Navigácia

História školy Profil školy Školský vzdelávací program Vnútorný a školský poriadok Organizačný poriadok školy info o stravovni Prevádzkový poriadok učební ŠKD Plán práce ŠKD Vnútorný poriadok ŠKD Zákon č. 211/2000 Vyťaženosť telocvične Vnútorný systém hodnotenia a klasifikácie žiakov

O škole

Profil školy

     Základná škola s materskou školou,  Spartakovská 5 , Trnava je školou poskytujúcou komplexné vzdelanie od predprimárneho až po nižšie sekundárne vzdelanie. Škola sa vo svojich voliteľných predmetoch rozhodla zamerať hlavne na spoločenskovedné predmety. Rozšírené je  najmä vyučovanie cudzieho jazyka, dejepisu a geografie (spolu 11 hodín). Ako alternatívu k druhému jazyku v 7. ročníku škola plánuje ponúknuť žiakom rozšírené vyučovanie anglického jazyka. Okrem spoločenskovedných predmetov sa posilnilo aj vyučovanie matematiky ( spolu 7 hodín) a niektorých prírodovedných predmetov (spolu 3 hodiny ).  Na prvom stupni sa snaží škola spestriť  vyučovanie matematiky netradičnou formou  šachu.  Vzhľadom na blízkosť zimného štadióna škola spolupracuje s hokejovým klubom pri vzdelávaní žiakov, ktorí absolvujú tréningy v ľadovom hokej. Škola má skúsenosti aj s vyučovaním v športových triedach. V súčasnosti však nie sú otvorené vzhľadom na nízky záujem zo strany žiakov. Cudzie jazyky sa vyučujú v jazykovom laboratoriu, biológia, fyziky  a chémia sa vyzčujú v moderne vybavených špeciálnych učebniach.

 

 

personálne obsadenie

VEDENIE ŠKOLY
Riaditeľ školy: Mgr. Lýdia Gašparovičová
Štatutárna zástupkyňa: Mgr. Adriana Tomanová
Zástupkyňa pre I. stupeň: Mgr. Jana Kvasnicová
Zástupkyňa pre MŠ Mgr. Zuzana Grmanová
 

Kariérny poradca:

Školský psychológ:

Mgr. Denisa Hanáková

Mgr. Slavomíra Šimončičová

Vedúca školskej jedálne: Mária Krchová 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s Materskou školou, Spartakovská 5, 917 01 Trnava
  Spartakovská 5
  917 01, Trnava
 • 033/3236901 (0918 540 870) - riaditeľka školy
  033/3236900 - sekretariát, mzdová ekonómka
  033/3236903 - zástupkyňa
  033/3236904 - ekonómka

Fotogaléria