Navigácia

Zápis do prvého ročníka

 

POKYNY K ZÁPISU DO 1.ROČNÍKA

ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU, SPARTAKOVSKÁ 5. 917 01 TRNAVA

 

Zápis do 1.ročníka pre školský rok 2022/2023

V súlade s § 19  a 20 zákona č.245/200, Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a VZN č.451 sú zákonní zástupcovia dieťaťa povinní prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky.

Žiaci si plnia povinnú školskú dochádzku v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt, ak si jeho zákonný zástupca nevyberie inú školu a riaditeľ vybranej školy ho príjme na plnenie povinnej školskej dochádzky.

Zápis detí do 1.ročníka, narodených od  01.09.2015 do 31.08.2016 a detí s odloženým začiatkom povinnej školskej dochádzky v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnavy bude

7. a 8. apríla od 10.00 do 18.00 hodiny a bude prebiehať nasledovne:

Usmernenie  k zápisu

Zápis sa vykoná za osobnej prítomnosti dieťaťa v sprievode zákonných zástupcov . Treba priniesť rodný list dieťaťa, občianske preukazy zákonných zástupcov.

Zápis bude prebiehať v dňoch od 07.04.2021 do 08.04.2021 od 10.00 do 18.00 hodiny.

Základná škola zverejní na svojej webovej stránke  prihlášku, ktorá bude dostupná od 01.04.2021 do 08.04.2022.  Môžu si ju vydvihnúť tiež u informátora v ZŠ. Prihlášku si môžu rodičia vytlačiť, vypísať doma a podpísať  od  zákonného zástupcu, ktorý sa nemôže zúčastniť zápisu alebo priniesť jeho súhlas. Pri zápise sa skontroluje správnosť údajov na prihláške. Je nutné, aby ste dodržali všetky hygienicko - epidemiologické opatrenia - zakryté horné dýchacie cesty respirátorom, priniesť si vlastné pero, dodržovať dostatočný odstup.

Odklad školskej dochádzky

Zápisu sa musia zúčastniť aj deti, ktorých zákonní zástupcovia podajú žiadosť  v materskej škole o pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania. Musia však mať písomný súhlas príslušného zariadenia poradenstva a prevencie, písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast a informovaný súhlas zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s Materskou školou, Spartakovská 5, 917 01 Trnava
  Spartakovská 5
  917 01, Trnava
 • 033/3236901 (0918 540 870) - riaditeľka školy
  033/3236900 - sekretariát, mzdová ekonómka
  033/3236903 - zástupkyňa
  033/3236904 - ekonómka

Fotogaléria