Navigácia

História školy Profil školy Školský vzdelávací program Vnútorný a školský poriadok Organizačný poriadok školy info o stravovni Prevádzkový poriadok učební ŠKD Plán práce ŠKD Vnútorný poriadok ŠKD Zákon č. 211/2000 Vyťaženosť telocvične Vnútorný systém hodnotenia a klasifikácie žiakov

O škole

Vnútorný a školský poriadok

ZÁKLADNÁ  ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU, 

 SPARTAKOVSKÁ 5,  TRNAVA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vnútorný  poriadok školy

a

Školský poriadok

 

 

od  01. 09. 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.  Všeobecné ustanovenia

 

     Vnútorný poriadok ZŠ Ulica Spartakovská 5, Trnava je súhrn pravidiel, ktorými sa zabezpečuje riadny chod školy. Podľa jeho pravidiel sa riadi každý žiak školy. Jeho dodržiavanie vyžadujú všetci pedagogickí zamestnanci školy. Priebežne kontrolujú jeho plnenie.

 

 1. Pri plnení výchovno – vyučovacích úloh na škole všetci učitelia, vychovávatelia i prevádzkoví pracovníci riadia sa a konajú v zmysle pracovného poriadku pre pedagogických a ostatných pracovníkov škôl a školských zariadení z 09/2010.

 

 1. S týmto vnútorným poriadkom sú oboznámení učitelia na inštruktážnej porade alebo ped. rade pred otvorením školského roku a žiaci na triednickej hodine v prvom vyučovacom týždni.

 

       II. Režim vyučovacieho dňa

 

 1. Vyučuje sa podľa rozvrhu hodín. Vyučovanie sa začína o 8.00 hod. Časové zadelenie:

 

1.   vyuč. hod.  8.00   -   8.45

2.   vyuč. hod.  8.55   -   9.40  - prestávka desiatová

3.   vyuč. hod.  9.55   - 10.40  - prechádzanie sa

 1. vyuč. hod. 10.55  - 11.40
 2. vyuč. hod. 11.55  - 12.40
 3. vyuč. hod. 12.45  - 13.30
 4. vyuč. hod. 14.00  - 14.45
 5. vyuč. hod. 14.50  - 15.35   bez prestávky: 7. a 8. hod. : 14.00-15.30

 

 

       

 

 1. Prípadné ďalšie vyučovanie či záujmová činnosť riadi sa osobitným časovým zadelením, ktoré schvaľuje riaditeľka školy.
 2. Školský klub má prevádzku podľa osobitného časového zadelenia.
 3. Základnou povinnosťou každého vyučujúceho je, aby dodržiaval nástup na vyučovacie hodiny, hneď po zazvonení začal vyučovanie, vyučovací čas racionálne využil a hodinu v časovom termíne ukončil.
 4. Všetky  vyučovacie hodiny sa vyučujú v budove, resp. v areáli školy. V prípade odchodu žiakov na základe inf. súhlasu rodiča na exkurziu, vychádzku a pod. je učiteľ povinný zahlásiť vedeniu školy odchod, miesto a dobu trvania.
 5. Plánovaná krúžková činnosť sa  koná  zásadne v čase mimo vyučovania podľa osobitného plánu a nemôže narúšať vyučovanie.

   

 

     III. Práva učiteľov

 

  • na spravodlivú kritiku a sebakritiku,
  • vyjadriť svoj názor,
  • odísť podľa osobnej, zdravotnej potreby na WC počas vyučovania,
  • na príjemné pracovné prostredie,

 

 

  • požiadať o ochranu a pomoc pri ublížení,
  • na oddych.

 

 

    IV. Povinnosti učiteľov a zamestnancov školy

 

 1. Učitelia a zamestnanci plnia svoje povinnosti podľa pracovného poriadku pre pedagogických a ostatných pracovníkov škôl a škol. zariadení, s ktorým je povinný každý zamestnanec sa oboznámiť.
 2. Okrem uvedených povinností v pracovnom poriadku plnia tieto osobitné povinnosti:

 

 A / Učitelia

 

 

  • rešpektovať vo svojej práci záujmy detí,
  • vytvoriť podmienky, aby sa dieťa vyvíjalo telesne, duševne, mravne, duchovne a sociálne,
  • vychovávať deti v duchu porozumenia, znášanlivosti, priateľstva,
  • vychovávať deti s porozumením, slobodne a s láskou,
  • učiť deti prežiť šťastný a produktívny život,
  • nedopustiť, aby prišlo k nedbalosti, krutosti, ponižovaniu dieťaťa – Smernica MŠ 36/2018,
  • naučiť dieťa rozoznať zlé zaobchádzanie, naučiť ho hľadať ochranu,
  • usilovať sa o dobré medziľudské vzťahy,
  • prísť do školy najneskoršie 15 minút pred začiatkom vyučovania, prípadné omeškanie alebo neprítomnosť v práci osobne oznámia riaditeľovi školy,
  • všetky zápisy v úradných knihách vrátane škol. vysvedčení a dokumentácie školy musia byť  písané úhľadne a čitateľne (nezmazateľným perom), nie je v nich dovolené škrtať, prepisovať, zmizíkovať a prelepovať,
  • zakazuje sa učiteľom prijímať akékoľvek návštevy počas vyučovania, ako aj akékoľvek vybavovanie záležitostí nesúvisiacich s vyučovaním predvolávanie rodičov alebo iných osôb zabezpečuje vyučujúci tak, aby neboli predmetom narúšania vlastného vyučovania,
  • učiteľ neposiela žiakov cez vyučovanie na žiadne práce nesúvisiace s vyučovaním, taktiež neposiela žiakov cez vyučovaciu hodinu pre učebné pomôcky, ale tieto si pripraví pred vyučovaním,
  • učiteľ je povinný zastupovať neprítomného učiteľa a na zastupovanú hodinu sa riadne pripraví,
  • na hodiny technickej výchovy, hudobnej výchovy ako aj delených vyučovacích hodín na skupiny si vyučujúci preberá žiakov v triede 3 minúty pred zvonením, dozorkonajúci tesne po zvonení, po odchode vyučujúceho so žiakmi zamkne učiteľ triedu,
  • zakazuje sa učiteľom posielať žiakov mimo objekt školy, osobitne na nákupy,
  • učiteľ je povinný osobne informovať riaditeľa o výsledkoch porady, školenia, súťaže a pod., na ktoré bol školou vyslaný ,
  • zakazuje sa učiteľom poverovať žiakov na vyberanie väčších súm peňazí /výlet, exkurzia a pod./, výšku poplatku na školský výlet učiteľ vopred dohodne na triednom výbore RZ a po ukončení výletu a pod. podá vyúčtovanie tried, RZ a v odpise riaditeľovi školy, ktorý ho archivuje
  • každý vyučujúci po skončení vyučovania skontroluje triedu v ktorej vyučoval poslednú hodinu a zamkne ju.
  •  2 krát do mesiaca zapisuje známky do IŽK.

 

 

B/ Triedny učiteľ

 

  • dozerá, aby všetci vyučujúci v triede pravidelne preverovali vedomosti žiakov,
  • dvakrát do mesiaca v stanovenom termíne uskutočňuje triednické hodiny,
  • pravidelne kontroluje a hodnotí školskú dochádzku žiakov a v prípade neospravedlnených hodín robí okamžité opatrenia na nápravu v zmysle výsledkov PR,
  • raz za mesiac prekontroluje IŽK!
  • dbá o čistotu triedy, dozerá na stav učebne, zariadenia, zovňajšok žiakov a robí okamžité opatrenia na odstránenie nedostatkov,
  • vedie žiakov k tomu, aby sa starali o estetický vzhľad triedy,
  • pri presťahovaní žiaka vyplní záznam o presťahovaní, vyhotoví opis katalógového listu, ktorý si vyžiada nová škola,
  • odovzdá prikázané písomné a grafické práce žiaka príslušnému zástupcovi riaditeľa,
  • rozhoduje o uvoľnení žiaka z vyučovania – najviac 3 dni,
  • uvoľnenie žiaka na viac ako tri dni dáva riaditeľ školy, o uvoľnení väčšieho počtu žiakov z triedy, čo i len z jednej vyuč. hodiny rozhoduje riaditeľ školy, v jeho neprítomnosť zástupca riaditeľa školy,

 

C/ Dozorkonajúci učitelia

 

Rozmiestnenie vyučovania v širšom rozptyle si vyžaduje zvýšenú pozornosť pri dozore, dodržiavanie bezpečnostných opatrení a prísnu pracovnú disciplínu tak vyučujúcich ako aj ostatných zamestnancov a žiakov. Pre dozorkonajúcich učiteľov vyplývajú z toho tieto povinnosti:

  • učitelia vykonávajúci dozor musia prísť do školy najneskoršie 30 minút pred začiatkom vyučovania,
  • pred vpustením žiakov do školskej budovy prekontrolujú, či je všetko v poriadku,
  • kontrolujú, či sa žiaci prezúvajú, či sú riadne upravení, v inom prípade urobia nápravu,
  • zabezpečia, aby prestávky slúžili na regeneráciu psychických síl žiakov a to najmä dodržiavaním dĺžky prestávok, odstránením preorganizovanosti žiakov počas prestávok, za podmienky dodržania disciplíny,
  • zdržiavajú sa na mieste, ktoré im bolo určené pre dozor, dbajú na to, aby žiaci počas určenej prestávky neopúšťali objekt školy, každé svojvoľné  opustenie objektu školy hlásia príslušnému triednemu učiteľovi, prípadne vedeniu školy
  • po skončení vyučovania prekontrolujú stav pridelených rajónov, dbajú aby v učebniach neostávali žiaci bez dozoru učiteľov,
  • dozorkonajúci učitelia sú zodpovední za poriadok a bezpečnosť počas vykonávania svojej služby,
  • pri odpoludňajších akciách a vyučovaní preberá povinnosti dozorkonajúceho učiteľa ten, kto so žiakmi akciu poriada alebo popoludňajší dozor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Vnútorný poriadok školského klubu

 

 1. O prijímaní žiakov do školského klubu rozhoduje riaditeľ školy, v zastúpení pani zástupkyňa pre I. stupeň
 2. Rodičia prijatého žiaka vyplnia zápisný lístok do ŠKD. Zmeny hlásia rodičia včas vychovávateľke.
 3. Do ŠKD odchádzajú žiaci hneď po vyučovaní.
 4. Odev, topánky, aktovku odkladajú žiaci na určené miesto. Veci, ktoré možno zameniť, majú žiaci riadne označené. Prípadnú stratu či zámenu  hlásia žiaci alebo rodičia vychovávateľke.
 5. Žiak je povinný riadiť sa pokynmi vychovávateľky .
 6. Opúšťanie priestorov ŠKD bez zvolenia vychovávateľky je neprípustné.
 7. Za hry, knihy, hračky a iné pomôcky zodpovedá kolektív žiakov, ktorému boli pridelené. Svojvoľné poškodenie pomôcok hradí kolektív žiakov, ktorému boli pridelené, prípadne jednotlivec.
 8. Vymedzenú dobu, venovanú v režime dňa príprave na vyučovanie musia všetci žiaci dodržať.
 9. Na obed prichádzajú žiaci spoločne pod vedením vychovávateľky.
 10. Pred obedom si každý žiak umyje ruky, z toho dôvodu je potrebné, aby si každý žiak nosil hygienické vrecúško.
 11. Pri obede sa žiak správa v rámci pravidiel spoločenského správania.
 12. Ak žiak ochorie, ihneď ho odhlásia rodičia zo stravovania. Inak musia hradiť aj nevybrané obedy. V prvý deň ochorenia si môže rodič prísť pre obed.
 13. Dochádzka prihlásených žiakov do ŠKD je povinná. Každú neprítomnosť, ktorá nie je zdôvodnená neprítomnosťou na vyučovaní, treba riadne vychovávateľke ospravedlniť.
 14. Z vážnych dôvodov môže byť žiak zo ŠKD uvoľnený výnimočne i pred stanovenou dobou odchodu písomne alebo s doprovodom rodičov.
 15. Za žiaka, ktorý bol v škole, avšak do klubu sa nedostavil, i keď tam mal byť, vychovávateľka nezodpovedá.
 16. Vstup rodičov do priestorov ŠKD v pracovnej dobe nie je žiaduci. Pohovory vychovávateľky s rodičmi v mimopracovnej dobe sú  naopak veľmi vítané.
 17. Každý žiak je povinný v ŠKD riadiť sa pravidlami šk. poriadku.
 18. Pri nedodržiavaní vnútorného poriadku ŠKD žiakom bude podľa charakteru previnenia uložené výchovné opatrenie.
 19. Ak  po vyčerpaní všetkých možností nápravy a po prerokovaní s rodičmi žiak svojím nevhodným správaním sústavne narúša poriadok a činnosť ŠKD alebo bez ospravedlnenia rodičov prerušuje dochádzku do ŠKD, môže byť zo ŠKD vylúčený.
 20. Odhlášku z ŠKD v priebehu šk. roka dáva rodič písomne vychovávateľke.
 21. ŠKD sa riadi vyhláškou MŠ č.306/2009 z 19.07.2009. Rodič je povinný zaplatiť príspevok za svoje dieťa v ŠKD najviac do sumy 7,5% životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu mesačne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Vnútorný poriadok školskej jedálne

 

 1. Obed sa začína vydávať od 11.40 hod. do 14.00 hod. Žiaci jednotlivých tried prichádzajú na obed podľa časového rozvrhu. Rodič si môže vyzdvihnúť obed len v prvý deň choroby dieťaťa, keď nemá možnosť odhlásenia.

 

 

 1. Správanie žiakov:
  • v chodbe pred jedálňou si každý žiak odloží na určené miesto odev, tašku a pod.,
  • na obed prichádza žiak s čistými rukami a riadne upravený,
  • zoberie si príbor, hlboký tanier a konzumuje polievku, po zjedení polievky odnesie prázdny tanier a postaví sa do radu na hlavné jedlo,
  • pri obede sa žiak správa v rámci pravidiel spoločenského správania,
  • ak žiak ochorie, odhlásia ho rodičia zo stravovania deň vopred do 13.00, inak musia hradiť aj nevybrané obedy,
  • keď žiak skonzumuje jedlo a zistí, že stôl zanechal nečistý, vypýta si pri okienku utierku a zbaví ho nečistoty, aby sa ďalší žiaci  mohli posadiť k čistému stolu,
  • po zjedení jedla žiak odnesie tanier a príbor k umývaciemu okienku, aby uvoľnil miesto pre ďalších stravníkov,
  • dozorkonajúci dbá na to, aby žiaci nepoškodzovali zariadenie ŠJ (stoličky, príbory) .

 

 1. Do jedálne môžu prísť len tí žiaci, ktorí sa v nej stravujú.
 2. Jedáleň neslúži na dlhé vysedávanie a debaty.   
 3. Dozor v ŠJ je zabezpečený podľa harmonogramu služieb.
 4. V prípade potreby vypomôžu s dozorom aj pracovníčky ŠJ.

 

 

VII.  Spoločné ustanovenie pre všetkých zamestnancov

 

 1. Zamestnanci školy sú povinní včas oznámiť telefonicky, odkazom neprítomnosť v škole, aby sa mohlo zabezpečiť zastupovanie (riaditeľke školy, zást. riad., vedúcej ŠJ).

 

 1. Potvrdenie o práceneschopnosti alebo starostlivosti o chorého člena rodiny riadne vyplnené a podpísané predloží  zamestnanec do troch dní vedeniu školy.

 

 1. Dovolenku si čerpá zamestnanec spravidla cez hlavné prázdniny, prípadne cez ďalšie prázdniny /výnimku tvorí administratívny pracovník/. Dovolenku udeľuje riaditeľ školy.

 

 1. K opusteniu pracoviska počas pracovnej doby si vyžiada zamestnanec súhlas od riaditeľa školy a zoberie si priepustku. Po skončení neprítomnosti prinesie potvrdenie o účasti na akcii, návšteve u lekára a pod. Na súkromné vybavovanie sa zamestnanci počas pracovnej doby neuvoľňujú. Výnimku zváži riaditeľ školy. Učiteľ, zamestnanec sa snaží vybaviť si veci tak, aby čo najmenej vymeškával pracovnú dobu.

 

 1. Zastupovanie zamestnanca rodinným príslušníkom alebo vykonávanie prác osobami, ktoré nie sú v stave zamestnancov, sa zakazuje.

 

 1. Kľúče od budovy, areálu školy sú u školníka, ktorý dbá, aby sa po pracovnej dobe  nikto nezdržiaval v budove školy. Ak má niekto nejakú prácu v budove školy po jej uzamknutí či cez voľnú sobotu, vyžiada si súhlas riad. školy a kľúče od školníka, ktorý zaznamená dobu zdržania sa v školskej budove.

 

 1. Závady na zariadení školy zapisujeme do zošita závad, za ich odstránenie zodpovedá školník a vedenie školy. Závady väčšieho rozsahu treba hlásiť riaditeľke školy.

 

 1. Nechávanie učebných pomôcok v triede sa zakazuje. Audiovizuálne pomôcky ako aj trojrozmerné pomôcky musia byť vždy bezpečne uložené. O používaní učebných pomôcok vedie správca kabinetu evidenciu. Akékoľvek zapožičiavanie učebných pomôcok, inventáru školy pre súkromné ciele sa zakazuje. Osobne sú zodpovední správcovia kabinetov.

 

 1. Všetky mimotriedne akcie ako aj odpoludňajšie vyučovanie sa spravidla vykonávajú vo svojej triede, ak niektorá trieda má odpoludňajšie vyučovanie, mimotriednu činnosť v inej, než svojej triede, túto musí zanechať v poriadku a v čistote, o čom sa presvedčí učiteľ, ktorý bol so žiakmi v triede.

 

 1. Všetci zamestnanci sú povinní si zapisovať príchod a odchod do zamestnania a racionálne využívať svoj pracovný čas. Sú povinní riadiť sa hygienicko-bezpečnostnými opatreniami a dodržiavať ich,  zaobchádzať so zariadením a im zverenými predmetmi a inventárom čo najekonomickejšie, poučiť sa o ich odbornom zaobchádzaní, robiť pravidelnú údržbu.

 

 1. V budove školy a v celom areáli sa zakazuje fajčenie .

 

 

 1. Každý zamestnanec je povinný plniť všetky úlohy vyplývajúce z pracovného poriadku a predpisov BOZ a OPP.

 

 

 

 1. Pracovná doba: dozorkonajúci :                    7.30 – 13.45 hod.

                                pedag. pracovníci:               7.45 – 14.00 hod.

                                vychovávatelia ŠKD          6 hodín v pracov. deň

                                administrat. pracov.            7.00 – 15.00 hod.

                                                                             8.00 – 16.00 hod.

                                                                             8.00 – 12.00 hod.

                                školník:                                5.45 – 12.15 hod. 

                                                                            18.30 – 19.30 hod.

                               údržbár                                  7.00 – 15.00 hod.              

                               upratovačky                          7.00 –  9.00 hod. 

                                                                            13.00 – 18.30 hod    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

ZÁKLADNÁ  ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU, ULICA SPARTAKOVSKÁ 5, TRNAVA

 

 

 

ŠKOLSKÝ  PORIADOK

 

 

 

     Školský poriadok je súhrn noriem spolužitia celého školského kolektívu žiakov, učiteľov, správnych zamestnancov, zákonných zástupcov žiakov, zástupcov zariadenia. Jeho uplatňovanie v praxi v podstatnej miere prispieva k poslaniu školy. Dôsledné plnenie týchto zásad v praktickom živote je základnou povinnosťou všetkých zúčastnených.

 

 

Školský poriadok upravuje podrobnosti o:

  • výkone práv a povinností detí, žiakov a ich zákonných zástupcov v škole, pravidlá vzájomných vzťahov a vzťahov s pedagogickými zamestnancami a ďalšími zamestnancami školy,
  • prevádzke a vnútornom režime školy,
  • podmienkach pre zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a žiakov a ich ochrany pred sociálnopatologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím,

 

Školský poriadok dopĺňajú:

  • bezpečnostné opatrenia v odbornej učebni fyziky, chémie, informatiky,
  • osobitné opatrenia v učebni technickej výchovy a rodinnej prípravy,
  • osobitný súhrn opatrení na hodinách telesnej výchovy v telocvični a na školskom ihrisku.

 

 

OBSAH:

 

A/  Povinnosti žiakov, zákonných zástupcov žiakov alebo zástupcov zariadenia

 

I.     Povinnosti žiaka

II.    Povinnosti zákonného zástupcu žiaka alebo zástupcu zariadenia

III.   Príchod žiakov do školy

IV.   Správanie sa na vyučovaní, v ŠKD, v ŠJ, na exkurziách a výletoch

V.    Správanie sa cez prestávku – presun do učební

VI.   Odchod žiakov do školy

VII.  Dochádzka žiakov do školy

VIII. Starostlivosť o školské zariadenie a učebnice

IX.    Starostlivosť o zovňajšok

 

B/  Práva žiakov a zákonných zástupcov žiakov alebo zástupcov zariadenia

 

 1. Práva žiaka
 2. Práva zákonného zástupcu žiaka alebo zástupcu zariadenia
 3. Opatrenia zamerané na zabezpečenie prevencie a zabránenie šikanovania medzi žiakmi školy
 4. Systém pre oznamovanie šikanovania

 

C/ Výchovné opatrenia

 

I. Hodnotenie a klasifikácia správania

 

 

A/  Povinnosti žiakov, zástupcov žiakov alebo zástupcov zariadenia

 

 1. Povinnosti žiaka:

 

 1. neobmedzovať svojím konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa výchovy a vzdelávania,

 

 1. dodržiavať školský poriadok školy a ďalšie vnútorné predpisy školy alebo školského zariadenia,

 

 

 1. chrániť pred poškodením majetok školy a majetok, ktorý škola využíva na výchovu a vzdelávanie,

 

 1. chrániť pred poškodením učebnice, učebné texty a učebné pomôcky, ktoré mu boli bezplatne zapožičané,

 

 

 1. pravidelne sa zúčastňovať na výchove a vzdelávaní a riadne sa vzdelávať, ak príslušný zákon neustanovuje inak,

 

 1. konať tak, aby neohrozoval svoje zdravie a bezpečnosť , ako aj zdravie a bezpečnosť ďalších osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní,

 

 

 1. ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich spolužiakov a zamestnancov školy,

 

 1. rešpektovať pokyny zamestnancov školy, ktoré sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, vnútornými predpismi školy a dobrými mravmi.

 

 

 1. Zákonný zástupca žiaka alebo zástupca zariadenia je povinný:

 

 1. vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu na výchovu a vzdelávanie v škole a na plnenie školských povinností,

 

 1. dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené školským poriadkom,

 

 

 1. dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby,

 

 1. informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti svojho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania,

 

 

 1. nahradiť škodu, ktorú žiak úmyselne zavinil.

 

 

 1. Príchod žiakov do školy

 

 

 1. Žiaci na vyučovanie prichádzajú tak, aby pred začiatkom hodiny boli na svojom mieste s pripravenými učebnými pomôckami. Na popoludňajšie vyučovanie a záujmovú činnosť čakajú na vyučujúceho v budove školy.

 

 1. Žiak je povinný prichádzať na vyučovanie včas, čisto a hygienicky upravený.

 

 1. Do školy je povinný nosiť si pomôcky podľa rozvrhu hodín a pokynov učiteľa. Nie je dovolené nosiť do školy predmety, ktoré ohrozujú bezpečnosť a zdravie, rozptyľujú pozornosť, ani väčšie sumy peňazí alebo osobitne cenné predmety.

 

 1. Ráno o 7.30 h do budovy školy žiakov I.stupňa vpúšťa dozorkonajúci učiteľ (školník). O 7.30. h do budovy školy žiakov II.stupňa vpúšťa dozorkonajúci učiteľ.

 

 1. Žiaci navštevujúci ŠKD sa smú v čase od 6.30 do 7.45 h zdržiavať v určenej triede pod dozorom vychovávateľky ŠKD.

 

 1. Žiaci vchádzajú do budovy hlavným vchodom. Od 5.9.2022  sa zakazuje rodičom vstupovať do budovy ZŠ, s výnimkou rodičov žiakov 1.ročníka v prvý septembrový týždeň, ohlásené konzultácie rodiča s vyučujúcimi, psychologičkou, triedne rodičovské združenia, zasadnutie Rady rodičov, zasadnutie Rady školy, zasadnutie výchovnej komisie.

 

 1. Žiaci si očistia obuv pred vchodom i vo vestibule, prezujú sa (ako prezuvky používajú zdravotne nezávadnú obuv), topánky a kabáty uložia do šatníka v triede a na chodbe.

 

 1. O 8.00 h sa uzavrie hlavný vchod do budovy školy.

 

 

 

 1. Správanie sa na vyučovaní, v ŠKD, v ŠJ, na exkurziách a výletoch

 

 1. Žiak je povinný správať sa slušne, dbať na pokyny pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy, podľa svojich schopností sa svedomite pripravovať na vyučovanie a dodržiavať predpísané pravidlá, na každú vyučovaciu hodinu si nosí ŽK.

 

 1. Žiak prichádza na vyučovanie a všetky školské podujatia včas, riadne pripravený, so všetkými učebnými pomôckami, ktoré podľa rozvrhu potrebuje na vyučovanie. Veci potrebné na hodinu, si žiak pripraví cez prestávku.

 

 1. V triede a školských priestoroch je každý žiak povinný zachovávať čistotu a poriadok.

 

 1. Pred začiatkom vyučovacej hodiny si každý žiak pripraví pomôcky potrebné na príslušný predmet, prípadne sa prezlečie do športového alebo pracovného úboru.

 

 1. Svoje miesto zaujme pokojne ihneď po zazvonení. Bez dovolenia nesmie opustiť svoje miesto ani učebňu.
 2. Počas vyučovania sedí pokojne, sústreďuje sa na svoju prácu, nevyrušuje a nerozptyľuje spolužiakov.

 

 1. Ak chce žiak odpovedať alebo sa na niečo spýtať, prihlási sa zdvihnutím ruky.

 

 1. Vyvolanému žiakovi nesmú ostatní žiaci našepkávať. Nie je dovolené opisovať pri písomných prácach, písať DÚ v škole (okrem ŠKD).

 

 1. Ak sa žiak nemohol z vážnych dôvodov pripraviť na hodinu alebo nemá vypracovanú DÚ, ospravedlní sa vyučujúcemu na jej začiatku a uvedie dôvod.

 

 1. Žiaci nesmú fajčiť, piť alkohol, požívať zdraviu škodlivé návykové látky v škole i mimo nej, znečisťovať steny a ničiť zariadenie učební, skriniek, social. zariadení  a ostatných priestorov školy, ponechávať učebné pomôcky v skrinkách. Nie je dovolené žiakovi používať vulgárne výrazy, žuvať žuvačky, konzumovať potraviny počas vyučovacieho procesu,prinášať do školy energetické nápoje, vystupovať a sedieť na parapetných doskách a skrinkách na topánky pred triedami, vystupovať na lavice.

 

 1. V ŠKD sa žiaci správajú podľa pokynov vychovávateľky, bez dovolenia sa nevzďaľujú a neodchádzajú domov.

 

 1. V ŠJ sa žiaci zdržujú len počas podávania stravy, správajú sa disciplinovane, riadia sa pokynmi pedagogického dozoru, dodržujú zásady správneho stolovania.

 

 1. Na školských výletoch, exkurziách, vychádzkach, účelových cvičeniach v teréne, v škole v prírode, lyžiarskom a plaveckom kurze sa žiaci riadia pokynmi vedúceho učiteľa a ostatných pedagogických zamestnancov.

 

 1.  Oslovenie a pozdravy:

 

 1. žiak zásadne zdraví v budove školy všetkých zamestnancov školy i iné dospelé osoby,
 2. žiak oslovuje všetkých zamestnancov školy pán – pani.

 

 1. Pri vstupe každej dospelej osoby do triedy žiaci zdravia povstaním (okrem predmetov pracovné vyučovanie, výtvarná výchova, laboratórne práce, technická výchova, svet práce, technika, informatika).

 

 1. Žiak udržiava svoje miesto v čistote a poriadku.

 

 1. Manipulovať s oblokmi, svetelnými vypínačmi, zásuvkami, zvukovými modulátormi a audiovizuálnymi prístrojmi môžu žiaci len so súhlasom učiteľa. Pri poškodení z nedbanlivosti škodu hradí rodič, resp. zákonný zástupca nezodpovedného žiaka a ak sa nezistí vinník, škodu nahradí kolektív triedy.

 

 1. Nie je dovolené vykláňať sa z oblokov a vyhadzovať von papiere a iné odpadky.

 

 1. Do školy je neprípustné nosiť predmety, ktoré žiak v škole nepotrebuje. Klenoty a väčšie sumy peňazí nosí do školy na vlastnú zodpovednosť. Ak žiak zistí stratu svojej veci, oznámi to triednemu učiteľovi, ktorý urobí ďalšie opatrenia.

 

 1. Týždenníkov menuje triedny učiteľ. Sú dvaja a ich mená zapíše do triednej knihy. Ich povinnosti sú:
  • pred vyučovaním zotrú tabuľu, pripravia kriedu a iné potreby na vyučovanie,
  • zodpovedajú za poriadok a čistotu v triede po dobu vyučovania
  • na každej hodine hlásia neprítomných,
  • cez prestávku vetrajú, polievajú kvety a čistia tabuľu,
  • po skončení vyučovania zotrú tabuľu, kriedu, špongiu a ostatné pomôcky uložia, uzavrú obloky a prekontrolujú uzávery vody.
  • informujú vedenie školy, ak učiteľ nenastúpil na vyučovaciu hodinu do 5 minút po začatí vyučov. hodín.

 

 1. Žiaci oslobodení od povinnosti navštevovať TSV musia byť prítomní na vyučovaní tohto predmetu a zamestnávajú sa pomocnými úlohami pri vyučovaní – ak je predmet zaradený na prvú alebo poslednú vyučovaciu hodinu, žiaci sa jeho vyučovania nezúčastňujú.

 

 1. Vetranie tried vo vykurovacom období vykonávať krátkodobo-intenzívne, zabrániť úniku tepelnej energie.

 

 1. Stredajšie popoludnie je vyhradené na oddych a záujmovú činnosť žiakov. Je zakázané dávať písomné domác úlohy.

 

 1. Prísne je žiakom zakázané nosiť, prechovávať a užívať nelegálne drogy- porušenie zákazu sa bude riešiť ako hrubé porušenie disciplíny v spolupráci s rodičmi. Pri ich nedostatočnej spolupráci alebo pri opakovanom priestupku – písomné nahlásenie na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny – odbor sociálnych vecí a rodiny.

 

 1. Žiak nesmie fyzicky a psychicky napádať spolužiakov a dospelých, používať nadávky a urážlivé prezývky, nesmie nikoho šikanovať.

 

 1. Mobilný telefón musí mať žiak počas vyučovania od 7.45 do 15.40 h a spoločenských podujatiach organizovaných školou vypnutý v taške. Nesmie ním robiť záznamy v školskej budove ( telefonovať, fotografovať, filmovať). Je zakázané nabíjať mobilný telefón počas vyučovania. Použiť ho môže iba vo výnimočných prípadoch, (ochorenie) so súhlasom tr. učiteľa. Žiak nemá nosiť do školy MP3, MP4 i pod. Ak poruší zákaz prvýkrát, porušenie oznámime rodičovi. Ak poruší zákaz druhýkrát dostane žiak zníženú známku zo správania – stupeň 2 -uspokojivé. Je zakázané používať počas výchovno-vyučovacieho procesu akúkoľvek nahrávaciu techniku zo strany žiakov, za nahrávanie vyučujúceho alebo spolužiaka, bude navrhnutá znížená známka zo správania stupeň 3 menej uspokojivé. Zverejňovanie fotografií spolužiakov a zamestnancov školy bez ich súhlasu bude hodnotené zníženou známkou zo správania stupeň 4 – neuspokojivé.

 

 1. Správanie sa cez prestávku – presun do učební

 

 1. Počas prestávok sa žiak pohybuje primerane rýchlo (krokom), nesmie opustiť samovoľne budovu príp. školský dvor, neruší a neobmedzuje spolužiakov.

 

 1. Cez malú prestávku ostávajú žiaci v triede – opúšťajú ju len so súhlasom dozorkonajúceho učiteľa.
 2. Cez hlavnú prestávku po 3. vyuč. h, ktorá trvá 15 minút, žiaci opúšťajú triedu     (okrem týždenníkov) a zdržujú sa na určenej chodbe. Odchod žiakov z triedy a ich vyvedenie uskutoční príslušný vyučujúci na 3. vyuč. hod. podľa rozvrhu hodín. Ak budú žiaci po 3. vyuč. hod. na školskom dvore, opúšťajú triedu aj týždenníci. 
 1. Žiaci desiatujú spravidla po 2. vyučovacej hodine.

 

 1. Behať po budove školy počas celej prevádzky je zakázané.

 

 1. Ak majú žiaci vyučovanie v odborných učebniach a na delené hodiny, vezmú si potrebné veci a disciplinovane sa pred koncom prestávky presunú do odbornej učebne pod vedením príslušného vyučujúceho. Po skončení hodiny sa pod vedením vyučujúceho vrátia do kmeňovej triedy.
 2. Všetky  písomnosti a potvrdenia si žiaci vybavujú výlučne prostredníctvom triedneho učiteľa.

 

 1. Žiaci 1.-9. ročníka chodia do telocvične aj z telocvične pod vedením svojich učiteľov.

 

 1. Odchod žiakov zo školy

 

 1. Žiak zo školy odchádza bezprostredne po vyučovaní. V škole zostávajú len žiaci,  ktorí sa stravujú v ŠJ, ( ŠKD) alebo žiaci, ktorí čakajú na 7. a 8. vyučovaciu hodinu. Žiaci sa zdržujú vo vestibule školy. Zdržiavať sa bez dozoru v budove školy nie je dovolené.  Žiaci, ktorým z dôvodu delenia hodín vznikne v rozvrhu voľná hodina, budú priradení do oddelení ŠKD. Od 13.30 hod. do 14.00 hod sa žiaci stravujú v ŠJ. 
 1. Pred odchodom si žiak očistí svoje miesto a okolie od papierov a iných nečistôt, vyloží stoličku na lavicu.

 

 1. Pod dozorom vyučujúceho, na poslednej vyučovacej hodine, žiaci opustia triedu a odídu k šatníkom.

 

 1. Po prezutí a oblečení pod dozorom vyučujúceho opustia školskú budovu. Celý odchod je disciplinovaný a usporiadaný.

 

 1. Stravujúci sa žiaci si odložia tašky a kabáty na vyhradené miesto, umyjú si ruky a naobedujú sa. Po skončení obeda opustia budovu.

 

 1. Počas vyučovania môže žiak odísť zo školy iba v sprievode zákonného zástupcu, prípadne vyučujúceho, alebo trénera.

 

 1. Dochádzka žiakov do školy

Podľa školského zákona č. 245/2008 Z.z.

 

 1. Žiak je povinný chodiť do školy pravidelne a včas podľa rozvrhu hodín a zúčastňovať sa činností, ktoré škola organizuje. Účasť na vyučovaní nepovinných predmetov, voliteľných predmetoch, záujmových krúžkoch a dochádzka do ŠKD je pre zaradených žiakov povinná.

 

 1. Vyučovanie a podujatie školy môže žiak vymeškať len pre chorobu, vážnu udalosť v rodine alebo iné objektívne a zdôvodniteľné príčiny.

 

 1. Ak žiak mieni vymeškať vyučovanie pre vopred známu príčinu, oznámi túto skutočnosť triednemu učiteľovi.

 

 1. Každú neúčasť na vyučovaní je žiak resp. zákonný zástupca povinný hodnoverne ospravedlniť bez zbytočného odkladu do 24 hodín.

 

 1. Za neospravedlnené hodiny môže byť žiakovi navrhnutá znížená známka zo správania.

 

 1. Ak v rodine žiaka niektorý člen ochorie na nákazlivú chorobu, oznámi to žiak alebo rodičia bezodkladne škole.

 

 1. Príčinu vopred neznámej neprítomnosti žiaka rodičia oznámia do 24 hodín triednemu učiteľovi (t.č.: 3236 900, 903,901).

 

 1. Ak žiak nenavštevuje školu (podozrenie zo záškoláctva), triedny učiteľ  bezodkladne sa skontaktuje telefonicky s rodičmi a žiada ospravedlnenie iba od lekára.

 

 1. Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky a dbať o to, aby dieťa dochádzalo do školy včas, ak mu nezabezpečí inú formu vzdelávania podľa zákona, dôvodu neprítomnosti dieťaťa na výchove a vzdelávaní doloží príslušnými dokladmi.

 

 1. Ak sa žiak nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní v škole jeho zákonný zástupca je povinný oznámiť škole bez zbytočného odkladu príčinu jeho neprítomnosti. Za dôvod ospravedlniteľnej neprítomnosti žiaka sa uznáva najmä choroba, prípadne lekárom nariadený zákaz dochádzky do školy, mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky alebo náhle prerušenie premávky hromadných dopravných prostriedkov, mimoriadne udalosti v rodine alebo účasť na súťažiach.

 

 1. Neprítomnosť žiaka, ktorá trvá najviac päť po sebe nasledujúce vyučovacie dni  ospravedlňuje jeho zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia, vo výnimočných a osobitne odôvodnených prípadoch sa vyžaduje lekárske potvrdenie o chorobe žiaka alebo iný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť jeho neprítomnosti. Ak neprítomnosť žiaka z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako päť po sebe nasledujúce vyučovacie dni, predloží žiak, jeho zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia potvrdenie od lekára.

 

 1. Žiak bude klasifikovaný na základe komisionálnej skúšky v zmysle §57 Z.z. 245/2008.

 

 

 1. Starostlivosť o školské zariadenie a učebnice

 

 1. Žiak je povinný šetriť učebnice a školské potreby, udržiavať v poriadku a v čistote svoje miesto, triedu a iné školské priestory, chrániť majetok školy pred poškodením. Je povinný nosiť do školy učebnice a školské potreby podľa rozvrhu hodín. V prípade straty alebo poškodenia je žiak povinný zaplatiť alikvotnú čiastku z ceny učebnice.

 

 1. Akékoľvek poškodenie zariadenia školy z nedbanlivosti alebo úmyselné poškodenie je v plnej miere povinný zaplatiť rodič, resp. zákonný zástupca žiaka.

 

 1. Ak žiak prestupuje na inú školu, učebnice a školské potreby si ponechá a odovzdá na škole, kde ukončí školský rok.

 

 1. Učebnice  a zošity má žiak obalené, opatrené štítkom a označené svojím menom a priezviskom. Učebné pomôcky nezostávajú po vyučovaní v triede ani v skrinkách.

 

 

 1. Starostlivosť o zovňajšok

 

 1. Žiak musí byť v škole a na všetkých školských a mimoškolských podujatiach oblečený a upravený vhodne a čisto: - žiak/čka si nesmie farbiť vlasy, chodiť v roztrhanom oblečení, dievčatá majú mať zahalené brucho, chrbát, dekolt.
  • Žiačkám/ žiakom sa zakazujú gélové nechty a maľovanie nechtov
  • Žiakom/ žiačkám sa zakazuje piercing na tele a tunely (plug) v ušiach

 

 1. Zo zdravotných dôvodov nie je povolené používať v škole ako prezuvky tenisky  a cvičky.

 

 1. Každý žiak je povinný mať v škole hygienické vrecko s toaletnými potrebami a náležite ich používať.

 

 1. Na pracovné vyučovanie, technickú výchovu, svet práce, telesnú výchovu, laboratórne práce sa žiak preoblieka do pracovného, resp. športového úboru.

 

 

B/  Práva žiakov, zákonných zástupcov žiakov alebo zástupcov zariadení

 

 

 1. Práva žiaka

 

Žiak má právo na:

 

 1. rovnoprávny prístup ku vzdelávaniu,

 

 1. bezplatné vzdelanie v základnej škole,

 

 1. vzdelanie v štátnom jazyku a materinskom jazyku v rozsahu ustanovenom príslušným zákonom,

 

 1. individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti, nadanie a zdravotný stav v rozsahu ustanovenom príslušným zákonom,

 

 1. bezplatné zapožičiavanie učebníc a učebných textov na povinné vyučovacie predmety,

 

 1. úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti,

 

 1. poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním,

 

 1. výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí,

 

 1. organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam, záujmom, zdravotnému stavu a v súlade so zásadami psychohygieny,

 

 1. úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému a sexuálnemu násiliu,

 

 1. na slobodnú voľbu voliteľných a nepovinných predmetov v súlade so svojimi možnosťami, záujmami a záľubami v rozsahu ustanovenom vzdelávacím programom,

 

 1. na informácie týkajúce sa jeho osoby a jeho výchovno-vzdelávacích výsledkov,

 

 1. účasť na súťažiach so súhlasom riaditeľa školy,

 

 1. výber budúceho štúdia, resp. povolania,

 

 1.  účasť v žiackej samospráve v rámci triedy a školy,

 

 1.  primerané využívanie školského zariadenia, učební, pomôcok, knižnice,

 

 1.  možnosť zapájať sa podľa záujmu do mimoškolských športových, kultúrnych a iných aktivít, ktoré organizuje škola,

 

 1.  pomoc triedneho učiteľa, výchovného poradcu, školského psychológa, koordinátora drogovej prevencie, školského špeciálneho pedagóga,

 

 1.  ochranu pred všetkými formami zanedbávania, krutosti a zneužívania.

 

 

 

 

 

 

 1. Zákonný zástupca žiaka alebo zástupca zariadenia má právo:

 

 

 1. žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v škole poskytovali žiakom informácie a vedomosti vecne a mnohostranne v súlade so súčasným poznaním sveta a v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa školského zákona,

 

 1. oboznámiť sa s výchovno-vzdelávacím programom školy alebo školského zariadenia a školským poriadkom,

 

 1. byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa,

 

 1. na poskytovanie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa,

 

 1. zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy alebo školského zariadenia,

 

 1. vyjadrovať sa k výchovno-vzdelávaciemu programu školy alebo školského zariadenia prostredníctvom orgánov školskej samosprávy,

 

 1. byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy.

 

 

 

 

III.   Opatrenia zamerané na zabezpečenie prevencie a zabránenie

         šikanovania medzi žiakmi školy

 

 

 1. Na základe  Smernice MŠ  SR č. 36/2018 – z účinnosťou od 1.9.2018 stanovuje riaditeľ školy nasledovné zásady pre vzájomné vzťahy a spolužitie žiakov školy:
  • je povinnosťou každého žiaka udržiavať s ostatnými žiakmi školy korektné vzťahy,
  • rešpektovať osobné práva každého žiaka školy,
  • je zakázané akýmkoľvek spôsobom obmedzovať práva ostatných spolužiakov v triede a žiakov v škole, aj mimo nej,
  • je zakázané akýmkoľvek spôsobom šikanovať spolužiakov – fyzické, psychické útoky, posmech, nadávky, urážlivé prezývky, agresívne príkazy vykonať určitú vec proti vôli obete, úmyselné ignorovanie a prehliadanie spolužiakov, zneužívať osobné údaje, fotografie, šíriť nepravdivé informácie alebo kyberšikanovanie a podobné negatívne prejavy.

 

 1. Porušenie pravidiel korektného a tolerantného správania sa k spolužiakom, prejavy šikanovania budú hodnotené v správaní žiaka ako závažné porušenie vnútorného školského poriadku a agresor bude v správaní klasifikovaný zníženou známkou zo správania, zákonní zástupcovia žiaka budú informovaní o priestupkoch dieťaťa prostredníctvom výchovnej komisie školy. V prípade opakovaného porušovania stanovených pravidiel alebo ich veľmi závažného porušenia, ak šikanovanie naplní skutkovú podstatu priestupku alebo trestného činu, riaditeľ školy oznámi túto skutočnosť príslušnému útvaru Policajného zboru SR a orgánu sociálno-právnej ochrany. Ak žiak svojim správaní a agresivitou ohrozuje bezpečnosť a zdravie ostatných žiakov, účastníkov výchovy a vzdelávania, alebo narúša výchovu a vzdelávanie do takej miery, že znemožňuje ostatným účastníkom vzdelávanie, môže byť okamžite vylúčený z výchovy a vzdelávania a umiestnení do samostatnej miestnosti školy v prítomnosti PZ ( škol. psychológa). Na prešetrenie sa privolá zákonný zástupca žiaka, zdravotná pomoc, policajný zbor a riaditeľka školy vyhotoví o dôvodoch a priebehu ochranného opatrenia písomný záznam.

 

 

 

IV.   Systém pre oznamovanie šikanovania

 

 

  1. Každý náznak šikanovania žiak oznámi triednemu učiteľovi. Triedny učiteľ túto skutočnosť ihneď oznámi riaditeľke školy. Spíše záznam
  2. Riaditeľka školy sa skontaktuje s rodičmi, prípadne zákonnými zástupcami žiaka.
  3. Výchovné opatrenia – napomenutie triednym učiteľom, pokarhanie triednym učiteľom, pokarhanie riaditeľkou školy, znížená známka zo správania.
  4. Spolupráca so školským psychológom prípadne pedagogicko-psychologickou poradňou.
  5. Preloženie žiaka do inej triedy prípadne do inej školy.
  6. Oznámenie kurátorovi.
  7. Oznámenie príslušnému útvaru Policajného zboru.

 

     Všetky nahlásenia šikanovania budú riešené vo výchovnej komisii.

 

 

 

C/ Výchovné opatrenia

 

 

  1. Hodnotenie a klasifikácia správania

 

 

  1. Kritériom na hodnotenie správania je dodržiavanie pravidiel správania žiaka a  školského poriadku počas hodnotiaceho obdobia. Učitelia pritom využívajú najmä pozitívnu motiváciu.
  2. Správanie žiaka sa hodnotí so zreteľom na vekové osobitosti podľa týchto požiadaviek:
   1. pochvaly a iné ocenenia sa udeľujú za mimoriadny prejav aktivity a iniciatívy, za záslužný alebo statočný čin; návrh na udelenie pochvaly alebo iného ocenenia sa prerokuje v pedagogickej rade,
   2. opatrenie na posilnenie disciplíny žiaka sa ukladá po objektívnom prešetrení za závažné alebo opakované previnenie proti školskému poriadku, ktoré spravidla predchádza zníženiu stupňa zo správania; podľa závažnosti previnenia sa ukladá niektoré z opatrení, najmä napomenutie od triedneho učiteľa, pokarhanie od triedneho učiteľa, pokarhanie od riaditeľa školy.
   3. Za 3 bezdôvodné neskoré príchody na vyučovanie má žiak 1 neospravedlnenú hodinu.
  • za 1 – 4 neosprav. hodiny – napomenutie od triedneho učiteľa
  • za 5 – 6 neosprav. hod.-  pokarhanie od triedneho učiteľa
  • za 7 – 11 neosprav. hod. – pokarhanie od riaditeľa školy
  • za 12 – 24 neosprav. hod. – znížená známka zo správania „2“
  • za 25 – 60 neosprav. hod. – znížená známka zo správania „3“
  • za viac ako 60 neosprav. hod. – znížená známka zo správania „4“

Zápisy za porušovanie školského poriadku:

  • 5 –7  zápisov  - napomenutie od  triedneho  učiteľa
  • 8-12 zápisov – pokarhanie od triedneho učiteľa
  • 13-20 zápisov – pokarhanie od riaditeľa školy

 

Za obzvlášť závažné porušenie školského priadku môže žiak dostať zníženú známku zo správania aj pri nižšom počte zápisov.

  1. Hodnotenie správania žiaka navrhuje triedny učiteľ po prerokovaní s učiteľmi, ktorí v triede vyučujú a schvaľuje riaditeľ po prerokovaní v pedagogickej rade. Pochvaly a iné ocenenia, výchovné opatrenia sa zaznamenávajú v triednom výkaze alebo katalógovom liste žiaka. Udelenie zníženého stupňa zo správania sa odôvodní v triednom výkaze alebo katalógovom liste žiaka.
  2. Hodnotenie správania začleneného žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (s poruchami pozornosti, s poruchami správania) sa posudzuje s prihliadnutím na jeho druh zdravotného znevýhodnenia v úzkej spolupráci so zariadením výchovného poradenstva a prevencie alebo so školským špeciálnym pedagógom a zákonným zástupcom žiaka.
  3. Správanie žiaka sa  klasifikuje týmito stupňami:
 1.  – veľmi dobré,
 2.  – uspokojivé,
 3.  – menej uspokojivé,
 4.  – neuspokojivé.

Stupeň 1 (veľmi dobré)

Žiak dodržiava pravidlá správania a ustanovenia školského poriadku a len ojedinele sa dopúšťa menej závažných previnení.

Stupeň 2 (uspokojivé)

Žiak porušuje jednotlivé pravidlá školského poriadku,(má 21 a viac zápisov v klasifikačnom zázname) je prístupný výchovnému pôsobeniu a usiluje sa svoje chyby napraviť.Za 12 – 24 neosprav. hod., za opakované používanie mobilného telefónu (druhýkrát) počas vyučovania v priestoroch školy – znížená známka zo správania „2“.

Stupeň 3 (menej uspokojivé)

Žiak závažne porušuje pravidlá správania a školský poriadok: fyzicky a psychicky napáda spolužiakov alebo vyučujúceho, šikanuje spolužiakov alebo vyučujúceho, ničí školský majetok, vulgárne sa vyjadruje alebo sa dopúšťa ďalších previnení. Za 25 – 60 neosprav. hod. , za viacnásobné porušenie zákazu používania mobilného telefónu v škole , za fotografovanie, nahrávanie spolužiakov, zamestnancov školy bez ich súhlasu je znížená známka zo správania „3“.

Stupeň 4 (neuspokojivé)

Žiak sústavne porušuje pravidlá správania a  školský poriadok: za zverejňovanie fotografií a nahrávok spolužiakov a zamestnancov školy bez ich súhlasu , opakovane ničí školský majetok, opakovane slovne a fyzicky napáda a šikanuje spolužiakov, opakovane slovne a fyzicky napáda vyučujúceho, nie je prístupný výchovnému pôsobeniu, zámerne narúša korektné vzťahy medzi spolužiakmi a závažnými previneniami ohrozuje ostatných žiakov a zamestnancov školy. Za viac ako 60 neosprav. hod.,– znížená známka zo správania „4“

 

 

Vnútorný poriadok a Školský poriadok prerokovaný s orgánmi školskej samosprávy a v pedagogickej rade školy nadobúda účinnosť od septembra 2020.

 

 

V Trnave, 5.09.2022

 

 

 

 

 

PaedDr. Tomáš Šimek                                                     Mgr. Lýdia Gašparovičová

predseda ZO OZ PšaV                                                           riaditeľka školy

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s Materskou školou, Spartakovská 5, 917 01 Trnava
  Spartakovská 5
  917 01, Trnava
 • 033/3236901 (0918 540 870) - riaditeľka školy
  033/3236900 - sekretariát, mzdová ekonómka
  033/3236903 - zástupkyňa
  033/3236904 - ekonómka

Fotogaléria