, máj:

- MZ ŠKD - všetky vychovávateľky a asistentky.

- uskutočniť jarné výlety do prírody - zodpovedné všetky vychovávateľky

   • zhotovenie pozdravov  ku Dňu matiek pre dôchodcov po 5 ks -  zodpovedné všetky vychovávateľky a asistentky, dodanie zabezpečí p. Frišová, do Domu seniorov Cífer 40 ks – zodpovedné p. Ištvancová, p. Frišová,

- jarná výzdoba chodieb – p. Ištvancová, p. Stillerová, , p. Frišová, p. Kobetičová, p. Skýpalová, p. Šantová, p. Benediková, p. Kiripolská, p. Škamlová.

- jarná výzdoba tried, obmena násteniek -  zodpovedné všetky vychovávatelky

návšteva knižnice v rámci ZŠ s MŠ Spartakovská 5 a Knižnice Juraja Fándlyho - zodpovedné všetky vychovávateľky

- filmové predstavenie v kine Hviezda - zodpovedné všetky vychovávateľky

- Deň vody, zapojenie sa do projektu – všetky vychovávateľky

- hry na Drevenom vrchu – všetky vychovávateľky

- návšteva galérie J. Koniarka, Západoslovenského múzea – zodpovedné všetky    vychovávateľky

- Deň Zeme, zapojenie sa do projektu – zodpovedné všetky vychovávateľky

- návšteva Mc Donalďs – p. Kobetičová,

- papierová šou – p. Matúšková

- dopravný kvíz – p. Matúšková

- návšteva hasičov v Trnave, prípadne beseda – p. Stillerová, p. Frišová

 

Úlohy na jún, júl:

- MZ ŠKD - všetky vychovávateľky a asistentky.

-  prvý jún Jarmok dobrej nálady k MDD - p. Frišová, p. Ištvancová, p. Stillerová a všetky vychovávateľky a asistentky

- Deň otcov, zhotovenie darčekov – zodpovedné všetky vychovávateľky

- účasť na Dňoch zdravia v Trnave - zodpovedné všetky vychovávateľky

- návšteva McDonalďs - p. Kobetičová,

- v prípade potreby, organizácia Prázdninovej činnosti v ŠKD, Prázdninových dvorov prípadne Letnej školy v mesiacoch júl a august – zodpovedné vedenie školy, p. Chlpatá a všetky vychovávateľky a asistentky

- návšteva akcie na námestí Mesto Trnava  a PZ SR

 - beseda s PZ SR  – p. Stillerová, p. Frišová

- v spolupráci s MsÚ v Trnave zorganizovať Prímestský tábor – zodpovedná Mgr. Andrea Chlpatá 

- spolupráca s neziskovou organizáciou Falck - projekt Záchrana som ja – zodpovedná   Frišová a všetky vychovávateľky.

 

ÚLOHY zo Sprievodcu školským rokom 2022/2023, vydaným Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky:

1. Aktuálne informácie o výchove a vzdelávaní v školských zariadeniach sú zverejnené na https://www.minedu.sk/

Vo výchovno-vzdelávacej činnosti:

• viesť deti k rozvíjaniu prosociálneho správania bez negatívnych postojov a predsudkov,

• uplatňovať integráciu vzdelávacích oblastí,

• využívať hru ako základný výchovno-vzdelávací prostriedok aktivizácie detí k učeniu sa, získavaniu a využívaniu informácií, sebarealizácii, sebakontrole, sebazdokonaľovaniu, sebaregulácii, sebareflexii,  

• aktívne podporovať rozvoj sociálnej a finančnej gramotnosti detí,

• vytvoriť priaznivé prostredie pre rozvoj inkluzívneho vzdelávania bez akýchkoľvek foriem diskriminácie a segregácie,

podporovať rozvíjanie hodnotiaceho a kritického myslenia uplatňovaním dostupných metód, napomáhaním vyjadrenia vlastného názoru, získavaním, porovnávaním a zhodnotením informácií,

• predchádzať kyberšikane,

• podporovať ochranu a dodržiavanie ľudských práv a slobôd,

• podporovať diditálne zručnosti u detí,

• intenzívne sa venovať deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacimi potrebami, deťom cudzincov,

• zamerať s ana prevenciu rizikového správania,

• podporovať deti v zdravomživotnom štýle, zamerať sa na zdravie a pohyb,

• do aktivít zaradiť globálnu výchovu, environmentálnu výchovu, hodnotovú výchovu a ľudské práva, mediálnu výchovu a kritické myslenie, popularizovať vedu a techniku.

 

Materiálno – technické a priestorové podmienky

 

    ZŠ je vsadená do trávnatej plochy s rôznymi okrasnými drevinami a ihriskami. ŠKD sa nachádza v budove ZŠ. ŠKD využíva pre svoju činnosť priestory školy, herňu, telocvičňu, areál školy. V každom oddelení,  pre záujmové a vzdelávacie činnosti slúžia stolíky s primeranými  stoličkami. Každá trieda má svoj vlastný vstup a vybavenie vhodné pre oddych a relax detí na koberci. Každé oddelenie ŠKD má k dispozícii hračky, ktoré sa priebežne obmieňajú podľa potreby. Súčasťou ŠKD je detská a odborná literatúra, rôzne učebné pomôcky, telovýchovné náčinie a pomôcky, audiovizuálna technika a rôzne výtvarno-pracovné pomôcky.

 

Plán kontrolno – hospitačnej činnosti v ŠKD v šk. roku 2022 - 2023

 

1. Rozpracovanie a prerokovanie hlavných úloh v pláne práce ŠKD

2. Kontrola triednej agendy

3. Kontrola dokumentácie:

Výchovný program – základný dokument, reviduje sa (prekontroluje) každých 5 rokov, zverejnený na stránke školy – vedúca ŠKD a vedúca MZ

Výchovný plán, ktorý je súčasťou výchovného programu – vedúca ŠKD a vedúca MZ

Plán výchovno-vzdelávacej práce v ŠKD - vedúca ŠKD a vedúca MZ

Plán MZ, ktorý je súčasťou plánu výchovno-vzdelávacej práce v ŠKD - vedúca MZ

Žiadosť o prihlásenie dieťaťa do ŠKD

Rozhodnutie o prijatí dieťaťa do ŠKD

Rozhodnutie o poplatku za ŠKD

Osobný spis dieťaťa

Zápisný lístok dieťaťa

Triedna kniha v ŠKD – v súčasnosti elektronická

Plán výchovno-vzdelávacej činnosti

Rozvrh týždennej činnosti v ŠKD

Plán prázdninovej činnosti V ŠKD

Žiadosť o zmenu odchodov z ŠKD

Žiadosť o odhlásenie z ŠKD

4. Kontrola dochádzky detí do ŠKD

5. Kontrola využitia pomôcok a didaktickej techniky v ŠKD

6. Hospitácie a vzájomné hospitácie v ŠKD

 

 

odd.

vychovávateľka

október

december

február

apríl

1.

p. Skýpalová

v 1.A Mat.

v 4.A SJL

v 1.A SJL

v 8.  odd.

2.

p. Chlpatá

v 1.B Mat

v 4.C Mat

v 1.B SJL

v 3.  odd.

3.

p. Lančaričová

v 1.C Mat

v 4.C SJL

v 1.C SJL

v 2.  odd.

4.

p. Stillerová

v 1.D Mat

v 4.C SJL

v 1.D SJL

v 5.  odd.

5.

p. Ištvancová

v 2.A Mat

v 4.B SJL

v 2.A SJL

 v 6.  odd.

6.

p. Frišová

v 2.B Mat

v 3.B Mat

v 2.B SJL.

       v 4.  odd.

7.

p. Idunková

v 2.C Mat

v 4.C SJL

v 2.C SJL

 v 9.  odd.

8.

p. Matúšková

v 3.A Mat

v 4.A SJL

v 3.A SJL

v 1.  odd.

9.

p. Makišová

v 3.C Mat

v 3.B Mat

v 3.C SJL

v 7.  odd.

10.

p. Lopošová

v 3.D Mat

v 4.A Mat

v 3.D SJL

v 11. odd

11.

p. Kobetičová

v 4.D SJL

v 3.B Mat

v 4.D SJL

v 10. odd

 

7. Kontrola výchovných činností zameraných na prevenciu sociálno-patologických javov

8. Rozvíjanie kľúčových kompetencií dieťaťa ŠKD

9. Začleňovanie detí zo sociálne znevýhodneného prostredia, ich  pravidelnosť pri navštevovaní ŠKD, podporu ich adaptácie na školu, cieľavedomé a systematické rozvíjanie ich  prípravy na vyučovanie.

Plán kontinuálneho vzdelávania vychovávateliek:

   Ďalšie vzdelávanie vychovávateliek je jedným z rozhodujúcich faktorov, ktoré pôsobia na celkovú úroveň kvality výchovno-vzdelávacieho procesu vo výchove mimo vyučovania  sprostredkovaním najnovších poznatkov z metodiky výchovy jednotlivých oblastí výchovy a neformálneho vzdelávania prostredníctvom:

 • odborného časopisu „Vychovávateľ - časopis pedagógov“,
 • odbornej literatúry:

      •BRHELOVÁ, V., MELCEROVÁ, E., ADAMÍKOVÁ, J. 2009c. Výchovný program    v praxi,

HÁJEK, B. et al., 2007. Jak vytvořit vdělávací program pro školní družiny,

KRATOCHVÍLOVÁ, E. 2004. Pedagogika voľného času,

 • rozvíjaním špecifických zručností vychovávateliek účasťou na školeniach,
 • prípravou prednášok a referátov na zasadnutia MZ, (Výchova k prosociálnosti ako prevencia agresívneho správania, Efektívna komunikácia s rodičmi žiakov – základ úspešnej spolupráce školy a rodiny, Využívanie fyzických trestov v rodinnej výchove v súčasnosti, Kyberagresia žiakov a možnosti školskej prevencie)
 • realizáciou vzájomných hospitácií vychovávateliek a učiteliek
 • na základe ponuky  MPC sa budeme zúčastňovať na  vzdelávacích činnostiach pre pedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení (všetky vychovávateľky a asistentky),
 • prihlásime sa na prípravné atestačné vzdelávanie k prvej atestácii pre vychovávateľa (Mgr. Andrea Chlpatá, Bc. Ľubica Kobetičová, Ľubica Skýpalová, Ľubia Stillerová, Zuzana Frišová, Mgr. Petra Matúšková).  

 

 

V Trnave,  05.09.2022 schválilo MZ ŠKD.                                –––––––––––––––––––––––

                                                                                                          Mgr. Jana Kvasnicová

                                                                                                      Zástupkyňa pre 1.st. a ŠKD.

                                                                             

                                                                                                   

                                                                                                     –––––––––––––––––––––––

                                                                                                          Mgr. Andrea Chlpatá

                                                                                                             Vedúca MZ ŠKD

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s Materskou školou, Spartakovská 5, 917 01 Trnava
  Spartakovská 5
  917 01, Trnava
 • 033/3236901 (0918 540 870) - riaditeľka školy
  033/3236900 - sekretariát, mzdová ekonómka
  033/3236903 - zástupkyňa
  033/3236904 - ekonómka

Fotogaléria