Navigácia

História školy Profil školy Školský vzdelávací program Vnútorný a školský poriadok Organizačný poriadok školy info o stravovni Prevádzkový poriadok učební ŠKD Plán práce ŠKD Vnútorný poriadok ŠKD Zákon č. 211/2000 Vyťaženosť telocvične Vnútorný systém hodnotenia a klasifikácie žiakov

O škole

info o stravovni

Pokyny pre stravníkov

Žiak, ktorý má záujem stravovať sa, musí dodržiavať tieto pokyny:

 1. Obed musí byť zaplatený vopred do 20. v predchádzajúcom mesiaci

Stravu môžete uhrádzať:

 • Poštovou poukážkou (pripísanie na čip trvá cca 10dní)
 • Vkladom na číslo účtu IBAN SK 10 5600 0000 0011 1231 2003

Prima banka Slovensko, a.s. priamo v banke v pokladni

 • Prevodom cez internet IBAN SK 10 5600 0000 0011 1231 2003

Ak si vyberiete akúkoľvek formu úhrady stravy, pri platbe musí byť uvedený variabilný symbol stravníka, ktorý je rovnaký po celý čas stravovania. Až po pripísaní platby na účet školskej jedálne sa zapíše platba na čipovú kartu stravníka.

 1. Čipová karta

 

Žiaci si zakupujú čipovú kartu  v hodnote 3,30 €, ktorú žiak používa od prvého až po deviaty ročník.V prípade straty si žiak musí zakúpiť novú čipovú kartu. Ak sa žiak chce stravovať a nemá zakúpenú čipovú kartu, obedy sa mu nedajú objednať. Čipová karta je vlastníctvom žiaka.

 

 1. Prihlasovanie a odhlasovanie obedov :

 

DEŇ VOPRED DO 13:30 HOD.

Odhlasovanie osobne alebo na tel. čísle 033/ 32 36 902 – ak ste včas neodhlásili dieťa, môžete si obed odobrať v Šj do obedára v čase 11:45 – 13:45 hod.

V takomto prípade nemá žiak nárok na dotáciu od štátu, lebo nie je fyzicky prítomný v škole. Obed musí v celej sume uhradiť rodič.

Obed do obedára sa vydáva len prvý deň neprítomnosti žiaka v škole, na ostatné dni musíte žiaka odhlásiť.

 

Žiaci, ktorí si nosia obed do školskej stravovne, musia priniesť lekárske potvrdenie od špecialistu( NIEod obvodného lekára)

 

 

1.stupeň  1,21€ +0,30€ réžia = 1,51€

2.stupeň  1,30€ + 0,30€ réžia = 1,60 €

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s Materskou školou, Spartakovská 5, 917 01 Trnava
  Spartakovská 5
  917 01, Trnava
 • 033/3236901 (0918 540 870) - riaditeľka školy
  033/3236900 - sekretariát, mzdová ekonómka
  033/3236903 - zástupkyňa
  033/3236904 - ekonómka

Fotogaléria