Navigácia

Svetový deň vody

 

 

https://www.ruvzvk.sk/images/spacer.gif

 

Svetový deň vody je medzinárodný deň oslavy vody a hlavne príležitosť dozvedieť sa viac o problémoch súvisiacich s vodou.

Svetový deň vody siaha do roku 1992, kedy konferencia OSN o životnom prostredí a rozvoji odporučila oslavovať deň vody na medzinárodnej úrovni. Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov reagovalo vymenovaním 22. marca 1993 za prvý Svetový deň vody, od tej doby sa koná každoročne. Každý rok udáva agentúra OSN UN-WATER, ktorá koordinuje činnosť OSN súvisiacu s problematikou vody, tému Svetového dňa vody zodpovedajúcu súčasnej alebo budúcej výzve.

Svetový deň vody si pripomenuli aj žiaci našej školy.

Žiaci 1. B triedy (Mgr. Poláková) na prvouke diskutovali o dôležitosti vody pre ľudí a zvieratá, pozerali náučné videá o živočíchoch žijúcich v sladkých vodách, v rybníkoch. Na výtvarnej výchove žiaci kreslili všetko, čo videla a prežila kvapka vody. Išlo o kúzelné maľovanie, žiaci s bielou voskovkou kreslili kvapky vody, potom papier zamaľovali modrou voskovkou, z výkresu vystrihli biele kvapky a dotvorili obrázkami, ktoré si o vode zapamätali. Na hudobnej výchove deti spievali pieseň: ,,Pod našimi okny teče vodička.,,

Deti v ŠKD: 3.D+4.E (Mgr. Kobetičová) si porozrávali o dôležitosti vody pre našu Zem, oboznámili sa o dni vody aj prostredníctvom prezentácie, deti vypracovali pracovné listy. Na záver si deti preberanú tému zopakovali a zo všetkých prác si vytvorili výstavu.

Štvrtáci (4.D) si pripomenuli Deň vody rôznymi aktivitami: rozprávali sa s pani učiteľkou (Mgr. Benciová) o vlastnostiach vody, kolobehu vody v prírode a využití vody v každodennom živote. Po pozretí filmu Kolobeh vody v prírode deti v skupinách vyrábali projekty na témy: kolobeh vody v prírode, využitie vody počas dňa, vodopády sveta.

Piataci (5.B, 5.C) na biológii (Mgr. Susková) preberali kolobeh vody v prírode. Žiaci zostrojili trojrozmerné modely kolobehu vody v prírode, ktoré môžeme obdivovať na výstave.

Žiaci 5.C triedy sa na hodinách geografie (Mgr. Viceníková) učili o vodstve na Zemi. Súčasťou učiva bola aj činnosť riek, ktoré dokážu v priebehu tisícov rokov vyformovať v krajine mohutné riečne doliny. Následne na hodinách techniky (5.C) žiaci vytvárali modely riečnej doliny.

Voda je podmienkou existencie života na Zemi. Sila vody počas prírodných katastrof však spôsobuje obrovské škody, o čom sa žiaci (8.A trieda – geografia – Mgr. Viceníková) presvedčili pri sledovaní dokumentov o tsunami v Indickom oceáne v roku 2004 a hurikáne Katrina v USA v roku 2005.

Na hodine matematiky (PaedDr. Šimek) žiaci 7.C počítali príklady zamerané na objem vody a na biológii žiaci 6.B a 6.C pozorovali vodných živočíchov.

Na hodinách chémie (PaedDr. Franková) si žiaci Deň vody pripomenuli pokusmi. Odparovaním ôsmaci (8.A, 8.B. 8.C) zisťovali druh vody (minerálna voda, voda z vodovodu, destilovaná voda) vo vzorkách, pozorovali povrchové napätie vody. Siedmaci (7.A, 7.B, 7.C) pri skúmaní vlastností modrej skalice pozorovali zmeny: odparenie vody a jej opätovné naviazanie na síran meďnatý. S vodou sa stretávame pri väčšine pokusov, voda je najpoužívanejšie rozpúšťadlo.

Na hodinách fyziky (Mgr. Kochanová) žiaci šiesteho ročníka (6.A, 6.B. 6.C) skúmali princíp pohybu ponorky. Zistili, že ponáranie a vynáranie aj hĺbka ponoru sa reguluje naberaním a vytláčaním vody z komôr ponorky.

Trieda 8.B sa na hodine nemeckého jazyka (Mgr. Hodulíková) zapojila do experimentu s vodou. Cieľom bolo precvičiť slovnú zásobu, formulovať ju do viet a súvisle popísať a pripraviť experiment s vodou a gumenými cukríkmi. Žiaci pozorovali ako reagujú želatínové cukríky s vodou, priebeh a vysvetlenie pokusu zaznamenali na video. Po uskutočnení experimentu nechali cukríky na noc ponorené vo vode. Na ďalší deň zistili, že cukríky nasali vodu, niekoľkonásobne zväčšili svoj objem a stratili farbu.

 

Žiaci 9.A a 9.B triedy sa na hodinách konverzácie v anglickom jazyku (Mgr. Medárová) zaoberali témou znečistenia vody. Žiaci vypracovali projekty, ktoré boli zamerané na dôležitosť vody pre život na Zemi, na jednotlivé typy znečistenia vody a cieľom bolo taktiež upozorniť na následky znečistenia vody pre ľudí a celý ekosystém.

Štvrtáci (4.C a 4.B) sa na hodine anglického jazyka (Ing. Gottwaldová, PhD.) rozprávali o kolobehu vody v prírode. Následne vypracovali v angličtine k danej téme plagáty, ktoré dotvorili obrázkami.

Svetový deň vody si žiaci našej školy pripomenuli aj zapojením sa do 1. ročníka online hry Ekoolympiáda. Táto vedomostná hra upozorňuje a hravou formou vzdeláva témy týkajúce sa klimatickej zmeny a ochrany životného prostredia.

Jednou z hlavných tém, z ktorých boli súťažné otázky, bola aj téma VODA. Tento nový spôsob učenia environmentálnej výchovy inovatívne, digitálne a zaujímavo nabáda žiakov, aby informácie vyhľadávali, hlbšie sa im venovali. Cieľom je, aby sa žiaci takouto hravou formou vzdelávali a v neposlednom rade sa stávali aktívnymi ochrancami našej planéty.

Zaujímavosti o vode:

 • takmer polovica pracovníkov - 1,5 miliardy ľudí – pracuje v odvetviach súvisiacich s vodou a takmer všetky pracovné miesta sú závislé na vode a na ľuďoch, ktorí sa starajú o jej bezpečnú distribúciu

1 miliarda ľudí pracuje v poľnohospodárstve, rybolove a lesníctve. Dostatok kvalitnej vody je centrom ich prežitia.

 • každú hodinu zomrie 35 ľudí na ochorenia prenosné vodou. Týmto úmrtiam je možné predchádzať dobrou vodou a kanalizáciou
 • už 2 %-ná strata vody z organizmu, napríklad potením, hnačkou, znižuje telesnú a duševnú výkonnosť (únava, bolesti hlavy, kĺbov) Viac ako 20 %-ný deficit vody v tele vedie k zlyhaniu obličiek a krvného obehu
 • všetky chemické reakcie, ktorých výsledkom je, že dýchame, kráčame, myslíme, spíme, sa dejú vo vodnom prostredí
 • keď cítime smäd, pre telo je to už neskoro. Keď sme smädní, sme vlastne dehydratovaní. Treba piť pravidelne, často a v malých množstvách po celý deň.

PaedDr. Slávka Franková

Koordinátor environmentálnej výchovy

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s Materskou školou, Spartakovská 5, 917 01 Trnava
  Spartakovská 5
  917 01, Trnava
 • 033/3236901 (0918 540 870) - riaditeľka školy
  033/3236900 - sekretariát, mzdová ekonómka
  033/3236903 - zástupkyňa
  033/3236904 - ekonómka

Fotogaléria