Navigácia

História školy Profil školy Školský vzdelávací program Vnútorný a školský poriadok Organizačný poriadok školy info o stravovni Prevádzkový poriadok učební ŠKD Plán práce ŠKD Vnútorný poriadok ŠKD Zákon č. 211/2000 Vyťaženosť telocvične Vnútorný systém hodnotenia a klasifikácie žiakov

O škole

Organizačný poriadok školy

ORGANIZAČNÝ PORIADOK

Základnej školy s materskou školou

Spartakovská 5, Trnava

 

 

január 2013

Čl. 1

Základné ustanovenia

 

 1. Základná škola s materskou školou, Spartakovská 5, Trnava (ďalej len „ZŠ s MŠ“) bola zriadená ako samostatná rozpočtová organizácia zriaďovacou listinou č. 2012-18264/50218:2-923/1 zo dňa 8.11. 2002 v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trnava. 
 2. Základná škola s materskou školou, Spartakovská 5, Trnava je výchovno-vzdelávacím zariadením.
 3. Predmetom činnosti ZŠ s MŠ je výchovno-vzdelávacia činnosť pre predprimárne a  primárne vzdelanie a nižšie sekundárne vzdelávanie žiakov, výroba, konzumácia a odbyt jedál a nápojov pre deti materskej školy, žiakov základnej školy a zamestnancov ZŠ s MŠ.
 4. ZŠ s MŠ  bolo pridelené identifikačné číslo organizácie 37990373.
 5. Tento organizačný poriadok je základnou internou organizačnou normou ZŠ s MŠ, určuje organizačnú štruktúru, vymedzuje činnosť a zodpovednosť vedúcich zamestnancov,  je vydaný v súlade s § 3 ods. 3 Vyhlášky MŠ SR 320/2008 o základnej škole a vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 o materskej škole. 
 6. Organizačný poriadok  upravuje vnútornú organizáciu ZŠ s MŠ, oblasť  jej riadenia a činnosti, deľbu práce a pôsobnosť jednotlivých úsekov.
 7. ZŠ s MŠ je právnická osoba, v právnych vzťahoch vystupuje vo svojom mene a má zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov. Svoju činnosť finančne zabezpečuje samostatne na základe rozpočtu pre prenesené kompetencie, rozpočtu pre originálne kompetencie, doplnkových a vlastných mimorozpočtových zdrojov.
 8. Súčasťou ZŠ s MŠ je:

a) Základná škola

b) Školský klub detí

c) Materská škola Spartakovská 6

d) Materská škola V jame 3

d) Školská jedáleň

 1. Sídlom ZŠ s MŠ je Spartakovská 5, Trnava, 91701.
 2. ZŠ s MŠ a jej súčasti riadi riaditeľ školy, ktorého vymenúva a odvoláva na návrh Rady školy zriaďovateľ.
 3. Aktuálna zriaďovacia listina školy bola vydaná dňa 31.12.2012 pod č.OVŠaK/41959-84792/2012/Bb.

                         

Čl. 2

Organizačná štruktúra

 1. ZŠ s MŠ sa člení na jednotlivé útvary, ktoré komplexne zabezpečujú a koordinujú úlohy školy v zmysle zriaďovacej listiny:

A. úsek riaditeľky školy

B. pedagogický útvar

C. hospodársko-správny úsek

D. školské stravovanie

Každý úsek zabezpečuje ucelený súbor odborných činností. Za činnosť úsekov zodpovedajú zástupcovia riaditeľky ZŠ a ďalší zamestnanci poverení ich vedením. Jednotlivé útvary a úseky pri výkone  svojej činnosti vzájomne spolupracujú. V prípade, že sa vybavenie určitej veci dotýka pôsobnosti viacerých útvarov (úsekov) ZŠ, zabezpečuje jej vybavenie ten útvar (úsek), ktorý bol riaditeľkou ZŠ poverený plnením tejto úlohy.

 

 

2.  Organizačné členenie ZŠ s MŠ zabezpečujú jej jednotlivé úseky. Úseky sú  organizačné celky, ktoré komplexne zabezpečujú a koordinujú väčší rozsah vzájomne súvisiacich činností určitého zamerania. Na čele úsekov sú vedúci zamestnanci ZŠ s MŠ, ktorí sú priamo podriadené riaditeľovi ZŠ.

3.  Riaditeľ ZŠ s MŠ, ako aj jej ďalší zamestnanci, ktorí sú poverení vedením na jednotlivých stupňoch riadenia ZŠ, sú oprávnení určovať a ukladať podriadeným zamestnancom školy pracovné úlohy, organizovať, riadiť a kontrolovať ich prácu a dávať im na ten účel záväzné pokyny.

4.  Riaditeľ ZŠ a ostatní vedúci zamestnanci ZŠ sú v zmysle plánu vnútornej kontroly priamo zodpovední za správne, kvalitné a efektívne plnenie úloh a sú povinní osobne kontrolovať plnenie úloh a sú povinní osobne kontrolovať  plnenie úloh nimi riadeného organizačného útvaru alebo úseku, prijímať opatrenia na odstraňovanie nedostatkov, ihneď o nich informovať riaditeľa ZŠ, prípadne podávať návrhy na uplatnenie sankcií voči zodpovedným zamestnancom nimi riadeného útvaru alebo úseku.

 

Článok III.

Riadenie školy a zodpovednosť

 

A.  Úsek riaditeľky školy

 

1.  ZŠ s MŠ riadi riaditeľka, ktorá  vykonáva štátnu správu v prvom stupni (§ 5 ods.1,2,3 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v zmysle neskorších zmien a doplnkov).

 

1.1.  Rozhoduje o:

 1. náležitostiach uvedených v § 5 ods.3 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve,
 2. prijatí žiaka do školy,
 3. prijatí dieťaťa do materskej školy,
 4. odklade začiatku povinnej školskej dochádzky žiaka,
 5. dodatočnom odložení plnenia povinnej školskej dochádzky žiaka,
 6. oslobodení žiaka od povinnosti dochádzať do školy,
 7. oslobodení žiaka od vzdelávania sa v jednotlivých vyučovacích predmetoch alebo ich častí,
 8. povolení plniť povinnú školskú dochádzku mimo územia Slovenskej republiky,
 9. uložení výchovných opatrení,
 10. povolení vykonať komisionálnu skúšku,
 11. povolení vykonať skúšku z jednotlivých vyučovacích predmetov aj uchádzačovi, ktorý nie je žiakom školy,
 12. určení príspevku zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov za starostlivosť  poskytovanú žiakovi v škole a v školskom zariadení,
 13. individuálnom vzdelávaní žiaka,
 14. vzdelávaní žiaka v školách zriadených iným štátom na území Slovenskej republiky so súhlasom zastupiteľského úradu iného štátu,
 15. individuálnom vzdelávaní žiaka v zahraničí,

umožnení štúdia žiaka podľa individuálneho učebného plánu,

 1. prijatí žiaka s ŠVVP na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu a písomného vyjadrenia zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,
 2. zmenách vnútornej organizácie ZŠ s MŠ,
 3. koncepciách pedagogického, ekonomického a správneho rozvoja,
 4. personálnych záležitostiach vo všeobecnej aj konkrétnej rovine,
 5. prijímaní všetkých zamestnancov do pracovného pomeru,
 6. rozviazaní pracovného pomeru  so zamestnancami,
 1. všetkých  dohodách a zmluvách ZŠ s MŠ a jej  partnermi,
 1. vysielaní zamestnancov na pracovné cesty (§ 57 zákonníka práce),
 1. hodnotení pracovných výsledkov jednotlivých zamestnancov a pracovných kolektívov,
 1. určení nástupu dovolenky na zotavenie zamestnancom podľa plánu dovoleniek určeného s predchádzajúcim súhlasom príslušného odborového orgánu podľa § 111 ZP,
 2. zariaďovaní práce nadčas a vhodnom čase čerpania náhradného voľna, prípadne o vhodnej úprave pracovného času podľa § 97 ZP,
 3. poskytovaní pracovného voľna pri krátkodobých prekážkach v práci zo strany zamestnanca § 136 až 141 ZP
 4. zverovaní na písomné potvrdenie kabinetné zbierky zamestnancom (učiteľom – správcom kabinetov) nástroje, osobné ochranné pracovné prostriedky, prípadne iné podobné predmety podľa § 177 až 191 ZP.
 5. Odvolanie  proti rozhodnutiu  riaditeľa školy : podľa § 53 a nasl.Správneho poriadku v spojení s § 38 ods.4 zákona č.596/2003 Z.z. sa možno  v lehote do 15 dní odo dňa doručenia podať odvolanie (riadny opravný prostriedok).Odvolanie sa podáva riaditeľke školy. Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č.162/2015 Z.z.)

 

1.2. Zodpovedá za:

 1. dodržiavanie štátnych vzdelávacích programov určených pre školu, ktorú riadi,
 2. vypracovanie a dodržiavanie školského vzdelávacieho programu a výchovného programu,
 3. dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré súvisia s predmetom činnosti  školy a školského zariadenia,
 4. úroveň výchovno-vzdelávacej práce školy a školského zariadenia,
 5. rozpočet, financovanie a efektívne využívanie finančných prostriedkov určených na zabezpečenie činnosti školy alebo školského zariadenia,
 6. riadne hospodárenie s majetkom v správe alebo vo vlastníctve školy alebo školského zariadenia,
 7. za prípravu uznesení z pedagogickej rady a opatrení z pracovných porád,
 8. prijímanie a riešenie prípadných sťažností, podnetov a návrhov,
 9. za vypracovávanie rozvojových projektov zamestnancami školy,
 10. dodržiavanie podnikovej kolektívnej zmluvy,
 11. za tvorbu a čerpanie sociálneho fondu,
 12. za kontinuálne vzdelávanie podľa ročného plánu kontinuálneho vzdelávania,
 13. zodpovedá za zabezpečenie a vedenie údajov potrebných do centrálneho registra v súlade s § 58 a § 59 zákona č. 317/2009 Z. z.
 14. každoročné hodnotenie pedagogických a odborných zamestnancov,
 15. zodpovedá za zverejnenie o voľných pracovných miestach na svojom webovom sídle, na webovom sídle zriaďovateľa, a za odoslanie informácie o voľnom pracovnom mieste Okresnému školskému úradu Trnava  za účelom zverejnenia na jeho webovom sídle. (§ 11a zákona č. 317/2009 Z. z. ),
 16. priznáva kredity za tvorivé aktivity súvisiace s výkonom pedagogickej činnosti alebo výkonom odbornej činnosti podľa (§ 47a ods.3 zákona č. 317/2009 Z. z.),
 17. uznáva pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi získané kredity za programy kontinuálneho vzdelávania absolvované pre príslušnú kategóriu a podkategóriu, v ktorej je pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec zaradený, alebo pre vyučovaný predmet učiteľa, v závislosti od potrieb a zamerania školy alebo školského zariadenia a v súlade s plánom kontinuálneho vzdelávania, na účely vyplácania kreditového príplatku (§ 47 ods. 10 zákona č. 317/2009 Z. z.),
 1. zodpovedá za zverejnenie informácie o uznaných kreditoch podľa § 47 a ods. 10 a 11 zákona č. 317/2009 Z. z. na verejne prístupnom mieste v škole. 

 

1.3. Vydáva po prerokovaní v pedagogickej rade:  

 1. organizačný poriadok školy,
 2. pracovný poriadok školy /prerokuje  sa aj v ZO OZ/,
 3. vnútorný poriadok školy /prerokuje sa aj v Rade školy/,
 4. prevádzkový poriadok školy /schvaľuje RÚVZ/,
 5. prevádzkové poriadky pre telocvičňu, odborné učebne a pracoviská, ktoré bližšie určujú organizáciu a bezpečnosť prevádzky /vypracuje technik BOZP/,
 6. rokovací poriadok pedagogickej rady,
 7. školský vzdelávací program, ktorý si môže zriaďovateľ vyžiadať,
 8. plán práce školy na príslušný školský rok /schvaľuje PR/,
 9. vnútorné smernice, pokyny, plány a nariadenia v zmysle platnej legislatívy rozpracované na podmienky školy,
 10. kolektívnu zmluvu /po dojednaní s ZO OZ/.
 11. vydáva zásady hodnotenia zamestnancov podľa § 52 ods. 4 zákona 317/2009 v pracovnom poriadku
 12. v súlade s § 32 ods. 3 zákona 317/2009 Z. z. určuje štruktúru kariérových pozícií po prerokovaní v pedagogickej rade a po prerokovaní so zriaďovateľom,
 13. vydáva ročný plán kontinuálneho vzdelávania po vyjadrení zriaďovateľa, v prípade materskej školy a školského klubu po súhlase zriaďovateľa.

 

1.4. Poskytuje zriaďovateľovi:

 1. údaje o školskom registri žiakov k 15. septembru príslušného školského roka,
 2. zoznam všetkých zapísaných detí do materskej školy a žiakov do 1. ročníka,  
 3. údaje do centrálneho registra zamestnancov v zmysle § 58 zákona č. 317/2009 Z. z.  o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov najmenej jedenkrát ročne podľa stavu k 15. septembru príslušného školského roka.

 

1.5. Predkladá zriaďovateľovi na schválenie a Rade školy na vyjadrenie:

 1. návrhy na počty prijímaných žiakov,
 2. návrh na úpravy v učebných plánoch a v skladbe vyučovaných voliteľných a nepovinných predmetov a predpokladané počty žiakov v týchto predmetoch,
 3. návrh rozpočtu na príslušný kalendárny rok,
 4. návrh na vykonávanie podnikateľskej činnosti školy alebo školského zariadenia,
 5. správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach podľa § 14 ods. 5 písm. e) zákona 596/2003 Z. z.
 6. správu o výsledkoch hospodárenia školy,
 7. koncepčný zámer rozvoja školy a každoročne jeho vyhodnotenie,
 8. informáciu o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu

 

1.6.  Vymenúva:

 1. komisiu na výberové konanie na obsadenie miest vedúcich zamestnancov podľa § 5 ods. 1 zákona 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme v zmysle neskorších zmien a doplnkov,
 2. vedúcich zamestnancov, na miesta ďalších vedúcich zamestnancov, u ktorých výberové konanie neurčuje pracovný poriadok.
 3. komisiu na komisionálne preskúšanie žiakov,
 4. inventarizačnú, vyraďovaciu a likvidačnú komisiu,
 5. škodovú komisiu,
 6. komisiu na prešetrenie a odškodnenie registrovaného školského úrazu.

 

1.7. Schvaľuje:

 1. rozvrh hodín na príslušný školský rok /po prerokovaní v PR/,
 2. rozdelenie úväzkov pedagogických zamestnancov a ich zaraďovanie do kariérových pozícií,  
 3. rozvrh dozorov,
 4. výchovné opatrenia žiakom /po prerokovaní v PR/,
 5. plány triednych učiteľov, výletov a exkurzií,
 6. nadčasovú prácu všetkých zamestnancov,
 7. pracovné cesty zamestnancov,
 8. plán dovoleniek /po prerokovaní so ZO OZ a v PR/,
 9. osobné príplatky a odmeny /na základe písomného návrhu ich priamych nadriadených/,
 10. poskytovanie pracovného voľna pri krátkodobých prekážkach v práci zo strany zamestnanca § 136 až 141 ZP
 11. v mene organizácie /ako štatutár/ podnikovú kolektívnu zmluvu,
 12. vnútorné dokumenty ZŠ,

 

 

1.8.  Spolupracuje:

 1. so zriaďovateľom, samosprávou a mestským zastupiteľstvom,
 2. školami a školskými zariadeniami v meste a na ostatných úrovniach,
 3. s nadriadenými orgánmi,
 4. Radou školy a rodičovskou radou,
 5. so spoločenskými, kultúrnymi a športovými organizáciami v meste a na ostatných úrovniach.

 

1.9. Na úseku materskej školy rozhoduje:

 1. prijatí dieťaťa do materskej školy,
 2. dĺžke adaptačného alebo diagnostického pobytu dieťaťa v materskej škole po dohode so zákonným zástupcom,
 3. prerušení dochádzky dieťaťa zo zdravotných alebo z iných závažných dôvodov, a to na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu,
 4. preradení dieťaťa do materskej školy s deťmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami pri zmene charakteru postihnutia dieťaťa, a to po prerokovaní so zákonným zástupcom dieťaťa, písomnom vyjadrení poradenského zariadenia a riaditeľa školy, v ktorej má byť dieťa umiestnené,
 5. ukončení dochádzky dieťaťa v materskej škole na základe opakovaného porušenia vnútorného poriadku školy zákonným zástupcom,
 6. vnútornej organizácii materskej školy vrátane vytvorenia tried s deťmi rovnakého alebo rozdielneho veku.

 

 1. Riaditeľku ZŠ s MŠ v čase jej neprítomnosti zastupuje zástupca riaditeľky školy v rámci rozsahu poverenia. Na základe poverenia riaditeľku školy môže v čase jej neprítomnosti zastupovať aj iný ňou poverený vedúci zamestnanec, alebo iný ňou poverený zamestnanec  v rámci jemu danej pôsobnosti.  Poverenie musí byť urobené písomne a musí v ňom byť uvedený rozsah oprávnenia povereného zamestnanca.

 

 1. Pri odvolaní riaditeľa školy poverí zriaďovateľ pedagogického zamestnanca ZŠ s MŠ jej vedením do vymenovania nového riaditeľa školy.

 

 1. Riaditeľka ZŠ s MŠ menuje:

zástupcu riaditeľa školy pre predprimárne vzdelávanie,

zástupcu riaditeľa školy pre primárne vzdelávanie,

zástupcu riaditeľa školy pre nižšie stredné vzdelávanie,

ktorí spĺňajú požiadavky odbornej a pedagogickej spôsobilosti ustanovenej aktuálnou legislatívou v zmysle požiadavky miery vyučovacej povinnosti určenej osobitným predpisom.

 

 1. Riaditeľka ZŠ s MŠ si ďalej môže určovať zástupcov riaditeľa školy podľa potreby školy.

 

 

 

B.  Pedagogický útvar

 

Je priamo riadený zástupcami  riaditeľky školy, tvoria ho

 

 

úsek predprimárneho vzdelávania

 

 

 úsek primárneho vzdelávania a ŠKD

 

 

 

 

úsek nižšieho stredného vzdelávania

 

 

metodické združenia (MZ)

 

predmetové komisie (PK)

 


 

2.  Zástupkyňa riaditeľky školy pre primárne vzdelávanie a školský klub detí, nižšie stredné vzdelanie - do funkcie ju menuje riaditeľka školy. Priamo riadi pedagogický útvar pre primárne vzdelávanie a školský klub detí. Štatutárny zástupca riaditeľky ZŠ plní úlohy na II a. stupni riadenia s miestnou pôsobnosťou.

 

2.1.   Štatutárna zástupkyňa RŠ  zodpovedá najmä za:

 1. vypracovanie rozvrhu dozorov, dozorov na chodbách, v školskej jedálni a kontroluje ich dodržiavanie,    
 2. pedagogicko-organizačné zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu na ISCED I,
 3. vykonávanie hospitácií, uskutočňuje hospitačné rozbory, prijíma konkrétne opatrenia na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu, vedie písomné záznamy,
 4. určenie priamej výchovnej práce vychovávateľkám ŠKD,
 5. zabezpečenie zápisu do 1.ročníka školy,
 6. zostavenie rozvrhu pre ročníky 1-4.,
 7. za úroveň práce metodických orgánov a výkon hospitačnej činnosti, a zúčastňuje sa na zasadnutiach metodických združení,
 8. za činnosť koordinátora  environmentálnej výchovy,
 9. za činnosť koordinátora voľného času,
 10. za činnosť koordinátora „Zdravá škola“,  
 11. prípravu podkladov  k analýze výchovno-vzdelávacieho procesu, správania a dochádzky žiakov,
 12. za správne vedenie triednej dokumentácie a dokumentácie ŠKD, ako i vedenie triednych kníh,
 13. evidenciu neospravedlnenej absencie žiakov, navrhuje opatrenia na zlepšenie, spolupracuje s výchovným poradcom a CPP pri psychologických vyšetreniach žiakov, 
 14. zabezpečenie  organizácie pedagogickej praxe a uvádzanie nových a začínajúcich pedagogických zamestnancov,
 15. vedenie evidencie požiadaviek zamestnancov školy na zvyšovanie kvalifikácie a predkladá ich na schválenie riaditeľke školy,
 16. kompletné a včasné spracovanie vecne príslušných štatistických výkazov,
 17. dodržiavanie platnej legislatívy, vnútorných smerníc a predpisov, plnenie uznesení pedagogickej rady a opatrení pracovných porád učiteľmi a vychovávateľmi,
 18. evidenciu neprítomných učiteľov a vychovávateliek a  za kvalifikované zastupovanie počas ich neprítomnosti,
 19. evidenciu školských úrazov,
 20. mesačné výkazy zastupovania, podklady na vyplatenie nadčasovej práce, evidenciu lekárskych vyšetrení, potreby ošetrovania člena rodiny,  náhradného voľna,
 21. efektívne využívanie a hospodárenie s finančnými prostriedkami školy pri organizovaní zastupovania a s tým súvisiacimi nárokmi zamestnancov a iných ekonomických činností na zverenom úseku,
 22. evidenciu tlačív na pedagogickú dokumentáciu a zabezpečuje ich dostatok,
 23. prípravu podkladov pre rokovanie pedagogickej rady, pracovných porád a ich vedenie,
 24. úroveň vedenia pedagogickej dokumentácie,
 25. zabezpečenie organizácie školy v prírode, školských výletov a exkurzií, plaveckého a lyžiarskeho kurzu, celoškolských podujatí, individuálnych triednych podujatí mimo školy,  koordináciu besied, súťaží a pod.,
 26. archiváciu všetkých písomnosti pedagogickej dokumentácie,
 27. odmeňovanie podriadených pracovníkov v zmysle vnútorného mzdového predpisu, spracovanie písomných návrhov v zmysle § 10 a § 20 zákona 553/2003 Z. z.
 28. včasné informovanie riaditeľky školy o všetkých závažných skutočnostiach, ktoré majú vplyv na výchovno-vzdelávaciu činnosť  na úseku, ktorý priamo riadi,
 29. využívanie kabinetných zbierok a ich pravidelné dopĺňanie na úseku, ktorý priamo riadi v súlade so schváleným rozpočtom školy,
 30. objektívne stanovisko k riešeniu prípadných sťažností, overuje ich opodstatnenosť, pripravuje podklady a návrhy na riešenie,
 31. spoluprácu s bezpečnostným technikom pri BOZP a OPP,

 

2.2.  Zastupuje riaditeľku školy počas jej neprítomnosti v určenom rozsahu.

  

2.3.  Riaditeľku môže zastupovať aj iný pedagogický zamestnanec. Poverenie musí byť vždy urobené písomne a musí v ňom byť uvedený časový a vecný rozsah oprávnenia povereného zamestnanca.

 

3.  Zástupkyňa riaditeľky školy pre nižšie stredné vzdelávanie – do funkcie ju menuje riaditeľka školy. Priamo riadi pedagogický útvar pre nižšie stredné vzdelávanie. Plní úlohy na II b. stupni riadenia s miestnou pôsobnosťou.

 

3.1.    Zástupkyňa RŠ pre nižšie stredné vzdelávanie  zodpovedá najmä za:

 1. pedagogicko-organizačné zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu na ISCED II,
 2. vykonávanie hospitácií, uskutočňuje hospitačné rozbory, prijíma konkrétne opatrenia na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu, vedie písomné záznamy,
 3. zostavenie rozvrhu pre ročníky 5-9.,
 4. za úroveň práce metodických orgánov a výkon hospitačnej činnosti, a zúčastňuje sa na zasadnutiach metodických združení a predmetových komisií,
 5. za činnosť koordinátora drogových prevencií, prevencie a riešenia šikanovania,
 6. prípravu podkladov  k analýze výchovno-vzdelávacieho procesu, správania a dochádzky žiakov,
 7. za správne vedenie triednej dokumentácie a vedenie triednych kníh,
 8. evidenciu neospravedlnenej absencie žiakov, navrhuje opatrenia na zlepšenie, spolupracuje s výchovným poradcom a CPP pri psychologických vyšetreniach žiakov, 
 9. zabezpečenie  organizácie pedagogickej praxe a uvádzanie nových a začínajúcich pedagogických zamestnancov,
 10. vedenie evidencie požiadaviek zamestnancov školy na zvyšovanie kvalifikácie a predkladá ich na schválenie riaditeľke školy,
 11. kompletné a včasné spracovanie vecne príslušných štatistických výkazov,
 12. dodržiavanie platnej legislatívy, vnútorných smerníc a predpisov, plnenie uznesení pedagogickej rady a opatrení pracovných porád učiteľmi a vychovávateľmi,
 13. prípravu podkladov pre rokovanie pedagogickej rady, pracovných porád a ich vedenie,
 14. úroveň vedenia pedagogickej dokumentácie,
 15. zabezpečenie organizácie školy v prírode, školských výletov a exkurzií, plaveckého a lyžiarskeho kurzu, celoškolských podujatí, individuálnych triednych podujatí mimo školy,  koordináciu besied, súťaží a pod.,
 16. zodpovedá za hodnotenie pedagogických zamestnancov v jej priamej pôsobnosti podľa zákona 317/2009 Z. z. a platného pracovného poriadku školy,
 17. odmeňovanie podriadených pracovníkov v zmysle vnútorného mzdového predpisu, spracovanie písomných návrhov v zmysle § 10 a § 20 zákona 553/2003 Z. z.
 18. včasné informovanie riaditeľky školy o všetkých závažných skutočnostiach, ktoré majú vplyv na výchovno-vzdelávaciu činnosť  na úseku, ktorý priamo riadi,
 19. využívanie kabinetných zbierok a ich pravidelné dopĺňanie na úseku, ktorý priamo riadi v súlade so schváleným rozpočtom školy,
 20. objektívne stanovisko k riešeniu prípadných sťažností, overuje ich opodstatnenosť, pripravuje podklady a návrhy na riešenie,

 

 

4.  Zástupkyňa riaditeľky školy pre predprimárne vzdelávanie - do funkcie ju menuje riaditeľka školy. Priamo riadi pedagogický útvar pre predprimárne vzdelávanie. Plní úlohy na II b. stupni riadenia s obvodnou miestnou pôsobnosťou.

 

4.1.     Zástupkyňa RŠ  pre predprimárne vzdelávanie:

 1. riadi a zabezpečuje činnosť materskej školy,
 2. spolupracuje s učiteľmi 1. ročníka,
 3. podieľa sa na tvorbe metodických listov,
 4. metodicky pracuje v oblasti prosociálnej výchovy,
 5. zabezpečuje organizovanie a vedenie výchovno-vzdelávacieho procesu s uplatňovaním motivácie, variabilných metód a foriem práce, permanentného individuálneho prístupu, aktivizácie dieťaťa so zámerom osvojiť si stanovené požiadavky osobnostného rozvoja v programe výchovy a vzdelávania,
 6. zabezpečuje tvorbu výchovno-vzdelávacích plánov a ich realizáciu v zmysle ŠVP,
 7. zabezpečuje tvorbu individuálnych výchovno-vzdelávacích plánov pre deti s postihnutím, s problémovým správaním, z menej podnetného alebo zanedbaného prostredia, talentované a nadané deti, 
 8. zabezpečuje uplatňovanie variabilných pedagogických prístupov zameraných na vyrovnávanie rozdielov medzi deťmi z rôzneho sociálneho prostredia a ich prípravy do školy, 
 9. rozvíja základné návyky sebaobsluhy, schopnosti sociálnej komunikácie, poznania, správnej výslovnosti, logického a pozitívneho myslenia detí,
 10. zabezpečuje tvorbu projektov podporujúcich zdravie, vytvára podmienky na  posilňovanie fyzického i psychického zdravia detí prostredníctvom realizácie projektov,
 11. vykonávanie a spracovanie pedagogickej diagnostiky
 12. plánuje a realizuje metodicko-poradenskú činnosť, poskytuje odborno-metodickej konzultácie pedagogickým zamestnancom materskej školy,
 13. poskytuje poradenskú činnosť formou poskytovania odborných konzultácií o výchove detí rodičom,
 14. zabezpečuje využívanie techniky a permanentných informácií vo výchovno-vzdelávacom procese,
 15. spolupracuje s rodičmi, so základnou školou, pedagogicko-psychologickou poradňou a inými inštitúciami,
 16. zodpovedá za bezpečnosť detí a prevencia pred úrazmi,
 17. zabezpečuje prácu s didaktickou, audiovizuálnou technikou,
 18. zabraňuje a predchádza úniku informácií, ktoré by vytvárali nepravdivé a skresľujúce informácie, alebo by vytvárali možnosť akéhokoľvek poškodenia organizácie a jej zamestnancov,
 19. využíva získané vedomosti zo školení a zo získanými informáciami oboznamuje zamestnancov MŠ,
 20. v prípade potreby zastupuje neprítomné učiteľky,  
 21. stará sa o estetizáciu a poriadok prostredia,
 22. v rámci ďalšieho vzdelávania oboznamuje ostatných s novými poznatkami,
 23. rozhoduje spolu s riaditeľkou školy o
 1. prijatí dieťaťa do materskej školy
 2. dĺžke adaptačného alebo diagnostického pobytu dieťaťa v materskej škole po dohode  so zákonným zástupcom
 3. prerušení dochádzky dieťaťa zo zdravotných alebo iných závažných dôvodov, a to na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu,
 4. preradení dieťaťa do materskej školy s deťmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami pri zmene charakteru postihnutia dieťaťa, a to po prerokovaní so zákonným zástupcom dieťaťa, písomnom vyjadrení poradenského zariadenia a riaditeľa školy, v ktorej má byť dieťa umiestnené,
 5. ukončení dochádzky dieťaťa v materskej škole na základe opakovaného porušenia školského poriadku zákonným zástupcom,
 6. vnútornej organizácii materskej školy vrátane vytvorenia tried s deťmi rovnaného alebo rozdielneho veku.
 1. vykonáva riadiacu, organizačnú, kontrolnú, pracovno-právnu a správnu činnosť na MŠ – delegovaná právomoc od RŠ.
 1. personálne riadi zamestnancov MŠ – evidencia dochádzky, schvaľovanie dovoleniek,  určovanie pracovných náplní zamestnancov,
 2. prípravu podkladov pre rokovanie PR, pracovných porád a ich vedenie,
 3. úroveň vedenia pedagogickej dokumentácie,
 4. archiváciu všetkých písomnosti pedagogickej dokumentácie
 5. vedie zamestnancov k pracovnej disciplíne, dbá, aby nedochádzalo k poručovaniu   pracovnej disciplíny na MŠ,  
 6. zabezpečuje ochranu majetku a prijíma opatrenia na jeho ochranu na MŠ,  
 7. zodpovedá za splnenie úloh v starostlivosti o bezpečnosť a ochranu zdravia detí pri výchove,  
 8. kompletné a včasné spracovanie vecne príslušných štatistických výkazov,
 9. evidenciu neprítomných učiteliek a  za kvalifikované zastupovanie počas ich neprítomnosti,
 10. mesačné výkazy zastupovania, podklady na vyplatenie nadčasovej práce, evidenciu lekárskych vyšetrení, potreby ošetrovania člena rodiny, náhradného voľna,
 11. zodpovedá za rozdelenie pracovného času učiteliek,
 12. zodpovedá za dochádzku a pracovný plán činností učiteliek MŠ na daný rok ako aj za správnosť pedagogickej dokumentácie MŠ,
 13. zodpovedá za hodnotenie pedagogických zamestnancov v jej priamej pôsobnosti podľa zákona 317/2009 Z. z. a platného pracovného poriadku školy.
 14. zodpovedá za odmeňovanie podriadených pracovníkov v zmysle vnútorného mzdového predpisu, spracovanie písomných návrhov v zmysle § 10 a § 20 zákona 553/2003 Z. z.,
 15. zodpovedá za včasné informovanie riaditeľky školy o všetkých závažných skutočnostiach, ktoré majú vplyv na výchovno-vzdelávaciu činnosť,
 16. zodpovedá za objektívne stanovisko k riešeniu prípadných sťažností, overuje ich opodstatnenosť, pripravuje podklady a návrhy na riešenie.

 

5. Kariérna  poradkyňa

 

Riaditeľka školy menuje kariérnu poradkyňu z radov pedagogických zamestnancov školy, pri tejto činnosti je priamo podriadená riaditeľke školy. Kariérna poradkyňa v prípade potreby sprostredkuje deťom a ich zákonným zástupcom pedagogické, psychologické, sociálne, psychoterapeutické, reedukačné a iné služby, ktoré koordinuje v spolupráci s triednymi učiteľmi. Úzko spolupracuje s pedagogickými zamestnancami školy, odbornými zamestnancami poradenských zariadení. Plní  vyučovaciu povinnosť podľa rozvrhu, vtedy je priamo podriadená zástupkyni riaditeľky školy pre nižšie sekundárne vzdelávanie.

 

 

5.1. Kariérna poradkyňa zodpovedá najmä za:

 1. riešenie všetkých výchovných problémov žiakov,
 2. za spoluprácu so školskou psychologičkou, ÚPSVaR a CPPPaP,
 3. evidenciu a včasné hlásenie zanedbávania povinnej školskej dochádzky na nižšom sekundárnom stupni vzdelania zriaďovateľovi, sociálnej kuratele a polícii na ďalšie konanie
 4. správne vedenie a archiváciu písomností súvisiacich s jej činnosťou,
 5. kariérové poradenstvo žiakom a rodičom,
 6. za spoluprácu so strednými školami,
 7. pedagogicko-organizačné zabezpečenie aktivít kariérneho poradenstva na škole,
 8. vypracovanie správ o výchovno-vzdelávacích problémoch žiakov vyžiadaných štátnymi orgánmi,
 9. kompletné a včasné spracovanie vecne príslušných štatistických výkazov,
 10. koordináciu pedagogických zamestnancov školy pri riešení aktuálnych výchovných problémov žiakov,
 11. vypracovanie návrhov na prijímanie optimálnych riešení pri výchovných problémoch žiakov,
 12. vypracovanie a odoslanie návrhov na odborné vyšetrenie žiakov s poruchami správania.

 

5.2. Zabezpečuje a podieľa sa na poskytovaní výchovného poradenstva v oblasti výchovy a vzdelávania podľa osobitného predpisu formou informačných, koordinačných, konzultačných, metodických a iných súvisiacich činností.

 

5.3. Sprostredkúva odbornú -výchovnú činnosť podľa potrieb dieťaťa a žiaka.

 

5.4. Ďalšie činnosti kariérneho poradcu:

 1. motivuje žiakov s problémami vo výchove, vzdelávaní a vývine osobnosti,
 2. informuje a pomáha žiakom a rodičom pri voľbe štúdia, povolania,
 3. robí prieskumy, prieskumové štúdie a vyhodnotenia,
 4. triednym učiteľom poskytuje sprostredkovanie pomoci pri práci so žiakmi,
 5. spolupracuje s odborníkmi pri poskytovaní poradenstva,
 6. zabezpečuje a podieľa sa na realizácii preventívnych aktivít,
 7. poskytuje odbornú, metodickú, konzultačnú a informačnú pomoc,
 8. koordinuje výchovný proces v škole,
 9. na pedagogických radách informuje o výchovno–poradenských aktivitách a opatreniach,
 10. aktívne sa zúčastňuje na poradách, metodických stretnutiach, seminároch a školeniach.

 

 5.5.Uskutočňuje konzultačné hodiny: pondelok 8.00 hod – 10.00 hod., ktoré slúžia na  poskytovanie poradenského a metodického servisu študentom, rodičom ale aj kolegom

 

 

 

 

C. Hospodársko-správny úsek

 

 

Referentka pre PAM

 

  účtovníčka

 

technik BOZP

 

Školník - vodič

                                                                               údržbár

upratovačky

 

administratívna pracovníčka

 

 

 

 


 

1. Hospodársko-ekonomický úsek zabezpečuje všetky hospodársko-prevádzkové a personálno-mzdové záležitosti ZŠ a MŠ  je za ne zodpovedný.

 1. pripravuje a zostavuje návrh  rozpočtu  školy,
 2. konzultuje s riaditeľkou ZŠ návrh rozpočtu a zdôvodňuje ho na rokovaniach so zriaďovateľom ,
 3. vypracúva schválený rozpočet podľa príslušných predpisov,
 4. hľadá a uplatňuje v priebehu rozpočtového roka možnosti jeho zvýšenia,
 5. zabezpečuje styk s bankou,
 6. zodpovedá za vedenie pokladnice,
 7. vedie účtovnú evidenciu,
 8. vedie kompletnú agendu zamestnancov ZŠ a je za ňu zodpovedný,
 9. dozerá na riadne hospodárenie s majetkom organizácie a zvereným majetkom,
 10. vo svojej činnosti dbá na dodržiavanie všetkých zákonov a platných predpisov,
 11. vykonáva objednávky  previerok a revízií na podnet riaditeľa ZŠ, prípadne na základe požiadaviek nadriadených orgánov,
 12. vykonáva predbežnú finančnú kontrolu účtovných dokladov spolu s riaditeľkou školy,
 13. pri nákupoch, kde sa to vyžaduje, zabezpečuje prieskum trhu,
 14. zabezpečuje upratovanie školských priestorov a údržbu školského areálu,
 15. plní ďalšie úlohy podľa popisov práce svojich zamestnancov.

 

6. Účtovnícka školy – vedie účtovnú agendu školy, spracováva účtovné závierky, sleduje priebežné čerpanie rozpočtu, zabezpečuje styk s peňažnými ústavmi, zabezpečuje úhradu faktúr a ich riadnu evidenciu, vykonáva inventarizáciu majetku školy, pripravuje podklady na účtovné spracovanie, zabezpečuje archiváciu a skartáciu písomností, vedie evidenciu tlačív.

  

Je priamo riadená  riaditeľkou školy a zodpovedá najmä za:

 1. vypracovanie podkladov  k rozpočtu na kalendárny rok,
 2. dodržiavanie rozpočtových pravidiel a predpisov o finančnom hospodárení,
 3. vypracovanie návrhu rozpočtových opatrení v zmysle schváleného rozpočtu,
  1. vypracúva podklady k spracovaniu ročného rozpočtu školy a ročného plánu na neinvestičné a investičné práce, rekonštrukcie,
  2. vypracováva celkový rozpočet ročných výdavkov na údržbu,
  3. vykonáva dozor nad dodržiavaním rozpočtových pravidiel a predpisov o finančnom hospodárení a vypracováva návrh opatrení na zabezpečenie splnenia úloh rozpočtu,
 4. vypracovanie a vecnú správnosť vnútorných smerníc ekonomického charakteru a ich predloženie riaditeľke školy na schválenie,
 5. vypracovanie podkladov pre hospodárske zmluvy,
 6. vedenie účtovníctva a jeho mesačné uzávierky,
  1. vedie všetku účtovnú evidenciu t.j. celkovú účtovnú agendu školy a pripravuje predkontážou  vstupné materiály pre účtovný program so súčasnou kontrolou údajov z dosiahnutých výsledkov v bežnom mesiaci,
  2. odsúhlasuje komplexne syntetické účty súvisiace s účtovaním výdavkovej a príjmovej časti rozpočtu,
  3. zodpovedá za konečné výsledky vo výdavkovej a príjmovej časti rozpočtu pre údaje výkazníctva za sledované obdobie,
  4. kontroluje náležitosti účtovných dokladov po formálnej stránke,
  5. vecnú správnosť vybraných faktúr a ich uhrádzanie v termíne splatnosti,
  6. evidenciu a správnu vecnosť účtovných dokladov,
 7. vlastnoručným podpisom potvrdzuje, že formálna stránka predložených  účtovných a hospodárskych dispozícií bola prekontrolovaná, či sú pri faktúrach doložené objednávky, dodacie listy, hospodárske zmluvy, vyznačený nákup DHM a učebných pomôcok, či bol dodržiavaný zákon o verejnom obstarávaní,
  1. štvrťročne predkladá na  MÚ výkazy príjmov a výdavkov, rozbory hospodárenia za sledované obdobie, a ostatné legislatívou určené finančné výkazy,
 8. za vedenie knihy faktúr,
 9. vyhotovenie objednávok školy,
 10. za archiváciu, archivuje všetky doklady
 11. za včasné vystavenie všetkých platových príkazov (opečiatkovanie, obstaranie podpisov osôb)
 12. pravidelné odpisovanie hodnoty majetku podľa VZN mesta,
 13. spoluprácu s finančným oddelením MsÚ,
 14. bezpečnosť informačného systému, ktorý využíva,
 15. správne vedenie a archiváciu písomností súvisiacich s ekonomickou činnosťou školy,
 16. kompletné a včasné spracovanie vecne príslušných štatistických výkazov,
 17. vypracovanie podkladov a dodržiavanie platnej legislatívy, VZN mesta a vnútorných smerníc  pre verejné obstarávanie tovarov a služieb,
 18. inventarizáciu majetku školy,
  1. zabezpečuje inventarizáciu podľa zákona o inventarizácií  hospodárskych prostriedkov,
  2. zodpovedá za vedenie ústredného inventára školy a za čiastkové inventáre vedúcich kabinetov,
  3. podľa návrhov čiastkových inventarizačných  komisií uskutočňuje vyraďovanie DHM z účtovnej evidencie,
  4. spolupracuje so škodovou komisiou.

 

Rerentka pre PaM – zabezpečuje personalistiku školy, vedie spisovú agendu zamestnancov školy, zabezpečuje mzdovú agendu zamestnancov, spolupracuje s dotknutými orgánmi (úrad práce, sociálna poisťovňa, zdravotná poisťovňa a pod.), zodpovedá za spisovú službu, zabezpečuje archiváciu a skartáciu písomností,  vedie registratúru školy, riadi a kontroluje prácu upratovačiek, stará sa o zabezpečenie čistiacich prostriedkov a ich výdaj upratovačkám, vedie ich evidenciu a plní ďalšie úlohy podľa pokynov riaditeľky školy.

 

Je priamo riadená  riaditeľkou školy a:

 1. zabezpečuje personálnu politiku v priamom prepojení  na problematiku odmeňovania,
  1. vedie pracovno-právnu a personálnu agendu zamestnancov školy (pracovné zmluvy, platové dekréty, platové postupy, osobné spisy pracovníkov, písomné vypracovanie platových dekrétov podľa platných mzdových predpisov a vnútorných smerníc),
 2. kompletnú a správnu likvidáciu miezd a ostatných finančných nárokov vyplývajúcich z pracovného pomeru všetkých zamestnancov, (pripravuje mesačné zmeny pre likvidáciu miezd, kontroluje výplatné lístky, vybavuje prihlášky a odhlášky do sociálnej a zdravotnej poisťovne pre novo nastupujúcich   a odchádzajúcich zamestnancov),
  1. evidenciu čerpania dovolenky na zotavenie všetkých zamestnancov,
  2. evidenciu dochádzky, LV, OČR a iných prekážok v práci prevádzkovými zamestnancami,
  3. evidenciu a správnu vecnosť nadčasovej práce prevádzkových zamestnancov,
  4. spolupracuje s daňovým úradom, úradom práce, sociálnou a zdravotnou poisťovňou, vedie a archivuje mzdové listy pracovníkov,
  5. pripravuje a vypracováva plán dovoleniek,
  6. po uplynutí  kalendárneho  roku vypĺňa evidenčné listy o dobe zamestnania zárobku a podľa potreby ich odovzdáva sociálnej poisťovni
  7. študuje a vzdeláva sa v oblasti nových mzdových, pracovno-právnych, daňových  a poistných predpisov,
  8. zabezpečuje, aby daňové vyhlásenia pracovníkov boli včasné a aktuálne, priznáva a zastavuje vyplácanie daňového bonusu na deti a daňových úľav, zodpovedá za správnosť zrážok zo mzdy,
  9. zabezpečuje ročné zúčtovanie poistného zamestnancov,
  10. zodpovedá za úplnosť a správnosť dokladov pre DNP a pre prídavky na deti,
  11. zabezpečuje vydávanie potvrdení zamestnancom na požiadanie,
  12. zabezpečuje vydávanie potvrdení pri ukončení zamestnania (obsahujúce údaje o zamestnaní  s uvedením skutočnosti pre posúdenie nároku na dovolenku na zotavenie, záväzkov pracovníkov voči organizácii, vykonávaných zrážok zamestnancov),
 3. zodpovedá za riadne vedenie mzdovej a personálnej agendy a podkladov súvisiacich so mzdovou agendou v súvislosti s platnými predpismi,
 4. správne vedenie mzdovej a personálnej agendy  a ich archiváciu
 5.  spolupracuje pri vypracovaní projektov,
 6. ochranu osobných údajov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov,
  1. je zodpovednou osobou na základe zákona o ochrane osobných údajov
 7. spolupracuje pri agende BOZP a PO,
 8. evidovanie úloh, príkazov uložených riaditeľom, kontrola, ich plnenia,
 9. kompletné a včasné spracovanie vecne príslušných štatistických výkazov,
 10. evidovanie úloh, príkazov uložených riaditeľom, kontrola, ich plnenia,
 11. kompletné a včasné spracovanie vecne príslušných štatistických výkazov,
 12. evidenciu čerpania dovolenky na zotavenie všetkých zamestnancov,
 13. evidenciu dochádzky, LV, OČR a iných prekážok v práci prevádzkovými zamestnancami,
 14. evidenciu a správnu vecnosť nadčasovej práce prevádzkových zamestnancov,

 

 

 

7.    Administratívna pracovníčka

 1. zodpovedá za vedenie pokladne školy,
  1. vedie pokladničnú knihu školy a dokumentuje všetky pokladničné operácie
  2. evidenciu a správnu vecnosť cestovných príkazov a vyplácanie náhrad pri pracovných cestách,
  3. evidenciu a vyplácanie dopravného a motivačných štipendií žiakom v zmysle platnej legislatívy.
 2. archív – registratúru školy,
 3. prijímanie, rozdeľovanie a odosielanie pošty podľa registratúrneho plánu a vecnej príslušnosti jednotlivým zamestnancom,
  1. vyhotovovanie korešpondencie riaditeľke školy a ostatným vedúcim zamestnancom,
  2. vyhotovuje korešpondencie  riaditeľa a vedúcich pracovníkov jednotlivých oddelení  sinými inštitúciami,
  3. zabezpečuje prijímanie  poštových zásielok a odnášku zásielok na poštu,
 4. vedie ASC agendu školy ( žiakov i zamestnancov.)

 

8. Technik BOZP – na základe zmluvy v zmysle Obchodného zákonníka. Nie je zamestnancom školy.

Činnosť vykonáva dodávateľským spôsobom, zodpovedá najmä za:

 1. vypracovanie plánu revízií a kontrol v zmysle platnej legislatívy,
 2. vypracovanie prevádzkových poriadkov pre telocvičňu, odborné učebne a ostatné prevádzky a ich predloženie riaditeľke školy na schválenie,
 3. zabezpečenie odstránenia zistených závad a nedostatkov pri revíziách a kontrolách,
 4. pravidelné školenia zamestnancov z oblasti BOZP,
 5. kompletné a správne vedenie dokumentácie súvisiacej s BOZP na škole,
 6. bezpečnostné značenie v areáli školy,
 7. za prešetrovanie príčin registrovaných školských úrazov.

 

Zodpovedá za dodržiavanie platných predpisov v oblasti BOZP, PO, CO na škole a vykonanie všetkých typov revízií, vykonáva školenia pracovníkov školy v oblasti BOZP a PO. Zodpovedá za správnosť vedenia dokumentácie ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany.

 

9. Školník –  zabezpečuje prevádzku školy podľa pokynov riaditeľky školy, vykonáva drobné údržbárske práce, sleduje spotrebu energií, vyváža obedy do ŠJ v ZŠ Atómová. Otvára a zamyká ZŠ a MŠ, zapína a vypína signalizačné zariadenie ZŠ a MŠ.

 

10.Upratovačky – upratujú určené priestory každý deň, zapisujú do príslušnej knihy závad zistené závady. kontrolujú, aby po skončení vyučovania sa v priestoroch školy nezdržovali nepovolané osoby Pri odchode z pracoviska sú zodpovedné za uzamknutie všetkých priestorov školy.

 

 1. Údržbár  - zabezpečuje údržbu ZŠ a MŠ, čistí a kosí areál.

 

 

D. Školské stravovanie

 

11. Vedúca školskej jedálne zodpovedá za prevádzku a plynulý chod školskej jedálne.

Je priamo riadená  riaditeľkou školy a zodpovedá za:

 1. prípravu jedál,
 2. zostavovanie jedálneho lístka,
 3. správne hospodárenie a včasné vedenie účtovnej agendy týkajúce sa školského stravovania,
 4. kvalitu práce kuchárok,
 5. na základe písomného poverenia riaditeľky školy uzatvára dodávateľské zmluvy potravinárskeho
 6. tovaru nevyhnutného na zabezpečenie stravovania pre prihlásený počet stravníkov,
 7. uskutočňuje nákupy čistiacich a dezinfekčných prostriedkov na zabezpečenie nevyhnutnej údržby, čistoty a hygieny priestorov zariadenia školského stravovania,
 8. uskutočňuje nákupy ďalších materiálnych potrieb nevyhnutných pre zabezpečenie prevádzky zariadenia.
 9. prípravu a vyvážanie jedál pre ZŠ Atómová.

 

12. Kuchárka – zabezpečuje výrobu jedál, zodpovedá za správne technologické postupy a riadi prácu ostatných pracovníkov v kuchyne, zabezpečuje výrobu jedál vo zverenom úseku, zodpovedá za ich chuť a zdravotnú nezávadnosť, zabezpečuje výdaj jedál v MŠ .

 

13. Pracovníčka v prevádzke (pomocná sila) – pomáha pri príprave doplnkových jedál, pomáha pri výdaji jedál v MŠ, vykonáva umývanie riadu a zodpovedá za jeho čistotu.

 

 

Čl. 3

Poradné orgány a komisie

 

Pre skvalitnenie a zvyšovanie účinnosti riadiacej práce a výchovno-vzdelávacieho procesu zriaďuje riaditeľ ZŠ poradné orgány a komisie, ktorých činnosť sa riadi ich plánmi práce. Úlohou odborných komisií je na základe príslušných podkladov podávať vyjadrenia, stanoviská a návrhy na riešenia a rozhodnutia vo vymedzených oblastiach činnosti. Odborné komisie nemajú právo vydávať záväzné rozhodnutia a príkazy.

 

1. Pedagogická rada školy - je jednou z organizačných foriem činnosti pedagogického zboru, ktorá spája zodpovednosť jednotlivca (riaditeľa školy) so skupinovým poradenstvom ostatných pedagogických zamestnancov školy. Predstavuje najdôležitejší odborný poradný  orgán skupinového odborno-pedagogického riadenia v škole. Je najvyšším poradným orgánom riaditeľky školy. Jej postavenie, poslanie a priebeh rokovania sú vymedzené v rokovacom poriadku pedagogickej rady. Zvoláva ju podľa plánu, prípadne podľa potreby riaditeľka školy.

 

2. Metodické orgány - na posudzovanie špecifických otázok výchovno-vyučovacieho procesu zriaďuje riaditeľka ZŠ metodické združenia (MZ) a predmetové komisie (PK). Ich úlohou  je zvyšovať metodickú a odbornú úroveň vzdelávania a výchovy v jednotlivých ročníkoch, v ŠKD a v jednotlivých vyučovacích predmetoch alebo skupinách predmetov. Predmetové komisie a metodické združenia sa zriaďujú aj kvôli zlepšeniu vzájomnej spolupráce medzi pedagogickými zamestnancami. Za vedúcich metodických orgánov vymenúva riaditeľka ZŠ najskúsenejších učiteľov a vychovávateľov s dobrými  organizačnými schopnosťami. Na ZŠ pracujú

 1. MZ pre predprimárne vzdelávanie
 2. MZ pre primárne vzdelávanie
 3.  MZ pre ŠKD
 4. PK SJL a DEJ
 5. PK MAT, FYZ, INF
 6. PK cudzích jazykov
 7. PK prírodovedných predmetov : GEG,BIO,CHEM
 1. PK výchov

 

3. Komisie zasadajúce jednorazovo - zasadajú napr. pri komisionálnych skúškach a pod.

 

4. Rada školy - je zriadená podľa § 2 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a jej poslanie, úloha a zloženie sú vymedzené v § 24 a v § 25 tohto zákona. je iniciatívny a poradný samosprávny orgán vyjadrujúci a  presadzujúci miestne záujmy a záujmy rodičov a pedagógov v oblasti výchovy a vzdelávania. Posudzuje činnosť školy a z pohľadu školskej problematiky sa vyjadruje k činnosti obecných zastupiteľstiev a miestnych orgánov školskej správy. Plní funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov školy a ostatných zamestnancov, ktorí sa podieľajú na vytváraní podmienok pre výchovu a vzdelávanie. Rada školy sa riadi pravidlami, ktoré vyplývajú z jej štatútu a platnej legislatívy.

 

5. Inventarizačná komisia sa riadi  príslušnými predpismi o vykonaní inventarizácia a o správe majetku. Po skončení inventarizácie predkladá jej predseda riaditeľke ZŠ písomný návrh na usporiadanie. Uplatní aj návrhy na vyradenie a likvidáciu neupotrebiteľného majetku. Počet členov komisie sa určuje podľa rozsahu vykonanej inventarizácie. Predsedu komisie poveruje písomne riaditeľka ZŠ. Okrem určenej inventarizácie sa komisia schádza podľa potreby.

 

6. Vyraďovacia komisia posudzuje návrhy inventarizačnej komisie na vyraďovanie neupotrebiteľných predmetov.

 

7. Likvidačná komisia zrealizuje likvidáciu neupotrebiteľných predmetov odsúhlasených  vyraďovacou komisiou a schválených riaditeľkou ZŠ.

 

8. Škodová komisia - slúži ako poradný orgán riaditeľky ZŠ v otázkach riešenia a uplatňovania práva na náhradu škody spôsobenej zamestnancom, prípadne neznámym páchateľom. Je trojčlenná. Predsedu komisie a jej členov menuje riaditeľ ZŠ menovacím dekrétom . Komisia zasadá podľa potreby a vo svojej činnosti sa riadi  Zákonníkom práce a ďalšími právnymi normami.

 

 

 

Čl. 4

Základné zásady, nástroje a metódy riadenia ZŠ

 

 

 1. Základné zásady činnosti a riadenia organizácie

 

V činnosti organizácie sa uplatňujú tieto zásady:

 1. zásada priamej nadriadenosti a podriadenosti medzi zamestnancom a vedúcim zamestnancom (nadriadeným), ktorá sa prejavuje vo vzťahu k určovaniu a ukladaniu pracovných úloh a kontrole ich plnenia,
 2. zásada odbornej a metodickej príslušnosti, ktorá sa uplatňuje prostredníctvom metodických a odborných pokynov, informácií a doporučení,
 3. zásada spolupráce jednotlivých úsekov školy pri zabezpečovaní činností a plnení úloh organizácie,
 4. zásada zmieru pri riešení sporov vzniknutých pri zabezpečovaní úloh organizácie, spory sa riešia predovšetkým dohodou, ak nedôjde k dohode, rozhoduje riaditeľ organizácie.

 

 1. Základné organizačné a riadiace normy

 

Medzi základné organizačné normy a riadiace normy riaditeľa patria:

 1. organizačný poriadok,
 2. pracovný poriadok - základná pracovno-právna vnútroorganizačná norma zamestnancov školy a je záväzný pre zamestnávateľa a pre všetkých zamestnancov.
 3. podpisový poriadok - upravuje oprávnenia a povinnosti jednotlivých zamestnancov podpisovať písomnosti pochádzajúce z činnosti školy.
 4. kolektívna zmluva,
 5. organizácia vyučovania a pedagogického útvaru v príslušnom školskom roku,
 6. rozvrh hodín, a týždenný plán  výchovnej činnosti
 7. plán vnútornej kontroly a hospitačnej činnosti
 8. pedagogická rada a pracovná porada
 9. uznesenia PR a opatrenia PP
 10. plán vnútornej kontroly,
 11. pracovná porada,
 12. spisový a skartačný poriadok,
 13. registratúrny plán/poriadok upravuje správu registratúry školy, spôsob vydávania, číslovania, evidencie a obehu spisových materiálov organizácie a spôsob skartácie spisových materiálov organizácie.

 

 

 1. Organizačné normy riaditeľa školy
 1. riadiace normy so všeobecnou platnosťou (príkaz, rozhodnutia, úprava, smernica, metodický pokyn). Vnútroorganizačné smernice vydáva podľa potreby riaditeľka školy. Tieto upravujú zásadné otázky riadenia organizácie a aplikujú platné právne a iné normy na podmienky organizácie. Pokyny a pracovné príkazy vydáva riaditeľ školy a stanovujú opatrenia pre zabezpečenie zvlášť závažných a konkrétnych úloh.

 

 1. ďalšie akty riadenie s určenou obmedzenou pôsobnosťou, ktoré môžu vydávať po schválení riaditeľom aj ostatní vedúci zamestnanci.

 

 1. Metódy riadiacej práce
 1. perspektívnosť a programovosť,
 2. analytická činnosť odborných pedagogických, ekonomických, administratívnych oblastí,
 3. neustále hodnotenie, prijímanie záverov do praxe,
 4. spracúvanie rozhodujúcich úloh aj tímovou prácou v spolupráci s odbornými orgánmi, komisiami alebo jednotlivcami,
 5. informovať ostatných zamestnancov na rokovaniach vnútri organizácie.

 

 1. Odovzdávanie a preberanie funkcií

Odovzdávanie a preberanie funkcií sa vykonáva písomne v týchto prípadoch:

 1. ak ide o vedúcu funkciu,
 2. ak ide o funkciu s hmotnou zodpovednosťou,
 3. ak o tom rozhodne nadriadený zamestnanec.

 

Rozsah protokolu o odovzdávaní a prevzatí funkcie určí nadriadený zamestnanec. Pri prevzatí funkcie spojenej s hmotnou zodpovednosťou sa vykonáva mimoriadna fyzická aj dokladová inventúra. V prípade odovzdávania funkcie súvisiacej s preberaním utajovaných skutočností sa postupuje podľa osobitých predpisov (zákon NR SR č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších zmien a doplnkov).  

 

Čl. 5

Osobitná časť

 

Jednotlivé útvary/úseky zabezpečujú tieto hlavné činnosti:

 1.  Úsek riaditeľky ZŠ s MŠ - organizuje a zabezpečuje výkon riadiacej, rozhodovacej, kontrolnej, právnej, personálnej a hospodárskej činnosti. Zahŕňa činnosti, ktoré sú priamo podriadené riaditeľke ZŠ a ktoré jej pomáhajú vykonávať jej zverené činnosti. Riaditeľka ZŠ riadi ZŠ s MŠ v celom rozsahu jej činnosti, vytvára podmienky na prácu všetkých zamestnancov a žiakov.

 

 

 

Organizačná štruktúra úseku riaditeľky školy 

 

 1. riaditeľka ZŠ s MŠ – štatutárny orgán zamestnávateľa
 2. zástupkyňa riaditeľky ZŠ (zástupkyňa pre primárne vzdelávanie a ŠKD,

pre nižšie stredné vzdelávanie)

 1. zástupkyňa riaditeľky ZŠ (zástupkyňa pre predprimárne vzdelávanie)
 2. kariérny poradca
 3. školský psychológ
 4. hospodársko-ekonomický úsek,
 5. stále poradné orgány riaditeľky ZŠ a komisie.

 

 1. organizačne zabezpečuje porady, zodpovedá za ich odbornú a organizačnú prípravu,
 2. zabezpečuje písomnú agendu súvisiacu s poradami,
 3. eviduje a sleduje termíny úloh,
 4. sleduje vydávanie všetkých právnych a iných noriem a predpisov a upozorňuje riaditeľku ZŠ  s MŠ na právne úpravy, ktoré sa týkajú činnosti ZŠ,
 5. vybavuje písomnú agendu a korešpondenciu ZŠ,
 6. eviduje a predkladá riaditeľke ZŠ sťažnosti a podnety zamestnancov, žiakov a ich rodičov,
 7. podieľa sa na návrhoch základných organizačných  noriem a interných smerníc,
 8. spracúva a vydáva organizačný poriadok ZŠ, vnútorný poriadok, pracovný poriadok, resp. ďalšie normy a ich zmeny a doplnky, vedie evidenciu popisov funkcií  vedúcich zamestnancov ZŠ,
 9. zabezpečuje rozpracovanie pokynov a smerníc nadriadených orgánov na podmienky ZŠ,
 10. vedie evidenciu o dovolenkách a poskytovaní iného voľna zamestnancom ZŠ,
 11. sleduje a vyhodnocuje zvyšovanie kvalifikácie pedagogických zamestnancov  ZŠ,
 12. eviduje  a podľa platných predpisov uschováva protokoly, revízne správy, zápisnice o kontrolných akciách vykonaných v ZŠ kontrolnými a inými odbornými útvarmi nadriadených orgánov, materiály vlastných kontrolných akcií,
 13. zabezpečuje ďalšie úlohy podľa pokynov zriaďovateľa.

 

 1. Pedagogický útvar

  1.      primárne vzdelávanie – I. stupeň 

 1.    nižšie stredné vzdelávanie – II. stupeň     
 2.    školský klub detí
 3.    predprimárne vzdelávanie – materská škola

 

Organizačná štruktúra zamestnancov pedagogického útvaru

 

 1. riaditeľka ZŠ – štatutárny orgán zamestnávateľa
 2. zástupkyňa riaditeľky ZŠ (zástupkyňa pre primárne vzdelávanie a ŠKD,

pre nižšie stredné vzdelávanie)

 1. zástupkyňa riaditeľky ZŠ (zástupkyňa pre predprimárne vzdelávanie)
 2. kariérny poradca,
 3. vedúci metodických orgánov,
 4. triedni učitelia, (ZŠ aj MŠ)
 5. netriedni učitelia, (ZŠ aj MŠ)
 6. externí učitelia (len na ZŠ)
 7. vychovávateľky ŠKD,
 8. koordinátori.

 

 

 

 1. zabezpečuje vyučovanie predmetov a nepovinných predmetov podľa platných učebných plánov a učebných osnov, činnosti ŠKD a inú mimoškolskú činnosť,
 2. využíva všetky platné metodické a didaktické poznatky vo vyučovacom a výchovnom procese,
 3. vedie  predpísanú triednu dokumentáciu, evidenciu o učebných výsledkoch, správaní a dochádzke žiakov,
 4. zabezpečuje hospodárne a efektívne využívanie zverených prostriedkov,
 5. zabezpečuje vnútornú kontrolu na jednotlivých úsekoch,
 6. organizuje záujmovo-umelecké, spoločenskovedné, športové, technické  a iné aktivity s cieľom racionálne, účelne a cieľavedome využívať voľný čas  v súlade s ich záujmami,
 7. vytvára podmienky na prípravu žiakov na vyučovanie,
 8. podieľa sa na organizovaní plaveckých a lyžiarskych výchovno-výcvikových kurzov a škôl v prírode.

 

Pedagogickí zamestnanci :

 1. učitelia využívajú na škole všetky práva, ktoré pre nich vyplývajú zo Zákonníka práce, Pracovného poriadku, Zákona o výkone práce vo verejnom záujme a ďalších právnych predpisov.
 2. plnia príkazy priameho nadriadeného,
 3. pri vyučovaní pracujú podľa schválených učebných osnov, plánov, Školského vzdelávacieho programu, štandárd a učebníc,
 4. starostlivo sa pripravujú na vyučovacie hodiny,
 5. sú povinní byť v škole v čase určenom rozvrhom hodín, rozvrhom dozorov v čase určenom na pohotovosť na zastupovanie neprítomných učiteľov, v čase porád, akcií a schôdzí zvolaných   riaditeľom školy,
 6. vykonávajú dozor nad žiakmi podľa plánu dozorov, dbajú na poriadok a disciplínu,
 7. sú povinní na príkaz priamych nadriadených zastupovať prechodne neprítomných zamestnancov,
 8. podporujú rozvoj záujmovej mimoškolskej činnosti žiakov,
 9. všímajú si zdravotný stav žiakov, učia ich osobnej hygiene, správnej výžive, kultúre stravovania, šetrnému zaobchádzaniu so školským majetkom,
 10. učia žiakov zachovávať pravidlá bezpečnosti práce, dopravnej výchovy, ochrany životného prostredia, požiarnej a civilnej obrany,
 11. majú zákaz používať všetky formy telesných trestov a sankcií vo výchove a vzdelávaní,
 12. zabezpečujú ochranu práv dieťaťa, ktoré sú zabezpečené v Dohovore o právach dieťaťa,
 13. využívajú fond pracovnej doby na plnenie pracovných úloh,
 14. upozornia ihneď svojho nadriadeného na nesprávnosť príkazu, môžu odmietnuť jeho vykonanie, ak je jeho splnenie trestné alebo sa prieči zákonu a túto skutočnosť ihneď oznámia vyššiemu nadriadenému,
 15. predvídanú neprítomnosť hlásia včas, aby bolo možné zabezpečiť zastupovanie.   

   

 Triedni učitelia :

 triedni učitelia majú vedúcu úlohu v morálnej a estetickej výchove žiakov svojej triedy, na začiatku školského roka premyslia na základe podmienok triedneho kolektívu a výchovných potrieb výchovný plán, podľa ktorého uskutočňujú sústavnú výchovnú prácu so žiakmi svojej triedy – triednické hodiny,

 1. koordinujú v triede všetku výchovnú činnosť a tiež aj mimoškolskú činnosť a dbajú, aby sa v nej uplatňovala zásada dobrovoľnosti, iniciatívy a samostatnosti, spolupracujú s výchovným poradcom školy a vedú žiakov k správnej voľbe povolania,
 2. sledujú správanie a prospech žiakov vo svojej triede a starajú sa o dodržiavanie školského poriadku, dohliadajú na stav a distribúciu učebníc, zariadenia, učebných pomôcok, na zovňajšok žiakov a vykonávajú opatrenia na odstránenie nedostatkov, 
 3. osobitnú pozornosť venujú žiakom talentovaným, žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia a žiakom so zdravotným znevýhodnením,
 4. závažnejšie problémy disciplíny, prospechu a dochádzky riešia s výchovným poradcom, zástupcom riaditeľa školy a riaditeľom školy, pomáhajú triednemu dôverníkovi alebo výboru ZR pri uskutočňovaní triednych schôdzok, ktoré zároveň využívajú pre spoluprácu s rodičmi, v priebehu roka sa zoznámia a rokujú s rodičmi svojich žiakov, žiakov so zlým správaním, dochádzkou a sociálnou starostlivosťou, zhoršenie prospechu alebo správania oznamujú rodičom prostredníctvom žiackej knižky, na triednych schôdzach ZR, listom, osobným pozvaním do školy, v prípade potreby sú povinní oboznámiť sa s rodinným prostredím a pod.,
 5. triedni učitelia uvoľňujú žiaka z vyučovania najviac na tri dni, rodičia môžu svoje dieťa ospravedlniť 3 dni za štvrťrok (najviac 12 dní ročne), triedni učitelia môžu uskutočňovať rozsadzovanie žiakov z hľadiska pedagogických a zdravotných potrieb triedneho kolektívu, zabezpečia vo svojej triede zasadací poriadok, vedú triednu agendu – triednu knihu, triedny výkaz, poskytujú riaditeľovi školy podľa potreby písomné podklady o triede, kontrolujú zápisy v triednej knihe za predchádzajúci týždeň a nedostatky ihneď  odstránia ,
 6. triedni učitelia zodpovedajú za vzhľad učebne a jej inventár, na začiatku školského roka prevezmú učebňu a jej zariadenie, vzniknuté škody, chyby, ktoré ohrozujú bezpečnosť a zdravie žiakov ihneď hlásia
 7. triednické hodiny uskutoční triedny učiteľ jedenkrát za dva týždne, alebo požiadaviek  podľa vedenia školy. Cieľom triednickej hodiny je riešenie výchovných a vzdelávacích problémov a aktivít na škole v príslušnej triede a návštevy výchovných podujatí , ako je výchovný koncert, návšteva múzea, triednická besiedka, Vianočná akadémia, exkurzia, výlet alebo športové a kultúrne podujatia.

Deň a čas triednickej hodiny je povinný každý triedny učiteľ oznámiť rodičom prostredníctvom žiackej knižky. V prípade akcie mimo školy je triedny učiteľ povinný uviesť deň, hodinu a názov akcie v informovanom súhlase. Zapíše sa do triednej knihy – časť POZNÁMKY (deň, čas od – do, názov akcie).

Triednická hodina sa vedie v triednej knihe – poznámky, kde sa uvádza deň jej uskutočnenia a zámer. 

 

Vychovávateľky ŠKD:

 1. vychovávateľky v ŠKD využívajú na škole všetky práva, ktoré pre ne vyplývajú zo Zákonníka práce, Pracovného poriadku , Zákona o výkone práce vo verejnom záujme a ďalších právnych predpisov,
 2. zabezpečujú výchovu zverených detí v čase mimo vyučovania,
 3. zodpovedajú za úroveň a výsledky výchovno–vzdelávacej práce vo svojom oddelení,
 4. sledujú prospech a správanie detí v oddelení, spolupracujú s príslušnými učiteľmi a podľa ich požiadaviek zabezpečujú prípravu detí na vyučovanie,
 5. na priamu prácu s deťmi sa pravidelne pripravujú,
 6. vedú príslušnú pedagogickú dokumentáciu v oddeleniach,
 7. vypracovávajú  plány vých. činnosti,
 8. zodpovedajú za všetok inventár v príslušnom oddelení,
 9. učia deti vytvárať si správne návyky spoločenského správania, návyky potrebné pri osobnej hygiene a pri udržiavaní čistoty a poriadku v miestnosti i v okolí školy,
 10. vykonávajú dozor nad deťmi pri spontánnych činnostiach, pri stravovaní detí zaradených do ŠKD ich  učia kultúrne stolovať,
 11. zúčastňujú sa so svojím oddelením na ďalších plánovaných akciách i mimo školy,
 12. vychovávateľky ŠKD dbajú, aby sa deti nezdržiavali v priestoroch, ktoré nie sú určené na činnosť ŠKD,
 13. podľa pokynov riaditeľky školy vykonávajú i ďalšie práce, ktoré zabezpečujú plynulú činnosť ŠKD.

 

Učiteľky materskej školy:

 1. dodržiavajú platnú legislatívu a vnútorné predpisy zriaďovateľa a školy,
 2. vykonávajú  pedagogickú činnosť pri uskutočňovaní školského vzdelávacieho programu,
 3. samostatne vykonávajú pedagogické činnosti,
 4. vykonávajú metodicko-poradenskú činnosť,
 5. tvoria  individuálne vzdelávacie plány pre deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou,
 6. tvoria individuálne vzdelávacie plány pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nadané deti a deti so sociálne znevýhodneného prostredia,
 7. vykonávajú pedagogickú diagnostiku detí,
 8. vykonávajú špecializované činnosti triedneho učiteľa na základe poverenia riaditeľky školy,
 9. vykonávajú činnosti súvisiace s vedením pedagogickej dokumentácie a ďalšej dokumentácie školy na základe poverenia riaditeľky školy,
 10. vykonávajú činnosti vedúceho interného metodického združenia na základe poverenia riaditeľky školy,
 11. vedú pedagogickú prax študentov stredných a vysokých škôl na základe poverenia riaditeľky školy,
 12. prezentujú materskú školu na verejnosti,
 13. spolupracujú s výchovnými, vzdelávacími, poradenskými a inými inštitúciami,
 14. zúčastňujú sa vzdelávania v rámci plánu ďalšieho vzdelávania,
 15. plnia ďalšie pokyny a úlohy na základe požiadaviek riaditeľky školy v súlade s pracovným zaradením.

 

Vedúci MZ a PK : 

 1. plánovite riadia a kontrolujú prácu členov metodického orgánu v rámci zverených predmetov,
 2. odpovedajú za dodržiavanie pracovnej disciplíny, ako i odbornej stránky vyučovania v rámci zverených predmetov,
 3. zabezpečujú koordináciu VVP medzi primárnym vzdelávaním a nižším stredným vzdelávaním, ako aj medzipredmetové vzťahy, koordinujú prácu s talentovanými žiakmi z daných predmetov,
 4. prijímajú účinné opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov vo výchovno-vyučovacom procese, ako i v pracovnej disciplíne a návrhy riešení predkladajú zástupcovi alebo riaditeľke školy,
 5. v rámci hospitácií vykonávajú kontrolno-metodickú činnosť, s poznatkami z rozborov oboznamujú  vedenie školy,
 6. spolu s členmi MZ a PK vypracúvajú plány na nastávajúci školský rok,
 7. pripravujú vstupné, výstupné a povinné kontrolné písomné práce,
 8. poznatky takto získané zovšeobecňujú na zasadnutiach MZ, PK, pedagogických radách,
 9. sú ustanovení riaditeľom školy a z funkcie môžu byť odvolaní aj v priebehu školského roka,
 10. rozhodujú o materiálnom a technickom zabezpečení vyučovania daného predmetu, o budovaní odborných učební, na základe ich pripomienok vedenie zabezpečuje požadované prostriedky,
 11. sú v kontakte s metodikom MCP svojich predmetov, v prípade nutnosti pretransformujú návrhy a pokyny na podmienky školy, sledujú všetky informácie, ktoré by mohli pomôcť k skvalitňovaniu vyučovania,
 12. sú prítomní ako prísediaci na opravných, komisionálnych skúškach z daných predmetov,
 13. podieľajú sa na vypracovaní kritérií pre výšku osobných príplatkov.

 

3. Hospodársko-ekonomický úsek

 

Organizačná štruktúra zamestnancov hospodársko-ekonomického úseku :

 

 

 1. riaditeľka ZŠ, 
 2. účtovníčka
 3. referentka pre PAM,
 4. administratívna pracovníčka,
 5. školník – vodič,
 6. údržbár,
 7. upratovačky (ZŠ aj MŠ),
 8. vedúca školskej jedálne,  
 9. kuchárka školskej jedálne
 10. pomocná sila v školskej jedálni

 

 

 

 

Čl. 6

Zamestnanci školy – práva, povinnosti, zodpovednosť

 

A. Povinnosti zamestnancov  podľa § 81 Zákonníka práce: 

1. pracovať zodpovedne a riadne, plniť pokyny nadriadených vydané v súlade s právnymi predpismi; nadriadeným je aj predstavený podľa osobitného predpisu,

2. byť na pracovisku na začiatku pracovného času, využívať pracovný čas na prácu a odchádzať z neho až po skončení pracovného času,

3. dodržiavať právne predpisy a ostatné predpisy vzťahujúce sa na prácu ním vykonávanú, ak bol s nimi riadne oboznámený,

4. v období, v ktorom má podľa osobitného predpisu nárok na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti, dodržiavať liečebný režim určený ošetrujúcim lekárom,

5. hospodáriť riadne s prostriedkami, ktoré mu zveril zamestnávateľ, a chrániť jeho majetok pred poškodením, stratou, zničením a zneužitím a nekonať v rozpore s oprávnenými záujmami zamestnávateľa,

6. zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone zamestnania a ktoré v záujme zamestnávateľa nemožno oznamovať iným osobám.

 

B. Okrem povinností uvedených v bode A je zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme povinný konať v súlade s verejným záujmom a plniť všetky povinnosti ustanovené v § 8 ods. 1) zákona č. 552/2003 Z. z.

1. dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony, ostatné všeobecne záväzné právne predpisy a vnútorné predpisy a uplatňovať ich podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia, rešpektovať a chrániť ľudskú dôstojnosť a ľudské práva,

2. konať a rozhodovať nestranne a zdržať sa pri výkone práce vo verejnom záujme všetkého, čo by mohlo ohroziť dôveru v nestrannosť a objektívnosť konania a rozhodovania,

3. zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone práce vo verejnom záujme a ktoré v záujme zamestnávateľa nemožno oznamovať iným osobám, a to aj po skončení pracovného pomeru; to neplatí, ak ho tejto povinnosti zbavil štatutárny orgán alebo ním poverený vedúci zamestnanec, ak osobitný predpis  neustanovuje inak,

4. zdržať sa konania, ktoré by mohlo viesť k rozporu záujmov,

5. nezneužívať informácie nadobudnuté v súvislosti a pri vykonávaní zamestnania vo vlastný prospech alebo v prospech blízkych osôb alebo iných fyzických osôb alebo právnických osôb; táto povinnosť platí aj po skončení pracovného pomeru,

6. zdržať sa konania, z ktorého vyplývajú neoprávnené prísľuby alebo záväzky zaväzujúce zamestnávateľa,

7. zabezpečiť hospodárne a účelné spravovanie a využívanie finančných zdrojov a zariadení, ktoré boli zamestnancovi zverené,

8. oznámiť nadriadenému vedúcemu zamestnancovi, prípadne orgánu činnému v trestnom konaní stratu alebo poškodenie majetku vo vlastníctve alebo v správe zamestnávateľa,

9. oznámiť zamestnávateľovi, že bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo že bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony, alebo že jeho spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená.

 

C. Povinnosti pedagogického zamestnanca podľa § 5 ods. 2 zákona č. 317/2009 Z. z.

 1. chrániť a rešpektovať práva dieťaťa a jeho zákonného zástupcu,
 2. zachovávať mlčanlivosť a chrániť pred zneužitím osobné údaje, informácie o zdravotnom stave detí, žiakov a poslucháčov, a výsledky psychologických vyšetrení, s ktorými prišiel do styku,
 3. rešpektovať individuálne výchovno-vzdelávacie potreby dieťaťa s ohľadom na ich osobné schopnosti a možnosti, sociálne a kultúrne zázemie,
 4. podieľať sa na vypracúvaní a vedení pedagogickej dokumentácie  a inej dokumentácie ustanovenej osobitným predpisom, 
 5. usmerňovať a objektívne hodnotiť prácu dieťaťa,
 6. pripravovať sa na výkon priamej výchovno-vzdelávacej činnosti alebo na výkon odbornej činnosti,
 7. podieľať sa na tvorbe a uskutočňovaní výchovného programu,
 8. udržiavať  a rozvíjať svoje profesijné kompetencie prostredníctvom kontinuálneho vzdelávania alebo sebavzdelávania,
 9. vykonávať pedagogickú alebo odbornú činnosť v súlade s aktuálnymi vedeckými poznatkami, hodnotami a cieľmi školského výchovného programu,
 10. poskytovať dieťaťu, alebo ich  zákonnému zástupcovi poradenstvo alebo odbornú pomoc spojenú s výchovou a vzdelávaním, pravidelne informovať zákonného zástupcu o priebehu a výsledkoch výchovy a vzdelávania, ktoré sa ho týkajú, v rozsahu  ustanovenom osobitným predpisom.

 

Čl. 6

Orgán školskej samosprávy a jeho pôsobnosť

Rada školy

 1. Rada školy je iniciatívny a poradný samosprávny orgán podľa zákona č. 596/2003  o štátnej správe v školstve  a školskej samospráve, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy.

 

 1. Rada školy:
  1. uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa školy podľa osobitného predpisu,
  2. navrhuje na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie do funkcie riaditeľa,
  3. predkladá návrh na odvolanie riaditeľa alebo sa vyjadruje k návrhu na odvolanie riaditeľa; návrh na odvolanie riaditeľa predkladá vždy s odôvodnením,
  4. vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoja školy, k návrhu na zrušenie školy a ku skutočnostiam podľa osobitného zákona.

 

 1. Rada školy je schopná uznášať sa, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov. Na platné uznesenie rady školy je potrebný nadpolovičný počet hlasov prítomných členov rady. Na platné uznesenie rady školy vo veci vymenovania, odvolania alebo potvrdenia riaditeľa vo funkcii je potrebný nadpolovičný počet hlasov všetkých členov rady. Zasadnutie rady školy je verejné, ak rada školy dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých členov nerozhodne inak.

 

 1. Náklady na činnosť rady školy sa uhrádzajú z rozpočtu školy.

 

 1. Rada školy sa skladá z  11 členov. Za ustanovenie rady školy zodpovedá zriaďovateľ. Funkčné obdobie rady školy je štyri roky.

 

 1. Členom rady školy je:
 1. 1 zvolený zástupca pedagogických zamestnancov základnej školy

            1 zvolený zástupca pedagogických zamestnancov materskej školy

 1. 1 zvolený zástupca ostatných zamestnancov  školy
 2. 1 zvolený zástupca rodičov detí materskej školy     
 3. 3 zvolení zástupcovia   rodičov základnej školy
 4. 4 delegovaní zástupcovia zriaďovateľa

 

 1. Členstvo v školskej rade zaniká:
  1. uplynutím funkčného obdobia,
  2. vzdaním sa členstva,
  3. ak vzniknú dôvody na zánik členstva podľa osobitného predpisu,
  4. ak zástupca pedagogických zamestnancov alebo nepedagogických zamestnancov školy prestane byť zamestnancom školy,
  5. ak dieťa zvoleného zástupcu rodičov prestane byť žiakom školy,
  6. odvolaním zvoleného člena,
  7. odvolaním člena, ktorý je zástupcom obecného zastupiteľstva alebo iného subjektu, ktorý ho do rady školy delegoval,
  8. obmedzením alebo pozbavením člena spôsobilosti na právne úkony,
  9. smrťou člena alebo jeho vyhlásením za mŕtveho.

 

 1. Členstvo v rade školy sa pozastavuje dňom doručenia prihlášky člena alebo jemu blízkej osoby do výberového konania na funkciu riaditeľa školy, pričom členstvo sa pozastavuje až do skončenia výberového konania.

 

Čl.7

Záverečné ustanovenia

 

 1. Tento organizačných poriadok je záväzný pre všetkých zamestnancov ZŠ s MŠ.  
 2. Súčasťou organizačného poriadku je organizačná schéma školy podľa nadriadenosti a podriadenosti zamestnancov (príloha č.1) a organizačná štruktúra školy podľa počtu zamestnancov a podľa úväzkov zamestnancov  (príloha č.2).
 3. Súčasťou organizačného poriadku je štruktúra karierových pozícií v zmysle § 32 ods. 3 zákona č. 317/2009 Z. z. (príloha č.3).
 4. Vedúci zamestnanci ZŠ s MŠ sú povinní oboznámiť s obsahom organizačného poriadku ZŠ všetkých podriadených zamestnancov.
 5. Zmeny a doplnky k organizačnému poriadku vydáva výlučne riaditeľka ZŠ s MŠ.

 

 

 

Čl. 8

Účinnosť

Tento organizačný poriadok  nadobúda účinnosť dňom 04. 09. 2017 a týmto dňom stráca účinnosť organizačný poriadok zo dňa 5. septembra 2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy

 

1.

Pedagogickí/odborní zamestnanci špecialisti podľa § 33 zákona:

 

- triedny učiteľ

počet

1. stupeň – 16 PZ

2. stupeň – 14 PZ

MŠ – 9 PZ

 

 

- kariérny  poradca

1 PZ

 

 

- vedúci PK a MZ

 8 PZ

 

 

 • koordinátori

8 PZ

 

 

 • školský psychológ

1 OZ

 

2.

Vedúci pedagogickí/odborní zamestnanci podľa § 34 zákona:

 

- riaditeľ

1 PZ

 

 

- zástupca riaditeľa

ZŠ – 2 PZ

MŠ – 2 PZ

 

 

1.9.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Štruktúra riadenia na ZŠ s MŠ Spartakovská 5, Trnava

 

 

Riaditeľ školy

 

 

 

 

 

útvar ZŠ                                              útvar MŠ                                            útvar hospodársko-správny

 

 

 

 

 

učiteľky ZŠ                                        učiteľky MŠ                                     

vychovávateľky                               upratovačky

 

 

                                              

 

 

 

                                                                                                             

 ekonomické                                                    prevádzkové                    oddelenie         
     oddelenie                                        oddelenie                            školského stravovania                                                                                                                                                       

- mzdová a finančná                      - školník,  údržbár                           - vedúca ŠJ

 účtovníčka                                        - upratovačky                                   - hlavná kuchárka      

 -administratívna pracovníčka                                                                  - kuchárky   

                                                                                                              - pomocné sily

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s Materskou školou, Spartakovská 5, 917 01 Trnava
  Spartakovská 5
  917 01, Trnava
 • 033/3236901 (0918 540 870) - riaditeľka školy
  033/3236900-sekretariát
  033/3236903-zástupkyňa
  033/3236904-ekonómka
  033/3236902-centrálna výrobňa jedáleň
  033/3236769-Materská škola Spartakovská
  033/3236770-Materská škola Spartakovská
  033/3236800-Materská škola V jame

Fotogaléria