Navigácia

Kariérna poradkyňa informačný spravodaj - zoznam stredných škôl Termíny prihlášky SŠ Zoznam úloh a užitočné stránky pre rodičov a žiakov Návod k vypĺňaniu prihlášok Tlačivo - zdravotná spôsobilosť

Kariérna poradkyňa

Návod k vypĺňaniu prihlášok

Proces podávania prihlášok na stredné školy v školskom roku 2021/2022.

 

 

a) Zákonný zástupca vypĺňa len jednu prihlášku na vzdelávanie, na ktorej uvedie v poradí podľa záujmu

- najviac dva netalentové odbory,

- najviac dva talentové odbory.

 

Poradie záujmu je informačné pre riaditeľov základných škôl a stredných škôl, uchádzač stále bude mať možnosť potvrdiť rozhodnutie o prijatí na vzdelávanie v ktorejkoľvek zo škôl, na ktorú bol prijatý.

 

b) Hodnotenie žiaka na prihláške potvrdzuje riaditeľ základnej školy.

 

c) Termíny konania prijímacích skúšok na stredné školy sú zverejnené na webovom sídle ministerstva školstva, https://www.minedu.sk/terminy-konania-prijimacich-skusok-pre-skolsky-rok-20222023-a-termin-zverejnenia-zoznamu-uchadzacov-podla-vysledkov-prijimacieho-konania-pre-skolsky-rok-20222023/ .

 

d) Termín na podanie (odoslanie) vyplnenej prihlášky na každú strednú školu, na ktorú sa uchádzač hlási, je do 20. marca 2022 pre všetky odbory vzdelávania (talentové odbory aj netalentové odbory). Termín na podanie prihlášky sa nevzťahuje iba na uchádzača - mladistvého vo výkone trestu odňatia slobody.

 

e) Prihlášku, v ktorej je jedným zo zvolených talentových odborov odbor vzdelávania na strednej športovej škole, je nutné zaslať v čo najskoršom termíne od ukončenia hodnotenia žiaka za prvý polrok z dôvodu overovania športového výkonu v čase od 21. marca 2022 do 14. apríla 2022.

 

f) Prihlášku možno podať

- elektronicky (zadáva sa v systéme aSc agenda) bez podpisu - usmernenie  nájdete nižšie

 

g) Povinnými prílohami prihlášky podľa druhu záujmu o štúdium sú:

- Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na účel schopnosti študovať zvolený študijný odbor alebo učebný odbor

o predkladá len uchádzač o štúdium v tých študijných odboroch alebo učebných odboroch, ktoré ministerstvo školstva do 31. januára 2022 zverejní na webovom sídle v časti regionálne školstvo/vzdelávanie na stredných školách, link: https://www.minedu.sk/zoznam-ucebnych-odborov-a-studijnych-odborov-v-ktorych-sa-vyzaduje-zdravotna-sposobilost/ .

 

- Správa z diagnostického vyšetrenia vykonaná zariadením poradenstva a prevencie nie staršia ako dva roky

o predkladá len uchádzač so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

- Potvrdenie národného športového zväzu, že uchádzač je uvedený v zozname talentovaných športovcov

o predkladá len uchádzač, ktorý podáva prihlášku na vzdelávanie v strednej športovej škole.

- Vyjadrenie lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore telovýchovné lekárstvo

o predkladá len uchádzač, ktorý podáva prihlášku na vzdelávanie v strednej športovej škole.

- Potvrdenie o zmenenej pracovnej schopnosti

o predkladá len uchádzač so zmenenou pracovnou schopnosťou.

- Vyjadrenie lekára so špecializáciou všeobecné lekárstvo o zdravotnej spôsobilosti študovať zvolený odbor vzdelávania

o predkladá len uchádzač so zdravotným znevýhodnením.

- Potvrdenie o odbornom vzdelávaní a príprave žiaka v systéme duálneho vzdelávania, vydané zamestnávateľom, ktorý má so školou uzatvorenú zmluvu o duálnom vzdelávaní ,

o predkladá len uchádzač, ktorý podáva prihlášku na vzdelávanie v študijnom odbore alebo učebnom odbore, v ktorom sa odborné vzdelávanie a príprava poskytuje v systéme duálneho vzdelávania.

- Kópie vysvedčení

o predkladá len uchádzač, ktorý bol z niektorého vyučovacieho predmetu na vysvedčení hodnotený slovne (v tomto prípade predkladá len vysvedčenie s príslušným slovným hodnotením), alebo ak nie je možné, aby základná škola, ktorú žiak navštevoval alebo navštevuje, potvrdila hodnotenie žiaka uvedené na prihláške.

- Kópie diplomov alebo certifikátov, ktoré preukazujú umiestnenie žiaka v predmetovej olympiáde alebo súťaži (nepovinná príloha)

o predkladá len uchádzač, ktorý uvádza v prihláške umiestnenie v predmetovej olympiáde alebo súťaži.

 

 

 

Návod elektronického podania prihlášky

 

 

 1. Konkrétny formulár prihlášky si vygeneruje zo školského informačného systému, ktorý škola používa. Niektoré údaje budú predvyplnené z databázy školského informačného systému, ďalšie požadované údaje doplní zákonný zástupca.  Návod ako elektronicky vyplniť prihlášku nájdete tu : https://help.edupage.org/sk/u646

 

 1. na vyplnenie a odoslanie prihlášky potrebujete funkčný rodičovský prístup. Ak vám rodičovské konto nefunguje kontaktujte čo najskôr triedneho učiteľa.

 

 1. Zatiaľ je časť  edupage na podávanie elektronických prihlášok nefunkčná, o jej sfunkčnený ministerstvom Vás bude bezodkladne informovať

 

 1. Vyplnenú prihlášku odošle prostredníctvom školského informačného systému najneskôr do 14. marca 2022 základnej škole na potvrdenie hodnotenia. K prihláške pripojí povinné prílohy podľa bodu 1 písm. g) v zoskenovanej podobe ako prílohy k elektronickému podaniu a potvrdí podanie prihlášky.

 

 

 1. Riaditeľ základnej školy prihlášku elektronicky potvrdí bezodkladne tak, aby zákonný zástupca mohol podať prihlášku na vzdelávanie v zákonnej lehote do 20. marca 2022.

 

d) Školský informačný systém po potvrdení prihlášky riaditeľom základnej školy a potvrdení podania prihlášky zákonným zástupcom odošle prihlášku všetkým stredným školám, ktorých odbory vzdelávania uviedol zákonný zástupca v prihláške. Ak vznikne technický problém s odoslaním prihlášky prostredníctvom školského informačného systému na niektorú zo škôl uvedených v prihláške, zákonný zástupca dostane zo školského informačného systému upozornenie o tom, že prihlášku musí zákonný zástupca vytlačiť, podpísať a do 20. marca 2022 aj s prílohami podať na príslušnú školu poštou alebo osobne; pri podaní prihlášky poštou je určujúci dátum jej podania na poštovú prepravu.

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s Materskou školou, Spartakovská 5, 917 01 Trnava
  Spartakovská 5
  917 01, Trnava
 • 033/3236901 (0918 540 870) - riaditeľka školy
  033/3236900 - sekretariát, mzdová ekonómka
  033/3236903 - zástupkyňa
  033/3236904 - ekonómka

Fotogaléria