Navigácia

História školy Profil školy Školský vzdelávací program Vnútorný a školský poriadok Organizačný poriadok školy info o stravovni Prevádzkový poriadok učební ŠKD Plán práce ŠKD Vnútorný poriadok ŠKD Zákon č. 211/2000 Vyťaženosť telocvične Vnútorný systém hodnotenia a klasifikácie žiakov

O škole

ŠKD

 

Školský klub detí pri Základnej škole s Materskou školou,

Spartakovská 5, 917 01 Trnava

 

 

 

 Dobrý vychovávateľ má vždy pred sebou tri veci – vidieť, cítiť, chápať dieťa. Pochopiť dieťa znamená vrátiť sa do jeho postavenia, pocitov, myšlienok, nálad.“                                                                       (M. Duchková)                                                                                             

 

Výchovný program školského klubu detí

 

Názov výchovného programu

Výchovný program ŠKD

Forma výchovy a vzdelávania

denná: ranná (6,30-8,00) a odpoludňajšia (do 16,30)

Výchovný jazyk

slovenský

Druh školského zariadenia

štátne

Dátum prerokovania

v pedagogickej rade školy

 

14.septembra 2011

Dátum prerokovania v rade školy

10.októbra 2011

Platnosť výchovného programu

5. septembra 2011 – 30. júna 2016

5. septembra 2022 – 30. júna 2027

Miesto vydania VP ŠKD

ZŠ s MŠ, Spartakovská 5, 917 01 Trnava

Zriaďovateľ

MsÚ Trnava, Hlavná 1, 917 01 Trnava

Dátum predloženia na schválenie

22. augusta 2011

Revidovaný a schválený

2. septembra 2021,

5. septembra 2022

Koordinátor pre tvorbu VP ŠKD

Mgr. Andrea Chlpatá – vychovávateľka ŠKD

Telefonický kontakt:

 

Webová stránka:

E - mail školy:

033/3236900-sekretariát

033/3236903-zástupkyňa

http://spartakovska.edupage.org

skola@zsspartaktt.edu.sk

Pečiatka a podpis riaditeľa školy

 

Mgr. Lýdia Gašparovičová

      Výchovný program Školského klubu detí nadväzuje na program školy a preto vychádza zo Štátneho vzdelávacieho programu a Školského vzdelávacieho programu. Je základným dokumentom ŠKD, podľa ktorého sa v ňom uskutočňuje výchovno-vzdelávacia činnosť. Výchovný program je vypracovaný v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa školského zákona.

 

Výchovný program ŠKD podľa § 8 Zákona č.245/2008 Z. z. (školského zákona) obsahuje nasledujúce časti:

 

1. Vymedzenie vlastných cieľov a poslania výchovy

    Základná funkcia ŠKD

     V dnešnej dobe je veľmi dôležité, aby deti trávili svoj voľný čas zmysluplne a efektívne v zariadeniach, ktoré neplnia len sociálnu funkciu, ale plne podporujú aj pozitívny rozvoj každého jedinca. Jedným z  takýchto zariadení je aj školský klub detí.

  Školský klub detí patrí medzi školské výchovno-vzdelávacie zariadenia.  Školský klub detí zabezpečuje pre deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku na základnej škole, činnosť podľa výchovného programu školského zariadenia zameranú na ich prípravu na vyučovanie a na oddych v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin. Činnosť, ktorú zabezpečuje školský klub detí, nie je totožná s činnosťou zabezpečovanou centrom voľného času podľa § 116.  (Zákon NR SR č. 245/2008 Z. z., § 113, § 114). Školský klub v dňoch školského vyučovania tvorí pre deti prechod medzi vyučovaním v triedach a pobytom doma. Školský klub nie je pokračovaním vyučovania, pedagogická prax v ňom má svoje špecifiká a je výrazne odlišná od bežnej vzdelávacej praxe.

  Do školského klubu prichádzajú deti denne po vyučovaní, a preto vychovávateľky majú veľké predpoklady na cieľavedomú a sústavnú výchovu detí.

     Výchova ako zameraná a cieľavedomá činnosť vychádza z cieľov, ktoré sa premietajú v konkrétnych úlohách. Každý vychovávateľ by si mal jasne uvedomovať ciele svojho výchovného pôsobenia a formulovať ich do konkrétnych úloh v práci s deťmi. Z cieľov sa odvíja celý výchovný proces – obsah, formy, metódy, prostriedky, preto ciele považujeme za základ výchovného pôsobenia.

     Špecifické, konkrétne ciele ovplyvňujú psychické procesy v troch oblastiach:

      -     kognitívnej / poznávanie /

 • afektívnej / postojové /
 • psychomotorickej /konanie/.

Režim dňa v ŠKD

Časový rozvrh a usporiadanie činností v ŠKD sa riadia požiadavkami psychohygieny. Pri práci vychovávateliek v ŠKD je významné, že pôsobia na deti v dobe zvýšenej únavy po vyučovaní, dokázateľnej zníženej psychickej aktivity a menšej výkonnosti. V tomto čase sa prejavuje zvýšená potreba pohybu ako kompenzácia dlhého sedenia na vyučovaní. Psychická únava sa často u detí prejavuje zvýšenou až prehnanou pohybovou aktivitou. Tejto požiadavke je nutné prispôsobiť režim dňa v ŠKD.

 

1. Oddychové  a relaxačné činnosti

    Môžu mať charakter pasívnej alebo aktívnej činnosti. Sú psychicky a fyzicky nenáročné, zaraďované zväčša po obede, ale tiež podľa potreby kedykoľvek počas dňa. Jedná sa o kľud na lôžku (koberci), voľné rozhovory, stolové a spoločenské hry, tiché alebo hlasné čítanie, zberateľské činnosti, modelovanie, pokojná prechádzka. Osvedčili sa tiež interakčné cvičenia, reflexie a rozhovory o prežívaní detí. Využívajú sa aj špecifické relaxačné cvičenia pri hudbe. V odpočinkovej a relaxačnej činnosti ide o rýchle a efektívne odstránenie únavy a stresu spôsobeného pracovným zaťažením.

 

2. Rekreačné činnosti

    Tieto činnosti sa realizujú prevažne vonku na čerstvom vzduchu alebo v telocvični a kompenzujú únavu z dopoludňajšieho vyučovania. Ich súčasťou sú pohybovo náročnejšie aktivity telovýchovného, športového, turistického alebo manuálneho zamerania. Rekreačná činnosť môže byť organizovaná, alebo spontánna.

 

3. Tematické oblasti výchovy = záujmové činnosti, aktívny oddych

    Sú najdôležitejšou súčasťou výchovy vo voľnom čase. Jedná sa o uspokojovanie a rozvíjanie záujmov detí a mládeže. Uspokojujú sa potreby, rozvíjajú sa schopnosti a talenty detí a mládeže. Zaraďujeme sem činnosť v oblastiach spoločensko-vednej, prírodovedno-environmentálnej, esteticko-výchovnej, telovýchovnej, zdravotnej a športovo-brannej-(dopravnej, turistickej) pracovno-technickej, vzdelávacej. Záujmové činnosti sa podieľajú aj na vytváraní životného štýlu človeka a niekedy sa stávajú jeho celoživotnou záležitosťou.

 

4. Príprava na vyučovanie – vzdelávacia oblasť

    Sú to činnosti spojené s plnením si školských povinnosti. Mali by sa realizovať po 15. hodine, kedy sa výkonnosť detí znovu zvyšuje. Nejedná sa len o vypracovanie písomných a iných na vyučovaní uložených úloh, ale aj o rozširovanie poznatkov, ich aplikovanie do konkrétnych životných situácií .Zaraďujeme sem aj rôzne didaktické hry a aktivity Dôležitá je pravidelná spolupráca medzi vychovávateľkou, učiteľkou a rodičmi. Čas strávený prípravou na vyučovanie nemožno pokladať za voľný čas detí, považujeme ho skôr za ich  pracovný čas.

 

5. Spoločensky prospešné činnosti

    Tieto činnosti sú zamerané na skrášľovanie životného a pracovného prostredia, ochranu prírody, pomoc starším, chorým a slabším ľuďom. Patria sem aj kultúrne a osvetové činnosti. Cieľom týchto činností je viesť deti a mládež k dobrovoľnej práci v prospech iných ľudí bez nároku na odmenu, k prosociálnemu správaniu. Pri dobrom pedagogickom vedení môžu tieto činnosti formovať kladné charakterové vlastnosti a podporovať dobré sociálne vzťahy.

 

6. Sebaobslužné činnosti

    Tieto činnosti vedú dieťa k samostatnosti a starostlivosti o vlastnú osobu a vlastný majetok. Umožňujú formovanie hygienických návykov, ktoré spočívajú v starostlivosti o osobnú hygienu a vkusný zovňajšok človeka. Tiež vplývajú na návyky spoločenského správania sa a vhodného jednania s inými ľuďmi. Sebaobslužné činnosti nezaraďujeme do voľného času detí. ( S. Babiaková, 2008)

 

 1. Hlavné ciele

    V súlade so školským zákonom hlavným cieľom výchovy a vzdelávania v ŠKD je umožniť dieťaťu:

  • získať kompetencie, a to najmä v oblasti komunikačných schopností, ústnych spôsobilostí a písomných spôsobilostí, využívania informačno-komunikačných technológií, komunikácie v štátnom jazyku, materinskom jazyku a cudzom jazyku, matematickej gramotnosti, a kompetencie v oblasti technických prírodných vied a technológií, k celoživotnému učeniu, sociálne kompetencie a občianske kompetencie, podnikateľské schopnosti a kultúrne kompetencie,
  • naučiť sa správne identifikovať a analyzovať problémy a navrhovať ich riešenia a vedieť ich riešiť,
  • rozvíjať manuálne zručnosti, tvorivé, umelecké, psychomotorické schopnosti, aktuálne poznatky a pracovať s nimi na praktických cvičeniach v oblastiach súvisiacich s nadväzujúcim vzdelávaním alebo s aktuálnymi požiadavkami na trhu práce,
  • posilňovať úctu k rodičom a ostatným osobám, ku kultúrnym a národným hodnotám a     tradíciám štátu, ktorého je občanom, k štátnemu jazyku, k materinskému jazyku a k svojej vlastnej kultúre,
  • získať a posilňovať úctu k ľudským právam a základným slobodám a zásadám ustanoveným v Dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobôd,
  • pripraviť sa na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti, v duchu porozumenia a znášanlivosti, rovnosti muža a ženy, priateľstva medzi národmi, národnostnými a etnickými skupinami a náboženskej tolerancie,
  • naučiť sa rozvíjať a kultivovať svoju osobnosť a celoživotne sa vzdelávať, pracovať v skupine a preberať na seba zodpovednosť,
  • naučiť sa kontrolovať a regulovať svoje správanie, starať sa a chrániť svoje zdravie vrátane zdravej výživy a životné prostredie a rešpektovať všeľudské etické hodnoty,
  • získať všetky informácie o právach dieťaťa a spôsobilosť na ich uplatňovanie.

  

 1. Programové zmeny

      Hlavným cieľom výchovného programu je pestrou, tvorivou a zaujímavou činnosťou v čase mimo vyučovania dopĺňať výchovno-vyučovací proces, uspokojovať záujmy. Ciele budeme realizovať prostredníctvom výchovného programu s mottom: Dobrý vychovávateľ má vždy pred sebou tri veci – vidieť, cítiť, chápať dieťa. Pochopiť dieťa znamená vrátiť sa do jeho postavenia, pocitov, myšlienok, nálad.“ Pochopenie dieťaťa, ako najvyššia hodnota, významne vystihuje našu prácu.

 

Na základe pochopenia detí, im budeme neustále poskytovať:

- podmienky na zmysluplné trávenie voľného času,

- priestor pre oddych a relaxáciu,

- podmienky, aby sa mohli kvalitne pripraviť na vyučovanie,

- aktivizáciu a motiváciu k celoživotnému vzdelávaniu,

- podporu k vytváraniu priateľských vzťahov s rovesníkmi,

- pomoc pri realizácii v činnostiach, ktoré ich zaujímajú,

- aktívny oddych,

- podporu pri  tvorivosti detí,

- moderné stratégie výchovno-vzdelávacej činnosti

 

 1. Strategické ciele

Moderné stratégie výchovno-vzdelávacej činnosti, ktoré budeme aplikovať v praxi:

-  individuálny prístup k deťom /podporovať záujmy, osobnosť a schopnosti každého dieťaťa,

 • uplatňovanie zážitkových aktivizujúcich metód a foriem práce,
 • humanistickú výchovu – partnerský vzťah k dieťaťu, humanistické hodnotenie dieťaťa,
 • využívanie moderných IKT /informačno-komunikačné technológie/,
 • úzku spolupráca s rodinou dieťaťa,
 • úzku spoluprácu s vyučujúcimi,
 • skvalitnenie spolupráce s verejnosťou, s inými školskými zariadeniami, s inými  inštitúciami /kultúrne, športové,.../,
 • zlepšenie estetiky prostredia školského klubu, herne a ich okolia,
 • zavedenie nových foriem, metód a prostriedkov práce /metódy – tzv. cesta pri realizácii cieľov výchovno-vzdelávacej činnosti ( individuálny prístup, brainstorming, tréning, dramatizácia, vyjasnenie hodnôt, riešenie konfliktov - mediácia, aktivizácia, motivácia, reflexia, participácia, interkulturalita, prezentácia), formy – konkretizovaná metóda ( argumentácia, diskusia, debata, dialóg, tvorivá dielňa, hranie rolí, scénka, anketa, dotazník, prieskum názorov, kvíz, test), prostriedky – zdroj, všetko, čím môže vychovávateľ metódu a formu realizovať ( video, CD, MG, interaktívna tabuľa, PC programy, internet, práca na projektoch, súťaž)/.
 • kontinuálne vzdelávanie vychovávateliek /ich profesijný a odborný rast/.

 

 1. Špecifické ciele

    Hlavnými programovými cieľmi primárneho vzdelávania sú rozvinuté kľúčové spôsobilosti /kompetencie/, ako kombinácie vedomostí, spôsobilosti, skúsenosti a postoje detí na úrovni, ktorá je pre nich osobne dosiahnuteľná.

 

1. Kompetencie k učeniu

   Dieťa sa vie učiť s chuťou, začatú prácu dokončí, vyberá a používa pre efektivitu učenia vhodné spôsoby, dokáže kriticky zhodnotiť svoje výkony, učí sa nielen spontánne, ale aj vedome, kladie si otázky a hľadá  na ne odpovede, všíma si súvislosti medzi javmi, samostatne pozoruje a experimentuje, dokáže získavať  vedomosti z rôznych prameňov a zdrojov, získané poznatky dáva do súvislostí, skúsenosti uplatňuje v praktických situáciách a v ďalšom učení.

 

2. Pracovné kompetencie a kompetencie k riešeniu problémov

   Dieťa si všíma dianie i problémy, ktoré ho motivujú k riešeniu  podobných problémov a situácií, problém sa učí pochopiť, premýšľa o nezrovnalostiach a ich príčinách, premýšľa a plánuje riešenia problémov, pri riešení situácií nachádza zhodné, podobné a odlišné znaky, hľadá rôzne spôsoby riešenia problémov, overuje prakticky správne riešenia problémov, chápe, že vyhýbanie sa problémom nevedie k cieľu, rozlišuje správne a mylné riešenia, spontánne prichádza s novým riešením, je kreatívny, dokáže sa prispôsobiť zmenám – je flexibilný, svoje rozhodnutia sa učí obhájiť a uvedomuje si zodpovednosť za svoje rozhodnutia, je iniciatívny a podnikavý. Začaté  činnosti dokončuje, v prípade obtiaží je pri ich prekonávaní húževnatý. Vie si stanoviť ciele s ohľadom na svoje profesijné záujmy, plánovať a hodnotiť svoje činnosti, vie prijímať nové informácie a poznatky, vie dokončiť začatú prácu, vie kultivovať (ovládať) svoju vytrvalosť, vie si pravidelne plniť svoje povinnosti, dieťa vie ovládať jednoduché manuálne zručnosti a samoobslužné činnosti potrebné pre praktický život, dieťa si postupne rozvíja manuálne zručnosti, dieťa vie kriticky zhodnotiť svoje pracovné výsledky a vie aktívne pristupovať k uskutočneniu svojich cieľov,  dieťa vie byť flexibilné a je schopné prijať a zvládať inovatívne zmeny, dieťa sa dokáže flexibilne prispôsobiť prichádzajúcim zmenám.

 

3. Komunikačné kompetencie

   Dieťa ovláda reč i mimoslovnú komunikáciu, myšlienky, hovorený prejav, otázky i odpovede vyjadruje vhodne formulovanými vetami, dokáže vyjadriť vlastný názor, komunikuje bez hanby s rovesníkmi i dospelými, dokáže prehovoriť na verejnosti, rozumne sa zapojuje do diskusie, dokáže riešiť konflikty, dokáže vyjadrovať svoje kladné pocity vo vzťahu k sebe i okolitému prostrediu rečou, gestami i ďalšími prostriedkami. Vie sa v ňom vyjadriť i písomne. Nezabúda, že ku správnej komunikácii tiež patrí aj počúvanie druhých. Využíva informační a komunikační prostriedky, z predkladaných informácií si vyberá. Komunikuje kultivovane.

4. Sociálne  a interpersonálne kompetencie

   Dieťa sa učí plánovať, organizovať, riadiť a hodnotiť, odhaduje rizika svojich nápadov, k úlohám a povinnostiam pristupuje zodpovedne, samostatne rozhoduje o svojich činnostiach a uvedomuje si, že za ne zodpovedá a nesie dôsledky, prejavuje citlivosť a ohľaduplnosť, rozpozná vhodné a nevhodné správanie, zúčastňuje sa na vytváraní príjemnej atmosféry v týme, v skupine spolupracuje, dokáže sa presadiť i podriadiť – prijať kompromis, rešpektuje dohodnuté  pravidlá, je schopný rešpektovať iných, je tolerantný k odlišnostiam medzi ľuďmi, je solidárny. Vytvára si pozitívnu predstavu o sebe samom – ovláda a riadi svoje konanie a správanie tak, aby dosiahol pocit sebauspokojenia a sebaúcty.

 

5. Občianske kompetencie

   Dieťa si uvedomuje svoje práva i práva druhých, vníma nespravodlivosť, agresiu, šikanovanie a dokáže sa im brániť , správa sa zodpovedne, dbá na osobné zdravie svoje i druhých, správa sa zodpovedne i s ohľadom na zdravé a bezpečné prostredie (prírodné a spoločenské). Rešpektuje a posilňuje sociálne a kultúrne prostredie, ktoré je formované tradičnými, aktuálnymi i očakávanými hodnotami národa, etnika a sociálnej či profesijnej skupiny. Chápe, že rozvoj a udržanie týchto hodnôt, ktorých význam sa z pohľadu jedinca i generácie môže meniť, je podmienený tiež ekonomickou situáciou a posilňovaný  či oslabovaný  jednotlivcami, ktorí tieto hodnoty spätne ovplyvňujú. Váži si tradície a kultúrne dedičstvo, ktoré chráni, prejavuje pozitívny postoj k umeleckým dielam a zúčastňuje sa na rozvoji kvalitného životného prostredia.

 

6. Kompetencie k tráveniu voľného času

   Dieťa vie účelne tráviť voľný čas, orientuje sa v možnostiach jeho zmysluplného využitia, vie si vybrať záujmové činnosti podľa svojich dispozícií, rozvíja svoje záujmy v organizovaných i individuálnych činnostiach, rozvíja schopnosť aktívneho trávenia voľného času ako kompenzáciu stresových situácií (či jednostrannej záťaže zo školského vyučovania), dokáže odmietnuť nevhodné ponuky na  trávenie voľného času.

 

7. Kultúrne kompetencie

    Dieťa vníma a chápe kultúru a vyjadruje sa nástrojmi kultúry, dokáže sa vyjadrovať na úrovni základnej kultúrnej gramotnosti prostredníctvom umeleckých a iných vyjadrovacích prostriedkov, dokáže pomenovať druhy umenia a ich hlavné nástroje a vyjadrovacie prostriedky (na úrovni primárneho vzdelávania), uvedomuje si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom živote, cení si a rešpektuje kultúrno-historické dedičstvo a ľudové tradície, rešpektuje vkus iných ľudí a primerane veku dokáže vyjadriť svoj názor a  postoj, ovláda základné pravidlá, normy a zvyky súvisiace s úpravou zovňajšku človeka,  pozná bežné pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu), správa sa kultúrne, primerane okolnostiam a situáciám, má osvojené základy pre tolerantné a empatické vnímanie prejavov iných kultúr. (B. Hájek, 2007)

 

Vzdelávacia oblasť:

Rozvíjať autonómnosť v príprave na vyučovanie – Samostatne písať DÚ, zopakovať, opraviť, čítať, spočítať, vyriešiť, napísať,...

Rozvíjať efektívne spôsoby učenia sa – definovať, pomenovať, opakovať, reprodukovať, rozoznať,...

Rozvíjať získané poznatky – vyhľadať nové informácie, vymyslieť, aplikovať, inak formulovať, ..

 

 

Spoločensko-vedná oblasť:

Rozvíjať kultúrne návyky a vyjadrovanie sa – precítiť kultúrne vyjadrovanie, spoznávať zásady kultúrneho vyjadrovania, reagovať na nekultúrne prejavy v správaní,...

Rozlíšiť kultúrne a nekultúrne prejavy v správaní – vlastnými slovami uviesť prejavy kultúrneho a nekultúrneho prejavu správania, oceniť slušné správanie, zhodnotiť,...

Vedieť samostatne a kriticky riešiť jednoduché konflikty – vyjadriť slovami, výtvarne, opísať, diskutovať, vyjadriť svoje pocity, uviesť príklady,..

Využívať všetky dostupné formy komunikácie – formy komunikácie, IKT, Internet,...

Pomenovať znaky harmonickej a problémovej rodiny – vyjadriť vlastné zážitky, definovať pojem deľba práce, .....

Obhajovať si svoj názor – čo je asertivita vyjadriť slovne, dramatizáciou znázorniť, predviesť, precvičiť, prejaviť, pomenovať, zopakovať,...

Vypočuť si opačný názor – diskusia, dialóg, rozhovor, hádka, - vedieť svojimi slovami vysvetliť pojmy, ...

Spolurozhodovať o živote v oddelení – pojem spolupráca vysvetliť, výtvarne znázorniť, pomenovať pravidlá spolužitia,...

Rozvíjať základy zručností sebahodnotenia, sebariadenia, sebamotivácie a empatie – vysvetliť emócie, hnev, smútok, strach, šťastie, uviesť príklady, vyjadriť vlastnými slovami príčiny, ..

Prejavovať úctu k rodičom a starším- vysvetliť, hovoriť svoje zážitky, výtvarne znázorniť,...

Prejavovať ohľaduplnosť k osobám so zdravotným postihnutím – vysvetliť, diskutovať, uviesť príklady,...

Pochopiť význam dodržiavania ľudských práv a základných slobôd – prijímať informácie o právach dieťaťa, precítiť dodržiavanie a porušovanie detských práv,..

Posilniť základy hrdosti k národnej a štátnej príslušnosti – vyjadriť vlastnými slovami pojmy, popísať štátne symboly, diskutovať, ...

 

Pracovno-technická oblasť:

Kultivovať základné sebaobslužné a hygienické návyky – pomenovať, výtvarne vyjadriť, dramatizáciou vyjadriť, diskutovať, rozlíšiť,...

Vedieť si samostatne vytýčiť jednoduché ciele – pomenovať svoje plány, túžby, sny, ciele,, výtvarne, hudobne, literárne a pod. vyjadriť svoje túžby,..

Rozumieť významu osobnej zodpovednosti za vykonanú prácu – vlastnými slovami vyjadriť, precítiť, splniť, hodnotiť, diskutovať, prijať kritické hodnotenie,...

Vedieť spolupracovať so skupinou – vyjadriť svoj postoj k spolupráci, precítiť spoluprácu a súperenie, pomenovať, porovnať, pozorovať,...

Rozvíjať základy manuálnych a technických zručností – vyjadriť vzťah k manuálnej práci, prejaviť manuálne zručnosti, pracovať s papierom, nožnicami,..., zhotoviť, trénovať,...

Získavať základy zručností potrebných pre praktický život – prejaviť vzťah k poriadku na lavici, v lavici, aktovke, spolupracovať pri uprataní oddelenia,...

Získať základné zručnosti v tvorbe jednoduchých projektov – navrhnúť masku na karneval, navrhnúť logo oddelenia, spolupracovať pri tvorbe pozvánky,...

 

Prírodovedno-environmentálna oblasť:

Poznať základné princípy zdravého životného štýlu – vyhľadať informácie, vlastnými slovami pomenovať, rozlíšiť prejavy, uviesť správne stravovacie návyky,...

Rozvíjať zručnosti pri jednoduchej činnosti na tvorbe a ochrane životného prostredia – vyhľadať informácie, vysvetliť, uviesť príklady, vyjadriť svoj názor,..

Pochopiť význam základných zásad zdravej výživy- vyhľadať informácie, pomenovať, uviesť príklady, definovať výhody zdravej výživy,..

 

Esteticko-výchovná oblasť:

Posilniť úctu ku kultúrnym hodnotám – vysvetliť pojem národné hodnoty, vyhľadať informácie, prezentovať informácie,..

Rozvíjať základy vzťahu k umeniu – vyjadriť čo je umenie, rozlíšiť moderné a klasické umenie, vyjadriť vzťah k umeniu,..

Rozvíjať talent a špecifické schopnosti – vyjadriť svoj talent, uplatniť ho, precvičiť svoje schopnosti, prezentovať,...

Rozvíjať základy tvorivých schopností a zručností – rozprávať o svojich záujmoch, predviesť svoje schopnosti,..

Prejavovať pozitívny vzťah k jednoduchej estetickej úprave prostredia – vyjadriť svoj postoj k estetike prostredia, diskutovať o tom, podieľať sa na výzdobe oddelenia,..

Podieľať sa na príprave kultúrnych podujatí v oddelení – prejaviť záujem o spoluprácu, diskutovať o pripravovanom podujatí, navrhnúť obsah,...

Objavovať a vnímať krásu v bežnom živote – pozorovať prírodu, vyhľadávať zaujímavosti, vyjadriť svoje pocity,..

 

Telovýchovná, zdravotná a športovo-branná oblasť:

Rozvíjať schopnosť relaxovať pravidelným cvičením a pohybom – prejaviť radosť z pohybu, cvičiť so skupinou, hrať rôzne hry, zapojiť sa do turnaja,...

Pochopiť škodlivosť fajčenia, alkoholu a iných drog – vyhľadávať informácie o škodlivosti, argumentovať, vyjadriť svoj postoj, diskutovať,..

Pochopiť význam pravidelného pohybu a cvičenia - prejaviť radosť z pohybu, cvičiť so skupinou, hrať rôzne skupinové hry, ....

Rozvíjať športový talent a schopnosti – prihlásiť sa do záujmového krúžku, zapojiť sa do športovej súťaže, prezentovať svoj športový talent,.. (inšpirované V. Brhelovou, 2011)

 

 

 1. Veľkosť a vybavenie ŠKD

   Naša škola je plno organizovaná, zameraná na všeobecné vzdelávanie s určitými špecifikami. Škola vznikla integráciou dvoch základných škôl k 1.1.2006. Škola sa nachádza uprostred mesta a sídliska  Družba 1, Družba 2 a V Jame. Areál školy je veľký, s viacerými trávnatými plochami a s množstvom drevín. V roku 2022 sa uskutočnila rekonštrukcia školského areálu – vytvorilo sa funkčné športové zázemie s rôznymi hernými prvkami aj pre deti školského klubu.

   Deti sa do školského klubu presúvať nemusia, nakoľko všetkých jedenásť oddelení ŠKD, herňa, kabinet i školská stravovňa sú súčasťou budovy. K dispozícii máme aj  telovýchovný areál, kryté telocvične - veľkú i malú a vonkajšie športové areály. Počet detí v ŠKD je počas školského roka premenlivý v závislosti od potrieb rodičov. V súčasnosti  jedenásť oddelení ŠKD navštevuje 294 detí.

 

 1. Charakteristika detí

   Náš školský klub navštevujú väčšinou deti zo sídlisk Družba1, Družba 2 a sídliska v Jame. Máme však aj deti zo vzdialenejších častí mesta a  z okolitých obcí. Tieto deti väčšinou vozia rodičia denne do školy, alebo cestujú linkami MHD, prípadne prímestskou dopravou.

 

 1. Dlhodobé projekty

Zdravá škola - program zameraný na podporu zdravia a výchovy k zdravému spôsobu života.

Peer program – program zameraný na predchádzanie sociálno-patolologických javov.

Spolupráca s neziskovou organizáciou Falck - projekt Záchrana som ja.

Prímestský tábor – v spolupráci s mestom Trnava zabezpečenie aktívneho oddychu pre deti aj počas letných prázdnin.

 1. Spolupráca

MŠ SR, ŠPÚ, MPC, KŠÚ- zákony, legislatíva, školenia a pod.

So zriaďovateľom – MsÚ Trnava pri zabezpečení celkového chodu školy.

S radou školy pri zabezpečovaní a realizácii výchovno-vzdelávacieho procesu  v ŠKD a pri riešení rôznych konfliktov.

S rodičovskou radou a verejnosťou - zvolávaním rodičovských schôdzok.

So školským psychológom, koordinátorom pre predchádzanie sociálno-patologickým javom  a s pedagogicko-psychologickou poradňou - pri riešení akýchkoľvek výchovno-vzdelávacích problémov u detí.

S rodičmi na pravidelných rodičovských schôdzach, účasťou na rôznych kultúrnych a športových podujatiach organizovaných školou.

MŠ, Divadlo J. Palárika v Trnave, galéria J. Koniarka, knižnice, Západoslovenské múzeum, kiná, Dom hudby, Knižnica Juraja Fándlyho, PdF TU Katedra Pedagogických štúdií a Katedra Predškolskej a elementárnej pedagogiky, Pedagogická a sociálna akadémia blahoslavenej Laury v Trnave, Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre, Kalokagatia, MŠ Spartakovská, MPC Trnava, MsÚ Trnava, Dom seniorov Karolína – Cífer, nezisková organizácia Falck -projekt Záchrana som ja.

 

2. Formy výchovy a vzdelávania

   V zmysle ustanovenia § 54 ods. 2 školského zákona sa denná forma výchovy a vzdelávania v školách uskutočňuje ako celodenná, poldenná, týždenná alebo nepretržitá. V našom školskom klube je výchovno-vzdelávacia činnosť denná, rozdelená na rannú (6,30-8,00 alebo 8:45 hod.) a odpoludňajšiu ( po vyučovaní do 16,30 hod.)

Formy podľa druhu a obsahu činnosti zamerané na: - výchovu spoločenskovednú, prírodovedno-environmentálnu, pracovno-technickú, telovýchovnú a športovú, estetickú výchovu, výchovu k vzdelávaniu, prípravy na vyučovanie, oddych - relaxáciu, sebaobslužné činnosti a verejnoprospešné činnosti.

Formy podľa vplyvu na žiaka: - formy kolektívneho (hromadné, skupinové) a individuálneho charakteru.

Formy podľa dĺžky trvania na: - krátkodobé a dlhodobé.

Formy podľa organizácie výchovného vplyvu na: - organizované a spontánne.

 

3. Tematické oblasti výchovy - aktívny oddych

Výchova mimo vyučovania sa v ŠKD realizuje v týchto tematických oblastiach výchovy: vzdelávacia (rozumová), spoločensko-vedná, pracovno-technická, prírodovedno-environmentálna, esteticko-výchovná (výtvarná, hudobná, literárno-dramatická), telesná, zdravotná a športová (turistická) .

      Tematické oblasti výchovy v sebe zároveň obsahujú ďalšie oblasti výchovy najmä: rozumovú, mravnú, ekologickú, a dopravnú.  Výchovno-vzdelávací proces sa realizuje integrovaním obsahu jednotlivých výchovno-vzdelávacích činností vo viacerých tematických oblastiach výchovy naraz, čo umožňuje komplexnejší rozvoj osobností detí.

 

 

Prierezové témy - tematické okruhy na rozvoj kompetencií v ŠKD

Na úrovni primárneho vzdelávania zaviedol Štátny vzdelávací program prierezové témy, ktoré sa môžu prelínať aj všetkými výchovno-vzdelávacími činnosťami v ŠKD.

Prierezové témy sa prelínajú vzdelávacími oblasťami. Odrážajú aktuálne problémy súčasnosti, sú určitým návodom na ich prevenciu a riešenie, ale zároveň slúžia aj na prehĺbenie základného učiva, zdôraznenie aplikačného charakteru, majú prispieť k tomu, aby si žiaci rozšírili rozhľad, osvojili si určité postoje, hodnoty, rozhodovanie. Prepájajú rôzne oblasti, prispievajú ku komplexnosti vzdelávania detí a pozitívne ovplyvňujú proces utvárania a rozvíjania kľúčových kompetencií detí. Štátny vzdelávací program, na úrovni primárneho vzdelávania, zaradil tieto témy: 1.Dopravná výchova – výchova k bezpečnosti v cestnej premávke, 2.Osobnostný a sociálny rozvoj, 3.Environmentálna výchova, 4.Mediálna výchova, 5.Multikultúrna výchova, 6.Ochrana života a zdravia, 7.Tvorba projektu a prezentačné zručnosti.

   V súlade s odporúčaniami Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  „Sprievodca školským rokom 2022/2023” budeme vo výchovno – vzdelávacej činnosti:

• viesť deti k rozvíjaniu prosociálneho správania bez negatívnych postojov a predsudkov,

• uplatňovať integráciu vzdelávacích oblastí,

• využívať hru ako základný výchovno-vzdelávací prostriedok aktivizácie detí k učeniu sa, získavaniu a využívaniu informácií, sebarealizácii, sebakontrole, sebazdokonaľovaniu, sebaregulácii, sebareflexii, 

• aktívne podporovať rozvoj sociálnej a finančnej gramotnosti detí,

• vytvoriť priaznivé prostredie pre rozvoj inkluzívneho vzdelávania bez akýchkoľvek foriem diskriminácie a segregácie,

podporovať rozvíjanie hodnotiaceho a kritického myslenia uplatňovaním dostupných metód, napomáhaním vyjadrenia vlastného názoru, získavaním, porovnávaním a zhodnotením informácií,

• predchádzať kyberšikane,

• podporovať ochranu a dodržiavanie ľudských práv a slobôd,

• podporovať digitálne zručnosti u detí,

• intenzívne sa venovať deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacimi potrebami, deťom cudzincov,

• zamerať sa na prevenciu rizikového správania,

• podporovať deti v zdravom životnom štýle, zamerať sa na zdravie a pohyb,

• do aktivít zaradiť globálnu výchovu, environmentálnu výchovu, hodnotovú výchovu a ľudské práva, mediálnu výchovu a kritické myslenie, popularizovať vedu a techniku.

 

Tematické okruhy, ktoré využívame pri jednotlivých aktivitách v ŠKD a  ktoré sa môžu prelínať všetkými výchovno-vzdelávacími činnosťami v  ŠKD. Inšpirovali sme sa českým autorom Bedřichom Hájekom.  

1. MIESTO KDE ŽIJEM - Náš domov - U nás doma, Náš dom, Škola - Naše škola nieje bludisko, Dom vzdelania, Cesta do školy, Čím jazdíme a čím môžeme jazdiť; Chodec, cyklista, Naše obec, naše mesto Obec c ktorej žijeme, Návštevníci, Ako žijeme, Naši pomocníci, Straty a nálezy, Ochrancovia poriadku, Na pošte, Cesta do knižnice, cesta za dobrodružstvom; Sme básnici, speváci, novinári, Objavitelia, Za humnom - Výlety do blízkeho i vzdialeného sveta, Cestou necestou, Som Čech /Slovák/, viem kde žijem; Cestovná abeceda, Tradície nášho mesta, obce Ako bolo voľakedy – naša história, Pôst, Vítame jar, Zlet čarodejníc, Tradičné miestne slávnosti – jarmoky, trhy, dožinky,..

 

2. ĽUDIA OKOLO NÁS -Rodina - Vizitka našej rodiny, Do rodiny patrí tiež deduško a babička, Nezabúdame na naše sesternice, bratrancov, ....; Deň matiek, Čo rozprávali peniaze, Kamaráti - Moji kamaráti, Tichá pošta, Učíme sa tolerancii a poriadku, Nie sme všetci rovnakí, cvičme naše zmysly; Všade žijú ľudia, Sviatky a oslavy - Každý deň má niekto sviatok, Náš karneval, Čas adventný, Čarovný čas Vianoc, Veľká noc, Deň učiteľov a ostatných pedagógov, Náš deň „D“, Ako sa správne správať - Poznáme čarovné slovíčka, Človek medzi ľuďmi, Návšteva divadla, koncertu; Ideme na výstavu, Cestou necestou, Rozprávame správne?, Povedz to aj bez slov, V reštaurácii pri stole, V našej jedálni, Čo sme videli a počuli v mediálnych prostriedkoch,...

 

3. ĽUDIA A ČAS - Náš denný režim - Čo všetko stihnem počas dňa, Ako sme prežili včerajší deň, Náš kalendár, Kedy sa najlepšie pripravujeme do školy, Meranie času, Presnosť je výsadou kráľov, Čo sme robili vo svojom voľnom čase, Keď sme boli malí,   Keď veľkí boli malí, Ako sa menia veci, budovy, obce - Zmeny mesta, dediny; Kronika školy, ŠKD, Z čoho sa učili naši rodičia, Ako pomáhali deti doma voľakedy a ako dnes, Malý pomocník, Detektív v šatníku, Cestovanie časom, Naše mesto voľakedy a dnes, Čo nám rozprávajú staré predmety, Ľudia a minulosť, Remeselná výroba u nás, Ako sa bývalo, ...

 

4. ROZMANITOSŤ PRÍRODY - Príroda okolo nás – rastliny a živočíchy - Ako sa mení náš strom, Pracujeme s prírodninami, Mesto v lese, S hlavou v oblakoch, Vtáčie tajomstvá, Naše kvetiny, Ako sa budí semienko, Záhady pod kameňmi, Za dobrodružstvom prírody, Práva zvierat, Môj miláčik, naši kamaráti – zvieratá; Portrét zvieraťa, zvieratá a ich mláďatá, Ročné obdobia - Príroda a my, Jeseň, Zima, Jar, Týždeň, mesiac, rok, Počasie - Pranostika na každý deň, Hra na rosničky, Voda - Vodné hry, Chráňme si svoje životné prostredie - Deň Zeme, Čo do prírody nepatrí, Hrnček, var!, Chráňme naše životné prostredie, Obrázky z ciest, Kniha prírody, Urob si sám, Cesta do praveku, Malý botanik,...

 

5.ČLOVEK A JEHO ZDRAVIE - Poznávam svoje telo - Ja – my, Starám sa o svoje telo, čo nám prospieva, čo nám škodí - Naše telo, kúzla pre zdravie; Čistota polovica zdravia, Náš zdravý jedálniček, Jedlo, každodenná súčasť  dňa; Poznávame huby, Chcem byť zdravý, U lekára, Príroda lieči, Dbám o svoj vzhľad, Úsmev nám svedčí, Čo nás môže ohroziť, Už viem ako – deň bez úrazu, Au! To bolí!, Záchranári, Chcem byť fit!, - Chodíme von každý deň - Každodenný pobyt vonku, Príroda- naša telocvičňa, Otužilci, Zimné radovánky, Loptové hry, Atletická olympiáda,....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Výchovný plán

Názov tematickej oblasti

výchovy

Počet výchovno-vzdelávacích aktivít v jednotlivých

oddeleniach  ŠKD

1. až 11. oddelenie (heterogénne oddelenia)

Vzdelávacia

144 až 180 hodín

Spoločensko - vedná

36 hodín

Pracovno - technická

36 hodín

Prírodovedno - environmentálna

36 hodín

Esteticko - výchovná

36 hodín

Telesná, zdravotná a športovo-branná

 

36 hodín

 

1. Realizácia vzdelávacej oblasti (príprava na vyučovanie) sa realizuje denne, okrem stredy, kedy je zachované rekreačné popoludnie, domáce úlohy deti nedostávajú. V prípade zadania domácej úlohy aj v stredu, vychovávateľky domáce úlohy s deťmi píšu. Okrem domácich úloh  sa vo vzdelávacej oblasti opakuje a upevňuje učivo formou rôznych didaktických hier.

2. Vychovávateľka projektuje výchovno-vzdelávaciu činnosť tak, aby sa v priebehu dňa striedal oddych a relax so vzdelávaním (príprava na vyučovanie), či záujmovými aktivitami.

3. Aktívny oddych -  záujmové činnosti, sa striedajú pravidelne 1x týždenne.

4. Vychovávateľka plánuje činnosti tak, aby sa uspokojovali záujmy a rozvíjali schopnosti všetkých detí, takže reálny počet vzdelávacích aktivít môže byť vyšší ako minimálne vymedzený rozsah.

 

5. Výchovný jazyk

    Výchovným jazykom v ŠKD je štátny jazyk. Deťom patriacim k národnostným menšinám a etnickým skupinám sa zabezpečuje okrem práva na osvojenie štátneho jazyka aj právo na výchovu a vzdelanie v ich jazyku (§12 školského zákona). Výchovný jazyk ŠKD musí byť zhodný s výchovným jazykom uvedeným v zriaďovacej listine ŠZ alebo školy, v našej škole je to slovenský jazyk.

 

6. Personálne zabezpečenie

    Výchovno-vzdelávaciu činnosť v ŠKD zabezpečuje jedenásť vychovávateliek. Všetky  vychovávateľky sú kvalifikované v odbore „vychovávateľ“ – šesť vychovávateliek absolvovalo stredoškolské pedagogické vzdelanie, dve vychovávateľky dosiahli prvý stupeň vysokoškolského  vzdelania na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity v študijnom programe Predškolská a elementárna pedagogika a tri vychovávateľky druhý stupeň vysokoškolského vzdelania na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity v študijnom programe Sociálna pedagogika a vychovávateľstvo a Sociálna práca. Všetky vychovávateľky sa aktívne zaujímajú o aktuálne trendy vo výchovno-vzdelávacej činnosti v ŠKD.

 

7. Materiálno – technické a priestorové podmienky

    ZŠ je vsadená medzi trávnaté plochy s rôznymi okrasnými drevinami a ihriskami. V školskom roku 2021/2022 nám  v areáli školy pribudli lavičky, ktoré  slúžia na oddych detí. Súčasťou areálu školy sú aj rôzne detské ihriská s preliezačkami a inými hernými prvkami. Jednotlivé oddelenia ŠKD sa nachádzajú priamo v budove ZŠ. ŠKD využíva pre svoju činnosť priestory školy, herňu, telocvične, areál školy. V každom oddelení,  pre aktívny oddych - záujmové a vzdelávacie činnosti slúžia stolíky s primeranými  stoličkami. Každá trieda má svoj vlastný vstup a vybavenie vhodné pre oddych a relax detí na koberci. Každé oddelenie ŠKD má k dispozícii hračky, ktoré sa priebežne obmieňajú podľa potreby. Súčasťou ŠKD je detská a odborná literatúra, rôzne učebné pomôcky, telovýchovné náčinie a pomôcky, audiovizuálna technika, interaktívna tabuľa a rôzne výtvarno-pracovné pomôcky.

 

8. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove

    Bezpečné a zdraviu vyhovujúce podmienky v priestoroch výchovu a vzdelávanie detí v ŠKD je základnou podmienkou školského zariadenia. Preto je každoročne aj viackrát zabezpečené poučenie detí o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, na školských akciách mimo areálu školy aj pri rôznych športových činnostiach. Pravidelné školenia zamestnancov školy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a proti požiaru zabezpečujeme každoročne fundovanými odborníkmi, podľa súčastnej platnej legislatívy. Každé pracovné prostredie je nutné zabezpečiť pravidelnou kontrolou bezpečnosti a ochrany zdravia a odstraňovaním týchto nedostatkov podľa výsledkov revízií.

    Nevyhnutnosťou  je zabezpečenie vhodnej štruktúry pracovného režimu a odpočinku detí a vychovávateliek, vhodného režimu výchovy a vzdelávania s rešpektovaním psychohygieny, zdravého prostredia tried ŠKD a ostatných priestorov školy podľa platných noriem – zodpovedajúce svetlo, teplo, nehlučnosť, čistota, vetranie, hygienické vybavenie priestorov, primeraná veľkosť sedacieho a pracovného nábytku.

   Dôležitý je vhodný stravovací a pitný režim detí, podľa vekových a individuálnych potrieb detí. Bezpečnosť a ochranu zdravia zaručuje aktívna ochrana detí pred úrazmi, dostupnosť prvej pomoci z materiálneho aj ľudského hľadiska, vrátane kontaktov na lekára, či iných špecialistov. Počas celého pobytu dieťaťa v ŠKD je za jeho bezpečnosť zodpovedná vychovávateľka. Deti sa v ŠKD riadia platným poriadkom školy a vnútorným poriadkom ŠKD. V súčasnosti bezpečnosť zameraná na predchádzanie šíreniu vírusu COVID – 19, OMIKRON.

 

9. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia detí a žiakov

    Pri hodnotení dieťaťa sledujeme úroveň dosahovania očakávaných a nadobudnutých kompetencií v jednotlivých oblastiach výchovy. V hodnotení dieťaťa uplatňujeme humanistický model, rešpektujeme jeho individualitu, zmeny v jeho osobnostnom vývoji  i právo dieťaťa na omyl. Dieťa učíme sebahodnoteniu. Pri hodnotení detí uplatňujeme tieto indikátory:

1. Školský poriadok

2. Vnútorný poriadok ŠKD

3. Úroveň schopností a zručností dieťaťa.

    Pri hodnotení detí aplikujeme metódy diagnostiky, individuálneho prístupu, povzbudenia, pozorovania, rozhovoru, aktivizácie a úzkej spolupráce s triednou učiteľkou,  rodičmi detí, školskou psychologičkou, koordinátorom prevencie sociálno-patologických javov, výchovným poradcom, vedením školy.

Nástroje hodnotenia:

1. Spätná väzba od rodičov

2. Spätná väzba od učiteľov

3. Pozorovanie detí pri činnosti

 

10. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia vychovávateliek

      Kontrolná činnosť vychovávateliek sa riadi podľa vypracovaného plánu kontrolnej činnosti, ktorá spočíva v kontrole a hodnotení:

• Rozpracovanie a prerokovanie hlavných úloh v pláne práce ŠKD,

• výchovno-vzdelávacieho procesu v oddelení ŠKD,

• kompetencií vychovávateľky (dokáže vychovávateľka identifikovať vývinové a individuálne charakteristiky dieťaťa, dokáže ovplyvňovať personálny rozvoj vychovávaného, dokáže rozvíjať sociálne zručnosti a postoje dieťaťa, ovláda obsah výchovno-vzdelávacích aktivít, plánuje výchovno-vzdelávací proces vo svojom oddelení, projektuje výchovno-vzdelávací proces vo svojom oddelení, riadi a podporuje výchovno-vzdelávací proces vo svojom oddelení, hodnotí priebeh a výsledky výchovno-vzdelávacích aktivít),

• pedagogickej dokumentácie: - Výchovný program, - Výchovný plán, ktorý je súčasťou výchovného programu, - Plán výchovno-vzdelávacej práce v ŠKD, - Plán MZ, ktorý je súčasťou plánu výchovno-vzdelávacej práce v ŠKD, - Osobný spis dieťaťa, - Zápisný lístok dieťaťa, - Triedna kniha v ŠKD – v súčasnosti ETK (elektronická triedna kniha), - Plán výchovno-vzdelávacej činnosti, - Rozvrh týždennej činnosti, -  Plán prázdninovej činnosti,

• materiálneho vybavenia a využívania prostriedkov ŠKD a školy,

• počtu detí v oddeleniach ŠKD a ich pravidelnej dochádzky,

• výberu finančných prostriedkov, 15 € na mesiac – tento príspevok sa uhrádza vopred na nasledujúci kalendárny mesiac. Platby tých detí, ktorých rodičia poberajú dávky v sociálnej a hmotnej núdzi je možné  znížiť o polovicu ( 7,5 € ), deti navštevujúce iba rannú ŠKD (7,5 €).

•kontrola využitia pomôcok a didaktickej techniky v ŠKD,

•kontrola výchovných činností zameraných na prevenciu sociálno-patologických javov, šikany a kyberšikany,

•rozvíjanie kľúčových kompetencií dieťaťa SKD,

•začleňovanie detí zo sociálne znevýhodneného prostredia, ich  pravidelnosť pri navštevovaní ŠKD, podporu ich adaptácie na školu, cieľavedomé a systematické rozvíjanie ich  prípravy na vyučovanie.

 

Formy kontroly a hodnotenia:

hospitácie a vzájomné hospitácie - sú zamerané na hodnotenie vychovávateliek pri realizácii výchovno-vzdelávacieho procesu. Hospitácie sú zaznamenávané v hospitačných záznamoch.

• vnútroškolská kontrola – je zameraná na plnenie povinností vychovávateliek, práce nadčas a celkovej priamej a nepriamej činnosti vychovávateliek,

•  evidencia nepriamej činnosti vychovávateliek – každá vychovávateľka si vedie evidenciu nepriamej činnosti, v ktorej si zaznamenáva akú prácu vykonáva v rámci svojej nepriamej činnosti s deťmi,

správa o výchovno-vzdelávacej činnosti –podľa vyhlášky č.9/2006 Z.z. MŠ SR o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení.

 

11. Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov

       Ďalšie vzdelávanie vychovávateliek je jedným z rozhodujúcich faktorov, ktoré pôsobia na celkovú úroveň kvality výchovno-vzdelávacieho procesu vo výchove mimo vyučovania  sprostredkovaním najnovších poznatkov z metodiky výchovy jednotlivých oblastí výchovy a neformálneho vzdelávania prostredníctvom:

 • odborného časopisu „Vychovávateľ - časopis pedagógov“,
 • odbornej literatúry:

      •BRHELOVÁ, V., MELCEROVÁ, E., ADAMÍKOVÁ, J. 2009c. Výchovný program    v praxi,

•HÁJEK, B. et al., 2007. Jak vytvořit vdělávací program pro školní družiny,

•KRATOCHVÍLOVÁ, E. 2004. Pedagogika voľného času,

 • a rozvíjaním špecifických zručností vychovávateliek účasťou na školeniach,
 • na základe ponuky  MPC sa budeme zúčastňovať na  vzdelávacích činnostiach pre pedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení (aktualizačných a inovačných).

 

 

12. a 13. Výchovné štandardy a Výchovné osnovy

     

Sep.

 

Tematický okruh,obsahový a výkonový štandard.

Aktívny oddych - záujmová činnosť /TOV/

 

Kompetencie

 

 

1/

hod.

Naša škola

Oboznámenie sa s prostredím školy - hra na bludisko. Dieťa chápe bezpečnostné  predpisy školy a vnútorný  poriadok školského klubu detí..

 

 

Spoločensko

-vedná

 

 

1, 2, 6

 

 

 

1/

hod.

Origami –

Jednoduché skladanie z papiera- čiapka, rybka.

Dieťa má záujem o pracovno - technické činnosti, chápe bezpečnostné predpisy pri strihaní, dodržuje základné pravidlá pri ohýbaní papiera.

 

 

Pracovno

-technická

 

 

1, 3, 6

 

 

 

1/

hod.

Výlet do blízkeho sveta

Vychádzka do okolia školy, poznávanie prostredia. Dieťa je oboznámené s prostredím.

Dokáže nakresliť plán okolia, zachytiť základné orientačné body.

 

 

Telesná,

zdravotná,

a športovo-branná

 

 

2, 3, 5

 

 

 

1/

hod.

Ako sa mení príroda – 

Na vychádzke pozorovať zmeny v prírode.

Dieťa si všíma  stromy, dokáže hľadať v encyklopédii ich rast, plody,.. Rozvoj poznania.

 

 

Prírodovedno-

environmentálna

 

 

3, 5, 6

 

 

 

1/

hod.

Ako sa mení príroda

Maľovanie akvarelom – Jeseň.

Dieťa ovláda pri maľovaní akvarelom základné hygienické a bezpečnostné návyky.

/ voda, štetec, handrička/.

 

 

Esteticko

-výchovná

Vv

 

 

1, 2, 6

 

 

 

1/

hod.

Poznáme čarovné slovíčka

Ďakujem, prosím, páči sa, prepáč – vymýšľanie rôznych príbehov na tieto slovíčka.

Predchádzanie šikanovaniu oboznámenie detí s paragrafom.... Dieťa chápe problematiku.

 

 

Spoločensko

-vedná

 

 

2, 3, 4, 5,7

 

 

1/

hod.

Čistota pol života

Osobná hygiena – dieťa ovláda a posilňuje svoje hygienické návyky, /kontrola bežnej dennej hygieny – čistota rúk, odevu, vreckovky,.. /

 

 

Pracovno

-technická

 

 

3, 5, 6

 

 

 

1/

hod.

Príroda – Organizácia a poučenie o bezpečnosti .

Pohybové hry na školskom dvore- prekážkový beh okolo stromov /beh – lokomočný pohyb/.

Dieťa si všíma čo do areálu školy nepatrí, dokáže vyčistiť prostredie.

 

 

 

Prírodovedno-

environmentálna

 

 

4, 6

 

 

 

1/

hod.

Cesta do školy

Dopravná vychádzka. Dieťa pozná pravidlá  pre chodcov, vie ich využívať v praxi. Chodenie vo dvojiciach – dieťa dáva pozor na seba i na kamaráta.

 

Telesná,

zdravotná,

a športovo-branná /dopravná/

 

 

1, 2, 4

 

 

Sep.

 

Tematický okruh,obsahový a výkonový štandard.

Aktívny oddych - záujmová činnosť /TOV/

 

Kompetencie

 

 

1/

hod.

 

Úsmev nám svedčí

Aké dôležité je starať sa o chrup, spevácke činnosti, spievať s úsmevom a radosťou známe piesne -  „Ide pieseň do kola“ / hudobná hra/.

 

 

Esteticko

-výchovná

Hv

 

 

1, 2, 3

 

 

 

1/

hod.

 

V našej jedálni -

Zasadací poriadok, pravidlá kultúrneho stolovania /používanie príboru, presun s tanierom, správanie a bezpečnosť/.

 

 

Spoločensko

-vedná

 

 

1, 2, 6,7

 

 

 

1/

hod.

Ako sa menia budovy

Aké zmeny si deti všimli vo svojom okolí. Aké budovy pribudli a čo v okolí sídliska chýba. Seva, Cheva, Lego – staviame sídlisko.

 

 

 

Pracovno

-technická

 

 

1, 2, 3

 

 

 

1/

hod.

Loptové hry

Základné prihrávky /lokomočný pohyb s náčiním, loptou/ – Záchranka /zábavno – pohybová, loptová hra/.

 

 

Telesná,

zdravotná,

a športovo-branná

 

 

6

 

 

1/

hod.

Naše telo

Človek ako súčasť prírody, starostlivosť o seba, čo nám prospieva a čo nám škodí.

 

 

Prírodovedno-

environmentálna

 

1, 3

 

 

1/

hod.

U nás doma

Výtvarne vystihnúť ako trávili deti  spoločný čas doma so súrodencami a s rodičmi počas letných prázdnin /kreslenie farbičkami/.

 

 

Esteticko

-výchovná

Vv

 

 

4, 6,7

 

 

1/

hod.

Chcem byť zdravý

Výživa, životospráva, predchádzanie infekčným chorobám, zdravotná prevencia.

 

 

Spoločensko

-vedná

 

1,6

 

 

1/

hod.

Náš zdravý jedálniček

Ovocie, zelenina – riadený rozhovor, modelovanie z plastelíny.

 

Pracovno

-technická

 

1, 2, 3

 

 

1/

hod.

Loptové hry

Zdokonaľovanie zručností / lokomočný pohyb s náčiním, loptou/ – „Mačka a myš“.

 

 

Telesná,

zdravotná,

a športovo-branná

 

6

 

1/

hod.

Cesta do školy

Rozprávky o dopravných značkách – Hlavná cesta, priechod pre chodcov /aké dôležité je poznať základné dopravné pravidlá  pri ceste do školy/.

 

 

Telesná,

zdravotná,

a športovo-branná /dopravná/.

 

1, 2, 4

 

1/

hod.

Ročné obdobie „Jeseň“

Riadený rozhovor a nácvik piesne – Maľovala pani Jeseň /dychové a rytmické cvičenia, hra na tele, správna výslovnosť textu/.

 

 

Esteticko

-výchovná

Hv/Lit.

 

1, 3

 

 

Okt.

 

Tematický okruh,obsahový a výkonový štandard.

Aktívny oddych - záujmová činnosť /TOV/

 

Kompetencie

 

 

1/

hod.

 

Poznáme čarovné slovíčka - 

Pozdrav, prosba, poďakovanie, ospravedlnenie – verbálna i neverbálna komunikácia /intonácia hlasu, mimika tváre, gestá/. Rozvoj medziľudských vzťahov modelovými situáciami.

 

 

 

Spoločensko

-vedná

 

 

2, 3, 4,7

 

 

1/

hod.

Čo všetko stihnem cez deň -

„Poznámkový blok“ – strihanie, rezanie papiera. Dbať na bezpečnosť pri práci . Rozvíjať technickú zručnosť detí.

 

 

Pracovno

-technická

 

 

1, 3,6

 

 

1/

hod.

Loptové hry -

Hádzanie a chytanie lopty, dribling. Lokomočný pohyb s náčiním, jeho zdokonaľovanie, obratnosť. Prihrávky na mieste i v pohybe.

 

 

Telesná,

zdravotná,

a športovo-branná

 

 

6

 

 

1/

hod.

 

Ročné obdobie „Jeseň“ - 

Striedanie ročných období, rozdiel v kalendárnom a školskom roku – vedieť charakterizovať jednotlivé obdobia. Jeseň v sade a v záhrade – vychádzka. Utvrdzovanie poznatkov o jeseni.

 

 

 

Prírodovedno-

environmentálna

 

 

1, 3, 5

 

 

1/

hod.

Náš dom – skrášlenie detskej izby.

Farebná mozaika – koláž /ovocie a zelenina, obrúsok pod pohár/ – pracovať presne , čisto a bezpečne /nožnice, lep, výkres, farebné papiere/.

 

 

Esteticko

-výchovná

Vv

 

 

2,3,4,6

 

 

 

1/

hod.

 

Nie sme všetci rovnakí -

Čo sa patrí a čo nie – riadený rozhovor o zlozvykoch / hryzenie nechtov, odmietanie jedla, podopieranie hlavy, starostlivosť o nos,../. Ovládanie tela a výraz tváre /hlasivky, ruky, oči, chôdza, sedenie,.../.

 

 

 

Spoločensko

-vedná

 

 

1,3,4,7

 

 

1/

hod.

Chcem byť fit -

Ovocie a zelenina /riadený rozhovor, modelovanie, vystrihovanie, práca s ihlou a niťou/. O a Z sú základom zdravia, presnosť a bezpečnosť pri práci.

 

 

 

Pracovno

-technická

 

 

1,2,3,4,5

 

 

1/

hod.

Každodenný pobyt vonku -

Pohybové hry, napr. “My sme sestry veselé“, vyjadrenie melódie pohybom. Radosť z ohybu a zo spolupráce detí pri hrách.

 

 

Telesná,

zdravotná,

a športovo-branná

 

 

6

 

 

1/

hod.

Čím jazdíme a čím môžeme jazdiť -

Zákaz zvukových výstražných znamení - rozhovor. Ako sa správame v okolí nemocnice, školy, domova dôchodcov. Vychádzka.

 

 

Telesná,

zdravotná,

a športovo-branná /dopravná/.

 

 

1,2,3,4

 

 

Okt.

 

Tematický okruh,obsahový a výkonový štandard.

Aktívny oddych - záujmová činnosť /TOV/

 

Kompetencie

 

 

1/

hod.

Tradície nášho národa -

Nácvik ľudovej piesne – utvárať a prehlbovať pozitívny vzťah k ľudovej slovesnosti. /Dych. a rytmické cvičenia, artikulácia, Orffov inštrumentár/.

 

 

Esteticko

-výchovná

Hv/Lit.

 

 

 

1,4,5,6

 

 

1/

hod.

Človek medzi ľuďmi -

Čo sa patrí a čo nie – kýchanie a zívanie, správne používanie vreckovky.

Presnosť a asertivita – riadený rozhovor.

 

 

Spoločensko

-vedná

 

3,4,5,6,7

 

 

1/

hod.

Naša škola – aktuálna výzdoba triedy.

Šarkan, vrtuľka – dolepovanie. Podporovanie presnosti, trpezlivosti, fantázie a technickej zručnosti /výkres, farebný papier, lep, nožnice/.

 

 

Pracovno

-technická

 

 

1,6

 

 

1/

hod.

Atletické športové popoludnie -

Chôdza a beh na krátke vzdialenosti. Bežecká abeceda, nízky štart. Rozvoj pohybových a rýchlostných schopností, správnosť dýchania.

 

 

Telesná,

zdravotná,

a športovo-branná

 

 

6

 

 

1/

hod.

Chráňme naše životné prostredie -

Ochrana a tvorba životného prostredia / pravidlá ochrany, nebezpečenstvo ohňa, správanie sa v prírode, chránené oblasti/. Viesť deti k ochrane životného prostredia.

 

 

 

Prírodovedno-

environmentálna

 

 

1,2,6

 

 

1/

hod.

Detektív v šatníku – čo sa nosilo a čo sa nosí.

Módni návrhári inšpirovaní farbami jesene. Rozvoj zmyslu pre tvarovú a farebnú harmóniu, estetický vkus / výkres, látky, lep, nožnice, výstava/.

 

Esteticko

-výchovná

Vv

 

 

1,2,3,6

 

 

1/

hod.

Ideme na výstavu -

Západoslovenské múzeum – exkurzia, prehliadka stálej expozície. Oboznamovanie detí s tradičnými ľudovými remeslami.

 

Spoločensko

-vedná

 

3,5,6,7

 

 

1/

hod.

Remeselná výroba – riadený rozhovor.

Práca s prírodným materiálom /škrupiny, listy, gaštany/. Rozširovanie vedomostí o použitých materiáloch, radosť z tvorivej zručnosti.

 

Pracovno

-technická

 

1,5,6

 

 

1/

hod.

Atletické športové popoludnie -

Skok do diaľky „Skákaná“ – dbať na správnosť skoku. Cvičenia so švihadlom „Na škôlku“ -  rozvoj obratnosti, „Mesiace“ – postreh.

 

Telesná,

zdravotná,

a športovo-branná

 

6

 

 

1/

hod.

Ochrancovia poriadku – dopravné značky a dopravná polícia. Zastavovací terč. Kto ho môže používať a kedy, koho ním zastavujeme. Vychádzka.

Telesná,

zdravotná,

a športovo-branná /dopravná/.

 

1,2,6

 

 

1/

hod.

Škola, stánok vzdelania -

Bájky /L. N. Tolstoj, La Fontaine,../. Vyvodiť ponaučenie, hľadať ekvivalenty v reálnom živote, všímať si kladné a záporné postavy/.

 

 

Esteticko

-výchovná

Lit.

 

2,3

 

 

Nov.

 

Tematický okruh,obsahový a výkonový štandard.

Aktívny oddych - záujmová činnosť /TOV/

 

Kompetencie

 

 

1/

hod.

 

Ako bolo voľakedy, história mesta -

Vychádzka do historického centra mesta Trnavy . Poznávanie svojho mesta a jeho histórie. Pozorovanie výtvarnej stránky, vytváranie hodnotiaceho postoju.

 

 

 

Spoločensko

-vedná

 

 

1,3,5,6,7

 

 

1/

hod.

 

Origami –

Jednoduché skladanie z papiera- pohár, lodička.

Vzbudenie záujmu o pracovno  - technické činnosti, bezpečnostné predpisy pri strihaní, dodržiavanie základných pravidiel pri ohýbaní papiera.

 

 

 

Pracovno

-technická

 

 

1, 3, 6

 

 

1/

hod.

 

Atletické športové popoludnie -

Štafetové behy podporujúce čestnosť a súťaživosť. Spolupráca detí a koordinácia tela pri odovzdávaní náčinia.

 

 

Telesná,

zdravotná,

a športovo-branná

 

 

6

 

 

1/

hod.

 

Čo do prírody nepatrí -

Zvieratká sa rozprávajú – tvorivá inscenácia /dieťa reprezentuje zvieratko/. Rozvoj komunikácie a rečových schopností, vzťah k živej prírode.

 

 

Prírodovedno-

environmentálna /Lit.

 

 

1,3,4,5

 

 

1/

hod.

 

Naše mesto dnes -

Moje mesto – výtvarne zachytiť a zobraziť architektúru mesta, vystihnúť priestor./Obrazové publikácie mesta, farbičky, výkres./.

 

 

Esteticko

-výchovná

Vv

 

 

1,5,6

 

 

1/

hod.

Človek medzi ľuďmi -

Úcta k druhým a úcta k sebe – dva základné prejavy ľudskej dôstojnosti. Rozprávky H. Ch. Andersena „Škaredé káčatko, Dievčatko zo zápalkami“.

 

 

 

Spoločensko

-vedná

 

 

1,2,4,7

 

 

1/

hod.

Mesto, v ktorom žijeme –

Staviame sídlisko /Seva, cheva, lego /. Rozvoj technických zručností , fantázie a  tvorivosti. Ako si deti predstavujú svoje sídlisko.

 

 

 

Pracovno

-technická

 

 

2,4,5,7

 

 

1/

hod.

Loptové hry -

Podávanie lopty v kruhu, hra „Palček a obor“- postreh. Prihrávky na mieste, streľba na kôš obojručne a jednoručne. Význam disciplíny pri športe. 

 

 

Telesná,

zdravotná,

a športovo-branná

 

 

6

 

 

1/

hod.

Cestou necestou -

Práca na ceste. Čo znamená táto značka. Môžeme sa hrať iba na miestach vyhradených pre deti, nie na staveniskách , cestách a chodníkoch.

 

 

Telesná,

zdravotná,

a športovo-branná /dopravná/.

 

 

1,2,6

 

 

Nov.

 

Tematický okruh,obsahový a výkonový štandard.

Aktívny oddych - záujmová činnosť /TOV/

 

Kompetencie

 

 

1/

hod.

Sme básnikmi a spevákmi -

Nácvik novej piesne napr. „Sedí vrabec za komínom“ /dych. a rytm. cvičenia, hra na tele, artikulácia/. Spestrenie repertoáru piesní, radosť zo spevu/.

 

 

Esteticko

-výchovná

Hv/Lit.

 

 

1,3

 

 

1/

hod.

Nie sme všetci rovnakí -

Kúzelná skrinka – hra o výnimočnosti každého človeka. Viesť deti k vnímaniu vlastnej hodnoty a k poznaniu, že všetkých musíme rešpektovať.

 

 

 

Spoločensko

-vedná

 

 

1,3,4,7

 

 

1/

hod.

Naša škola – aktuálne vyzdobenie triedy.

Práca s papierom a nožnicami /vystrihovanie, koláž – výkres, farebný papier, lep/ - ryba, kapor. Radosť z dobre vykonanej práce.

 

 

Pracovno

-technická

 

 

1,6

 

 

1/

hod.

Príroda, naša telocvičňa -

Turistická vychádzka, prekonávanie prekážok. Rozvíjanie kladného vzťahu k pohybovým aktivitám.

 

Telesná,

zdravotná,

a športovo-branná

 

 

6

 

 

1/

hod.

 

Naše kvety -

Izbové rastliny – poznávanie niektorých druhov a starostlivosť o ne. Čo potrebujú? / Teplo, svetlo, pôdu, vodu, hnojivo, starostlivosť, lásku/.

 

 

Prírodovedno-

environmentálna

 

3,5,6

 

 

1/

hod.

Remeselná výroba – riadený rozhovor.

Odkrývacou voskovou technikou výtvarne spracovať námet. Využiť výrazové a zobrazovacie vlastnosti línie.

 

Esteticko

-výchovná

Vv

 

1,5,6,7

 

 

1/

hod.

Čo sme robili vo voľnom čase -

Moje záujmy – riadený rozhovor o zmysluplnom využívaní voľného času detí počas víkendu.

 

Spoločensko

-vedná

 

1,2,3,6

 

 

1/

hod.

Povedz to aj bez slov -

Mikulášsky darček -  estetické cítenie, rozvoj zručnosti, úspora materiálu. Darček je prejav lásky a úcty. Neverbálna komunikácia.

 

Pracovno

-technická

 

2,3,4,5,7

 

 

 

1/

hod.

Každodenný pobyt vonku -

Nácvik pohybových hier, napr. „Kohútí zápas, Vlk a zajac,...“- pravidlá a bezpečnosť pri hrách, radosť zo spoločných pohybových aktivít, povzbudzovanie kamarátov. 

 

 

Telesná,

zdravotná,

a športovo-branná

 

 

6

 

 

1/

hod.

Ochrancovia poriadku -

Zákaz vstupu chodcov. Pre koho je táto značka určená a aké dôležité je rešpektovať ju. Rozvíjanie zmyslu pre zodpovednosť, bezpečný pohyb v meste.

 

Telesná,

zdravotná,

a športovo-branná /dopravná/

 

 

1,2,6

 

 

1/

hod.

Sme spevákmi -

Super star – súťaž v individuálnom speve rôznych piesní. Vyhodnotenie, odmenou je potlesk, pochvala a radosť zo spevu.

 

Esteticko

-výchovná

Hv

 

1,3,6

 

 

Dec.

 

Tematický okruh,obsahový a výkonový štandard.

Aktívny oddych - záujmová činnosť /TOV/

 

Kompetencie

 

 

1/

hod.

Čas adventný -

Advent a Vianoce – riadený rozhovor o vianočných zvykoch a tradíciách. Sviatky pokoja a mieru. Rozvíjanie citového vzťahu k našim vianočným zvykom.

 

 

 

Spoločensko

-vedná

 

 

2,3,4,5,7

 

 

1/

hod.

Naša škola – aktuálne vyzdobenie triedy.

Vianočné ozdoby / vločky, reťaze/, rozvoj zručnosti, dbať na precíznosť práce a úsporu materiálu, radosť z vykonanej práce.

 

 

 

Pracovno

-technická

 

 

1,6

 

 

1/

hod.

Už viem ako, deň bez úrazu -

Zdravotná výchova, utvrdzovanie základných poznatkov o poskytovaní prvej pomoci a o bezpečnosti detí pri pohybových hrách.

 

 

Telesná,

zdravotná,

a športovo-branná

 

 

6

 

 

1/

hod.

Portrét zvieraťa -

Ako poznáme zvieratká – encyklopédie, ZOO. Súťaž družstiev / stavba tela, spôsob života, úžitok,../. Prehĺbenie získaných poznatkov, zdravá súťaživosť vo vedomostiach.

 

 

Prírodovedno-

environmentálna

 

 

1,3,6

 

 

 

1/

hod.

 

Čarovný čas Vianoc -

Vianočná výzdoba triedy, nástenky, stromčeka, prípadne okien. Aktívne sa podieľať na estetickom vzhľade triedy, vianočnej atmosfére. Čaro Vianoc, podporovanie jemnocitu, fantázie, radosti z blížiacich sa sviatkov.

 

 

Esteticko

-výchovná

Vv

 

 

 

1,2,6

 

 

1/

hod.

 

Vizitka našej rodiny -

Domov a rodina. Citový vzťah k rodičom a ostatným členom rodiny. Nikto nechce byť sám. Rozprávka „Popoluška“./mama, dedko, sesternica,../

 

 

Spoločensko

-vedná

Lit.

 

 

3,4,7

 

 

1/

hod.

Naša škola – aktuálne vyzdobenie triedy.

Mikuláš – zhotovenie podľa makety. Riadený rozhovor o tom, kto je Mikuláš, Dedo Mráz, Santa Claus. Kto nám nosí darčeky ?

 

 

 

Pracovno

-technická

 

 

1,2,3,6,7

 

 

1/

hod.

Príroda, naša telocvičňa -

Hra na „Stopárov“ /orientácia v priestore/, prekonávanie prírodných prekážok. Rozvíjanie lokomočných schopností a zmyslu pre orientáciu.

 

 

Telesná,

zdravotná,

a športovo-branná

 

 

6

 

 

1/

hod.

Cyklista -

Chodník pre cyklistov. Rozprávky o dopravných značkách. Bezpečný pohyb detí na bicykli, používanie chodníkov pre cyklistov, odhaľovanie nástrah.

 

 

Telesná,

zdravotná,

a športovo-branná /dopravná/.

 

 

3,4,5

 

 

Dec.

 

Tematický okruh,obsahový a výkonový štandard.

Aktívny oddych - záujmová činnosť /TOV/

 

Kompetencie

 

 

1/

hod.

Čarovný čas Vianoc -

Vianočné koledy, spev, počúvanie hudobnej nahrávky, vianočné vinše. Umocňovať vianočnú atmosféru.

 

Esteticko

-výchovná

Hv/Lit.

 

1,5,6,7

 

 

 

1/

hod.

Čo rozprávali peniaze -

Zmysel darčekov. Prejav pozornosti, uznania, lásky. Nežiadať drahé dary. Poteší nás to, že si niekto na nás spomenul. Finančný rozpočet na Vianoce.

 

 

Spoločensko

-vedná

 

 

2,4,5,7

 

 

1/

hod.

Nezabudnime na našich príbuzných -

Vianočné pozdravy  - prejav úcty a vďaky. Pri práci dbať na presnosť, trpezlivosť, tvorivosť. Radosť z dobre vykonanej práce.

 

 

Pracovno

-technická

 

 

3,4,6,7

 

 

1/

hod.

Otužilci -

Návšteva klziska – základy a zdokonaľovanie sa v korčuľovaní. Zvýšená pozornosť a bezpečnosť detí, rozvoj lokomočných schopností.

 

 

Telesná,

zdravotná,

a športovo-branná

 

 

6

 

 

1/

hod.

Môj miláčik, kamaráti zvieratá -

Ako sa postarám o svoje zvieratko počas sviatkov, Silvestra? Všetkého moc škodí! Neubližujme prehnanou láskou! 

 

 

Prírodovedno-

environmentálna

 

1,6

 

 

1/

hod.

Tradičné miestne slávnosti -

Vychádzka – Vianoce v meste. Všímať si vianočnú výzdobu, úpravu Trojičného námestia, Vianočné trhy.

 

Esteticko

-výchovná

Vv

 

3,4,5,6,7

 

 

1/

hod.

Čo všetko stihnem počas vianočných prázdnin -

Ako si predstavujem ideálne prežitie vianočných sviatkov a vianočných prázdnin. Nie som príliš moc náročný?

 

 

 

Spoločensko

-vedná

 

 

1,2,3,6,7

 

 

1/

hod.

Malí pomocníci -

Ako pomáhame doma a v škole. Čistota a úprava triedy a hračiek pred vianočnými prázdninami, starostlivosť o kvetinovú výzdobu triedy.

 

 

Pracovno

-technická

 

 

3,4,6

 

 

1/

hod.

Príroda, naša telocvičňa -

Zimné športy, radosť detí z pohybových aktivít v zimnom prostredí školského areálu. Spolupráca detí pri hrách.

 

Telesná,

zdravotná,

a športovo-branná

 

6

 

 

1/

hod.

Už viem ako, deň bez úrazu -

Daj prednosť v jazde! Pre koho je značka určená, je rozkazovacia, musíme ju poslúchnuť! Rozprávky o dopravných značkách. Predchádzanie úrazom.

 

Telesná,

zdravotná,

a športovo-branná /dopravná/.

 

 

1,2,6

 

 

1/

hod.

Učíme sa tolerancii a poriadku -

Spoločné sledovanie videorozprávky s vianočnou tematikou. Zamerať pozornosť detí na rodinu, na spoločne strávený čas so svojimi najbližšími.

Esteticko

-výchovná

 Hv/Lit.

 

 

2,4,6

 

Jan.

 

Tematický okruh,obsahový a výkonový štandard.

Aktívny oddych - záujmová činnosť /TOV/

 
Kompetencie

 

1/

hod.

 

Som Slovák, viem kde žijem -

1. január – Deň vzniku SR. Štátne symboly /zástava, znak, hymna/. Výchova k vlastenectvu. 

 

Spoločensko

-vedná

 

1, 3, 5,7

 

 

 

 

1/

hod.

 

Moji kamaráti -

Rozhovor o tom, čím si kamaráti robia radosť. Výroba darčekov pre budúcich prváčikov. Hodnotu má iba dobre vykonaná práca. Bezpečnosť pri práci s nožnicami.

 

 

 

Pracovno

-technická

 

 

1, 3, 6,7

 

1/

hod.

 

Už viem ako – deň bez úrazu - 

Zimné športy – sánkovanie, bobovanie, korčuľovanie. Pochopenie rozdielu medzi odvahou a riskovaním, ako predchádzať úrazu pri športe.

 

 

Telesná,

zdravotná,

a športovo-branná

 

 

3, 5, 6

 

1/

hod.

 

Ako sa mení príroda -

Vychádzka, príroda v zime. Pochopenie a význam striedania ročných období.

 

 

Prírodovedno-

environmentálna

 

3, 5, 6

 

1/

hod.

 

U nás doma -

Vianoce – verbálne, neverbálne a výtvarne vystihnúť a vyjadriť dejové situácie ako strávili spoločné sviatky.

 

 

Esteticko

-výchovná

Vv/Lit

 

3, 4, 6

 

1/

hod.

Vítanie „Nového roka“-

Nové predsavzatia a sľuby. Každý sľub sa snažíme splniť. Výchova vôľových vlastností.

 

 

Spoločensko

-vedná

 

1, 3, 4,7

 

 

1/

hod.

Príroda a my –

Čítanie o zmenách prírody v zime. Zhotovenie snehuliaka z papiera. Rozvoj zručnosti, presnosti a fantázie. Bezpečnosť pri práci s nožnicami.

 

 

 

Pracovno

-technická

 

 

1, 3, 6

 

 

1/

hod.

Zima –

Stavanie snehuliakov zo snehu. Rozvíjanie fantázie, predstavivosti, tvorivého myslenia a pohybových aktivít.

 

 

Telesná,

zdravotná,

a športovo-branná

 

 

6

 

 

1/

hod.

Cesta do školy –

Na vychádzke hľadáme zmysel dopravného značenia, využitie priechodov a semaforov. Predchádzajme nehodám.

 

 

Telesná,

zdravotná,

a športovo-branná /dopravná/

 

 

1, 2, 6

 

 

1/

hod.

Príroda a my –

Ako sa obliekam v zime, vo fujavici. Nácvik piesne „Fujavica“. Dych. a rytm. cvičenia, radosť zo spevu. Orffov inštrumentár.

 

Esteticko

-výchovná

Hv/Lit

 

 

1, 3, 6

 

Jan.

 

Tematický okruh,obsahový a výkonový štandard.

Aktívny oddych - záujmová činnosť /TOV/

 

Kompetencie

 

1/

hod.

 

Chcem byť zdravý –

Príroda v zime, zdravie a choroba, význam osobnej hygieny. Správam sa tak, aby som neochorel.

 

 

Spoločensko

-vedná

 

 

1, 3, 5,7

 

 

1/

hod.

 

Ako sa menia budovy –

Zhotovenie „Zasneženého domčeka“. Rozvoj zručnosti, presnosti a fantázie. Bezpečnosť pri práci s nožnicami.

 

 

Pracovno

-technická

 

 

1, 6

 

 

1/

hod.

 

Príroda, naša telocvičňa –

Pohybové aktivity na snehu. Súťaženie v hode snehovou guľou na určený cieľ /rozvoj lokomočných pohybov s náčiním/.

 

 

Telesná,

zdravotná,

a športovo-branná

 

 

6

 

 

1/

hod.

Práva zvierat -

Zvieratká v zime. Starostlivosť o domácich miláčikov i o voľne žijúce zvieratká, vtáky. Útulky pre zvieratá.

Mám zvieratko a správam sa k nemu zodpovedne.

 

 

 

Prírodovedno-

environmentálna

 

 

2, 3, 5

 

1/

hod.

 

Zima –

Výtvarne zachytiť krásy zimnej prírody.

/ maľovanie akvarelom na modrý podklad /.

 

 

Esteticko

-výchovná

Vv

 

1, 6

 

1/

hod.

Pranostika na každý deň -

Hádankárska súťaž – deti dopĺňajú správne odpovede na hádanky so zimnou a zvieracou tematikou, pranostiky. Rozvoj predstavy, šikovnosti, pohotovosti.

 

 

 

Spoločensko

-vedná

 

 

1, 2, 3

 

1/

hod.

Zimné radovánky –

Zhotovenie „Postavičky na sánkach“, práca s maketou, bezpečnosť pri práci s nožnicami. Presnosť, dôslednosť, radosť z dokončenej práce.

 

 

Pracovno

-technická

 

 

1, 6

 

1/

hod.

Každodenný pobyt vonku –

Návšteva klziska, organizovaná súťaž v rýchlosti /individuálne i skupinovo/, zvýšená bezpečnosť, rozvoj lokomočných pohybov.

 

 

Telesná,

zdravotná,

a športovo-branná

 

 

6

 

 

1/

hod.

Cesta do školy –

Dopravné značky – súťaž v poznatkoch o dopravných značkách a predpisoch. Vedieť ich nielen pomenovať, ale vedieť aj ich využitie v praxi.

 

 

Telesná,

zdravotná,

a športovo-branná /dopravná/.

 

 

1, 2, 3

 

1/

hod.

Kamaráti –

Spolupráca detí pri hudobno – pohybových hrách a zábavných piesňach „ Tancujem Labadam, Keď si šťastný,..“ Radosť z organizovaného spevu a pohybu.

 

 

Esteticko

-výchovná

Hv/Lit

 

 

1, 4, 6

 

 

Feb.

 

Tematický okruh,obsahový a výkonový štandard.

Aktívny oddych - záujmová činnosť /TOV/

 
Kompetencie

 

1/

hod.

 

Fašiangy –

Riadeným rozhovorom rozvíjanie vzťahu k fašiangovým zvykom a tradíciám, používanie obrázkových materiálov.

 

 

Spoločensko

-vedná

 

1, 3, 4,7

 

 

1/

hod.

 

Fašiangy –

Zhotovenie fašiangovej masky podľa vlastného výberu detí./Výkres, farby, gumička, nožnice/. Rozvoj fantázie a predstavy, tvorivosti,  technickej zručnosti.

 

 

Pracovno

-technická

 

 

1, 2, 6,7

 

1/

hod.

 

Príroda a my –

Pochod zimným terénom v okolí školy spojený s určovaním svetových strán. Orientácia v priestore.

 

 

Telesná,

zdravotná,

a športovo-branná

 

 

1, 2

 

1/

hod.

 

Živá a neživá príroda

Práca s encyklopédiou /orientácia v nej, obsah, register/. Vedieť prakticky pracovať s encyklopédiou, hľadať potrebné informácie.

 

 

 

Prírodovedno-

environmentálna

 

 

3, 5, 6

 

1/

hod.

 

Vyjadri to aj bez slov -

Ilustrácia rozprávky „Snehulienka“, výtvarne vyjadriť charakter jednotlivých postáv /výraz, gestá, mimika a farebnosť/, kreslenie farbičkami.

 

 

Esteticko

-výchovná

Vv/Lit

 

 

2, 3, 4, 5

 

1/

hod.

 

Kamaráti -

Pozitívne hodnotenie správania druhých. Každý človek má právo na pochvalu. Vyzdvihnutie kladných vlastností u svojich spolužiakov, kamarátov, priateľov.

 

 

Spoločensko

-vedná

 

 

1, 3, 4,7

 

1/

hod.

 

Náš karneval –

Zhotovenie farebných reťazí na výzdobu telocvične. /Farebný papier, nožnice, lep. / Bezpečnosť pri práci s nožnicami, spolupráca detí pri práci, radosť z dokončenej práce.

 

 

Pracovno

-technická

 

 

1, 4, 6

 

1/

hod.

Každodenný pobyt vonku –

Naučiť deti novú pohybovú hru „ Vlk a zajac“. Vypestovať u detí radosť z pohybových aktivít na školskom dvore a spoluprácu v skupine.

Telesná,

zdravotná,

a športovo-branná

 

 

4, 6

 

1/

hod.

Cestou necestou -

Zastávka autobusu. Riadený rozhovor o správaní v hromadnej doprave. Hra „ Na cestu autobusom“ deti improvizujú, čo sa môže prihodiť pri cestovaní.

 

Telesná,

zdravotná,

a športovo-branná /dopravná/ Lit./

 

 

1, 2, 3, 4, 5,7

 

 

Feb.

 

Tematický okruh,obsahový a výkonový štandard.

Aktívny oddych - záujmová činnosť /TOV/

 

Kompetencie

 

1/

hod.

Náš karneval –

Uskutočnenie fašiangového karnevalu v telocvični / prezentácia masiek, tanec, tombola, vyhodnotenie, odmena, súťaže/. Udržiavanie tradícií a radosti detí z tanca a spoločnej zábavy.

 

Esteticko

-výchovná

Hv/Lit

 

 

1, 2, 6

 

1/

hod.

Kamaráti –

Pri hrách zisťujeme, ako sa navzájom poznáme. Napríklad poznám svojho kamaráta po hlase, hmatom,..? Rozvoj zmyslového vnímania.

 

Spoločensko

-vedná

 

 

1, 3, 4, 5,7

 

1/

hod.

Naši pomocníci –

Rozhovor na tému „Remeslá“, aké služby poznáme v našom meste. Čistota a úprava školských hračiek, lepenie škatúľ. Každá práca je dôležitá a potrebná.

 

Pracovno

-technická

 

 

2, 3, 4,7

 

1/

hod.

Otužilci –

Na školskom dvore rôzne naháňačky „Na tretieho, Medveď a včely,..“. Otužovanie detí pohybom vonku, rozvoj obratnosti a pohotovosti /lokomoč./

 

Telesná,

zdravotná,

a športovo-branná

 

 

6

 

1/

hod.

Práva zvierat –

Na vychádzke - zvieratá v zime, kŕmenie vtáčikov, aká potrava je pre ne nevhodná. Aký veľký je význam pomoci človeka zvieratám.

 

Prírodovedno-

environmentálna

 

2, 3, 5

 

1/

hod.

Náš karneval –

Zachytenie udalostí, ktoré deti najviac upútali a zaujali z fašiangového karnevalu. /Ľubovolná technika, telo v pohybe./

 

 

Esteticko

-výchovná

Vv

 

 

1, 6

 

1/

hod.

Tichá pošta –

Rozprávanie o najlepšom kamarátovi a o dobrých vlastnostiach u ľudí. Postupné písanie vlastností na papier a na záver prečítať. Otvorená komunikácia.

 

 

Spoločensko

-vedná

 

 

2, 3, 4,7

 

1/

hod.

Náš denný režim –

Rozhovor o tom, čo deti denne musia stihnúť, či venujú dostatočnú pozornosť obsahu školských aktoviek /čistota, úprava, pomôcky/.

 

 

Pracovno

-technická

 

 

1, 6

 

1/

hod.

Každodenný pobyt vonku –

Naučiť deti novú pohybovú hru „ Varí sa to, pečie sa to“. Vypestovať u detí radosť z pohybových aktivít na školskom dvore a spoluprácu v skupine.

 

 

Telesná,

zdravotná,

a športovo-branná

 

 

4, 6

 

1/

hod.

Cesta do školy –

Na vychádzke určujeme značky a ich význam - o čom nás informujú, čo nám prikazujú, čo zakazujú,...Viesť deti k všímavosti  a dodržiavaniu predpisov. 

 

Telesná,

zdravotná,

a športovo-branná /dopravná/.

 

1, 2, 6

 

1/

hod.

Ľudová pieseň –

Zopakovať si známe ľudové piesne a piesne s fašiangovou tematikou. /Dych. a rytm. cvičenia, spev v skupinách/.

 

Esteticko

-výchovná

Hv

 

 

 

1, 3,7

 

 

Mar..

 

Tematický okruh,obsahový a výkonový štandard.

Aktívny oddych - záujmová činnosť /TOV/

 
Kompetencie

 

1/

hod.

Cesta do knižnice, cesta za dobrodružstvom -

Marec, mesiac knihy, návšteva školskej alebo mestskej knižnice J. Fándlyho . Vzbudiť a rozvíjať záujem o knihy a čítanie, slušné zaobchádzanie s knihami.

 

 

Spoločensko

-vedná

Lit

 

 

3, 5, 6,7

 

1/

hod.

Naši pomocníci –

Rozhovor o veciach, ktoré nám uľahčujú život. Jednou z takých vecí môže byť aj záložka do knihy, ktorá nám šetrí čas./Výkres, farebný papier, nožnice,- farebná mozaika, prevliekanie prúžkov papiera./

 

 

Pracovno

-technická

 

 

2, 3, 4

 

1/

hod.

Loptové hry –

Nácvik a zdokonaľovanie základných lokomočných cvičení s náčiním – loptou, k športovým hrám. Spôsoby uchopenia lopty, prihrávky, dribling, rozvoj obratnosti a rýchlosti.

 

 

Telesná,

zdravotná,

a športovo-branná

 

 

6

 

1/

hod.

Chcem byť zdravý -

Sme súčasťou prírody. Všetko od A po Z o zdraví /životospráva a protidrogová prevencia/. Chráňme si svoje zdravie!

 

 

Prírodovedno-

environmentálna

 

1, 5, 6

 

1/

hod.

Cesta do knižnice -

Knižná obálka – výstižne vyjadriť obsah známej knihy /voskovky, farebný tuš/. Rozvíjanie predstavivosti a tvorivosti, výtvarnej zručnosti.

 

Esteticko

-výchovná

Vv/Lit

 

 

1, 6

 

1/

hod.

Mesto, v ktorom žijeme -

Služby obyvateľstvu – obchod, pošta, zdravotnícke zariadenia,... Zásady kultivovaného správania sa pri ich využívaní, vedieť kde sa nachádzajú.

 

 

Spoločensko

-vedná

 

 

2, 3, 4,7

 

1/

hod.

Vítame „Jar“ -

Strašidlo – asambláž. Nový celok zostavený kombináciou rôznych prvkov. Rozvoj predstavivosti, fantázie a manipulačných zručností.

 

 

Pracovno

-technická

 

 

1, 6

 

1/

hod.

Loptové hry -

Základné pravidlá hádzanej, streľba na bránu. Súťaž o „Kráľa strelcov“. Zdokonaľovanie lokomočných zručností s náčiním.

 

Telesná,

zdravotná,

a športovo-branná

 

6

 

1/

hod.

Chodec, cyklista –

Objavujeme nástrahy na cestách pre chodcov a cyklistov /podchody, nadchody, kde chýba chodník,.../ Správam sa zodpovedne k sebe i k okoliu.

 

Telesná,

zdravotná,

a športovo-branná /dopravnáú.

 

 

3, 4, 5

 

1/

hod.

Mesto, v ktorom žijem -

Návšteva Domu hudby. Priblížiť deťom osobnosť

M. Š. Trnavského – koncerty, osveta, inšpektor hudobných škôl. „Jednotný katolícky spevník“.

 

 

Esteticko

-výchovná

Hv

 

 

4, 5, 6,7

 

 

Mar.

 

Tematický okruh,obsahový a výkonový štandard.

Aktívny oddych - záujmová činnosť /TOV/

 

Kompetencie

 

1/

hod.

 

Naše mesto včera a dnes -

História Trnavy. Práca s knihou „Trnava“. Poznávanie histórie svojho mesta a porovnávanie podľa  obrázkov čo sa zmenilo.

 

 

Spoločensko

-vedná

 

 

3, 5, 6,7

 

1/

hod.

 

Naša škola -

Čistota a úprava školského areálu, priestoru, kde sa v ŠKD hrávajú deti / zbieranie papierov, halúzok zo stromov – hygiena, triedenie odpadkov/.

 

 

 

Pracovno

-technická

 

 

5, 6,7

 

1/

hod.

 

Športové popoludnie -

Súťaživé štafetové behy. Rozvoj zdravej súťaživosti, čestnosti a spolupráce detí v tíme.

 

 

Telesná,

zdravotná,

a športovo-branná

 

3, 6

 

1/

hod.

 

Zvieratá a ich mláďatá -

Striedanie ročných období – jar, zvieratá a ich mláďatá. Chránime všetky formy života.

 

 

Prírodovedno-

environmentálna

 

1, 6

 

1/

hod.

 

Naše kvety -

Jarné kvety – plastická koláž /farebný papier, lep, nožnice, výkres/. Vystihnúť tvar a farebnosť kvetov.

 

 

Esteticko

-výchovná

Vv

 

 

1, 2, 6

 

1/

hod.

 

Deň učiteľov - 

28. marec– J. A. Komenský  „Komukoľvek môžeš pomôcť, pomôž rád. Veď dávno sa hovorí, že slúžiť a pomáhať sú vlastnosti vznešených ľudí.“ Rozvíjať úctu a rešpekt k pedagogickým pracovníkom.

 

 

 

Spoločensko

-vedná

 

 

5, 6,7

 

1/

hod.

Ako sa menia budovy

Aké zmeny si deti všimli vo svojom okolí. Aké budovy pribudli a čo v okolí sídliska chýba. Seva, Cheva, Lego – staviame sídlisko.

 

Pracovno

-technická

 

 

1, 2, 3,7

 

1/

hod.

Loptové hry -

Vybíjaná. Dodržiavanie pravidiel pri hre, koordinácia tela, obratnosť a pohotové reakcie pri manipulácii s náčiním /loptou/.

 

Telesná,

zdravotná,

a športovo-branná

 

 

6

 

1/

hod.

Cyklista –

Mám bicykel. Ako sa o neho starám, čo všetko patrí k jeho vybaveniu, viem jazdiť bezpečne? Viesť deti k zodpovednosti pri jazde na bicykli.

Telesná,

zdravotná,

a športovo-branná /dopravná/.

 

 

2, 3, 4

 

1/

hod.

Rozprávame správne?-

Počúvanie krátkych realistických príbehov. Všímať si charakterové vlastnosti postáv. Tvorivo dorozprávať príbeh, improvizovať, dbať na kultúru prejavu.

 

 

Esteticko

-výchovná

Lit/Hv

 

 

3, 5, 6

 

 

Apr.

 

Tematický okruh,obsahový a výkonový štandard.

Aktívny oddych - záujmová činnosť /TOV/

 
Kompetencie

 

1/

hod.

 

Naše mesto včera a dnes -

Vychádzka spojená  s pozorovaním súčasnej Trnavy – významné budovy, športoviská, firmy,.. Rozširovanie poznatkov o svojom meste.

 

 

Spoločensko

-vedná

 

 

1,5, 6,7

 

1/

hod.

 

Malý pomocnk -

Jarné upratovanie v areáli školského dvora. Dbať na úpravu svojho okolia /dodržiavanie hygienických a bezpečnostných predpisov/.

 

 

Pracovno

-technická

 

 

5,6

 

1/

hod.

 

Každodenný pobyt vonku -

Opakovanie známych pohybových hier a nácvik vytrvalostného behu. Spojenie pohybu so spevom a rozvoj vytrvalosti.

 

 

Telesná,

zdravotná,

a športovo-branná

 

 

6

 

1/

hod.

 

Príroda a my -

Apríl , mesiac lesov. Význam lesov. Získavanie a upevňovanie prírodovedných poznatkov.

/ obrázkový materiál, encyklopédia/

 

 

 

Prírodovedno-

environmentálna

 

 

1,3

 

1/

hod.

Portrét zvieraťa -

Domáce zvieratá a mláďatá /farbičky, akvarelové farby/ – práca v skupinách. Upevňovanie výtvarných zručností a návykov.

 

 

 

 

Esteticko

-výchovná

Vv

 

 

1,6

 

1/

hod.

Veľká noc -

Sviatky jari „Veľká noc“. Pripomenutie veľkonočných zvykov a tradícií. Viesť deti k poznaniu kultúrneho dedičstva.

 

 

Spoločensko

-vedná

 

 

1,3,5,7

 

1/

hod.

Veľká noc -

Chystáme sa na Veľkú noc – kraslice. Rozvoj tvorivosti, snaha o o rozvoj zručnosti a estetického cítenia pri práci s jemným materiálom. /rôzne techniky – maľovanie, dolepovanie, vosk,../

 

 

 

Pracovno

-technická

 

 

1,6

 

1/

hod.

Atletické a športové popoludnie -

Beh k méte z rôznych polôh a vytrvalostný beh. Pohotové reakcie na signály a dodržiavanie pravidiel súťaženia.

 

 

Telesná,

zdravotná,

a športovo-branná

 

 

6

 

1/

hod.

Cesta do školy -

Križovatka – riadený rozhovor o bezpečnosti cesty, kreslenie fixami. Vystihnúť dopravu na križovatke v blízkosti školy.

 

 

Telesná,

zdravotná,

a športovo-branná /dopravná/.

 

 

1,2,4

 

 

Apr.

 

Tematický okruh,obsahový a výkonový štandard.

Aktívny oddych - záujmová činnosť /TOV/

 

Kompetencie

 

1/

hod.

 

Veľká noc -

Veľkonočná pieseň, nácvik piesne / dych. a rytm. cvičenia, hra na tele/, radosť zo spevu. 

 

 

Esteticko

-výchovná

Hv

 

 

1,3,6

 

1/

hod.

Región v ktorom žijeme -

Triedne kolo kvízu „Poznaj svoj región!“ Preverovanie vedomostí o prostredí v ktorom žijeme.

 

 

Spoločensko

-vedná

 

 

1,2,3,5,7

 

1/

hod.

Náš dom -

Ozdoba do detskej izby – motýľ, osa – využitie odpadového materiálu / rolka z toaletného papiera/. Bezpečnosť pri strihaní, radosť z dokončenej práce.

 

 

 

Pracovno

-technická

 

 

1,6

 

1/

hod.

Atletické a športové popoludnie -

Podliezanie prekážok skok do výšky cez špagát /švihadlo/. Rozvoj obratnosti, odvahy a postrehu.

 

 

Telesná,

zdravotná,

a športovo-branná

 

6

 

1/

hod.

Deň Zeme – 22. apríl.

Apríl , mesiac lesov. Vychádzka zameraná na pozorovanie jarnej prírody – stromy – aké druhy rastú v okolí školy, ich význam.

 

 

Prírodovedno-

environmentálna

 

 

1,3,5

 

1/

hod.

Malí remeselníci -

Maľovanie – kuriatko z vajíčka. Oboznamovanie detí s novou technikou /krepový papier, dekoratívne prvky, príp. tuš, fixy.

 

 

Esteticko

-výchovná

Vv

 

1,6

 

1/

hod.

Vizitka našej rodiny -

Spoločenský život v rodine. Hosť a hostiteľ. Rozvíjanie a zdokonaľovanie základných sociálnych a spoločenských návykov získaných v rodine.

 

 

Spoločensko

-vedná

 

 

3,4,6,7

 

1/

hod.

Veľká noc -

Veľkonočné dekorácie /veľkonočný zajko/. Rozvoj zmyslu pre tvarovú a farebnú harmóniu. Vyzdobenie triedy.

 

 

 

Pracovno

-technická

 

 

1,5,6

 

1/

hod.

Loptové hry -

Gúľanie a posúvanie lopty v družstvách, loptové hry – futbal a vybíjaná. Precvičovanie lokomočných  schopností s náčiním /loptou/.

 

 

Telesná,

zdravotná,

a športovo-branná

 

 

6

 

1/

hod.

Cesta do školy -

Na ulici. Viem sa pohybovať po ulici tak, aby som dodržiaval všetky dopravné a bezpečnostné predpisy?

Telesná,

zdravotná,

a športovo-branná /dopravná/.

 

1,2,4

 

1/

hod.

Portrét zvieraťa -

Rozprávka z lesného prostredia. Reprodukcia textu – imitácia , mimika, gestá, výraz.

 

Esteticko

-výchovná

Lit.

 

1,3,6

 

 

Máj

 

Tematický okruh,obsahový a výkonový štandard.

Aktívny oddych - záujmová činnosť /TOV/

 
Kompetencie

 

1/

hod.

Ľudia a minulosť -

 1.MÁJ „Sviatok práce“. Každá práca je dôležitá. Kde sú zamestnaní rodičia, čo robia, čím by chceli byť deti. Napodobňovanie práce rodičov.

 

 

Spoločensko

-vedná

 

 

1,2,3,4,6,7

 

1/

hod.

Deň matiek -

Darček pre mamičku. Viesť deti k presnosti a dôslednosti pri práci, dbať o estetický vzhľad výrobku. Aj maličkosť robená s láskou dokáže potešiť.

 

 

 

Pracovno

-technická

 

 

1,6,7

 

1/

hod.

Loptové a atletické hry -

Hod loptičkami na cieľ a hod do diaľky. Rozvoj presnosti, obratnosti, koordinácie a švihu. /Lokomočné schopnosti s náčiním./

 

 

Telesná,

zdravotná,

a športovo-branná

 

 

6

 

1/

hod.

Naše lúčne kvety -

„Keď pôjdeš lúkami“ poznávanie lúčnych a liečivých rastlín, ich využitie /kniha od Márie Haštovej/.

 

 

Prírodovedno-

environmentálna

 

 

1,3,6

 

1/

hod.

 

Deň matiek -

Pozdravy „Deň matiek“. Pri práci s líniou získavať istotu, vytvárať smelé, neprerušované línie /grafika – farebný papier, výkres, nožnice, tuš/fixy. Nezabudnúť na babičky!

 

 

Esteticko

-výchovná

Vv

 

 

1,6,7

 

1/

hod.

 

Malý pomocník –

„Deň matiek“

Ako sa snažím uľahčiť mamičke napríklad domáce práce. Riadený rozhovor, tvorenie krátkych scénok.

 

 

Spoločensko

-vedná/

Lit

 

 

1,2,3,4,7

 

1/

hod.

 

Naše lúčne kvety -

Zber liečivých rastlín – sušenie a lisovanie. Poznávanie liečivých rastlín a ich využitie /zapojenie všetkých zmyslov/.

 

 

Pracovno

-technická

 

 

1,2,3

 

1/

hod.

 

Atletické a športové popoludnie -

Beh cez prekážky a štafetové hry s loptou. Rozvoj rýchlostných a lokomočných schopností

/ manipulácia a uchopenie náčinia – lopty/. Disciplína.

 

 

Telesná,

zdravotná,

a športovo-branná

 

 

6

 

1/

hod.

 

Čím cestujeme a čím môžeme cestovať -

Aké poznáme dopravné prostriedky – správanie v dopravných prostriedkoch. /Pozdrav, poďakovanie, uvoľniť miesto starším, dodržiavanie pravidiel bezpečnosti cestnej premávky, ..../.

 

 

Telesná,

zdravotná,

a športovo-branná /dopravná/.

 

 

1,2,4

 

 

Máj

 

Tematický okruh,obsahový a výkonový štandard.

Aktívny oddych - záujmová činnosť /TOV/

 
Kompetencie

 

1/

hod.

Deň matiek -

Piesne a básne ku „Dňu matiek“. Čistý a kultivovaným prednesom poďakovanie matkám.

Esteticko

-výchovná

Hv/ Lit

 

3,4,5

 

1/

hod.

Chcem byť fit -

„Kvíz o zdraví“ preverovanie poznatkov vo vedomostnej súťaži /výživa, hygiena, oddych,../, reprezentácia oddelenia.

 

Spoločensko

-vedná

 

 

1,2,3,5,7

 

1/

hod.

Naše lúčne kvety -

Aranžovanie obrázku z lisovaných kvetov. Rozvoj zručnosti, trpezlivosti, fantázie a tvorivosti.

 

 

Pracovno

-technická

 

1,2,6

 

1/

hod.

Každodenný pobyt vonku -

Zábavno – pohybová hra „Na tretieho“ a skoky do diaľky „Na žabky“. Dodržiavanie pravidiel pri hrách a rozvoj odrazu a správne prevedenie skoku.

 

 

Telesná,

zdravotná,

a športovo-branná

 

 

6

 

1/

hod.

Naše lúčne kvety -

„Keď pôjdeš lúkami“ poznávanie lúčnych a liečivých rastlín, ich využitie /kniha od Márie Haštovej/ - pokračovanie.

 

 

Prírodovedno-

environmentálna

 

 

1,3,6

 

1/

hod.

Nie sme všetci rovnakí -

Rozprávková postava – voľnou technikou vystihnúť charakter postavy. Zamerať sa nie len na farebnosť, ale aj mimiku a gestá, pohyb.

 

 

Esteticko

-výchovná

Vv/Lit.

 

 

2,3,6

 

1/

hod.

Náš deň „D“ -

1. Jún „MDD“ riadený rozhovor o deťoch, o ich právach a povinnostiach, medziľudských vzťahoch. Výchova k priateľstvu, zhotovenie nástenky. 

               

 

Spoločensko

-vedná

 

 

1,2,3,7

 

1/

hod.

Náš dom -

Obrázok do detskej izby. /plastelína, cestoviny/ Osvojovanie zručnosti, rozvoj tvorivosti a estetického cítenia, zvládnutie vybranej techniky.

 

 

Pracovno

-technická

 

 

1,6

 

1/

hod.

Každodenný pobyt vonku -

Cvičenia vo dvojiciach – rôzne známe naháňačky. Súdržnosť v kolektívnom súťažení, bezpečnosť a obratnosť.

 

 

Telesná,

zdravotná,

a športovo-branná

 

 

6

 

1/

hod.

Cesta do školy -

Vychádzka. Pozorovanie zmien v dopravnom značení. Pomenovanie všetkých značení, ktoré uvidíme. Utvrdzovanie poznatkov a využitie v praxi.

 

 

Telesná,

zdravotná,

a športovo-branná /dopravná/.

 

 

1,5,6

 

1/

hod.

Sme speváci -

Nácvik piesne, opakovanie známych piesní, hudobno–pohybové hry /dych., rytm. a artikulačné cvičenia, radosť zo spevu spojeného s pohybom/.

 

 

Esteticko

-výchovná

Hv

 

 

1,3,6

 

 

Jún

 

Tematický okruh,obsahový a výkonový štandard.

Aktívny oddych - záujmová činnosť /TOV/

 
Kompetencie

 

1/

hod.

Príroda a my -

„Školský výlet“ – správanie pri pobyte v prírode. Výchova k ochrane a tvorbe životného prostredia. /nenič zeleň, neruš zver, neznečisťuj prírodu, nezakladaj oheň/

 

 

 

Spoločensko

-vedná

 

 

2,4,5,6,7

 

1/

hod.

Straty a nálezy -

Čistota a úprava učebníc, školských aktoviek a peračníkov. Spolupráca detí, vzájomná pomoc.

Viesť deti k poriadku a hygiene osobných vecí.

 

 

Pracovno

-technická

 

 

2,3,4,5

 

1/

hod.

Náš deň „D“ -

„Jarmok dobrej nálady“- zábavno – športové popoludnie spojené so súťažami a sladkými odmenami, venované MDD.

 

 

Telesná,

zdravotná,

a športovo-branná

 

 

3,4,5,6

 

1/

hod.

Príroda a my -

Vychádzka do prírody zameraná na pozorovanie lúčnych a liečivých rastlín, ktoré sa nachádzajú v našom okolí – ich pomenovanie.

 

 

 

Prírodovedno-

environmentálna

 

 

1,2,3

 

1/

hod.

Rozkvitnutá lúka –

Zapúšťanie farieb do vlhkého podkladu. Vyjadriť poznanie a estetický vzťah k prírode použitím lomených farieb pri hre s farbou. /akvarelové farby, výkres, voda, štetec,..../

 

 

Esteticko

-výchovná

Vv

 

 

1,6

 

1/

hod.

 

Som Slovák, viem kde žijem -

Slovensko, naša vlasť. Utvrdzovanie a rozširovanie vedomostí o našej vlasti. Aké kúty Slovenska sme už navštívili a kam sa najbližšie chystáme.

 

 

 

Spoločensko

-vedná

 

 

1,3,5,6,7

 

1/

hod.

 

Naša škola -

Seva, cheva, lego – montáž a demontáž stavebníc. Postavíme našu školu. Rozvoj predstavy, tvorivosti a technickej zručnosti.

 

 

Pracovno

-technická

 

 

1,2,3

 

1/

hod.

 

Chcem byť zdravý -

Turistická vychádzka a hry vo voľnej prírode. Otužovanie detí slnkom a rozvoj pohybových aktivít u detí.

 

 

Telesná,

zdravotná,

a športovo-branná

 

 

6

 

1/

hod.

 

Ochrancovia poriadku –

Riadený rozhovor o práci polície, hasičov, záchranárov, o ich pomoci ľuďom pri rôznych dopravných nehodách.

 

 

Telesná,

zdravotná,

a športovo-branná /dopravná/.

 

 

1,3,4

 

 

Jún

 

Tematický okruh,obsahový a výkonový štandard.

Aktívny oddych - záujmová činnosť /TOV/

 

Kompetencie

 

1/

hod.

Sme speváci -

Opakovanie známych piesní, hudobno – pohybové hry /dych., rytm. a artikulačné cvičenia, radosť zo spevu spojeného s pohybom, hra na tele /. 

 

 

Esteticko

-výchovná

Hv

 

3,4,6

 

1/

hod.

Do rodiny patria aj starí rodičia -

Život v rodine počas letných prázdnin. Rešpektujem všetkých členov rodiny, správam sa úctivo aj k starým rodičom. Zodpovedne si plním svoje povinnosti.

 

 

Spoločensko

-vedná

 

 

2,3,4,5,7

 

1/

hod.

Malí pomocníci -

Oprava hračiek, lepenie škatúľ, roztriedenie a uloženie hračiek. Šetríme si spoločný majetok.

 

 

Pracovno

-technická

 

2,3,4,5

 

1/

hod.

Každodenný pobyt vonku -

Hry v pieskovisku a cvičenia na preliezkach /rúčkovanie, preliezanie/. Rozvoj fantázie, trpezlivosti a obratnosti, odvahy.

 

Telesná,

zdravotná,

a športovo-branná

 

6

 

1/

hod.

Ročné obdobie „Leto“ -

Začína sa leto – príroda, počasie, hry detí,.. Pestovať pozitívny vzťah k prírode a k zdraviu – pobyt na slnku  /dodržiavanie pitného režimu, slnečné okuliare, šiltovka/.

 

 

Prírodovedno-

environmentálna

 

 

1,3,5

 

1/

hod.

Rozlúčka so školou -

Kreslenie na asfalt /farebné kriedy/. Rozvíjanie tvorivosti a sebavyjadrenie svojich predstáv.

 

 

Esteticko

-výchovná

Vv

 

1,6

 

1/

hod.

Čo sa patrí a čo nie -

Záverečné zhodnotenie získaných vedomostí na spoločensko – vednej činnosti. Viesť deti k snahe po získavaní nových vedomostí.

 

Spoločensko

-vedná

 

1,2,3,4,7

 

1/

hod.

Ako som prežil školský rok -

Upratovanie priestorov školského klubu a zhodnotenie celoročnej činnosti. Rozvíjať schopnosť objektívneho hodnotenia výsledkov práce.

 

 

Pracovno

-technická

 

 

3,4

 

1/

hod.

Každodenný pobyt vonku -

Kolektívne aktivity detí podľa ich výberu. Rôzne zábavno – pohybové a športové hry, v ktorých zdokonaľujú svoje lokomočné schopnosti a kamarátske vzťahy.

 

Telesná,

zdravotná,

a športovo-branná

 

 

6

 

1/

hod.

Viem sa slušne správať -

Správanie sa počas letných prázdnin. Dodržiavanie všetkých zásad bezpečnosti a ochrany zdravia svojho, i blízkeho okolia.

Telesná,

zdravotná,

a športovo-branná /dopravná/.

 

3,4,5,7

 

1/

hod.

 

 

Sept.

Jún

Hurá, prázdniny -

Rozlúčka so školským rokom, spievanie známych piesní, počúvanie populárnej hudby, sledovanie videorozprávky.

Tematický okruh, obsahový a výkonový

                              štandard

 

Esteticko

-výchovná

Hv

Vzdelávacia

oblasť

 

6

 

 

Kompetencie

 

 

 

 

 

 

 

 

144

180

hod.

 

Gramatické a matematické cvičenia

Dieťa samostatne píše domáce úlohy.

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivity sú adekvátne veku detí

/1. až 4. ročníky/.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1, 2

 

Techniky učenia, ako sa učiť, rozvíjanie vedomostí, čítanie textu, reprodukcia príbehu

Dieťa je otvorené získavaniu nových poznatkov a informácií.

 

Didaktické hry, rozvíjanie slovnej zásoby, jazykolamy, zmyslové hry, doplňovačky

Dieťa  hravou formou prehlbuje a upevňuje svoje poznatky.

 

Rozvíjať autonómnosť v príprave na vyučovanieSamostatne písať DÚ, zopakovať, opraviť, čítať, spočítať, vyriešiť, napísať,...

Rozvíjať efektívne spôsoby učenia sa – definovať, pomenovať, opakovať, reprodukovať, rozoznať,...

Rozvíjať získané poznatky – vyhľadať nové informácie, vymyslieť, aplikovať, inak formulovať, ..

 

             

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s Materskou školou, Spartakovská 5, 917 01 Trnava
  Spartakovská 5
  917 01, Trnava
 • 033/3236901 (0918 540 870) - riaditeľka školy
  033/3236900 - sekretariát, mzdová ekonómka
  033/3236903 - zástupkyňa
  033/3236904 - ekonómka

Fotogaléria